Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Hệ thống tài khoản kết hợp kế toán quản trị và kế toán tài chính áp dụng tại Công ty SEATECCO

Bảng 3.3: Hệ thống tài khoản kết hợp kế toán quản trị và kế toán tài chính áp dụng tại Công ty SEATECCO

Tải bản đầy đủ - 0trang

84TK

...

627131Cơng

trình

...Số hiệu tài khoản

HM cơng Chi phí trực Chi phí gián

trình

tiếp

tiếp

...

...

...6271310162713101.1......

Trong đó:......Tên tài khoản...

CPSXC-Thu nhập

bộ phận quản lýXLHTLCN

CPSXC-Thu nhập

bộ phận quản lý

cơng trình An Phước

62713101.1G CPSXC-Thu nhập

bộ phận quản lý

cơng

trình

An

Phước– HM lắp đặt

hệ thống băng truyền

cấp đông

...

...- 01: Tên công trình

- 1: Tên hạng mục cơng trình

- T: Chi phí trực tiếp

- G: Chi phí gián tiếp

3.2.2.2. Tổ chức sổ sách kế toán Sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào CTC

Từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình CTM – CTC thì đến nay cơng ty đã

có 4 CTC; vì vậy để thuận tiện cho việc ghi nhận các thơng tin, số liệu chi tiết về tình

hình mua cổ phiếu của từng CTC cũng như việc đầu tư vốn vào các CTC sau này như

thế nào thì công ty nên mở sổ chi tiết để theo dõi khoản đầu tư vào CTC cho từng

CTC. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt kịp thời thơng tin về tình

hình đầu tư vốn cho các CTC hoạt động và lợi ích mà cơng ty thu được từ các CTC.

Sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào CTC được xây dựng với các chỉ tiêu:85

- Số lượng cổ phiếu: để theo dõi lượng cổ phiếu mà công ty SEATECCO đã

mua tại thời điểm các đơn vị trực thuộc của công ty trở thành CTC hay lượng cổ

phiếu mà cơng ty có thể sẽ mua thêm tại các CTC này trong tương lai khi có quyết

định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị (hoặc lượng cổ phiếu mà cơng ty có

thể bán cho các đối tượng có nhu cầu trong tương lai).

- Mệnh giá của cổ phiếu: để theo dõi giá trị gốc của cổ phiếu được các CTC

phát hành.

- Giá mua thực tế của cổ phiếu: để theo dõi giá trị thực tế phải chi cho lượng

cổ phiếu mà công ty SEATECCO được quyền nắm giữ tại các CTC. Trong trường

hợp này vì công ty SEATECCO mua với giá mua ngang bằng với mệnh giá nên đến

cuối kỳ không phát sinh khoản lợi thế thương mại.

Sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào CTC (Công ty Cổ phần thương mại &

dịch vụ SEATECCO) được lập như mẫu sau (xem Bảng 3.4) Sổ chi tiết chi phí sản xuất

Việc tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp nhằm

làm cơ sở phân tích biến động chi phí thực tế so với dự tốn một cách tổng hợp để

kiểm sốt chi phí sản xuất tại Cơng ty SEATECCO chặt chẽ, tăng hiệu quả kinh

doanh, nên tại công ty cần thiết kế bổ sung sổ chi tiết chi phí sản xuất để theo dõi

chi tiết chi phí sản xuất theo phương pháp quy nạp cũng như làm cơ sở cho việc

phân tích biến động chi phí như:

+ Sổ chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp. (xem Bảng 3.5)

+ Sổ chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp. (xem Bảng 3.6)

+ Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung. (xem Bảng 3.7)86

Bảng 3.4: Sổ chi tiết khoản đầu tư vào công ty con

SỔ CHI TIẾT KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CƠNG TY CON

Cơng ty con: Cơng ty Cổ phần thương mại & dịch vụ SEATECCO – Tài khoản theo dõi: TK 2213

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu thường

Mệnh giá: 10.000 đồng

Năm tài chính: 2010

Đơn vị tính: triệu đồng

Số phát sinhChứng từ

Số

chứng

từNgày

thángDiễn giảiABĐT0331/12C

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Đầu tư cổ phiếu bằng tiền vào

công ty CP thương mại và

dịch vụ SEATECCO

Cộng phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳNgười lập biểu

(ký tên)TK

đối

ứngMua vàoSố dưBán ra1Số

lượng

(cổ

phiếu)

21121127.2751.272,751.272,75127.2751.272,751.272,75Mệnh

giáGiá mua

thực tế34Số

lượng

(cổ

phiếu)

5Mệnh

giá

6Giá

mua

thực

tế

7Số

lượng

(cổ

phiếu)

8127.275Kế toán trưởng

(ký tên)Tổng giám đốc

(ký tên,đóng dấu)Mệnh

giáGiá

mua

thực tế9101.272,751.272,7587Bảng 3.5: Sổ chi tiết chi phí ngun vật liệu trực tiếp

SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIÊU TRỰC TIẾP

Tháng: .......................

Chứng từ

Số

hiệuNgàyThực tế

Nội

dungLượng

thực tếĐơn giá

thực tếDự toán

Chi phí

thực tếLượng

kế

hoạchGiá định

mứcChênh lệch

Chi phí

dự tốnLượngGiáTổngNgười lập biểu

(ký tên)Kế tốn trưởng

(ký tên)Tổng giám đốc

(ký tên,đóng dấu)Số tiền

doTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Hệ thống tài khoản kết hợp kế toán quản trị và kế toán tài chính áp dụng tại Công ty SEATECCO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x