Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

5khoa học PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm tác gỉa đã chọn đề tài này để thực

hiện nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ Kinh Tế - Chuyên ngành Quản trị kinh

doanh. Để thực hiện nghiên cứu tác giả sẽ dựa trên cơ sở tham khảo từ một số

luận văn đã nghiên cứu tại trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng đã bảo vệ từ

năm 2009-2011, dựa trên nền tảng cơ sở lý luận của những đề tài đó và trên

cơ sở tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu, sách tham khảo biên soạn mới nhất

về chính sách sản phẩm trong hoạt động marketing của doanh nghiệp, đó là

các giáo trình giảng dạy tại các trường đại học (Trường đại học kinh tế Đà

Nẵng, trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh), cùng một sách của một số học

giả đã được biên soạn và được biên dịch từ tài liệu nước ngoài, tác giả đã

chọn lọc để tiến hành nghiên cứu đề tài này.

Trong chương 1. Sản phẩm và chính sách sản phẩm trong marketing

Tác giả đã tham khảo và trích dẫn từ một số nguồn tài liệu, cụ thể: Từ

sách giáo trình giảng dạy, chủ yếu tham khảo sách giáo trình từ Trường Đại

học kinh tế Đà Nẵng do tập thể tác giả giảng viên của trường đại học kinh tế

Đà Nẵng biên soạn dùng để giảng dạy, như Giáo trình quản trị Marketing

(biên soạn năm 2010); Giáo trình Marketing căn bản của PGS.TS Nguyễn

Thị Như Liêm; Bài giảng quản trị thương hiệu của Đại học kinh tế Đà Nẵng

do Thạc sỹ Phạm Thị Lan Hương(biên soạn năm 2010); Giáo trình Quản lý

đổi mới và phát triển sản phẩm mới do Vũ quế hương biên soạn; Giáo trình

Thương hiệu với nhà quản lý, được biên soạn bởi Nguyễn Quốc Thịnh,

Nguyễn Thành Trung do NXB Văn hóa thơng tin Hà Nội phát hành; Giáo

trình kinh doanh thương mại do PGS.TS Hoàng Minh Đường, NXB lao độngXH (biên soạn 2005) giảng dạy tại Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Ngoài ra, tác giả còn tham khảo một sớ tài liệu khác trên internet như:

www.kienthuckinhte.com; www.en.wikipedia.org–suply chain management;

Thời báo kinh tế Sài Gòn, Tạp chí kinh tế và dự báo…6Tại chương 2. Thực trạng triển khai chính sách sản phẩm tại Công ty

Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

Để thực hiện nghiên cứu thực trạng chính sách sản phẩm tại Cơng ty

Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, tác giả đã đi sâu nghiên cứu phân tích sớ

liệu hoạt động SXKD của toàn cơng ty nói chung và thực trạng triển khai

chính sách sản phẩm tại cơng ty trong thời gian qua dựa trên số liệu từ các

năm 2009-2011, tác gỉa sử dụng phương pháp tổng hợp để phân tích, so sánh

và đánh giá các sớ liệu từ đó đưa ra đánh giá nhận xét. Đới với chính sách sản

phẩm hiện tại cơng ty sử dụng các chính sách liên quan đến danh mục sản

phẩm; chính sách thương hiệu sản phẩm; chính sách chất lượng sản phẩm;

chính sách sản phảm mới. Tác giả sẽ đi sâu phân tích đánh giá những ưu

nhược điểm, những điểm mạnh điểm yếu trong chính sách sản phẩm đang

thực hiện tại công ty hữu từ đó để làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách

sản phẩm .

Tại chương 3. Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định

Dựa trên cơ sở lý luận về sản phẩm và chính sách sản phẩm trong hoạt

động marketing của doanh nghiệp nêu trong chương một và những mặt còn

hạn chế và bất cập trong cơng tác quản trị chính sách sản phẩm Công ty Dược

- Trang thiết bị y tế Bình Định, trong chương này tác giả sẽ đưa ra những giải

pháp mang tính định hướng với mục đích nhằm hoàn thiện chính sách sản

phẩm tại Cơng ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định trong thời gian tới.

Để thực hiện nghiên cứu trong chuơng này tác giả sẽ trình bày một sớ

căn cứ để làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách sản phẩm tại Cơng ty

Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, cụ thể:

- Trình bày những thuận lợi và khó khăn và dự báo tăng trưởng về nhu

cầu tiêu dùng của ngành dược phẩm Việt Nam trong năm 2012; tình hình kinh7tế thế giới và Việt Nam có những tác động tích cực và tiêu cực đến ngành

công nghiệp dược phẩm Việt Nam năm 2012 cũng như những doanh nghiệp

đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Dược

phẩm.

- Căn cứ vào dự báo của các ngành hữu quan (Bộ Y Tế, Bộ Công

Thương, hiệp hội Dược Việt Nam) về dự báo tăng trưởng nhu dược phẩm

năm 2012.

- Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh dược phẩm của Công ty

Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2015, căn cứ vào những cơ hội,

thách thức. Dựa vào những điểm mạnh, điểm yếu và những tồn tại trong cơng

tác quản trị chính sách sản phẩm tại công ty Dược – trang thiết bị y tế Bình

Định.

Từ những căn cứ trên, tác giả đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm

hoàn thiện chính sách sản phẩm tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình

Định trong thời gian tới, với mục tiêu: đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời,

đầy đủ, và đúng thời gian; Giảm thiểu chi phí hàng tồn kho… Đáp ứng đầy đủ

hàng hoá với chất lượng và các dịch vụ đi kèm, thu hút khách hàng, gia tăng

thị phần, tiết kiệm chi phí, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả

kinh doanh.CHƯƠNG 1

SẢN PHẨM VÀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

TRONG MARKETING

1.1.TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG

MARKETING

1.1.1. Khái niệm sản phẩm8Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể đưa vào thị trường để thu hút, mua

sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thõa mãn một nhu cầu hay mong ḿn nào

đó của của con người. [3, tr 159]

Theo quan niệm này, sản phẩm bao hàm cả những vật thể hữu hình và

vơ hình(các dịch vụ), bao hàm cả yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả

những sản phẩm hữu hình thì cũng chứa đựng trong nó cả những yếu tớ vơ

hình.

Ngày nay, sản phẩm và dịch vụ ngày càng trở nên thông dụng hơn,

nhiều công ty đã chuyển sang một cấp độ sáng tạo giá trị mới cho khách hàng

của mình. Để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình, họ đã phát triển và

cung ứng những cảm nhận cho khách hàng.

1.1.2. Đặc tính của sản phẩm

Phát triển sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc thiết kế các lợi ích

mà sản phẩm cung ứng. Những lợi ích này được truyền thơng và chủn tải

thơng qua các đặc tính của sản phẩm như chất lượng, các đặc điểm kiểu dáng

và thiết kế.

a. Chất lượng

Đây là một trong những công cụ định vị chính và quan trọng của những

người làm marketing. Chất lượng có tầm ảnh hưởng lớn và trực tiếp lên các

sản phẩm và dịch vụ, do vậy nó liên quan trực tiếp đến giá trị và sự thõa mãn

của khách hàng. Đa số các nhà quản trị đều đưa ra các định nghĩa về chất

lượng như các đặc tính của sản phẩm dựa trên khả năng thõa mãn các nhu cầu

nhận biết và tiềm tàng của khách hàng. Ngày nay, vấn đề quản trị chất lượng

toàn diện( TQM ), đang ngày càng được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm,

là cách tiếp cận, theo đó các doanh nghiệp quan tâm một cách thường xuyên

hơn đến việc cải thiện chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mà các doanh

nghiệp đang kinh doanh.

b. Các đặc tính sản phẩm

Mỗi sản phẩm có thể được miêu tả theo những đặc tính khác nhau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×