Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua bảng trên cho thấy những công ty có mức độ rủi ro kinh doanh dưới 1 có tỷ suất nợ trung bình thấp nhất là 59%, tiếp đến là những công ty có mức độ rủi ro trên 25 là có tỷ suất nợ là 60% và cao nhất là những công ty có mức độ rủi ro từ 1-2 có tỷ suất n

Qua bảng trên cho thấy những công ty có mức độ rủi ro kinh doanh dưới 1 có tỷ suất nợ trung bình thấp nhất là 59%, tiếp đến là những công ty có mức độ rủi ro trên 25 là có tỷ suất nợ là 60% và cao nhất là những công ty có mức độ rủi ro từ 1-2 có tỷ suất n

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua bảng trên cho thấy những công ty có mức độ rủi ro kinh doanh dưới 1 có tỷ suất nợ trung bình thấp nhất là 59%, tiếp đến là những công ty có mức độ rủi ro trên 25 là có tỷ suất nợ là 60% và cao nhất là những công ty có mức độ rủi ro từ 1-2 có tỷ suất n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×