Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5 - Báo cáo chi tiết khách hàng

Bảng 3.5 - Báo cáo chi tiết khách hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

68

việc ra quyết định xét duyệt mức tín dụng cho hợp đồng mới đối với DN này sẽ

hiệu quả hơn.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC VỀ VẬN DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN Ở CÔNG TY CỔ

PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

3.2.1. Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị phục vụ quyết định quản trị hàng tồn

kho ở Công ty

3.2.1.1. Tổ chức xử lý thông tin hàng tồn kho

Với quy mô lớn và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, Cơng ty hồn

tồn có thể tận dụng máy tính để hỗ trợ trong công tác quản lý và cung cấp thông

tin. Đối với quản lý thông tin hàng tồn kho, Thaco Đà Nẵng có thể áp dụng phương

pháp quản lý hàng tồn kho theo phương pháp ABC

Kỹ thuật phân tích ABC phân loại hàng hóa tồn kho theo mức độ quan trọng

của hàng hóa tồn kho. Theo kỹ thuật phân tích này tồn bộ hàng hóa dự trữ của đơn

vị thành 3 nhóm hàng: Nhóm A, nhóm B và nhóm C. Giá trị hàng hoá dự trữ hàng

năm được xác định bằng tích số giữa giá bán một đơn vị hàng hố với lượng dự trữ

hàng hố đó trong năm.

Số lượng chủng loại hàng là số lượng từng loại hàng hoá dự trữ trong năm.

Xuất phát từ thực tế tiêu thụ của các dòng xe ở Cơng ty, việc phân loại hàng

được tiến hành như sau:

Nhóm A: là dòng xe du lịch vì nhóm hàng hóa này có giá trị dự trữ có giá trị

hàng năm cao nhất, chiếm từ 70−80% so với tổng giá trị hàng hoá dự trữ, nhưng về

mặt số lượng, chủng loại thì chỉ chiếm khoảng 10−15% lượng hàng dự trữ.

Nhóm B: là dòng xe thương mại cao cấp vì loại hàng hố dự trữ có giá trị

hàng năm ở mức trung bình, chiếm từ 15−25% so với tổng giá trị hàng dự trữ,

nhưng về số lượng, chủng loại chúng chỉ chiếm khoảng 30% tổng số hàng dự trữ.

Nhóm C: là dòng xe thương mại trung cấp vì loại hàng này có giá trị thấp

nhất trong các mặt hàng của Công ty, giá trị dự trữ chỉ chiếm khoảng 5% so với69

tổng giá trị hàng dự trữ, nhưng số lượng chiếm khoảng 50−55% tổng số lượng hàng

dự trữ.

Như vậy, khi áp dụng cần xử lý thông tin về dòng sản phẩm xe du lịch,

KTQT chỉ cần lọc thơng tin hàng A. Ngồi ra, việc phân loại hàng theo phương

pháp này cũng là cơ sở để xác định tầm quan trọng của loại hàng trong hoạt động

kinh doanh chung của Cơng ty cũng như tính chất của hàng như dòng xe thương

mại có giá trị thấp nhưng mức tiêu thụ cao và cần duy trì mức tồn kho nhiều hơn

các loại hàng khác.

3.2.1.2. Tổ chức vận dụng mơ hình tồn kho EOQ

EOQ hay còn gọi là trật tự kinh tế số lượng: là một trong những kỹ thuật

kiểm soát hàng tồn kho làm tối thiểu tổng số đang nắm giữ và sắp đặt các chi phí

cho năm nay. Số lượng trật tự kinh tế là kỹ thuật mà quyết định vấn đề của người

quản lý vật liệu. EOQ về bản chất là một cơng thức kế tốn xác định mà tại đó sự

kết hợp của đơn hàng, chi phí và chi phí hàng tồn kho thực là ít nhất. Kết quả là chi

phí hiệu quả nhất chất lượng để đặt hàng.

Mục tiêu của mô hình này là tối thiểu hóa chi phí dự trữ hỗ trợ các DN nâng

cao chất lượng quản lý hàng tồn kho; do vậy, Cơng ty có thể áp dụng mơ hình này

có thể hỗ trợ thông tin ra quyết định về mức tồn kho hợp lý.

Xét về mặt hàng kinh doanh của Thaco Đà Nẵng: hàng hóa có giá trị lớn,

biến động nhu cầu ngẫu nhiên.

Xét về chính sách quản lý đặt hàng: mức tồn kho thường được rà soát vào

đầu mỗi kỳ (tháng hoặc quý) và việc đặt hàng được thực hiện ở thời điểm đó.

Do vậy, ứng dụng mơ hình EOQ, Công ty sẽ xác định mức tồn kho dự trữ là

mức tồn kho bình quân trước khi nhận hàng và sau khi nhận hàng.

Mức tồn kho trước khi nhận hàng được xác định theo công thức:

(3.1)

VớiL: Độ dài thời gian đáp ứng đơn hàng

r: Khoảng thời gian xem xét70

Mức tồn kho sau khi nhận hàng được xác định theo công thức:

(3.2)

Vớid: nhu cầu bình quân của giai đoạn đặt hàngMức tồn kho bình qn:(3.3)

Trong đó:

(3.4)(3.5)

và Z được tính theo mức phục vụ theo bảng sau:

Bảng 3.6 - Mức phục vụ và nhân tố bảo hiểm(Nguồn tài liệu: Giáo trình Kế toán quản trị Quản trị chuỗi cung ứng,

chương 3, trang 59)

Với: Mức phục vụ là khả năng đáp ứng được nhu cầu của DN và nhân tố bảo

hiểm là xác suất đạt được mức phục vụ đó.

Vận dụng phương pháp này để xác định lượng tồn kho cho mặt hàng xe Kia

Morning:

Chi phí cho mỗi lần đặt hàng: 38.000.000 đồng

Đơn giá mua: 150.000.000 đ/chiếc

Công ty thực hiện đặt hàng 5 tuần/lần và thời gian chờ nhận hàng là 1 tuần

Yêu cầu của Công ty đặt ra là phải đáp ứng được nhu cầu ở mức 97%, thì

nhân tố bảo hiểm Z = 1.88 (theo bảng 3.6 ) và thời gian xem xét lại hàng tồn kho là

sau mỗi tháng.71

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.7 - Báo cáo doanh số

Năm 2011

ĐVT: ChiếcTháng

Doanh số1

202

183

84

85

66

77

68

59

610

1211

1812

19Theo công thức (3.5), có: Nhu cầu bình qn tháng: µ = 11,0833; nhu cầu

bình quân tuần d= nhu cầu bình quân tháng/4,3 = 2,5775

Theo cơng thức (3.4), có: Độ lệch chuẩn của nhu cầu theo tháng: δ = 5,69

(làm tròn số); theo tuần δn = δ /4,3 = 1,323

Thời gian đáp ứng đơn hàng L = 1 tuần

Khoảng thời gian xem xét hàng là 5 tuần, vậy r = 5 tuần

Theo công thức (3.3), có: mức tồn kho nên duy trì

5 x 2,5775

2+1,88 x 1,323 x= 9 chiếc (làm tròn số)Căn cứ vào việc tính tốn ở trên, nhà quản trị Cơng ty có thể quyết định duy

trì mức tồn kho hàng tháng đối với dòng sản phẩm này là 9 chiếc.

3.2.2. Tổ chức thông tin KTQT phục vụ công tác xây dựng dự tốn ở Cơng ty

Vì cơng tác xây dựng dự tốn của Cơng ty xuất phát từ cơ sở dự toán về doanh

số tiêu thụ và doanh thu bán sản phẩm, do vậy hồn thiện hơn về cơng tác dự báo

doanh số tiêu thụ có thể xây dựng số liệu dự tốn chính xác hơn cho các khoản dự

tốn khác như dự tốn về chi phí bán hàng, chi phí quản lý và lợi nhuận tại Cơng ty.

Hiện tại, Thaco Đà Nẵng chỉ sử dụng phương pháp số bình qn để dự đốn

về nhu cầu; phương pháp này còn đơn giản và dự đốn chưa chính xác về nhu cầu

thực tế. Do vậy, để có thể xác định được nhu cầu về các mặt hàng mà Công ty kinh

doanh KTQT có thể thực hiện dự tốn về nhu cầu theo phương pháp điều hòa mũ.

Phương pháp này được đánh giá là có thể cho số liệu dự báo chuẩn xác hơn phương

pháp bình quân như hiện tại Thaco Đà Nẵng đang sử dụng.

Phương pháp được tính tốn như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5 - Báo cáo chi tiết khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×