Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khái niệm và phân loại chi phí xây lắp

2 Khái niệm và phân loại chi phí xây lắp

Tải bản đầy đủ - 0trang

15

+ CP nhân công: bao gồm CP phải trả cho người lao động như tiền lương, tiền

công, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội…

+ CP khấu hao TSCĐ: bao gồm CP về khấu hao tài sản cố định của doanh

nghiệp trong kỳ báo cáo.

+ CP dịch vụ mua ngoài: bao gồm các CP về nhận cung ứng dịch vụ từ các đơn

vị khác để phục vụ trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình xây lắp của doanh nghiệp

trong kỳ báo cáo như điện, nước, điện thoại…

+ CP bằng tiền khác: như CP tiếp khách, CP khởi công, CP hội họp…

Trong mỗi yếu tố CP bao gồm những CP có cùng nội dung hay nói cách khác

phân loại CPXL theo nội dung kinh tế là sắp xếp những CP có cùng nội dung vào

một yếu tố, khơng kể CP đó phát sinh ở đâu, dùng vào mục đích gì.

Phân loại CPXL theo yếu tố giúp các nhà quản lý biết được những CP gì đã dùng

vào thi cơng xây lắp và tỷ trọng của từng khoản CP đó trong tổng CP để có kế hoạch

quản lý mỗi loại CP khác nhau. Tuy nhiên, đứng trên góc độ phân loại nhằm mục đích

để có thể kiểm sốt được CP, người ta cần quan tâm đến việc CP đó được chi ra cho

mục đích gì và dùng cho bộ phận nào hơn là chỉ biết nội dung của CP đó là gì. Phân loại chi phí theo mục đích và cơng dụng của chi phí

Căn cứ vào ý nghĩa của CP trong giá thành sản phẩm, đồng thời để có thể so

sánh, kiểm tra CPXL thực tế phát sinh so với dự toán hoặc kế hoạch, CPXL được

phân loại theo mục đích và cơng dụng của CP. Theo cách phân loại này, CP trong

xây lắp được chia thành các khoản mục, mỗi khoản mục bao gồm những CP có

cùng mục đích và cơng dụng, khơng phân biệt CP đó có nội dung kinh tế như thế

nào. Do vậy, cách phân loại này còn được gọi là phân loại CP theo khoản mục.

Trong doanh nghiệp xây lắp toàn bộ CPXL phát sinh được chia ra làm các khoản

mục CP sau:

+ CP NVL trực tiếp: là giá trị của NVL trực tiếp dùng cho SX bao gồm: vật

liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu.

+ CP nhân công trực tiếp: là những CP về lương, phụ cấp, trả công cho công

nhân trực tiếp xây lắp (khơng có các khoản trích theo lương).16

+ CP sử dụng máy thi công: là những CP phục vụ cho các máy thi công nhằm

thực hiện khối lượng công tác xây lắp bằng máy bao gồm: CP nguyên, nhiên vật

liệu, tiền lương công nhân vận hành và các CP khác phục vụ cho máy thi công.

+ CPSX chung: bao gồm CP về tiền lương, các khoản trích theo lương của

cơng nhân quản lý CT, các khoản CP quản lý thi cơng và phục vụ thi cơng tại các

cơng trường. Ngồi ra còn có các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo

hiểm y tế…của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân vận hành máy thi công.

Phân loại CP theo mục đích và cơng dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho yêu

cầu quản lý CPXL theo dự toán hoặc kế hoạch, cung cấp số liệu cho việc tính giá

thành sản phẩm xây lắp, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành. Phân loại chi phí xây lắp theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan

hệ với đối tượng chịu chi phí

+ CP trực tiếp: Là những CPXL quan hệ trực tiếp với việc xây lắp một CT,

HMCT, một khối lượng công việc nhất định. Căn cứ vào số liệu từ chứng từ kế toán

để ghi trực tiếp cho từng đối tượng chịu CP.

+ CP gián tiếp: Là những CPXL có liên quan đến việc xây lắp nhiều CT,

HMCT, nhiều khối lượng công việc. Những CP này phải thông qua phân bổ cho các

đối tượng chịu CP có liên quan theo một tiêu thức thích hợp.

Cách phân loại CPXL này có ý nghĩa trong việc xác định phương pháp kế toán

và phân bổ CP cho các đối tượng một cách đúng đắn, hợp lý. Phân loại chi phí xây lắp theo nội dung cấu thành của chi phí

+ CP đơn nhất: Là CP chỉ gồm một yếu tố duy nhất cấu thành như: vật liệu

chính dùng trong xây lắp, tiền lương cơng nhân xây lắp,...

+ CP tổng hợp: Là những CP do nhiều yếu tố khác nhau tập hợp lại theo cùng

một công dụng như CP sử dụng máy thi công, CPSX chung.

Cách phân loại này giúp cho việc xem xét đặc điểm của từng loại CPXL trong việc

hình thành sản phẩm để tổ chức cơng tác kế tốn CPXL thích hợp với từng loại CP.17

1.3 Kiểm sốt chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng

1.3.1 Đặc điểm chi phí xây lắp ảnh hưởng đến cơng tác

kiểm sốt

CPXL có những đặc điểm riêng và rất phức tạp nên ảnh hưởng lớn đến cơng

tác kiểm sốt. Điều này thể hiện qua một số điểm chủ yếu sau [6, tr.7-8]:

Thứ nhất, CPXL thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng CP tại doanh nghiệp,

nó phát sinh tại nhiều bộ phận khác nhau, điều này khiến cho nhân sự tham gia

trong công tác quản lý CP lớn và qua nhiều cấp trung gian nên làm cho công tác

triển khai các quyết định và thủ tục kiểm sốt chậm và khó đồng bộ, việc phân

cơng, phân nhiệm dễ bị chồng chéo, bất cập.

Thứ hai, quá trình thi công xây lắp được thực hiện qua nhiều giai đoạn, mỗi

giai đoạn có những loại CPXL phát sinh khác nhau. Chính vì vậy cần phải xác lập

từng cơ cấu quản lý CPXL trong từng giai đoạn khác nhau và cần xây dựng nhiều

thủ tục kiểm soát phù hợp với từng giai đoạn.

Thứ ba, sản phẩm xây lắp có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, do nhiều bộ phận

cùng tham gia nên CPXL phát sinh tại nhiều nơi, nhiều bộ phận. Điều này khiến

cho cơng tác kiểm sốt hết sức phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng được các qui chế,

qui định về quản lý CPXL tại từng bộ phận, các thủ tục giám sát việc thực hiện

các qui định đã ban hành. Trong q trình thi cơng phải có cơ chế phối hợp các bộ

phận khác nhau, đặc biệt giữa bộ phận kỹ thuật và bộ phận kế toán trong việc

kiểm soát CPXL. Sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, thời gian SX lâu dài, dễ

ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Những đặc điểm này làm cho việc tổ chức

SX và hạch toán khác biệt với các ngành SX kinh doanh khác: CPXL không chỉ

phụ thuộc vào quy mơ (khối lượng xây lắp) mà còn phụ thuộc vào tiến độ thi

công, rủi ro xảy ra do thiên tai, mất mát vật tư thiết bị SX. Sản phẩm xây lắp phải

lập dự toán và khi thực hiện phải theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng do

Nhà nước ban hành. Quy trình thi cơng xây lắp phải so sánh với dự toán, phải lấy

dự tốn làm thước đo.18

Thứ tư, cơng tác xây lắp có tính lưu động cao, các yếu tố phục vụ thi công xây

lắp (xe máy thi công, thiết bị, vật tư,…) thường xuyên di chuyển và được bảo quản

tại các lều lán tạm thời khơng đảm bảo an tồn nên cơng tác quản lý dòng vận động

vật chất của các yếu tố này gặp nhiều khó khăn. Đặc điểm này, đòi hỏi cơng tác

kiểm sốt phải được thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ hết sức nghiêm

ngặt các qui trình, qui phạm về giao nhận, bảo quản. Mặt khác, do tính lưu động cao

nên CP thay đổi theo từng vùng lãnh thổ và ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Chính

vì vậy, cơng tác kiểm sốt phải đủ mạnh để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro,

đặc biệt chú trọng đến cơng tác dự báo, dự phòng.

Thứ năm, CPXL gắn liền với CT, HMCT, trong quá trình xây lắp nếu khơng có

biện pháp quản lý sẽ gây lãng phí, tính sai giá thành ảnh hưởng đến kết quả xây lắp.

Mặt khác, việc phân bổ không phù hợp CPXL vào giá thành cũng làm ảnh hưởng

đến kết quả xây lắp và chất lượng CT, HMCT. Chính vì vậy, CPXL cần phải được

kiểm soát chặt chẽ để hạn chế các hành vi lãng phí, gian lận, góp phần hạ giá thành,

nâng cao kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Đây là một số đặc điểm của CPXL ảnh hưởng đến cơng tác tổ chức quản lý,

kiểm sốt trong doanh nghiệp xây lắp, mà cụ thể là ảnh hưởng trực tiếp đến cơng

tác quản lý, kiểm sốt CPXL. Biết rõ sự tác động này để có những biện pháp tổ

chức quản lý, kiểm soát CP cho phù hợp. Do vậy việc thiết lập q trình kiểm sốt

đối với CPXL và tính giá thành sản phẩm là hết sức cần thiết trong công tác quản lý

ở các doanh nghiệp xây dựng.

1.3.2 Tổ chức thơng tin phục vụ kiểm sốt chi phí xây lắp.

Thông tin là điều kiện cần thiết cho việc thiết lập, duy trì và nâng cao năng lực

kiểm sốt trong doanh nghiệp, thơng qua việc hình thành các báo cáo để cung cấp

thông tin về CPXL cho các cấp quản lý. Một hệ thống thông tin đầy đủ phải có hai

nhân tố, đó là thơng tin dự tốn và thông tin thực hiện.[7, tr.15]

1.3.2.1 Tổ chức thông tin dự toán.

Dự toán CP xây dựng CT được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc

xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khái niệm và phân loại chi phí xây lắp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×