Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

4

tổng thể quá trình thuộc về sự nghiệp phát triển con người, phát triển NNL sẽ

giúp DN tạo ra lợi thế cạnh tranh và đạt hiệu quả cao hơn.

- Nhiều nghiên cứu gần đây về phương pháp luận và nội dung phát

triển NNL đã được công bố. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là các tác giả như

Charles Cowell và cộng sự và một số tác giả khác như: W. Clayton Allen và

Richard A. Swanson (2006), Timothy Mc Clernon và Paul B. Roberts. Các

nghiên cứu này đều thống nhất “Mơ hình đào tạo mang tính hệ thống

gồm phân tích, thiết kế, phát triển, thực hiện và đánh giá (ADDIE)” được

sử dụng trên 30 năm qua trên thế giới là những nội dung cốt lõi của phát triển

NNL trong mỗi tổ chức.

Tình hình nghiên cứu trong nước

Nói chung có rất nhiều cơng trình nghiên cứu và các bài viết về phát

triển NNL, trong số đó một số nghiên cứu điển hình như:

-Nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ do Trường ĐH Kinh tế quốc dân thực

hiện năm 2003 với đề tài “Kinh tế tri thức với đào tạo nguồn nhân lực ở Việt

Nam trong thập niên đầu của thế kỷ XXI”, trong đó có nhiều bài viết, tham

luận của các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục tập trung chủ yếu vào vấn đề

giáo dục và đào tạo của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời

kỳ mới: hội nhập và hướng tới nền kinh tế tri thức;

-Tác giả Nguyễn Hữu Dũng, trong cuốn sách “Sử dụng hiệu quả nguồn lực

con người ở Việt Nam” đã hệ thống một số vấn đề cơ bản về phát triển, phân bố

và sử dụng NNL thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam;

-Tác giả Nguyễn Trung (2007) có bài viết với các phân tích chủ yếu về

hệ thống giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm đề xuất các giải

pháp mang tính tổng thể về phát triển NNL ở Việt Nam;

-Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2008) đã công bố bài viết

“Phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực”, trong đó đi sâu phân5

tích về mối liên hệ và vai trò của phát triển NNL đối với phát triển con người

trong phát triển kinh tế, v.v..

Về phát triển NNL cho một tổ chức và doanh nghiệp, đã có nhiều

nghiên cứu, trong đó có một số nghiên cứu tiêu biểu như sau:

-Luận án tiến sĩ kinh tế của Phan Thủy Chi (2008): “Đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam

thơng qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế”. Đây là một nghiên cứu

khá hệ thống về đào tạo và phát triển NNL ở các trường đại học nhưng giới

hạn ở việc khảo sát các tác động thơng qua các chương trình hợp tác đào tạo

quốc tế;

-Bài viết “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty

nhà nước” của tác giả Ngô Thị Minh Hằng cơng bố năm 2008 trình bày một

nghiên cứu về thực trạng phát triển NNL mà chủ yếu là hoạt động đào tạo ở

các doanh nghiệp Nhà nước thông qua khảo sát một số doanh nghiệp ở địa

bàn Hà Nội. Tác giả đã phân tích, đưa ra một số nhận định khái quát về những

yếu kém, tồn tại của công tác đào tạo trong các doanh nghiệp này thời gian

vừa qua

-Giáo trình Quản trị nhân lực do ThS. Nguyễn Văn Điềm – PGS.TS

Nguyễn Ngọc Quân (2011). Cuốn sách giới thiệu tổng quan về quản trị nguồn

nhân lực. Nội dung sách có mười chín chương và chương IX : “ Đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực” đã trình bày một cách rõ ràng về nội dung, tiến

trình, phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

-Phát triển nguồn nhân lực-kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta do

Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm làm chủ biên (1996). Cuốn sách giới thiệu về

kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi quốc gia, trong đó có chính

sách phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới.

-Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo- Kinh nghiệm6

Đông Á của Viện Kinh tế Thế giới (2003). Cuốn sách đã giới thiệu các thành

tựu đạt được của nhóm nước trong khu vực trong phát triển nguồn nhân lực

thông qua giáo dục và đào tạo. Các chính sách thành cơng về giáo dục và đào

tạo của các nước Đông Á là giải pháp quan trọng trong cung cấp nguồn nhân lực

đáp ứng yêu cầu của cơng nghiệp hóa. Đó cũng là bài học cho Việt Nam trong

sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực.

-Luận văn thạc sỹ: “Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công

nhân viên chức trường Đại học Quy Nhơn” của tác giả Phạm Nguyễn Thị

Hoàng Hoa (2012). Luận văn đã hệ thống hóa các nội dung liên quan đến

nâng cao động lực thúc đẩy;

-Bài báo khoa học: “Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực” của PGS.TS Võ Xuân Tiến trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Bài báo này làm sáng tỏ nội dung: Nguồn nhân lực là nguồn lực quí giá nhất

của các tổ chức, đơn vị là yếu tố quyết định sự thành bại của họ trong tương

lai. Bởi vậy, các tổ chức và đơn vị ln tìm cách để duy trì và phát triển

nguồn nhân lực của mình. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm thực

hiện mục tiêu trên là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, bài báo đã

làm rõ các nội dung của phát triển nguồn nhân lực và được tham khảo để xây

dựng hệ thống cơ sở lý luận cho đề tài;

-Bài báo khoa học: “Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy”

của ThS. Nguyễn Văn Long trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Bài viết

đã nêu bật được ý nghĩa và vai trò của quan trọng của động lực thúc đẩy đối

với người lao động. Qua đó, bài viết cũng đã làm rõ nội dung và các yếu tố

mà DN có thể sử dụng để nâng cao nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng động

lực thúc đẩy;

Nói tóm lại, cho tới nay có khá nhiều nghiên cứu nhưng chỉ đề cập tới

một số khía cạnh liên quan như lao động, thu nhập và đào tạo mà chưa có một

cơng trình nghiên cứu nào mang tính tồn diện và có hệ thống về phát triển

NNL cho ngành sữa Việt Nam nói chung cũng như cho cơng ty cổ phần sữa TH7

nói riêng. Nhận thức rõ điều đó, đề tài kế thừa những thành tựu nghiên cứu,

đồng thời tiến hành chọn doanh nghiệp cổ phần sữa TH làm nghiên cứu

chuyên sâu.CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC CÔNG TY

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.1.1. Một số khái niệm

a. Nhân lực

Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này

gồm có thể lực, trí lực và nhân cách [6, tr. 7].

Thể lực chỉ sức khỏe của thân thể; nó phụ thuộc vào sức vóc, tình trạng

sức khỏe của từng con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm

việc và nghỉ ngơi, chế độ y tế, tuổi tác, thời gian cơng tác, giới tính… [6, tr. 8].

Trí lực chỉ sức suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng

khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách… của từng con người [6, tr. 8].

b. Nguồn nhân lực

Có thể nói, khái niệm nguồn nhân lực hiện nay khơng còn xa lạ. Tuy

nhiên, quan niệm về vấn đề này hầu như chưa thống nhất [17, tr. 263]… Tùy

theo mục tiêu cụ thể mà người ta có những nhận thức khác nhau về nguồn

nhân lực. Có thể nêu lên một số quan niệm như sau:

Nguồn nhân lực là toàn bộ khả năng về sức lực, trí tuệ của mọi cá nhân

trong tổ chức, bất kể vai trò của họ là gì. Theo ý kiến này, nói đến NNL là nói

đến sức óc, sức bắp thịt, sức thần kinh và nhìn nhận các khả năng này ở trạng

thái tĩnh [17, tr. 263].8

Có ý kiến cho rằng, NNL là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể

tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần

được huy động vào quá trình lao động. Khác với quan niệm trên, ở đây đã

xem xét vấn đề ở trạng thái động [17, tr. 263].

Lại có quan niệm, khi đề cập đến vấn đề này chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh

trình độ chun mơn và kỹ năng của NNL, ít đề cập đến một cách đầy đủ và rõ

ràng đến những đặc trưng khác như thể lực, yếu tố tâm lý – tinh thần…

Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng khái niệm:

Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người (trước hết và cơ

bản nhất là tiềm năng lao động). Bao gồm: thể lực, trí lực, nhân cách của con

người nhằm đáp ứng yêu cầu của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp nhất

định [17, tr. 264].

c. Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực, thực chất là tạo ra sự thay đổi đáng kể về chất

lượng nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ. Nói cách khác, phát triển nguồn

nhân lực là làm gia tăng đáng kể chất lượng của NNL để đáp ứng yêu cầu ngày

càng cao của doanh nghiệp và yêu cầu của người lao động [17, tr. 265].

Trong đó, năng lực của người lao động ở đây được thể hiện ở kiến thức,

kỹ năng và hành vi thái độ của người lao động đó, và ứng với mỗi mục tiêu

công việc, cần một loại năng lực nhất định.

Như vậy, thực chất của việc phát triển nguồn nhân lực là tìm cách nâng

cao chất lượng của nguồn nhân lực [17, tr. 265]. Nói cách khác, nếu tăng quy

mơ quan tâm đến việc tăng số lượng nguồn nhân lực thì phát triển nguồn nhân

lực quan tâm đến chất lượng của nguồn nhân lực đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×