Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về nghiên cứu lý thuyết : Xác định đươc cấu trúc vốn của doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn. Từ đó các nhà quản trị có thể xây dựng một cấu trúc vốn hợp lý với đặc điểm của ngành.

Về nghiên cứu lý thuyết : Xác định đươc cấu trúc vốn của doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn. Từ đó các nhà quản trị có thể xây dựng một cấu trúc vốn hợp lý với đặc điểm của ngành.

Tải bản đầy đủ - 0trang

96TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu

với SPSS, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.

[2] Nguyễn Ngọc Vũ (2003), Phân tích cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh

hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại trung tâm

giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế,

Đại học Đà Nẵng.

[3] GS.TS Trương Bá Thanh (2000), Bài giảng kinh tế lượng, Lưu hành nội bộ

[4] PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2005), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản

[5] TS. Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài chính cơng ty, Nhà xuất bản

[6] TS. Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản trị tài chính, Nhà xuất bản thống kê

[7] TS. Trần Đình Khơi Nguyên (2004), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu

trúc tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đề

tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Đại học Đà Nẵng.

TIẾNG ANH

[8] Aswath Damodaran (2004), “ Capital Structure theories”, Journal of Financial

Economics.

[9] Campbell R.Havey (1995), Capital Structure and Payout Policies, 1-16

[10] Fama, Eugene F., and mẻton H.Miller (1972), the Theory of Finance, Holt,

Rinehart and Winston, Newyork

[11] Fama, Eugene F, and merton H.Miller (1972), The Theory oF Finance, Holt

Rinehart and Winton, Newyork

[12] Ju, Parrino, Poteseam (2004), Trade-off theory and optimita capital structure

[13] Jensen, Michael, and William Mecking (1976), “ Theory of the firm :

Managerial behavior, agency cost and ownship structure”, Jounal of

Finacial Economics 3, 305-360

[14] Jensen, Michael C. (1986), " A gency costs of free-cash-flow, corporate finance

and takeoves", American Economic Review 76, 323-32997[15] Harris, Milton, and Arthur Raviv (1991), “ The Theory of capital structure”

Journal of Finance 39, 127-145

[16] Kozajczyk, Robert, Deborah Lucas, and Robert McDonald (1992), “Equity

issues with time-varying asymmetric information”, Jounal of Finacial and

Quantintative Analysis 27, 397- 405

[17] Modigliani, Franco, and Merton H.Miller (1958), “The cost of capital,

corporation finace, and the theory of investerment”, American Economic

Review 48, 655-669

[18] Modigliani, Franco, and Merton H.Miller (1963), " Corporate in come taxes

and the costs of capital : A correction", Amarican Economic Reiew 53.

[19] Myer, Stewart C. (1977), “ Determinants of corporate borrowing”, Journal of

Financial Economics 5, 147.153

[20] Myer, Stewart C, and Nicholas S. Majluf (1984), " Corporate financing and

investerment decisions do not have", Journal of Financial Economic 13,

187-192

[21] S.Titman and R. Wessels, The Determinants of Capital Structure Choice,

Journal of Finace

[22] Robert F (2004), The Journal of Finanial.

[23] Titman, Sheridan, and Roberto Wessels (1988), “ The determinants of capital

structure choice”, Journal of Finance 43, 1-19iLỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai

công bố trong bất kỳ cơng trình nào khác.Tác giả luận vănLê Thị Mỹ PhươngiiMỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................i

MỤC LỤC.............................................................................................................................. ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................................vi

DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................................viiDANH

MỤC

CÁC

HÌNH

..................................................................................................................................

ix

MỞ ĐẦU.................................................................................................................. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP........................4

1.1. CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP.......................................................4

1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vốn...........................................................................4

1.1.2. Đặc điểm các nguồn vốn của doanh nghiệp.................................................4

1.1.2.1. Đặc điểm nguồn vốn nợ phải trả............................................................4

1.1.2.2. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu...........................................................4

1.2. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU TRONG DOANH NGHIỆP...............4

1.2.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp....................................................................4

1.2.2. Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp...............................4

1.2.3. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu.....................................................................4

1.2.4. Các lý thuyết về cấu trúc vốn tối ưu.............................................................4

1.2.4.1. Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm truyền thống............................4

1.2.4.2. Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm của Modilligani và Miller........4

1.2.4.3. Lý thuyết cân đối ( Trade-off Theory-TOT)..........................................4

1.2.4.4. Lý thuyết trật tự phân hạng ( Pecking Order Theory-POT)...................4

1.2.4.5. Lý thuyết tín hiệu..................................................................................4

1.3. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN.........................4

1.3.1. Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình các vấn đề về đại diện.........................4

1.3.2 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng...............................4

1.3.3 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình về đặc tính của sản phẩm và thị trường......4

1.3.4. Các nghiên cứu khác....................................................................................4

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN..................................4iii1.4.1. Đặc điểm của nền kinh tế.............................................................................4

1.4.2. Đặc điểm của ngành kinh doanh..................................................................4

1.4.3. Quy mô hoạt động........................................................................................4

1.4.4. Thời gian hoạt động.....................................................................................4

1.4.5. Cấu trúc tài sản............................................................................................4

1.4.6. Hiệu quả kinh doanh....................................................................................4

1.4.7. Tính thanh khoản.........................................................................................4

1.4.8. Cơ hội tăng trưởng.......................................................................................4

1.4.9. Tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước..........................................................................4

1.4.10. Rủi ro kinh doanh......................................................................................4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..........................................................................................4

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NGÀNH XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN CỦA

CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG ĐANG NIÊM YẾT TRÊN

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI...........................................................4

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ

ĐỔI MỚI................................................................................................................... 4

2.1.1. Giới thiệu về ngành xây dựng......................................................................4

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngành xây dựng trong những năm gần

đây (2005-2011)........................................................................................................4

2.1.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của ngành xây dựng................4

2.1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành Xây

dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội.........................................4

2.2. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ LÊN

CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG............................4

2.2.1. Thị trường chứng khoán...............................................................................4

2.2.2. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam...........................................4

2.2.3. Chính sách cổ tức.........................................................................................4

2.2.4. Tình hình kinh tế vĩ mơ................................................................................4

2.3. THIẾT KẾ MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC

VỐN.......................................................................................................................... 4iv2.3.1. Cơ sở xây dựng mơ hình các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn................4

2.3.2. Đo lường các biến........................................................................................4

2.3.2.1. Đối với các biến phụ thuộc....................................................................4

2.3.2.2. Đối với các biến độc lập........................................................................4

2.3.3. Chọn mẫu và trình tự phân tích....................................................................4

2.3.3.1. Chọn mẫu, thu thập dữ liệu và phương pháp xây dựng mơ hình...........4

2.3.3.2. Trình tự tiến hành phân tích...................................................................4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..........................................................................................4

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI

CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI..............................................4

3.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH

XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.........4

3.1.1. Đặc trưng cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết

trên thị trường chừng khoán Hà Nội..........................................................................4

3.1.2. Đặc điểm các nhân tố dự tính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn..........................4

3.1.2.1. Nhân tố quy mô của doanh nghiệp........................................................4

3.1.2.2. Thời gian hoạt động...............................................................................4

3.1.2.3. Nhân tố cấu trúc tài sản.........................................................................4

3.1.2.4. Nhân tố hiệu quả hoạt động kinh doanh................................................4

3.1.2.5. Nhân tố khả năng thanh toán.................................................................4

3.1.2.6. Nhân tố tốc độ tăng trưởng....................................................................4

3.1.2.7. Nhân tố tỷ lệ vốn nhà nước...................................................................4

3.1.2.8. Nhân tố rủi ro kinh doanh......................................................................4

3.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC

VỐN.......................................................................................................................... 4

3.2.1. Phân tích hệ số tương quan từng phần r.......................................................4

3.2.2. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn giữa biến phụ thuộc và biến độc lập lần

lượt là các nhân tố ảnh hưởng....................................................................................4

3.2.3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội giữa biến phụ thuộc và biến độc lập là các

nhân tố ảnh hưởng.....................................................................................................4v3.2.3.1. Mơ hình hồi quy bội giữa biến phụ thuộc là tỷ suất nợ......................................763.2.3.2. Mơ hình hồi quy bội giữa biến phụ thuộc là tỷ suất nợ dài hạn...........79

3.2.3.3. Mơ hình hồi quy bội giữa biến phụ thuộc là tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu...80

3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..........................4

3.3.1. Kêt luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn...........4

3.3.1.1. Kết luận từ kết quả nghiên cứu..............................................................4

3.3.1.2 Một số kết quả từ việc nghiên cứu về cấu trúc vốn của các công ty cổ

phần ngành Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội.......................4

3.3.2. Một số kiến nghị nhằm xây dựng cấu trúc vốn tối ưu..................................4

3.3.2.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng...............................4

3.3.2.2. Giải pháp cho các công ty.....................................................................4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3........................................................................................93

KẾT LUẬN............................................................................................................94

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................4

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI

PHỤ LỤCviDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DNDoanh nghiệpVCSHVốn chủ sở hữuCTVCấu trúc vốnCTTSCấu trúc tài sảnCTCPCông ty cổ phầnEBITLợi nhuận trước thuế và lãi vayEPSThu nhập trên mỗi cổ phiếuGDPThu nhập quốc dânKNTTKhả năng thanh toánTTCKThị trường chứng khoánROATỷ suất sinh lời tài sảnROETỷ suất sinh lời vốn chủSGD HNSở giao dịch Hà NộiVQTSVòng quay tài sảnWACCChi phí sử dụng vốn bình qnviiDANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình các vấn đề đại diện...........................4

Bảng 1.2 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng.............................4

Bảng 1.3 Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình về đặc tính của sản phẩm và thị trường......4

Bảng 1.4: Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình các vấn đề về kiểm sốt doanh nghiệp......4

Bảng 1.5: Nhóm các nghiên cứu thực nghiệm khác..................................................4

Bảng 1.6: Ảnh hưởng của nhân tố quy mô đến cấu trúc vốn công ty........................4

Bảng 2.1: Dự đoán mức tăng trưởng và số lao động trong ngành xây dựng..............4

Bảng 2.1: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công 2011/2010...........................4

Bảng 2.2 : Chỉ số giá VLXD chủ yếu năm 2011 so với 2010....................................4

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của các Công ty qua 3 năm 2009 -2011........4

Bảng 2.4: Tình hình chung về doanh thu và lợi nhuận trước thuế của các công ty

thuộc ngành xây dựng niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội....................................4

Bảng 2.5: Tình hình tăng trưởng GDP giai đoạn 2004-2011.....................................4

Bảng 2.6: Tình hình lạm phát giai đoạn 2004-2011...................................................4

Bảng 2.7 : Tình hình XNK giai đoạn 2004-2011.......................................................4

Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn............................................................4

Bảng 2.9 : Kết quả kiểm định tính phân phối chuẩn..................................................4

Bảng 3.1. Thống kê về cấu trúc vốn của các công ty ngành xây dựng.......................4

Bảng 3.2. Đặc trưng cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng trên

SGDCK Hà Nội.........................................................................................................4

Bảng 3.3. Nhóm các tỷ suất nợ của các công ty........................................................4

Bảng 3.1 : Đặc trưng của các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn.............................4

Bảng 3.2: Đặc điểm quy mô của doanh nghiệp.........................................................4

Bảng 3.3: Đặc điểm cấu trúc vốn theo thời gian hoạt động.......................................4

Bảng 3.4: Đặc điểm cấu trúc vốn theo cấu trúc tài sản..............................................4

Bảng 3.5: Đặc điểm cấu trúc vốn theo hiệu quả hoạt động kinh doanh.....................4

Bảng 3.6: Đặc điểm cấu trúc vốn theo khả năng thanh toán......................................4

Bảng 3.7: Đặc điểm cấu trúc vốn theo tỷ lệ tăng trưởng............................................4viiiBảng 3.8: Đặc điểm cấu trúc vốn theo rủi ro kinh doanh...........................................4

Bảng 3.9: Đặc điểm cấu trúc vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước........................................4

Bảng 3.9 : Phân tích hệ số tương quan từng phần r...................................................4

Bảng 3.10. Hệ số xác định độ phù hợp của mơ hình R2.................................................4

Bảng 3.11 : Hệ số xác định của mơ hình tỷ suất nợ...................................................4

Bảng 3.12 : Các thông số thống kê trong mơ hình tỷ suất nợ..................................80

Bảng 3.13: Phân tích ANOVA..................................................................................4

Bảng 3.14: Hệ số xác định của mơ hình có biến phụ thuộc là tỷ suất nợ dài hạn......4

Bảng 3.15: Các thơng số thống kê trong mơ hình tỷ suất nợ dài hạn........................4

Bảng 3.16: Hệ số xác định của mơ hình tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu..................4

Bảng 3.17: Các thơng số thống kê trong mơ hình tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu..........4ixDANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Chỉ số giá vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng 2011/2010...........................4

Hình 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của các Cơng ty qua 3 năm 2009 -2011.......4

Hình 2.3: Tình hình tăng trưởng GDP giai đoạn 2004-2011......................................4

Hình 2.4: Tình hình lạm phát giai đoạn 2004-2011...................................................4

Hình 2.5 : Tình hình XNK giai đoạn 2004-2011.......................................................4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về nghiên cứu lý thuyết : Xác định đươc cấu trúc vốn của doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn. Từ đó các nhà quản trị có thể xây dựng một cấu trúc vốn hợp lý với đặc điểm của ngành.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×