Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1- Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hài Đà Nẵng

Sơ đồ 2.1- Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hài Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

322.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

 Tổ trợ lý: là bộ phận thực hiện chức năng hỗ trợ nhà quản trị trong công tác

quản trị DN, bộ phận này tổng hợp thông tin và các báo cáo từ các bộ phận phòng

ban khác và tư vấn cho nhà quản trị trong công tác ra quyết định.

 Bộ phận Thaco – CV bao gồm 3 bộ phận:

Bộ phận Thaco – CV xe trung cấp là bộ phận theo dõi hoạt động kinh doanh

và hoạt động Marketing của dòng xe Forland và dòng xe Foton

Bộ phận Thaco – CV xe cao cấp là bộ phận theo dõi hoạt động kinh doanh và

hoạt động Markeitng của dòng xe tải KIA và dòng xe buýt Thaco.

Bộ phận Thaco – CV dịch vụ phụ tùng theo dõi hoạt động kinh doanh về dịch

vụ sửa chữa xe và kinh doanh phụ tùng của dòng xe thương mại trung và cao cấp.

 Bộ phận văn phòng bao gồm các phòng ban:

Phòng Nhân lực: có trách nhiệm quản lý và tổ chức con người trong Cơng ty.

Phòng nhân lực chịu trách nhiệm tuyển dụng lao động, và thực hiện các chính sách

khác liên quan đến người lao động trong Công ty căn cứ vào quyết định của Ban

giám đốc và các quy định chung của Cơng ty. Xây dựng nguồn nhân lực có đặc tính

chun biệt và hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho cơng ty.

Phòng Hành chính: là bộ phận có trách nhiệm xây dựng các qui định/qui

trình hợp đồng mang tính ràng buộc và pháp luật. Hỗ trợ, tư vấn và giải quyế các

cơng tác có liên quan đến pháp lý cho ban giám đốc. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

chun mơn cho người lao động trong Cơng ty.

Phòng Kế hoạch và công nghệ thông tin là bộ phận các công tác liên quan

đến đến hoạt động thiết kế đồ họa, nội thất và vật phẩm quảng cáo, trang thiết bị nội

ngoại thất cho cho các sản phẩm và hỗ trợ, thực hiện triển khai, vận hành sử dụng

hệ thống mạng trong Cơng ty.

 Phòng Tài chính kế tốn là bộ phận thực hiện các chức năng kế toán và

quản trị tài chính của Cơng ty.

Chức năng kế tốn: theo dõi toàn bộ tài sản, sự biến động của tài sản thông

qua việc theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ ở Cơng ty. Ngồi ra,33

phòng kế tốn còn có chức năng cung cấp các thơng tin tài chính trong kỳ cho nhà

quản trị và thực hiện các báo cáo tài chính cuối kỳ.

Chức năng tài chính: thực hiện các dự tốn về tài chính trong Cơng ty, tư vấn

và hỗ trợ nhà quản trị ra các quyết định tài chính.

 Phòng Trùn thơng có trách nhiệm xây dựng các chiến lược và kế hoạch

truyền thông và văn hóa cơng ty, nghiên cứu các giá trị văn hóa cơng ty. Quản lý

tồn bộ các thơng tin lưu chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; kiểm soát và thực hiện

công bố các loại thông tin, thông điệp của lãnh đạo trong toàn thể nhân viên cũng

như đại diện phát ngơn của Cơng ty ra bên ngồi. Đồng thời, bộ phận này còn hỗ trợ

bán hàng và xây dựng thương hiệu cho Cơng ty.

 Phòng Xây dựng cơ bản – địa ốc: Lập kế hoạch và theo dõi công tác thực

hiện đầu tư XDCB của Công. Trực tiếp thiết kế và tổ chức thực hiện các công trình

xây dựng. Theo dõi, tổng hợp và quản lý các bất động sản của Cơng ty.

 Thaco – PC bao gồm:

Phòng kinh doanh KIA: là bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh các sản

phẩm thuộc dòng xe KIA

Phòng kinh doanh MAZDA là bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh các sản

phẩm thuộc dòng xe MAZDA.

Phòng kinh doanh dịch vụ - phụ tùng là bộ phận kinh doanh các phụ tùng xe

và thực hiện sửa chữa, bảo hành các sản phẩm xe KIA và MAZDA.

 Hệ thống các showroom là bộ phận chịu trách nhiệm bán hàng tại các cửa

hàng của DN trên địa bàn thành phố.GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH2.1.4. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn ở Cơng ty Cổ phần ơ tơ Trường Hải

KẾ TỐN TRƯỞNGĐà Nẵng2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán

a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toánKế toán

bán

hàng xe

thương

mạiKế toán

bán

hàng xe

du lịch

& buýtKế toán

thanh

toán nội

bộKế tốn

chi phíKế tốn ShowroomKế tốn

vốn

bằng

tiềnQuản

trị

nguồn

vốnTài

chính

dự án34Sơ đồ 2.2 - Tổ chức bộ máy kế tốn ở Cơng ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng

b. Chức năng, nhiệm vụ

 Giám đốc tài chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở bộ phận kế tốn

tài chính, là người trực tiếp tư vấn cho ban giám đốc trong các quyết định tài chính,

cung cấp các thơng tin kế tốn phục vụ cho ban giám đốc trong việc ra quyết định.

 Kế toán trưởng là người trực tiếp quản lý các kế tốn viên, chịu trách

nhiệm về tính chính xác các số liệu kế tốn, thơng tin kế tốn của Cơng ty.

 Các phần hành kế toán: Các phần hành kế toán trong Công ty thực hiện cả

3 chức năng:

- Chức năng về Kế tốn: Thực hiện cơng tác kế tốn phần hành các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh và lập các báo cáo tài chính tại đơn vị; Thực hiện các báo cáo

quyết tốn thuế tại Cơng ty.

- Chức năng về Kế toán quản trị: Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện đầu tư

tại Công ty; Quản trị công nợ bán hàng và quản trị chi phí; Quản trị kinh doanh dịch

vụ - phụ tùng tại đơn vị

- Chức năng tài chính: Lập kế hoạch và quản trị dòng tiền – tín dụng; Lập kế

hoạch tài chính và kiểm sốt thực hiện; Thu thập số liệu và lập dự án đầu tư ban đầu.

Trong đó, cụ thể bao gồm các phần hành35

- Kế toán kinh doanh xe thương mại: theo dõi các số liệu liên quan đến hoạt

động mua và bán các sản phẩm của dòng xe thương mại; thực hiện các báo cáo

doanh thu về sản phẩm tương ứng.

- Kế toán kinh doanh xe du lịch: theo dõi các số liên quan đến hoạt động

mua và bán các sản phẩm của dòng xe du lịch; thực hiện các báo cáo doanh thu về

sản phẩm tương ứng.

- Kế toán thanh toán nội bộ: theo dõi các khoản thanh toán liên quan đến

người lao động trong Cơng ty như tính lương, theo dõi tạm ứng,.. và theo dõi các

khoản thanh toán với các đơn vị nội bộ khác.

- Kế toán chi phí: theo dõi tất cả các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động

kinh doanh của Cơng ty.

- Kế tốn Showroom: lập chứng từ và tập hợp các chứng từ theo dõi các

nghiệp vụ mua bán phát sinh tại showroom.

- Kế tốn quản trị nguồn vốn và tài chính dự án là bộ phận theo dõi các số

liệu liên quan đến các dự án đầu tư của Công ty, lập các kế hoạch đầu tư và nghiên

cứu các dự án đầu tư; tư vấn cho Ban giám đốc trong hoạt động đầu tư vốn của

Cơng ty.

2.1.4.2. Tổ chức hình thức sổ kế toán

Sử dụng phần mềm kế toán theo hình thức Nhật ký chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1- Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hài Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×