Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng mở L/C chỉ thị một ngân hang khác đứng ra chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C.

Ngân hàng mở L/C chỉ thị một ngân hang khác đứng ra chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C.

Tải bản đầy đủ - 0trang

9đó là một sự cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành để thanh tốn khi

xuất trình phù hợp.

Thanh tốn có nghĩa là:

- Trả ngay khi xuất trình, nếu tín dụng có giá trị thanh tốn ngay

- Cam kết thanh toán về sau và trả tiền khi đáo hạn, nếu tín dụng có giá trị

thanh tốn về sau.

- Chấp nhận hối phiếu (“draft”) do người thụ hưởng ký phát và trả tiền khi

đáo hạn, nếu tín dụng có giá trị thanh toán bằng chấp nhận. [7,tr.41]

1.2.2. Cơ sở pháp lý

- UCP No 600

Quy tắc thống nhất về tập quán và thực hành tín dụng chứng từ (Uniform

customs and practice for documentary credits – Ucp). UCP do Phòng Thương

mại quốc tế (the International Chamber of Commerce) phát hành vào năm

1993. Để ngày càng phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế từ lúc ra đời

đến nay, UCP đã 7 lần sửa đổi như sau:

1933

1951

1962

1974

1983

1993

2007UCP No 82

UCP No 131

UCP No 222

UCP No 290

UCP No 400

UCP No 500

UCP No 600Hiện UCP được sử dụng trên 180 nước trên thế giới, năm 1962 lần đầu

tiên được dịch ra tiếng Việt. UCP được coi là một văn bản quy tắc hướng dẫn,

tùy ý các bên sử dụng được quyền lựa chọn một trong sáu bản UCP. Tuy

nhiên chỉ có bản UCP tiếng Anh mới có giá trị pháp lý. Tháng 12/2006 ICC

ban hành UCP 600 có hiệu lực vào ngày 01/07/2007. UCP 600 là văn bản

hiện hành. Khi sử dụng chỉ cần dẫn chiếu UCP 600 vào L/C. [8]

- URR No 52510Quy tắc thống nhất về bồi hoàn chuyển tiền giữa các ngân hàng theo tín

dụng chứng từ (Uniform rules of bank to bank reimbursements under

documentary credits No 525 URR 525), ICC ban hành vào tháng 12 năm

1996. Ở Việt nam bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1/7/1996.

URR No 525 được áp dụng trong trường hợp L/C quy định thanh toán hoặc

chấp nhận thanh toán tại ngân hàng thanh toán, ngân hàng xác nhận, hoặc

ngân hàng chiết khấu… Nếu người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ hợp lệ,

sau khi thanh tốn các ngân hàng này yêu cầu ngân hàng mở L/C bồi hồn

tiền hoặc ngân hàng mở L/C có thể chỉ thị đòi tiền ở một ngân hàng khác - gọi

là ngân hàng hoản trả tiền. Quy tắc URR 525 ra đời nhằm phân chia quyền

hạn trách nhiệm giữa các ngân hàng, đồng thời tránh trường hợp các ngân

hàng chiếm dụng vốn lẫn nhau.[8]

- e-UCP

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng rộng rãi của thương mại

điện tử, kỹ thuật xử lý chứng từ điện tử trong tín dụng chứng từ đã được ICC

đề cập trong cuộc họp ngày 24/05/2000 tại Paris. Sau 18 tháng nổ lực thực

hiện ICC cho ra đời văn bản bổ sung eUCP - được coi là UCP500.1 có hiệu

lực kể từ tháng 2/2002. Để phù hợp với UCP 600, ICC ban hành eUCP.

Cần phải hiểu rõ là e.UCP không phải là bản sửa đổi UCP mà là phụ bản

của UCP. eUCP mang tính bổ sung chứ khơng thay thế hồn tồn UCP, được

sử dụng trong trường hợp L/C quy định xuấtt trình chứng từ điện tử và kể cả

chứng từ truyền thống bằng văn bản, góp phần hồn thiện hơn dịch vụ ngân

hàng trên nền tảng công nghệ thông tin. [8]

- ISBP - 681

Văn bản về thực hành kiểm tra chứng từ theo tiêu chuẩn Ngân hàng quốc

tế đối với phương thức tín dụng chứng từ (International Standard Banking

Practice for examination of documents under documentary credits).11Về cơ bản ISBP 681 không thay đổi nhiều so với ISBP 645. ISBP 681

bao gồm 185 nội dung được chắc lọc từ kinh nghiệm thực tiễn quý báu về

kiểm tra chứng từ của các ngân hàng thương mại trên thế giới đồng thời phù

hợp với tinh thần sửa đổi của UCP 600. [8]

- Một số văn bản pháp lý khác

Ngồi ra tín dụng chứng từ còn được điều chỉnh bởi các văn bản pháp lý

như: Incoterms 2000, luật hối phiếu… và tập quán thương mại quốc tế. Trên

thực tế tập quán thương mại quốc tế có ảnh hưởng nhất định đến việc hai bên

lựa chọn các điều khoản trong hợp đồng, cũng như tập quán kinh doanh của

từng ngân hàng…

1.2.3. Thư tín dụng

- Khái niệm

Thư tín dụng (Letter of Credit - viết tắt là L/C) là một cam kết thanh tốn

có điều kiện bằng văn bản của một tổ chức tài chính (thơng thường là

ngân hàng) đối với người thụ hưởng L/C (thông thường là người bán

hàng hoặc người cung cấp dịch vụ) với điều kiện người thụ hưởng

phải xuất trình bộ chứng từ phù hợp với tất cả các điều khoản được

quy định trong L/C, phù hợp với Quy tắc thực hành thống nhất về tín

dụng chứng từ (UCP) được dẫn chiếu trong thư tín dụng và phù hợp

với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ

trong phương thức tín dụng chứng từ (ISBP).

Theo điều 4 của UCP 600 nêu rõ; “Thư tín dụng về bản chất nó là một giao

dịch riêng biệt với hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng khác, mà chính

hợp đồng đó là cơ sở cho ra đời thư tín dụng”

- Các loại L/C

Có nhiều cách phân loại LC và theo mỗi cách phân loại khác nhau ta có

nhiều hình thức L/C khác nhau:12 Phân loại theo tính chất có thể hủy ngang

 L/C hủy ngang (Revocable L/C):

Đây là loại L/C mà bên mở L/C có thể sửa đổi, huy bỏ, bổ sung bất cứ

lúc nào mà không cần báo trước cho người thụ hưởng. Tuy nhiên, việc sửa đổi

hay hủy bỏ phải thực hiện trước khi người bán giao hàng.

Loại L/C này hầu như không được sử dụng trong thực tế vì quyền lợi của

người bán khơng được đảm bảo. UCP 600 cũng đã loại bỏ hoàn tồn điều 6 và

điều 8 của UCP 500 nói về L/C hủy ngang. Như vậy L/C hủy ngang đã khơng

còn xuất hiện trong UCP 600.

 L/C không hủy ngang (Irrevocable L/C):

Là loại L/C mà ngân hàng phát hành không được quyền đơn phương sửa đổi

hay hủy bỏ L/C khi chưa có sự đồng ý của người thụ hưởng. Theo điều 3 của

UCP600, một thư tín dụng là khơng hủy ngang ngay cả khi trong thư tín dụng

khơng quy định như vậy.

 Phân loại theo thời hạn thanh toán:

 L/C trả ngay (L/C at sight):

Là L/C trong đó ngân hàng phát hành cam kết thanh toán cho người thụ

hưởng khi họ xuất trình bộ chứng từ hợp lệ theo L/C.

 L/C trả chậm (Usance L/C):

Là L/C trong đó ngân hàng phát hành cam kết thanh toán cho người thụ

hưởng theo thời hạn quy định trong thư tín dụng khi người thụ hưởng xuất

trình bộ chứng từ hợp lệ theo L/C.

 Phân loại theo tính chất của L/C:

 L/C xác nhận (Confirm L/C):Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng mở L/C chỉ thị một ngân hang khác đứng ra chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều khoản và điều kiện của L/C.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×