Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.4: Mô hình quản lý của ERP

Hình 3.4: Mô hình quản lý của ERP

Tải bản đầy đủ - 0trang

96

Các chức năng tiêu biểu của một phần mềm hoạch định nguồn lực doanh

nghiệp bao gồm:

- Lập kế hoạch, dự toán

- Bán hàng và quản lý khách hàng

- Sản xuất

- Kiểm soát chất lượng

- Kiểm soát nguyên vật liệu, kho, tài sản cố định

- Mua hàng và kiểm soát nhà cung ứng

- Tài chính – Kế tốn

- Quản lý nhân sự

- Nghiên cứu và phát triển

Như vậy, ERP là phần mềm hợp nhất thông tin của nhiều bộ phận của một tổ

chức trong một hệ thống máy tính thống nhất. Thay vì việc sử dụng các cơ sở dữ

liệu tách biệt của các bộ phận, phòng ban khác nhau để quản lý thơng tin thì mọi

người trong cơng ty đều dựa vào một cơ sở dữ liệu tập trung. Điều này cho phép

các nhân viên ở các bộ phận khác nhau có thể cùng truy cập tới các nội dung

thơng tin của công ty theo một quyền truy cập thông tin được xác định trước bởi

người quản trị.

Hiện nay, các doanh nghiệp tìm hiểu ERP đều phải thừa nhận ERP là giải pháp

tương lai cho các doanh nghiệp vì ERP mang lại những tác dụng sau đây:

- Thứ nhất, ERP giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của mình

bao gồm: kế tốn, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch

định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý

nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng,… Mục tiêu tổng quát của hệ thống

này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của cơng ty như nhân lực, máy móc và tiền

bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và

lên kế hoạch. Phần mềm ERP cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của

nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.97

- Thứ hai, ERP giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thơng tin quản trị

đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thơng tin. Nếu

khơng có hệ thống ERP, một người quản lý cấp cao phải dựa vào nhiều nguồn để có

được thơng tin cần thiết dùng cho việc phân tích tình hình tài chính và hoạt động

của cơng ty. Với hệ thống ERP, điều này có thể được thực hiện một cách dễ dàng

bằng cách sử dụng một phần mềm ứng dụng. Ngoài ra, hệ thống ERP tập trung các

dữ liệu từ mỗi phân hệ vào một cơ sở quản lý dữ liệu chung giúp cho các phân hệ

riêng biệt có thể chia sẻ thơng tin với nhau một cách dễ dàng. Hơn nữa, hệ thống

ERP không chỉ thu thập và xử lý khối lượng lớn các giao dịch hằng ngày, mà còn

nhanh chóng lập ra các phân tích phức tạp và các báo cáo đa dạng.

- Thứ ba, ứng dụng hệ thống ERP trong hoạt động của công ty sẽ đạt được một

số mục tiêu lớn như: tiếp cận thông tin quản trị đáng tin cậy, công tác kế tốn chính

xác hơn, cải tiến quản lý hàng tồn kho, quản lý nhân sự hiệu quả hơn, các quy trình

kinh doanh được xác định rõ ràng hơn.

- Thứ tư, ứng dụng ERP là công cụ quan trọng để công ty nâng cao năng lực

cạnh tranh, đồng thời nó cũng giúp cho công ty tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn

quốc tế. Một công ty nếu ứng dụng ngay ERP từ khi quy mơ còn nhỏ sẽ có thuận lợi

là dễ triển khai và công ty sớm đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, để ứng dụng được ERP trong công ty khơng phải dễ, vì cần hội tụ

nhiều điều kiện để có thể ứng dụng thành cơng giải pháp này bao gồm:

- Nhận thức và quyết tâm cao của ban lãnh đạo công ty;

- Xác định đúng đắn mục tiêu, phạm vi và các bước triển khai;

- Lựa chọn giải pháp phù hợp;

- Lựa chọn đối tác triển khai đúng;

- Phối hợp tốt với đối tác triển khai trong quá trình thực hiện dự án;

- Sẵn sàng thay đổi các quy trình bất hợp lý hiện hữu trong cơng ty (đây là

việc thường xuyên gặp nhiều sự chống đối nhất);

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ theo các quy trình mới; chú trọng đào tạo

khai thác hệ thống cho cán bộ mọi cấp;98

- Có cán bộ chuyên trách tiếp thu quản trị hệ thống…

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp ERP dựa

trên cơ sở những nguồn lực hiện có của mỗi doanh nghiệp như: PRONTO – XI

(Công ty mỹ phẩm Menard, thời trang NEM), OpenERP (công ty General Solution),

ERP Microsoft Dynamics AX … Ngồi ra, trên thị trường có khá nhiều nhà cung

cấp giải pháp ERP uy tín và chất lượng; trong nước thì có: pythis (Oracle + SAP);

FES FPT (Oracle + SAP); CMC (Oracle +SAP) là các giải pháp cho doanh nghiệp

lớn, còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng nhiều giải pháp và đa dạng:

Vietsoftware, Tinh van, Lacviet, FAST, FPT software ...; hãng nước ngồi có đại

diện ở Việt Nam: CSC (Mỹ); GSC (Mỹ); Electra (Thái Lan) ...KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương 3, luận văn đưa ra các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ

chức hệ thống thông tin KTQT của Công ty Cổ phần kỹ thuật thủy sản SEATECCO.

Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng tổ chức hệ thống thơng tin KTQT tại Công

ty, kết hợp với lý luận về thông tin KTQT, luận văn đã đề xuất và giải quyết được

các nội dung sau:

- Tổ chức lại bộ máy kế toán của cơng ty theo mơ hình kết hợp KTTC với

KTQT để thuận tiện trong việc xử lý và cung cấp thông tin cho nhà quản trị.

- Tổ chức lại hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán cho phù hợp với nhu cầu

thông tin KTQT tại Công ty.

- Xây dựng các trung tâm trách nhiệm và chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách

nhiệm để hỗ trợ cho việc đánh giá trách nhiệm quản lý ở từng khâu, bộ phận trong

công ty.

- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của công

ty và của các công ty con nhằm cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho việc

điều hành, quản trị tại công ty.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức hệ thống thông

tin KTQT một cách thuận lợi hơn thơng qua việc tìm hiểu tiện ích phần mềm ERP

được áp dụng trong một số doanh nghiệp có quy mơ lớn hiện nay.99KẾT LUẬN

Lý luận về KTQT tại các doanh nghiệp đã hình thành từ lâu và nhiều nước

trên thế giới đã vận dụng, nhưng ở nước ta thì cơng tác KTQT chưa được các doanh

nghiệp trong nước chú trọng và đặc biệt là chưa thấy được tầm quan trọng của

thông tin được cung cấp từ bộ phận KTQT phục vụ cho việc điều hành của nhà

quản trị. Và Công ty Cổ phần kỹ thuật thủy sản SEATECCO cũng là một doanh

nghiệp như vậy, các nhà quản trị trong công ty lâu nay vẫn quan tâm đến việc tổ

chức công tác KTTC và đọc thông tin do bộ phận KTTC cung cấp, mà chưa quan

tâm đến việc cung cấp thơng tin KTQT. Chính u cầu của nền kinh tế thị trường có

nhiều cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề tổ chức cung cấp

thơng tin KTQT một cách hữu ích nhất phục vụ cho chức năng của nhà quản trị. Để

góp phần vao công tác tổ chức cung cấp thông tin KTQT của Công ty Cổ phần kỹ

thuật thủy sản SEATECCO, luận văn khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về hệ

thống thông tin KTQT, đánh giá thực trạng công tác tổ chức cung cấp thông tin

KTQT của Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin

KTQT tại Công ty. Để thực hiện được mục tiêu của đề tài, luận văn đã giải quyết

được một số vấn đề sau:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hệ thống thông tin

KTQT tại các doanh nghiệp xây lắp.

- Phản ánh và phân tích đặc điểm SXKD và thực trạng công tác tổ chức cung

cấp thông tin KTQT tại Công ty Cổ phần kỹ thuật thủy sản SEATECCO, qua đó rút

ra những ưu, nhược điểm, làm cơ sở tiến hành xây dựng hệ thống thông tin KTQT

đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện cơ chế thị trường tại Công ty.

- Tổ chức hệ thống thông tin KTQT tại Cơng ty một cách hồn thiện thơng qua

một số giải pháp như: tổ chức bộ máy kế tốn có sự kết hợp giữa KTTC và KTQT,

tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán phục vụ cung cấp thông tin cho nhà

quản trị, xây dựng các trung tâm trách nhiệm và chỉ tiêu đánh giá cho từng trung

tâm trách nhiệm, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động SXKD và đầu tư tại

Công ty và các cơng ty con.100

Nhìn chung, luận văn đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của mục tiêu đã

đề ra. Song KTQT nói chung, tổ chức hệ thống thơng tin KTQT nói riêng vẫn còn là

vấn đề mới mẽ với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các doanh nghiệp

xây lắp với sản phẩm mang tính đơn chiếc. Việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn

được thực hiện trong điều kiện lý luận và thực tiễn luôn luôn biến động. Vì thế, luận

văn sẽ khơng tránh khỏi những thiếu sót và cần được tiếp tục nghiên cứu để hoàn

thiện hơn. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa

học, q thầy cơ và đồng nghiệp để luận văn được hoàn chỉnh hơn.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]Bộ Tài chính, Thơng tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp

dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.[2]Bộ Tài chính (1995), Kế tốn quản trị trong nền kinh tế thị trường ở Việt

Nam, NXB Tài chính.[3]Ngơ Thế Chi, Đồn Xn Tiên, Vương Đình Huệ (2005), Kế tốn kiểm tốn

và phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Tài Chính - Hà Nội.[4]PTS.Phạm Văn Dược (2006), Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị trong các

doanh nghiệp, NXB Thống kê.[5]Nguyễn Phú Giang (2005), Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh, Nhà

xuất bản tài chính – Hà Nội.[6]Nguyễn Thế Hưng (2008), Hệ thống thông tin kế toán, NXB Thống kê.[7]GS.TS Đào Văn Tài – TS.Võ Văn Nhị - Trần Anh Khoa (2005), kế toán quản

trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài Chính.[8]TS. Ngơ Hà Tấn (2010), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Giáo dục Việt Nam.[9]PGS. TS. Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Giáo dục.[10]Tài liệu trên Internet:

• www.mof.gov.vn

• www.gdt.gov.vn

• www.luutruvn.gov.vn

• www.hoiketoan-tp.org.vnLỜI CAM ĐOAN

Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số liệu và

kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ

cơng trình nào khác.Tác giả luận vănNguyễn Hồng Thiên KimMỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNHMỞ ĐẦU................................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN

QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.............................................5

1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ..................................................5

1.1.1. Khái niệm và bản chất của kế toán quản trị........................................5

1.1.2. Đặc điểm của kế toán quản trị...............................................................7

1.1.3. Nội dung của kế toán quản trị...............................................................7

1.1.3.1. Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh..................................7

1.1.3.2. KTQT chi phí và giá thành sản phẩm..............................................8

1.1.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận.....10

1.1.3.4. Lựa chọn thơng tin thích hợp cho việc ra quyết định....................11

1.1.4. Kế tốn quản trị với chức năng quản lý..............................................11

1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH

NGHIỆP XÂY LẮP...........................................................................................13

1.2.1. Các khái niệm về hệ thống thông tin...................................................13

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây

lắp và ảnh hưởng của nó đến tổ chức thơng tin kế toán quản trị...............14

1.2.3. Mục tiêu tổ chức hệ thống thông tin KTQT trong doanh nghiệp xây

lắp.................................................................................................................... 16

1.2.4. Tổ chức thông tin KTQT trong doanh nghiệp xây lắp..........................16

1.2.4.1. Tổ chức thơng tin KTQT đối với cơng tác dự tốn chi phí sản xuất. 16

1.2.4.2. Tổ chức thơng tin KTQT đối với cơng tác tính giá thành.................211.2.4.3. Tổ chức thơng tin KTQT đối với cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất

...................................................................................................................... 22

1.2.4.4. Tổ chức thông tin KTQT đối với công tác ra quyết định...................26

1.2.5. Nội dung hệ thống thông tin KTQT trong doanh nghiệp xây lắp.........28

1.2.5.1. Các loại thông tin kế toán quản trị...................................................28

1.2.5.2. Các bộ phận trung tâm của hệ thống................................................30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1......................................................................................31

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN

(SEATECCO).....................................................................................................32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty......................................32

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cơng ty......................................................33

2.1.2.1. Chức năng.......................................................................................33

2.1.2.2. Nhiệm vụ.........................................................................................33

2.1.3. Tình hình hoạt động của Công ty........................................................34

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và phương thức quản trị của Công ty

......................................................................................................................... 36

2.1.4.1. Mơ hình tổ chức quản lý.................................................................36

2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong Cơng ty.............37

2.1.4.3. Hình thức tổ chức, quan hệ kinh tế giữa công ty SEATECCO và

các công ty thành viên.................................................................................39

2.1.5. Một số đặc điểm về hoạt động kinh doanh của cơng ty có liên quan

đến hệ thống thơng tin KTQT.......................................................................43

2.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY..............44

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế tốn tài chính.......................................................44

2.2.1.1. Các chính sách kế tốn cơ bản được áp dụng...............................44

2.2.1.2. Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn tài chính.....................................45

2.2.2. Cơng tác kế tốn quản trị....................................................................452.3. TÌNH HÌNH CUNG CẤP THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC

VỤ CHO VIỆC ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG

TY SEATECCO................................................................................................46

2.3.1. Cơng tác tổ chức tài khoản chi tiết và sổ sách kế tốn quản trị tại

Cơng ty SEATECCO......................................................................................46

2.3.1.1. Công tác tổ chức tài khoản chi tiết.................................................46

2.3.1.2. Công tác tổ chức sổ sách kế tốn quản trị.....................................49

2.3.2. Cơng tác phân loại chi phí tại Cơng ty SEATECCO...........................49

2.3.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động của chi phí..............50

2.3.2.2. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí..............................................50

2.3.3. Cơng tác lập dự tốn chi phí tại Cơng ty SEATECCO.......................51

2.3.3.1. Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp.......................................51

2.3.3.2. Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp..............................................54

2.3.3.3. Dự tốn chi phí sản xuất chung.....................................................57

2.3.3.4. Dự tốn chi phí quản lý chung.......................................................57

2.3.4. Cơng tác hạch tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại

Cơng ty SEATECCO......................................................................................58

2.3.4.1. Chi phí ngun vật liệu trực tiếp....................................................59

2.3.4.2. Chi phí nhân cơng trực tiếp............................................................60

2.3.4.3. Chi phí sản xuất chung...................................................................61

2.3.4.4. Chi phí quản lý chung....................................................................62

2.3.4.5. Tập hợp chi phí sản xuất................................................................62

2.3.5. Cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất tại Cơng ty SEATECCO.........63

2.4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ

TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY SEATECCO............................................68

2.4.1. Những kết quả đạt được......................................................................68

2.4.2. Những mặt hạn chế..............................................................................68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2......................................................................................70CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN

KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN

(SEATECCO).........................................................................................................71

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KTQT

VÀ YÊU CẦU VỀ THÔNG TIN KTQT TẠI CÔNG TY SEATECCO.........71

3.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống thông tin KTQT..........................71

3.1.2. Yêu cầu về thông tin KTQT.................................................................72

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KTQT TẠI

CÔNG TY SEATECCO.....................................................................................72

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị và xây dựng cơ chế hoạt động......72

3.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Cơng ty SEATECCO............................75

3.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán..................................78

3.2.3.1. Tổ chức hệ thống tài khoản............................................................78

3.2.2.2. Tổ chức sổ sách kế toán..................................................................84

3.2.3. Xây dựng các trung tâm trách nhiệm và chỉ tiêu đánh giá trung tâm

trách nhiệm.....................................................................................................90

3.2.4. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phục vụ cho việc chỉ đạo, điều

hành của Ban giám đốc..................................................................................91

3.2.4.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá đối với từng công ty con.....................91

3.2.4.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá đối với công ty mẹ...............................92

3.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức hệ thống thông tin

KTQT..............................................................................................................95

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3......................................................................................98

KẾT LUẬN.............................................................................................................99

TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.4: Mô hình quản lý của ERP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×