Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Kế toán tính giá thành tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích

4 Kế toán tính giá thành tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 47 -I./

1Nguyên vật liệu chính

NướcĐồng3.026.829.557M3

333.941

,69216.619.7021.863.125.567129,5

1374.111.953.64721.48

2,33216.245.5921.609.854.6482Đường RSKg2.740.676.2653Đường REKg4Kg5Cốt Bí đao

Nước khống ngun

liệuM3II./Vật liệu phụ, bao bìĐồng2745.986.052979.106.57010.240.991.898Vật liệu phụĐồng1.045.478.49580.470.528747.642.117201.677

7.360,7286.153.29249.640.2191NaHCO3Kg12.624.3012CO2Kg242.472.4383Hương chanhKg723.962.4644Acid CitricKg49.646.4795Natri BenzoatKg16.772.8136Phụ giaKg2.451.9847Sodium CitratKg5.127.1308Kalium SorbatKg9Vitamin các loạiGam10TaurineGam231.14811LysinGam1.144.92512MàuKg640.70313Hương liệuKg39.136.00814Muối ănKg15Khí NitơKg18.369.08516CaramenKg195.465Bao bìĐồng1Hồ dán nhãnCái2Nhãn các loạiCái3Nắp ken các loạiCái4Khay cartonCái5Cái7Chai thuỷ tinh

Màng co

400*580

Màng co

250*2608Màng co lốcCái9Cuộn10Băng keo

Lon và nắp các

loại11Màng co khayCái611.165.6642.008.4161.700.507.557898.636.0429.493.349.78112.533.375Cái

CáiCái563.89

25.649.89

0- 48 -III./

1Nhiên liệu

Dầu Do v/c

nước khốngLít47.079.6102Dầu Fo đốt lòKg103.376.706IV./150.456.316Động lực600.392.10818.694.587255.686.77636.472.636383.956.43952.629.132300.668.7581ĐiệnKwh2NướcM33Hơi bão hàoKgV./Tiền lươngĐồng1Lương đơn giáĐồng2Lương bổ sungĐồng3Tiền ăn giữa caĐồngBảo hiểm

Khấu hao

TSCĐĐồng198.209.8673.101.67242.384.679Đồng569.834.16420.575.302281.409.147Đồng2.837.542.07113.905.215241.926.3401Chi phí khác

Phân bổ két vỏ,

bình2Thuế tài ngunĐồng3Chi phí vật liệuĐồng4Chi phí ccdc

Chi phí sửa

chữa TSCĐĐồngPhí tài nguyên

CP bằng tiền

khácĐồng13.577.116.4861.341.104.81

613.610.149.604VI./

VII./

VIII./5

6

7TỔNG3.447.866.354ĐồngĐồngĐồng(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm và quý II / 2009)

Các khoản mục chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương và các khoản trích

theo lương, chi phí khác được tổng hợp theo kỳ sau đó sẽ phân bổ cho các sản phẩm

theo sản lượng sản phẩm hoàn thành. Riêng khấu hao tài sản cố định sẽ được phân

bổ theo số giờ máy và sản lượng sản xuất.

2.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành tại Nhà máy

Hiện nay sổ sách, báo cáo kế toán của Nhà máy chủ yếu để phục vụ cho cơng

tác kế tốn tài chính, hệ thống sổ sách chia làm hai loại là kế tốn chi tiết và kế tốn

tổng hợp. Các thơng tin phục vụ cho kế toán quản trị cũng được theo dõi nhưng

thực sự chưa được chú trọng đúng mức.- 49 -Giá thành sản phẩm của Nhà máy hiện nay chủ yếu dựa vào giá thành công

xưởng, bao gồm chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp và chi

phí sản xuất chung. Giá thành được tính vào cuối kỳ sau khi tập hợp chi phí sản

xuất thực tế phát sinh trong kỳ. Giá thành công xưởng được tính chủ yếu là để phục

vụ cho Báo cáo tài chính chứ khơng phục vụ cho việc định giá bán sản phẩm, vì sản

phẩm của Nhà máy là nước giải khát nên chi phí bán hàng (Trong đó chi phí quảng

cáo, nhân viên thị trường, chi phí vận chuyển,..) rất lớn. Vì vậy, giá bán của sản

phẩm sẽ bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi

phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

2.4.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp- Nước khoáng nguyên liệu

Nước khoáng nguyên liệu là nguyên vật liệu chính của rất nhiều sản phẩm

được sản xuất của đơn vị. Hiện nay nước khoáng nguyên liệu của Nhà máy được

khai thác tại suối nước khống nóng Thạch Bích bằng máy móc thiết bị hiện đại của

Đức và được kiểm tra hàm lượng khoáng và chất lượng bởi Sở Khoa học và cơng

nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Chi phí cấu thành của nước khống ngun liệu bao gồm:

Chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi

phí thuế tài nguyên, chi phí kiểm tra chất lượng, các chi phí khác. Giá thành nước

khoáng nguyên liệu được đánh giá như sau:

Znk =CPKĐ + CCDC+ NC + KHTSCĐ + CPVC + CPKQnkTrong đó:

Znk: Giá thành nước khống ngun liệu

CPKĐ: Chi phí kiểm định chất lượng và hàm lượng khống

CCDC: Cơng cụ dụng cụ

NC: Chi phí nhân cơng

KHTSCĐ: Chi phí khấu hao TSCĐ- 50 -CPVC: Chi phí vận chuyển

CPK: Chi phí khác

Qnk: Số lượng nước khống được khai thác (lit)

Thay vì tính cả thuế và phí tài ngun vào giá của nước khống ngun liệu

khi khai thác và sau đó sản phẩm nào sử dụng nước khống ngun liệu thì chỉ cần

tính khối lượng nước khống ngun liệu để tập vào chi phí ngun vật liệu trực

tiếp, nhưng nhà máy đã phân bổ thuế và phí tài ngun cho các sản phẩm có sử

dụng nước khoáng nguyên liệu vào cuối tháng.

Ảnh hưởng của việc thuế và phí tài ngun khơng được hạch tốn vào việc

tính giá nước khống ngun liệu: Khi thuế và phí tài ngun là chi phí phát sinh

trong q trình sản xuất nước khống ngun liệu nhưng đơn vị khơng đưa vào từ

ban đầu khi tính giá nước khống ngun liệu mà phân bổ vào chi phí sản xuát

chung cho các sản phẩm có sử dụng nước khống ngun liệu, việc này sẽ ảnh

hưởng đến cơng tác kiểm sốt hạch tốn chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

- Các nguyên vật liệu trực tiếp khác như: Cốt vải, cốt bí đao,...cũng như các

hương liệu và vitamin khác đều mua ngoài và được tính giá xuất kho theo phương

pháp nhập trước xuất trước.

- Tất cả các bao bì đều th gia cơng bên ngồi, chỉ có chai Pet (chai nhựa)

được sản xuất tại phân xưởng sản xuất của nhà máy. Các loại lon và chai cũng như

nhãn mác các loại đều đặt hàng thuê gia công.

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường, Phòng kinh doanh

(trực tiếp duyệt lệnh là Phó giám đốc kinh doanh) lập “Lệnh sản xuất” gửi đến các

bộ phận có liên quan. Phòng kỹ thuật sản xuất dựa vào lệnh sản xuất để lập “Bảng

kê vật tư” và gửi đến phòng kế hoạch vật tư, phòng kế tốn và giữ lại phòng 1 bản.

- Phòng kế hoạch vật tư căn cứ và lệnh sản xuất sẽ kiểm tra vật tư trong kho

và xuất kho (nếu vật tư có sẵn). Sau đó lập “Phiếu xuất kho” thành 3 liên 1 liên- 51 -phòng kỹ thuật sản xuất lưu, 1 thủ kho giữ và 1 gửi kế tốn vật tư và sổ và tính giá

của vật tư xuất kho.

2.4.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp

Hiện nay, Nhà máy phân loại chi phí theo khoản mục, vì vậy chi phí nhân

cơng trực tiếp được tính cho cả cơng nhân trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm và cả

những công nhân ở bộ phận phân xưởng như: công nhân tổ cơ điện, nhân viên lái xe

cho phân xưởng sản xuất.

Nhằm khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tăng năng suất cũng

như nâng cao tinh thần tập thể, cứ định kỳ 2 năm một lần nhà máy tổ chức cho công

nhân thi nâng bậc, lương của người lao động sẽ được tính theo thời gian làm việc

(theo ngày) và theo bậc thợ của công nhân, Nhà máy vẫn đảm bảo cho công nhân

sản xuất làm việc 8 tiếng/ ngày và được phân làm 3 ca do bộ phận quản lý sản xuất

tiến hành phân công, nhưng khi Nhà máy tăng cường sản xuất cơng nhân làm thêm

ngồi giờ sẽ được tính vào lương bổ sung.

Hình thức trả lương của Nhà máy hiện nay:

L(i) = [Lcb × (T(i) × H(i))] + Lbs + PC + Lp

Trong đó:

L(i): Lương cơng nhân i

Lcb: Lương cơ bản

T(i): Thời gian làm việc của công nhân i (ngày)

H(i): Hệ số vị trí theo năng lực của cơng nhân i (bậc thợ)

Lbs: Lương bổ sung làm thêm giờ

PC: Tiền phụ cấp: Phụ cấp chức vụ, tiền ăn giữa ca, phụ cấp cho thợ giỏi,..

Lp: Lương phụ: lương này được tính trả cho công nhân nghỉ phép, đi học,

nghỉ lễ, nghỉ sửa chữa máy móc,..

Đây là hình thức trả lương với những cơng nhân chính thức của Nhà máy,

trong trường hợp Nhà máy cần tăng cường sản xuất và cần phải thuê thêm một số- 52 -lao động khác, các lao động này sẽ làm theo hợp đồng ngắn hạn và lương của

những lao động này sẽ được tính trên khối lượng sản phẩm hoàn thành.

Trên thực tế, các dây chuyền sản xuất cho nhiều sản phẩm khác nhau, nên chi

phí nhân cơng trực tiếp của các sản phẩm chỉ có thể dựa vào khối lượng sản phẩm

hoàn thành để phân bổ cho các sản phẩm để tập hợp tính giá thành sản phẩm, Nhà

máy khơng thể theo dõi chi phí này cho từng sản phẩm cụ thể được mà tổng hợp

theo kỳ và phân bổ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành của từng sản phẩm sản

xuất.- 53 -Bảng 2.4: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương quý II/ 2009

Tiền lương (TK 334) ĐVT: đồng

Đối tượng sử dungThành phẩm

nhập kho (lit)Lương thời

gianLương bổ sungTiền ăn

giũa ca

98.501.287Các khoản

trích theo

lương

((338)Tổng cộngI. Nước khống chai pet1.732.830,00352.105.68817.151.19444.138.648511.896.817II. Nước khống ga6.266.687,203.231.713.51458.159.277157.993.563 198.209.8673.646.076.221III. Nước khống bình 18,9 lit2.598.201,90134.373.61422.644.98634.245.19858.039.262249.303.060IV. Nhóm sản phẩm dinh

dưỡng2.748.505,62434.274.31225.841.112111.117.45267.137.498638.370.3741.771.395,12230.842.48816.950.51452.875.75642.384.679343.053.43713.346.224,724.152.467.128401.857.500367.525.2755.045.646.472- NTL lion

- Trà Bí đao

- Mảng cầu

- Vải

- Cam ép

- Nước yến

Tổng cộng123.796.569(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm và quý II / 2009)- 54 -2.4.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung của Nhà máy bao gồm:

- Chi phí nhiên liệu, chi phí điện, nước, hơi bão hồ.

- Chi phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ phục vụ cho sản xuất.

- Khấu hao TSCĐ, chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí bằng tiền khác,...

Chi phí sản xuất chung này có liên quan đến nhiều sản phẩm nên cuối kỳ kế

toán tập hợp và phân bổ cho các sản phẩm.

Bảng 2.5: Bảng phân bổ chi phí sử dụng hơi quý II năm 2009TTĐối tượng sử dụngSản lượng

Sản xuấtChi phí hơi

ĐMLượng ĐMLượng

TTTiền (Đồng)1Thạch bích ga lạt2.747.474,60105288.484,83212.0912Thạch bích ga ngọt3.519.212,60160563.074,02413.964 120.049.5603NTL chai thuỷ tinh221.771,52 1000221.771,52163.04347.282.4704NTL chai pet134.7367510.105,207.4292.154.4105NTL Lion thùng129.516800103.612,8076.17522.090.7506Nước yến132.952,50800106.36278.38322.676.8407Trà bí đao1.771.395,128Mảng cầu32.47265021.106,8015.5174.499.9309Vải48.874,3265031.768,3123.3566.773.24010Me122.332,3265079.516,0158.45916.953.11011Tasty 126.001,3665016.900,8812.4253.603.25012Tasty cam66.670,5665043.335,8631.8609.239.400...600 1.062.837,0761.506.390781.383 226.601.070...Tổng cộng13.346.224,721.899.849 550.956.210(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm và quý II / 2009)- Chi phí sử dụng hơi được phân bổ theo định mức cho tất cả các sản phẩm.

Bảng 2.6: Bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ quý II năm 2009- 55 -Tiêu thức phân bổĐối tượng sử dụngSản lượng sx

(lít)CSM

(ch/h)1.732.8301. Nước khống chai

PetSố giờ

chạyTỷ

trọngMức KH TSCĐ

(Đồng)1078,6810099.000.000818.2621350606,1256,1946.748.924- Pet 1,5L59.634180033,133,073.407.008- Pet 0,75L790.9681800439,4340,7445.189.564- Pet 0,5L63.966- Pet 0,356.488.458,72600457,91100590.000.0002.747.474,66600457,91100249.829.7492. Nhóm SP chai TT3.654.5043.519.212,60320.004.415221.771,5220.165.8362.589.201,9031.000.0002.391.998,10380.000.000129.516,0020.575.3021.739.216,16276.297.10113.346.244,721.100.000.000Nước khống ga lạt

Nước khống ga ngọt

Lion chai TT 240ml

3. Nước khống bình

4. Nhóm sản phẩm lon

NTL lion

Trà Bí đao

Tổng cộng(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm và quý II / 2009)

- Chi phí khấu hao TSCĐ – dây chuyền chai thuỷ tinh phân bổ chi phí khấu

hao theo Cơng suất máy và số giờ máy chạy và sản lượng.

- Chi phí khấu hao TSCĐ – dây chuyền nước khống chai Pet phân bổ chi

phí khấu hao theo Cơng suất máy và số giờ máy chạy và sản lượng.

- Chi phí khấu hao TSCĐ – dây chuyền nước khống bình phân bổ theo sản

lượng sản xuất.

- Chi phí khấu hao TSCĐ – dây chuyền sản phẩm lon phân bổ chi phí theo

sản lượng sản xuất.

Bảng 2.7: Bảng phân bổ thuế và phí tài nguyên quý II năm 2009

Tên sản phẩmĐVTSản lượng

sản xuấtSản lượng

phân bổThuế tài

nguyênPhí tài

nguyên- 56 -thuế

1. NK chai petlít1.732.8301.722.33049.368.2664.114.0212. Nước khống galít6.266.6876.266.687,20179.626.13414.968.8453. NK bìnhlít2.105.535,602.105.535,6060.352.3375.029.3614. Trà Bí Đaolít1.771.395,12901.787,0425.848.5082.154.0435. Tasty 1lít26.001,3610.400,54298.11824.8436. Tasty camlít66.670,5626.668,22764.40963.7017. Tasty Sodalít3.579,842.505,8971.8285.98613.346.224,7211.035.914,50316.329.60026.360.800Tổng cộng(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm và quý II / 2009)

Thuế và phí tài nguyên phân bổ theo sản lượng sản xuất cho những sản phẩm

có sử dụng nước khoáng nguyên liệu như: Nước khoáng chai Pet, nước khống

bình, nước khống ga, nước yến, trà bí đao, tatsty cam, những sản phẩm khơng sử

dụng nước khống ngun liệu thì khơng phân bổ thuế và phí tài ngun.

Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung gồm có các chi phí điện, vật liệu quản

lý, cơng cụ dụng cụ quản lý, chi phí sửa chữa TSCĐ và chi phí khác.

Chi phí điện phân bổ cho tất cả các sản phẩm theo định mức, các chi phí còn

lại phân bổ cho tất cả các sản phẩm theo sản lượng sản xuất.- 57 -Bảng 2.8: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung quý II năm 2009

Sản

lượng SX

(lít)(KW)818.26286.537.74561.711.57725.105.64612.425.77097.216.959202.997.69759.63413774.1342.171.444799.262810.2653.420.7717.975.876790.9681511.850.12428.801.40110.601.18110.747.11845.372.112107.371.9364.Tbích ga lạt

5. Tbích ga ngọt

6. NTL chai ttinh2.747.47450137.210.331100.043.38736.823.83737.330.755157.602.741469.011.0513.519.21255193.327.306128.144.56847.167.28247.816.589201.871.767618.327.512221.77111024.366.1478.075.3342.972.3583.013.27612.721.42851.148.5437. NTL chai pet

8. NTL lion khay

9. Trà Bí đao134.7369512.785.0634.906.1221.805.8391.830.6987.728.83029.056.552129.5169512.289.2464.716.0471.759.7727.429.39626.194.4611.771.39575132.696.44064.501.54923.741.64424.068.473101.612.123346.620.229122.332759.163.8484.454.4691.639.5951.662.1667.017.32023.937.398651.021.875485.974.108178.876.704181.339.128765.576.3582.262.788.173Đối tượng

Sử dụng

1. Thạch bích 1,5l

2. Thạch bích 0,75l

3. Thạch bích 0,5l10. Me

......

Tổng cộngChi phí điện

ĐM13.346.224Tiền

(đồng)Chi phí khác

Tổng cộng

VLQLCCDC QLCP khácCP sửa chữa(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm và quý II / 2009)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kế toán tính giá thành tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x