Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước

4 Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

30

Các NHTM Trung Quốc đã có những hình thức, phương pháp huy động

vốn có hiệu quả. Thơng qua các chương trình marketing, khuyến mãi có sự

hấp dẫn với người dân trong việc gửi tiết kiệm hoặc mua trái phiếu, tín phiếu.

Đồng thời Trung Quốc ban hành luật HĐV đối với các NHTM đòi hỏi các

ngân hàng phải tuân thủ. Nhờ vậy việc vi phạm quy định huy động vốn giảm

đang kể, nhất là ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng

Châu, giảm 5-6%

Trong nền kinh tế khủng hoang như vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã

nới lỏng huy động vốn cho các NHTM trên cơ sở canh tranh giữa các NHTM

với nhau mà nhà nước không áp đặt một lãi suất huy động nhất định nào đó.

Nếu ngân hàng nào vi phạm quy định về huy động vốn do Nhà nước quy định

sẽ bị phạt năng, thậm chí tước giấy phép kinh doanh Đối với Nhật Bản

Trong những năm qua, Nhật Bản quan tấm rất lớn đến vấn đề huy động

vốn. Nhật Bản là nước hạn chế rất lớn tình trạng in tiền vào lưu thơng, do đó

họ coi huy động vốn trong dân là biện pháp tạo ra nguồn vốn quan trọng.

Nhờ vây, trong điều kiện kho khăn, đất nước Nhật Bản vẫn huy động đủ

nguồn vốn để cho vay.

Nguyên tắc huy động vốn của NHTM Nhật Bản là

- Đảm bảo huy động của người thừa vốn là trước tiên

- Ngân hàng phải cam kết trả lãi và vốn theo thảo thuận, đặc biệt một số

ngân hàng áp dụng phương thức mà người gửi tiền có thể rút hạn mà vẫn

hưởng lãi suất như đã cam kết để hỗ trợ một phần thiệt hại cho người gửi, tạo

ra sự thu hút vốn tại các NHTM

- Công tác marketing thực hiện có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là

lĩnh vực về đa dạng hóa các hình thức huy động vốn được coi là hiệu quả

nhất.31 Đối với Thái Lan

Trong điều kiện Thái Lan gặp khó khăn do sự biến động về chính trị và

thay đổi nhà lãnh đạo nhưng thị trường huy động vốn của Thái Lan vẫn ổn

định, không biến động lớn như các nước khác.

Các NHTM Thái Lan đã ban hành quy định khuyến khích người gửi

vốn vào NHTM và đảm bảo giá trị đông tiền không mất giá, do vậy trong thời

gian qua mặt dù chính trị có nhiều biến động nhưng đồng tiền vẫn ổn định.

Các quy định về HĐV của NHTM Thái Lan có những điểm nổi bật cần

quan tâm:

- Việc huy động vốn đảm bảo thời gian, giá trị động tiền, đảm bảo cam

kết có tính pháp lý, nếu ai vi phạm sẽ bị pháp luật xử lý, tạo ra tính nghiêm

minh trong qua trình huy động vốn.

- Chính phủ Thái Lan cũng đã khuyền khích các thành phần kinh tế,

dân cư trong và ngoài nước gửi tiền vào ngân hàng do hệ thống NHTM Thái

Lan phát triển mạnh, vươn dài cả nước

- Phát triển mạnh công nghệ thông tin liên quan đến uy động vốn

Trên cơ sở đó có thể rút ra một số kinh nghiệm trong huy động vốn của

Việt Nam

- Đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn

- Đổi mới dịch vụ để quá trinh huy động vốn đươc thuận lợi

- Quan tâm đến công tác marketing32Chương 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN

CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1 Giới thiệu chi nhánh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn thành phố Đà Nẵng

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 01/01/1988, NHNN Việt Nam ký quyết định thành lập ngân

hàng nông nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Hoạt động chủ yếu trong giai

đoạn này là phục vụ các doanh nghiệp, hộ cá thể liên quan đến lĩnh vực nônglâm- thuỷ- hải sản.

- Năm 1991, ngân hàng nông nghiệp được đổi tên thành ngân hàng

nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo quyết định của thống đốc

NHNN Việt Nam. Và chi nhánh cũng được đổi tên thành NHNo&PTNT tỉnh

Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Ngày 02/04/1991, NHNo&PTNT Việt Nam thành lập thêm sở giao

dịch III NHNo&PTNT Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng theo quyết định số

66/NH-QĐ của thống đốc NHNN Việt Nam. Lúc này trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng có hai chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam với chức năng

và nhiệm vụ khác nhau: chi nhánh NHNo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng với

nhiệm vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, lĩnh vực hoạt

động chủ yếu là nông nghiệp. Sở giao dịch III- NHNo tại Đà Nẵng với nhiệm

vụ kiểm tra việc chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước và NHNo

Việt Nam trên phạm vi 11 tỉnh Miền trung có nhiệm vụ quản lý và điều hoà

vốn trong khu vực.

- Thực hiện chủ trương địa giới hành chính của tỉnh Quảng Nam Đà

Nẵng của Chính Phủ, ngày 16/12/1996 NHNo&PTNT Việt Nam quyết định33

tách sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng và nâng cấp thành

sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng và chi nhánh

NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 515/QĐ-NHNo của Tổng

Giám Đốc NHNo&PTNT Việt Nam.

- Ngày 26/10/2001 sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại thành

phố Đà Nẵng với chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng thành chi

nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 424/QĐ/HĐQTTCCB của Chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

- Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng được thực hiện theo quyết định

số1377/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 24/12/2007 của Hội đồng quản trị

NHNo&PTNT Việt Nam.

Mạng lưới hoạt động: Hiện nay, chi nhánh TP Đà Nẵng có 34 điểm

giao dịch:

Trong đó: 01 Chi nhánh cấp 1

14 Chi nhánh cấp 2

19 Phòng giao dịch

- Số lượng cán bộ nhân viên : Tổng số cán bộ nhân viên là 350 người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×