Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giải pháp tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

2 Giải pháp tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

74

Với mục đích trong ngắn hạn của ngân hàng là mở rộng huy động để tăng

trưởng thì cần phải có các chiến lược sau:

Thứ nhất, cần áp dụng lãi suất hợp lý để duy trì cạnh tranh

Việc áp dụng lãi suất hợp lý để duy trì cạnh tranh hiện nay đối với ngân

hàng là rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn khan hiếm tiền tệ như hiện

nay, dù những khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất cũng thúc đẩy người gửi

tiền và nhà đầu tư chuyển vốn từ công cụ này sang công cụ khác. Cùng với

việc áp dụng lãi suất hợp lý, cần kết hợp với các chiến lược khác để khách

hàng gửi tiền thấy yên tâm, thoải mái hơn khi đến với ngân hàng. Việc duy trì

lãi suất hợp lý cần dựa trên cơ sở tính tốn doanh thu chi phí hoạt động của

ngân hàng, có như vậy mới đảm bảo lãi suất đầu có khả năng cạnh tranh đồng

thời đảm bảo tính an tồn cho mình.

Thứ hai, đảm bảo mối quan hệ hợp lý giữa lãi suất đầu vào và chỉ số lạm

phát. Do có sự tăng chỉ số giá tiêu dùng, ngân hàng cần phải đảm bảo mức lãi

suất thực dương. Có như vậy, người gửi tiền vào ngân hàng mới yên tâm và

tin tưởng gửi các khoản tiền nhàn rỗi của mình vào ngân hàng.

Thứ ba, điều chỉnh mức lãi suất theo các kỳ hạn huy động. Do cơ cấu kỳ

hạn các khoản tiền gửi còn chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng

của khách hàng, trong thời gian tới ngân hàng cần nghiên cứu và đưa ra các

kỳ hạn mới, với mức lãi suất chia nhỏ hơn, để bảng biểu lãi suất có sự hấp dẫn

về tính đa dạng cho khách hàng có nhiều lựa chọn.

Thứ tư, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn huy động để tăng thêm hiệu quả cho

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tình hình nguồn tiền gửi thanh tốn của

ngân hàng còn chiếm tỷ trọng thấp so với tổng nguồn vốn huy động được. Vì

vậy, ngân hàng có thể tăng lãi suất của nguồn huy động không kỳ hạn lên một

chút, đây sẽ là động lực kích thích người gửi tiền vào ngân hàng với mục đích

thanh tốn. Đồng thời kết hợp với tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ75

của thanh toán của ngân hàng. Ta có thể thấy, nếu ngân hàng có thể thu hút

được một lượng lớn các doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng với mục đích

thanh tốn, trước hết là thu hút được một lượng vốn rất lớn, thứ hai là lượng

vốn này doanh nghiệp chỉ có nhu cầu rút hay sử dụng khi đến kỳ hạn thanh

toán như trả lương, trả tiền mua nguyên vật liệu … nếu tính tốn được các kỳ

hạn rút hay phải thanh tốn của doanh nghiệp thì ngân hàng sẽ tránh khơng

gặp phải rủi ro trong việc sử dụng nguồn vốn này. Hơn nữa, việc thực hiện

thanh toán hộ các doanh nghiệp ngân hàng có thể thu phí dịch vụ để bù đắp

khoản chi phí trả lãi khoản này. Đây là giải pháp để hướng tới phát triển tài

khoản giao dịch của ngân hàng. Kết hợp với giải pháp này ngân hàng cần đẩy

mạnh các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, mở nhiều tài khoản thanh tốn

hướng tới người lao động có thu nhập đều đặn hàng tháng … từ đó đẩy mạnh

huy động tiền gửi thanh toán cho ngân hàng. Đây cũng là chiến lược lâu dài

để phát triển của ngân hàng, vì trong vài năm tới, người dân sẽ sử dụng các tài

khoản thanh tốn thơng qua ngân hàng thay cho việc sử dụng nhiều tiền mặt

trong lưu thông như hiện nay.

Một vấn đề rất quan trọng đó là chính sách lãi suất của ngân hàng cần

kết hợp với các chính sách khác tạo thành một tổng thể thống nhất, bởi vì

ngồi lãi suất còn có rất nhiều yếu tố khác có tác động tới hoạt động huy động

vốn và trong tương lai, các yếu tố đó có thể sẽ ngày càng nâng cao vai trò của

mình.

3.2.2 Đa dạng hố các hình thức huy động vốn

Đa dạng hố các hình thức HĐV là cung cấp thêm cho khách hàng

ngày càng nhiều sản phẩm để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Đa dạng

hoá sẽ giúp ngân hàng thu hút tối đa nguồn vốn từ mọi đối tượng khách hàng

mà khơng cần tăng nhiều chi phí, đồng thời sẽ giúp ngân hàng giảm áp lực

trong việc thanh toán khi nguồn tiền lớn nào đó rút ra.76

Đối với chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng để đa dạng hố các hình

thức, cơng cụ HĐV, thì ngồi việc duy trì, phát triển các hình thức huy động

vốn truyền thống và đang áp dụng phải xây dựng và áp dụng các hình thức

huy động vốn mới.

Hiện nay, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đang thực hiện một số

các hình thức huy động vốn truyền thống như: tiền gửi tiết kiệm thông

thường, tiền gửi thanh tốn, … cũng như một số hình thức huy động vốn mới

đưa ra trong những năm gần đây như:

- Tiết kiệm có lãi suất trả trước

- Tiết kiệm đảm bảo bằng vàng

- Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

- Tiết kiệm theo kỳ hạn nhỏ (tuần, nửa tháng)

- Gửi tiền vào các tài khoản cá nhân thông qua hệ thống ATM

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cần phải xây dựng nhiều loại

hình, hình thức huy động vốn mới nhằm đa dạng hố các hình thức huy động,

tăng tiện ích và lợi ích cho người gửi tiền, tăng trưởng nguồn vốn huy động

đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo phục vụ nhu cầu vốn

tiêu dùng cho nền kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và xu hướng

phát triển của nền kinh tế.

Để đạt được giải pháp đó, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể

xem xét và áp dụng các hình thức huy động vốn có hiệu quả hơn như: mở

rộng hình thức huy động vốn khác, áp dụng hình thức tiết kiệm du học, phát

hành thẻ thanh tốn, mở rộng thêm hình thức huy động vốn dưới hình thức

phát hành giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu…

-Đối với việc mở rộng hình thức huy động khác: như nhận uỷ thác

thanh toán vốn vay và nhận tài trợ nước ngồi. Với chính sách mở cửa thơng

thống, trong những năm qua, lượng vốn đầu tư từ bên ngoài vào Việt Nam77

khá lớn. Các tổ chức tài chính thế giới tài trợ cho nước ta khá nhiều. Chính vì

vậy đây là cơ hội để chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể tiếp cận với

nguồn vốn uỷ thác này. Điều này sẽ đem lại cho chi nhánh NHNo&PTNT TP

Đà Nẵng nguồn ngoại tệ với lãi suất rất thấp, khối lượng lớn, ổn định bởi các

dự án thường là từ vài triệu USD đến vài trăm triệu USD và thời hạn thực

hiện dự án thường là từ 5-7 năm hoặc lâu hơn, trong khi lãi suất tiền gửi cho

nguồn vốn dự án được quy định thống nhất bằng lãi suất tiền gửi khơng kỳ

hạn. Ngồi ra thu hút được nguồn vốn này cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạo ta

nguồn thu dịch vụ lớn và ổn định, tạo ra một nguồn mua ngoại tệ lớn vì đặc

điểm luân chuyển vốn của dự án là đồng tiền cho vay luôn là ngoại tệ, đồng

tiền thanh toán thường là nội tệ, người hưởng lợi cuối cùng là các nhà thầu có

trụ sở ở khắp tồn quốc và nguồn vốn vay khi thanh tốn được xé nhỏ theo

từng khoản mục cụ thể để thực hiện quy trình quản lý và kiểm sốt theo u

cầu của tổ chức tài trợ. Ngồi ra, thơng qua việc phục vụ dự án, ngân hàng có

thể mở rộng các mối quan hệ đối với các đối tác của dự án, từ đó có điều kiện

tăng trưởng cả tiền gửi, tiền vay và dịch vụ ngân hàng khác. Để thực hiện

được giải pháp này, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cần tạo mối quan

hệ tốt với các Bộ, Ngành liên quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài

chính và các bộ chủ quản trong quá trình tiếp cận, thu hút nguồn vốn này. .

tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ban ngành để tiếp cận mới và khai thác triệt

để các dự án. Ngoài ra chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cũng cần mở

rộng việc huy động vốn từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng (Bảo hiểm,

Kho bạc Nhà nước …)

- Hình thức tiết kiệm theo hình thức du học: hiện nay, phong trào du

học (đặc biệt ở các thành phố lớn) tăng rất nhanh. Tuy nhiên, khơng phải ai

cũng đủ điều kiện tài chính để đáp ứng được nhu cầu do phía nước ngồi yêu

cầu trước khi sang học như: phải có tiền ký quỹ, có ngân hàng xác nhận đủ năng78

lực tài chính. Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể triển khai hình thức

tiết kiệm du học, với hình thức này, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có thể

thu được những lợi ích: kết hợp được tín dụng với tiền gửi, an tồn, hiệu quả (vì

số người đi du học thường có thu nhập cao) và đáp ứng được nhu cầu của khách

hàng. Dịch vụ này phát triển không chỉ mang lại phí dịch vụ cho ngân hàng, mà

còn còn giúp giữ được nguồn tiền gửi từ khách hàng cá nhân.

- Phát hành thẻ thanh toán: phát triển hơn nữa việc phát hành thẻ thanh

tốn. Thơng qua việc phát hành thẻ thanh tốn, ngân hàng có thể thu hút

khách hàng mở tài khoản giao dịch, tài khoản không kỳ hạn tại ngân hàng, từ

đó giúp ngân hàng có thể thu hút nguồn vốn với chi phí rẻ nhất. Để thực hiện

được điều đó đòi hỏi chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng phải đầu tư nhiều

hơn nữa để trang bị thêm các máy rút tiền, máy thanh toán thẻ tạo điều kiện

thuận lợi cho khách hàng sử dụng thẻ, đồng thời tăng tiện ích sử dụng thẻ

thanh toán như: cải thiện dịch vụ Internet Banking, HomeBanking, Atranfer...

- Cần triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm mới như: Sản phẩm

tiết kiệm kết hợp với bảo hiểm - đây là hướng sản phẩm có thể phát triển

trong tương lai, bởi vì nhu cầu của người dân về bảo hiểm đang tăng, đặc biệt

là những người có thu nhập cao đang dần hướng tới việc sử dụng nó và thị

trường bảo hiểm đang dần phát triển. Hay sản phẩm tiết kiệm bằng vàng. Bản

chất của vàng vốn dĩ chỉ là phương tiện cất trữ có giá trị và nó chỉ trở thành

tiền khi thực hiện quy đổi; do đó việc huy động vàng trong dân cư là khá hợp

lý nhằm tạo sự đa dạng cho các sản phẩm tiết kiệm. Sản phẩm này giúp cho

vàng vừa có khả năng sinh lời lại vừa được bảo quản an tồn.

- Mở rộng thêm các hình thức huy động phát hành giấy tờ có giá, chứng

chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu...Khác với loại tiền gửi có kỳ hạn, khách

hàng đơi khi có thể rút vốn trước hạn và chịu mức phạt nào đó, nhưng đối với

các loại giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu …) hồn tồn khơng thể79

đổi thành tiền mặt được khi chưa đến hạn. Với hình thức này sẽ giúp cho chi

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có được nguồn vốn ổn định, từ đó chủ

động hơn trong việc kinh doanh. Để hình thức này hấp dẫn thu hút sự quan

tâm, chú ý của các tầng lớp dân cư, thời kỳ đầu phát hành chi nhánh

No&PTNT TP Đà Nẵng có thể đưa ra các hình thức khuyến mại, quà tặng,

bốc thăm trúng thưởng…

Tóm lại, mỗi sản phẩm mới được thực hiện phải đảm bảo các yếu tố:

+ Đảm bảo lợi ích và an toàn cho các tổ chức và cá nhân gửi tiền vào

chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

+ Tôn trọng tính tập trung thống nhất của hệ thống.

+ Đem lại lợi ích tài chính cho ngân hàng.

+ Đối với mỗi hình thức huy động vốn cần xác định đối tượng huy

động vốn phù hợp cho từng loại sản phẩm. Các sản phẩm huy động vốn cũng

phải được đặt tên phù hợp với đối tượng khách hàng.

3.2.3 Đa dạng hoá khách hàng

Bên cạnh đa dạng hố các hình thức huy động vốn, chi nhánh cần đa

dạng hoá khách hàng bằng cách thực hiện chính sách cho từng loại khách

hàng. Biện pháp này sẽ giúp cho chi nhánh có cơ cấu hợp lý vì mỗi nhóm

khách hàng có những đặc điểm riêng về vốn.

Trong 5 năm (2007-2011), tỷ trọng tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong

tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh chưa cao. Đây là nguồn vốn có chi

phí huy động thấp giúp chi nhánh có thể tiết kiệm chi phí huy động, tăng lợi

nhuận nên trong thời gian tới cần tăng tỷ trọng của nguồn vốn này. Với tình

hình hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng các doanh nghiệp, hộ kinh

doanh ngày càng phát triển, chi nhánh cần huy động tích cực hơn nữa từ đối

tượng này bằng các biện pháp:80

- Cử cán bộ xuống tận doanh nghiệp, giới thiệu cho doanh nghiệp các

loại tài khoản và những tiện ích của chúng. Đồng thời có chính sách ưu đãi

khuyến khích doanh nghiệp mở tài khoản và thanh toán qua ngân hàng

- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thanh toán, rút ngắn

thời gian giao dịch, tạo lòng tin cho khách hàng, nâng cao uy tín của ngân

hàng…

Chi nhánh xác định đối tượng khách hàng chủ yếu là cá nhân, hộ gia

đình. Để có thể huy động tối đa nguồn vốn này trong dân chi nhánh có thể sử

dụng các biện pháp sau :

- Thành lập các tổ chức huy động vốn mang tính xã hội cao, trực tiếp đi

đến từng khách hàng, chi nhánh có thể kết hợp với sinh hoạt hội họp ở địa

phương lồng ghép công tác tuyên truyền,quảng bá, vận động thực hành tiết

kiệm gửi vốn vào ngân hàng đồng thời giới thiệu các hình thức huy động vốn

lãi suất cũng như các tiện ích đối với người gửi tiền.

3.2.4 Đơn giản hoá thủ tục giao dịch

Các ngân hàng hoạt động đa số đều có dịch vụ huy động vốn giống

nhau. Sản phẩm mới của một ngân hàng đưa ra sẽ được ngân hàng khác triển

khai ngay sau đó. Do vậy, để tạo ra sự khác biệt so với các NHTM khác, chi

nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng ngày càng phải hồn thiện sản phẩm dịch vụ

mà mình đưa ra

Quy trình và thời gian giao dịch tại chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng

được đánh giá là tương đối rườm rà và phức tạp nên cần có những cải tiến tích

cực hơn nữa trong việc đơn giản hoá các thủ tục, giấy tờ. Ngân hàng nên giảm

bớt các thủ tục giấy tờ, khách hàng chỉ cần điền vào những thông tin thực sự

cần thiết, thông tin để làm bằng chứng cho yêu cầu xuất phát từ khách hàng,

đảm bảo tính pháp lý theo quy định. Chẳng hạn như các mẫu yêu cầu của

khách hàng về giao dịch tại quầy, liên quan đến các giao dịch từ tài khoản tiền81

gửi thanh toán hay tài khoản tiết kiệm, ngân hàng cần nghiên cứu các mẫu

biểu đơn giản và rút ngắn thời gian điền mẫu biểu hơn. Các giải pháp cho vấn

đề này có thể theo hai cách:

- Tuỳ thuộc vào giao dịch viên, tức là mỗi giao dịch viên nên chủ động

hơn trong việc yêu cầu thơng tin cụ thể từ phía khách hàng, cần phân biệt

luồng thông tin cần thu thập: đối với những khách hàng đã từng quan hệ và

đối với những khách hàng mới giao dịch lần đầu. Nếu có sự phân biệt này sẽ

tạo cho khách hàng cảm thấy sự chuyên nghiệp trong quản lý hồ sơ khách

hàng, tạo cả sự gần gũi, thân thiện và tơn trọng trong q trình giao dịch.

Nghĩa là với những khách hàng cũ việc thu thập đầy đủ thông tin trên các mẫu

giấy yêu cầu, đề nghị giao dịch cần được tinh giảm, tuy nhiên điều này có thể

mâu thuẫn với những quy định, quy trình tác nghiệp, xử lý giao dịch, cơng tác

kiểm tra hồ sơ chứng từ, do đó ngân hàng cần xác định rõ để đặt được lợi ích

khách hàng lên hàng đầu cần có sự phối kết hợp giữa phòng thực hiện và

phòng kiểm tra nghiệp vụ để rút ngắn thời gian điền thông tin, yêu cầu cho

khách hàng.

- Tuỳ thuộc vào sự hợp tác của khách hàng, đối với những khách hàng đã

từng giao dịch thì các mẫu biểu của chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng đã trở

nên quen thuộc và thời gian xử lý mẫu biểu là đơn giản. Nhưng với các khách

hàng mới giao dịch lần đầu, ngân hàng cần hướng dẫn cụ thể cách thức điền

và lựa chọn mẫu biểu phù hợp với từng nhu cầu cá nhân, nhằm tạo ấn tượng

với đối tượng khách hàng này, nhằm thu hút họ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên

chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Ngồi ra, ngân hàng có thể nghiên cứu phân phối các mẫu biểu theo

chuẩn của NHNo&PTNT TW qua các diễn đàn, các mạng xã hội chính thức

và khơng chính thức.... để khách hàng thực hiện xử lý và thao tác sẵn; như82

vậy khi đến giao dịch khách hàng đã có sẵn mẫu biểu yêu cầu và thời gian

giao dịch sẽ nhanh chóng, gọn gàng hơn.

Ngồi ra, chi nhánh có thể hướng tới việc chun mơn hố cho nhân

viên lễ tân tại các điểm giao dịch, vừa đảm nhận nhiệm vụ chào đón, tiếp

khách, vừa hướng dẫn khách hàng chọn đúng mẫu biểu phù hợp với yêu cầu

giao dịch và hướng dẫn cũng như thực hiện điền đầy đủ thơng tin cho khách

hàng. Bên cạnh đó, có thể thiết kế các mẫu biểu đã được điền sẵn đầy đủ các

thơng tin tại các bàn chờ giao dịch góp phần giúp khách hàng tham khảo.

3.2.5 Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả

Khi tiến hành đa dạng hoá các sản phẩm huy động vốn, chi nhánh cần

phải đồng thời xây dựng chính sách tiếp cận và chăm sóc khách hàng hiệu

quả. Đây là cơng việc có ý nghĩa quyết định tới sự thành công của các chiến

lược huy động vốn, có tác dụng lâu dài đối với hoạt động huy động vốn của

chi nhánh. Bên cạnh quan tâm chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và

có chính sách ưu đãi với khách hàng này đồng thời thu hút tạo niềm tin với

khách hàng mới chẳng hạn như :

- Thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi tiền gửi tiết kiệm

với giải thưởng hấp dẫn có tính thực tế cao. Bên cạnh các giải thưởng lớn như

tiết kiệm trúng vàng, trúng xe thì cần có nhiều giải thưởng nhỏ như trúng quạt

gió vào mùa hè, trúng bộ ly tách...

- Cuối mỗi đợt trả lãi và gốc cho khách hàng nên có thư mời cảm ơn tới

khách hàng. Vào dịp lễ tết gửi thiệp chúc mừng tới những khách hàng truyền

thống, những khách hàng có lượng tiền gửi lớn .

- Đối với các doanh nghiệp chi nhánh cần phải chủ động vào việc xem

xét các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm

giúp đỡ doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, tạo mối quan hệ lâu dài.

3.2.6 Mở rộng mạng lưới giao dịch và hệ thống ngân hàng tự động83

Chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng cần phát triển thêm các phòng giao

dịch, các điểm đặt máy ATM tại địa bàn các quận chưa có phòng giao dịch

hay tại các tuyến phố tập trung nhiều dân cư hay các trung tâm thương mại

lớn như Quận Hải châu, Quận Thanh khê. Việc mở rộng thêm này là rất cần

thiết do so với quy mô, diện tích, mật độ dân cư và tính sầm uất của các trung

tâm thương mại, số lượng phòng giao dịch hiện tại là chưa thể đáp ứng được.

Song song với việc mở rộng thêm phòng giao dịch, chi nhánh NHNo&PTNT

TP Đà Nẵng cần xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng điểm giao dịch

như sảnh chờ giao dịch, cách thức bố trí bàn ghế, băng rơn quảng cáo, quầy

giao dịch, bố trí khơng gian bên trong khu vực làm việc của quầy giao dịch…

điều này sẽ tạo tính đồng nhất tại tất cả các điểm giao dịch của NHNo&PTNT

và điều này sẽ tạo ra nét đặc trưng, riêng biệt, đặc điểm định dạng thương

hiệu của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trong khách hàng, giúp khách

hàng nhận diện được người cung cấp dịch vụ tài chính chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng quen thuộc của họ dù ở bất cứ nơi nào.

- Thay đổi khơng gian, phòng chờ giao dịch sinh động, thơng thống,

xem xét đến các yếu tố ánh sáng, cách thức bài trí khơng gian, dành lối đi

riêng cho khách hàng… điều này cần tạo sự đồng bộ trên toàn hệ thống chi

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng nhằm tạo cho khách hàng cảm giác thân

thiết, quen thuộc, như nhau trong quá trình giao dịch trên mọi điểm giao dịch.

Ngân hàng có thể nghiên cứu cài đặt thêm màn hình điện tử về tỷ giá, lãi suất

tiền gửi, cho vay hiện hành, bản giá vàng, bản giá chứng khoán niêm yết trên

các sàn giao dịch của mỗi phiên giao dịch, tỷ giá hối đối hiện hành…để hỗ

trợ thêm những thơng tin thiết yếu cho khách hàng và tạo cảm giác thoải mái

hơn cho khách hàng trong quá trình chờ đợi giao dịch.

- Nghiên cứu, ứng dụng phòng chờ riêng với không gian, điều kiện, tiện

nghi hiện đại, văn minh và quầy giao dịch riêng biệt cho khách hàng VIP của84

ngân hàng, tạo cho những khách hàng này cảm giác được phục vụ, chăm sóc

đặc biệt, riêng có và chuyên nghiệp hơn so với các khách hàng khác – nhằm

tăng thêm sự hài lòng và giữ chân những khách hàng lớn của ngân hàng.

3.2.7 Ứng dụng công nghệ trong huy động vốn, hiện đại hố ngân hàng

Một biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn là đổi

mới hệ thống máy móc phục vụ hoạt động của chi nhánh nhằm tăng năng suất

và rút ngắn thời gian thanh tốn, nâng cao độ chính xác, an tồn. Trong xu thế

phát triển chung, nhu cầu về dịch vụ ngân hàng của khách hàng ngày càng

cao. Công nghệ ngân hàng trở thành yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến việc

đưa ra các quyết định của ngân hàng. Công nghệ ngân hàng đem lại cho

khách hàng những lợi ích đặc biệt mà khách hàng khơng thể có được khi sử

dụng các dịch vụ khác, như nhanh chóng, an tồn, thuận tiện, chính xác và

hiệu quả. Chính vì thế, khi nền kinh tế càng phát triển, vấn đề được khách

hàng quan tâm nhiều hơn là ngân hàng có chú trọng trong việc đầu tư, đổi

mới trang thiết bị ngân hàng theo hướng hiện đại hố và khách hàng có được

sử dụng các dịch vụ ngân hàng hàm chứa công nghệ cao hay khơng. Dù đã có

nhiều thay đổi hệ thống trang thiết bị tại chi nhánh vẫn còn thiếu thốn hiện tại

chi nhánh chỉ có một máy ATM, cần thêm bị thêm ít nhất hai máy ATM.

Ngoài ra, hiện nay chi nhánh đã vào vận hành chương trình IPCAS nên cần

trang bị thêm một số máy tính mới cơng nghệ cao để hoạt động giao dịch

được diễn ra nhanh chóng. Đổi mới thiết bị trong khâu thanh tốn sẽ góp phần

đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Chi nhánh cần đầu tư cơng nghệ hiện đại

hơn nữa để có thể thu hút được nhiều khách hàng sử dụng các dịch vụ của

ngân hàng đặc biệt là dịch vụ thanh toán và chuyển tiền. Qua đó chi nhánh có

thể thu hút được nhiều tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, doanh

nghiệp, cá nhân.

3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giải pháp tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×