Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Tình trạng biến động NNL tại TH True Milk qua các năm

Hình 2.1: Tình trạng biến động NNL tại TH True Milk qua các năm

Tải bản đầy đủ - 0trang

33

thu hút thì đối với một nhân viên mới DN đều phải tiến hành đào tạo lại, hoạt

động này cũng tốn khoản chi phí rất lớn. Đó là chưa nói đến những hậu quả

khi người lao động tiếp cận với cơng nghệ sản xuất, nắm bắt những quy trình,

bí quyết kinh doanh… và chuyển sang công ty đối thủ để làm việc.

Tuy nhiên, đến những tháng đầu năm 2012 thì tình trạng này lại ổn định

hơn, số lao động nghỉ việc chiếm tỷ lệ ít hơn.

Ngun nhân của tình trạng biến động trên được cho là do trong thời

gian qua, tại thị trường lao động Nghệ An, nhiều nhân viên lao động có xu

hướng tham gia xuất khẩu lao động. Đồng thời, do mới đi vào hoạt động nên

các chính sách về lương bổng, phúc lợi và điều kiện làm việc của DN chưa ổn

định cũng được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ra sự biến động

trên. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2012, tình hình

kinh tế khó khăn, rất nhiều DN đã phải phá sản thu hẹp hoạt động kinh doanh,

thậm chí phá sản đã làm cho tình hình thị trường lao động có lợi cho DN. Cụ

thể là DN có thể tiếp cận được với nguồn cung lao động dồi dào và có chất

lượng. Đây chính là lợi thế cho những cơng ty có hoạt động kinh doanh tốt

trong thời kỳ nền kinh tế khó khăn.

2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực tại công ty

Quy mô NNL trong một tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược

SXKD, trình độ kỹ thuật, mơ hình tổ chức… Do vậy, đánh giá về số lượng

NNL của tổ chức luôn gắn liền với việc xem xét cơ cấu NNL tương ứng với

cơ cấu SXKD theo các bộ phận và theo ngành nghề.

a. Cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận

Cơ cấu NNL theo bộ phận là thành phần và tỷ lệ của từng loại nhân lực

theo đơn vị tổ chức trong tổng số. Trong những năm qua, cơ cấu NNL theo bộ

phận tại cơng ty cổ phần sữa TH có sự thay đổi đáng kể, được biểu hiện ở

Bảng 2.3.34

Bảng 2.3. Cơ cấu NNL theo bộ phận của TH True Milk thời gian qua

(ĐVT: %)

Bộ phận6 tháng đầuNăm 2010Năm 20110,780,71Năm 2012

0,67Sản xuất & phát triển SP49,8850,1148,46Chuỗi cung ứng20,9321,2522,06Tài chính kế tốn5,144,694,28Marketing5,686,257,95Kinh doanh14,6314,2914,172,962,702,41Quản lý chungHành chính nhân sự

Tổng cộng100,00

100,00

100,00

Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự.Tỷ trọng ở các bộ phận sản xuất & phát triển sản phẩm và bộ phận

chuỗi cung ứng chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng gia tăng. Cụ thể riêng tại bộ

phận chuỗi cung ứng, tỷ trọng NNL trong tổng thể đã tăng từ 20,93% năm

2010 và đến cuối tháng 6 năm 2012 thì con số này là 22,06%. Nguyên nhân

được cho là do mới đi vào hoạt động, công ty có nhu cầu mở rộng và nâng

cao hệ thống cung ứng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng, đặc biệt

khi công ty mở rộng danh mục kinh doanh các sản phẩm thực phẩm tươi sạch

thì nhu cầu này lại càng trở nên cần thiết. Riêng tại các bộ phận kinh doanh và

tài chính thì tỷ trọng NNL trong tổng thể lại có xu hướng giảm. Tuy nhiên

theo đánh giá thì việc mở rộng và nâng cao hệ thống chuỗi cung ứng của công

ty trong thời gian qua cũng như việc giảm tỷ trọng NNL trong các bộ phận tài

chính, bộ phận kinh doanh là khá hợp lý và hiệu quả.

Nhìn chung, cơ cấu NNL theo bộ phận tại công ty cổ phần sữa TH khá

hợp lý. Tuy nhiên, để quản lý tốt đội ngũ NNL thì vai trò của bộ phận hành35

chính nhân sự rất quan trọng nhưng tỷ trọng tại bộ phận này rất thấp so với

tổng NNL.

Đặc biệt, tỷ trọng NNL tại bộ phận này lại có xu hướng giảm qua các

năm và đến cuối tháng 6 năm 2012 số lượng NNL bộ phận hành chính nhân

sự chỉ chiếm 2,41% trong tổng số lao động, được trình bày ở Hình 2.2.Hình 2.2: Cơ cấu NNL theo bộ phận TH True Milk cuối tháng 6 năm 2012Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự.

b. Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề

Cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành nghề của cơng ty trong thời gian

qua cũng có những thay đổi nhưng mức độ thay đổi là không đáng kể, điều

này được thể hiện ở Bảng 2.4. Nhìn chung, cơ cấu NNL trong các ngành nghề

Điện, điện tự động; Cơ khí; Chăn ni; Tài chính kế tốn đáp ứng được quy

mô sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ cấu NNL theo ngành nghề của công ty trong thời gian

qua chưa thực sự hợp lý. Cơ cấu NNL theo ngành kinh doanh chiếm tỷ trọng

khá cao, nguyên nhân được cho là một số lượng lớn nhân viên không làm việc

đúng chuyên ngành tại các bộ phận Marketing, bộ phận cung ứng… Cụ thể, tỷ

trọng nhân viên làm việc tại bộ phận kinh doanh là 14% nhưng con số về tỷ36

trọng theo ngành kinh doanh trong tổng số ln duy trì ở mức trên 26%, như

vậy có một khoảng chênh lệch khá lớn về lượng nhân lực ngành kinh doanh.

Cũng trên thực tế, tỷ trọng nhân viên làm việc tại bộ phận Marketing và bộ

phận chuỗi cung ứng ln duy trì ở mức 30% nhưng con số ngành nghề làm

việc tại hai bộ phận chỉ dao động ở mức 5 – 8% trong thời gian qua. Bên cạnh

đó, ngành quản trị nhân sự chiếm tỷ trọng quá nhỏ trong tổng số lao động.

Bảng 2.4. Cơ cấu NNL theo ngành nghề của TH True Milk thời gian qua

(ĐVT: %)

Ngành nghề

Cơ khí

Điện, điện tự động

Chăn ni

Cơng nghệ thực phẩm

Quản lý chất lượng

Công nghệ thông tin

Công nghệ sinh học

Công nghệ hóa thực phẩm

Vận tải

Kinh doanh

Marketing

Thương mại

Quan hệ cơng chúng

Tài chính kế tốn

Quản trị nhân sự

Hành chính

Tổng cộngNăm 2010 Năm 2011

5,53

6,93

23,74

5,84

2,72

1,25

2,10

3,11

7,32

26,85

3,50

2,10

1,40

5,14

0,54

1,95

100,005,54

6,82

22,53

6,04

2,84

1,42

1,92

2,99

7,96

26,08

4,05

2,70

1,78

4,69

0,71

1,92

100,006 tháng đầu

Năm 2012

5,41

6,68

21,46

5,75

2,81

1,54

1,87

2,94

7,29

26,27

5,28

3,01

2,47

4,28

1,14

1,80

100,00Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự.

Làm việc trái ngành, không đúng với chuyên môn là vấn đề nhức nhối

đối với hầu hết các DN hiện nay. Bất cập này khiến cho nhiều người dễ chán

việc và ít có khả năng sáng tạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Tình trạng biến động NNL tại TH True Milk qua các năm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×