Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích kinh doanh của công ty là lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn thông qua việc thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đồng thời, công ty cần phải dự trữ một lượng lương thực nhất định theo kế hoạch của tổng công ty và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng nhằm

Mục đích kinh doanh của công ty là lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn thông qua việc thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đồng thời, công ty cần phải dự trữ một lượng lương thực nhất định theo kế hoạch của tổng công ty và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng nhằm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích kinh doanh của công ty là lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn thông qua việc thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đồng thời, công ty cần phải dự trữ một lượng lương thực nhất định theo kế hoạch của tổng công ty và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng nhằm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×