Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với hầu hết giá trị R2 ở bảng trên rất nhỏ phản ánh sự không phù hợp của mô hình, có nghĩa là việc phân tích hồi quy đơn không có ý nghĩa. Kết quả của sự phân tích này cho thấy cấu trúc vốn không chịu ảnh hưởng của từng nhân tố mà chịu ảnh hưởng đồng thời

Với hầu hết giá trị R2 ở bảng trên rất nhỏ phản ánh sự không phù hợp của mô hình, có nghĩa là việc phân tích hồi quy đơn không có ý nghĩa. Kết quả của sự phân tích này cho thấy cấu trúc vốn không chịu ảnh hưởng của từng nhân tố mà chịu ảnh hưởng đồng thời

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với hầu hết giá trị R2 ở bảng trên rất nhỏ phản ánh sự không phù hợp của mô hình, có nghĩa là việc phân tích hồi quy đơn không có ý nghĩa. Kết quả của sự phân tích này cho thấy cấu trúc vốn không chịu ảnh hưởng của từng nhân tố mà chịu ảnh hưởng đồng thời

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×