Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

56

3.1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

HƯỚNG VỀ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN Ở CÔNG TY CỔ

PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Như đã nêu ở phần tồn tại, hệ thống thông tin kế tốn quản trị trong Cơng ty

vẫn chưa đạt được tính sẵn sàng trong việc cung cấp thơng tin, các thông tin chủ

yếu chỉ được cung cấp tại các thời điểm đầu và cuối mỗi quý, năm. Do vậy, việc

cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định quản trị ở Cơng ty vẫn còn chưa linh hoạt

và để nâng cao chất lượng thông tin phục vụ ra quyết định quản trị trước hết cần cải

thiện về hệ thống cung cấp thơng tin.

3.1.1. Giải pháp hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn quản trị

Với quy mơ kinh doanh lớn, hoạt động kinh doanh bao gồm nhiều sản

phẩm hàng hóa và các loại dịch vụ, để cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định

quản trị hiệu quả thì hệ thống KTQT có thể kết hợp với hệ thống KTTC để hình

thành hệ thống thơng tin thống nhất, tồn bộ trong Cơng ty. Ngồi ra, hệ thống

thơng tin đó cần thiết phải quy định về mức độ phân quyền, phân nhiệm cụ thể

thông qua các trung tâm trách nhiệm thì mới có thể đảm bảo hoạt động cung cấp

thơng tin hiệu quả, đúng đối tượng yêu cầu. Do vậy, để đạt được mục tiêu thông

tin KTQT phục vụ ra quyết định, hệ thống KTQT ở Cơng ty có thể tổ chức theo

sơ đồ sau:Các cấp quản trịTrung tâm

trách

nhiệm dòng

xe thương

mạiTrung tâm

trách nhiệm

dòng xe du

lịch và xe

btTrung tâm

trách

nhiệm

MarketingTrung tâm

trách

nhiệm chi

phíCác phần hành kế tốn tài chínhTrung tâm

trách nhiệm

vốn & tài

chính dự án57Sơ đồ 3.1 Hệ thống thông tin KTQT ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng

Theo cách tổ chức kênh thông tin này hệ thống KTTC được tổ chức thành

các phần hành kế toán thực hiện các chức năng về thu thập, xử lý và cung cấp thông

tin cho cả bộ phận KTQT được tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm và nhà

quản trị Công ty. Bộ phận KTQT có trách nhiệm tiếp nhận thơng tin từ phần hành

kế tốn có chức năng tương ứng và tiếp tục phân tích các thơng tin để cung cấp

thơng tin cần thiết cho cấp quản trị tương ứng.

Tổ chức trách nhiệm cụ thể của các bộ phận như sau:

a. Các phần hành kế tốn tài chính bao gồm:

 Kế tốn kinh doanh xe thương mại: theo dõi tình hình mua và bán các sản

phẩm xe thương mại và thực hiện cung cấp thơng tin cho trung tâm trách nhiệm

dòng xe thương mại.

 Kế toán kinh doanh xe du lịch: theo dõi tình hình mua và bán các sản

phẩm xe du lịch và thực hiện cung cấp thông tin cho trung tâm trách nhiệm dòng

xe du lịch.

 Kế tốn thanh tốn nội bộ: theo dõi các khoản thanh toán với cán bộ trong

Cơng ty và kết hợp với Kế tốn chi phí trong việc cung cấp thơng tin cho trung tâm

trách nhiệm chi phí.

 Kế tốn vốn bằng tiền: theo dõi lưu chuyển lượng tiền của Công ty, thực

hiện báo cáo cho trung tâm trách nhiệm về vốn và tài chính dự án.

b. Các trung tâm trách nhiệm

Xây dựng các bộ phận chức năng kinh doanh thành các trung tâm trách

nhiệm có sự quy định cụ thể, rõ ràng về thơng tin phải cung cấp và các trung tâm

này sẽ là hệ thống cung cấp thông tin cho các cấp quản lý từ thấp đến cao và

đồng thời nhận các thông tin từ các cấp quản lý để thực thi nhiệm vụ. Các trung58

tâm trách nhiệm sẽ trở thành các bộ phận cung cấp thông tin phục vụ ra quyết

định tại Công ty.

Tổ chức công việc, nhiệm vụ của các trung tâm KTQT tại Cơng ty có thể

được thực hiện như bảng sau:

Bảng 3.1 - Hệ thống kế toán trách nhiệm ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Đà Nẵng

Trung tâm

KTQTTrung

tâm

trách nhiệm

kinh doanh ơ

tơ – dòng xe

thương mạiTrung

tâm

trách nhiệm

kinh doanh ô

tô – dòng xe

du lịchChức năng và nhiệm vụ

-Xây dựng các dự tốn về

doanh số, doanh thu và chi

phí bán hàng theo từng

quý, tháng và năm cho

dòng sản phẩm xe thương

mại trung và cao cấp.

- Xác định phần tỷ lệ

doanh thu từng dòng sản

phẩm xe thương mại trong

tổng doanh thu bán hàng ở

DN.

- Thực hiện các báo cáo

không thường xuyên cho

các cấp quản trị khi có u

cầu thơng tin ra quyết định

đối với phần hành chịu

trách nhiệm.

- Tổ chức hoàn thiện hệ

thống các báo cáo KTQT,

thể hiện thông tin dễ hiểu,

dễ đọc.

- Xây dựng các dự toán về

doanh số, doanh thu và chi

phí bán hàng theo từng

quý, tháng và năm cho

dòng sản phẩm xe du lịch.Nhận thơng tin từ

các bộ phậnNhận các báo cáo

tổng hợp doanh số

thực tế từ bộ phận

kinh doanh sản

phẩm xe thương

mại và các số liệu

kế hoạch từ phòng

kế hoạch và các

thơng tin từ kế tốn

tài chính phần hành

bán hàng và công

nợ phải thu.Nhận các báo cáo

tổng hợp doanh số

thực tế từ bộ phận

kinh doanh sản

phẩm xe du và cácThông tin cung cấp- Báo cáo kế hoạch,

dự toán tiêu thụ

- Báo cáo tình hình

tiêu thụ thực tế của

dòng xe thương mại

- Báo cáo tình hình

thay đổi về chính

sách thuế có liên

quan.- Cung cấp báo cáo

về doanh số sản

phẩm tiêu thụ trong

kỳ khi có yêu cầu

hoặc định kỳ theo59

Trung tâm

KTQTChức năng và nhiệm vụNhận thông tin từ

các bộ phận- Phân tích và so sánh số

liệu dự tốn và số liệu

thực hiện, tìm ra nguyên

nhân dẫn đến chênh lệch

và đề xuất giải pháp quản

trị.

- Thực hiện các báo cáo

không thường xun cho

các cấp quản trị khi có u

cầu thơng tin ra quyết định

đối với phần hành chịu

trách nhiệm.

- Tổ chức hồn thiện hệ

thống các báo cáo KTQT,

thể hiện thơng tin dễ hiểu,

dễ đọc.

- Xác định phần tỷ lệ

doanh thu từng dòng sản

phẩm trong tổng doanh

thu bán hàng ở Cơng ty.số liệu kế hoạch từ

phòng kế hoạch và

các thơng tin từ kế

tốn tài chính phần

hành bán hàng và

cơng nợ phải thu.Trung tâm

trách nhiệm

chi phí- Thực hiện xây dựng các

định mức chi phí bán hàng

và chi phí quản lý trong

doanh nghiệp.

- Phân tích các khoản mục

chi phí phát sinh trong kỳ

theo cách ứng xử chi phí.

Thực hiện các báo cáo

KTQT về chi phí khác biệt

trong tình huống ra quyết

định, lựa chọn giữa các

phương án.Trung tâm- Thực hiện các dự toán - Nhận thơng tinThơng tin cung cấptháng, q và năm

tài chính.

- Dự toán về doanh

số bán hàng trong

kỳ.

- Báo cáo về luồng

tiền trong kỳ.- Định mức chi phí

bán hàng, định mức

chi phí quản lý.

- Nhận thơng tin - Xây dựng báo cáo

báo cáo chi phí từ biến phí và định phí

phần hành kế toán cung cấp cho bộ

phận kinh doanh,

tổng hợp.

trung tâm trách

nhiệm kinh doanh

từng dòng sản phẩm.

- Báo cáo dự tốn60

Trung tâm

KTQT

trách nhiệm

MarketingTrung tâm

trách nhiệm

vốn và tài

chính dự ánNhận thơng tin từ

các bộ phận

chiến lược

chi phí Marketing và theo

Marketing của

dõi tình hình sử dụng vốn

Công ty trong kỳ.

cho hoạt động Marketing.

Chức năng và nhiệm vụ- Thực hiện các dự toán về

nguồn vốn, xây dựng các

dự án đầu tư của Công ty.

- Thực hiện các báo cáo

về dòng tiền, lưu chuyển

vốn.-Nhận các báo cáo

về lượng tiền hiện

có và tình hình thu

chi.

-Nhận các báo cáo

về tình hình bán

hàng thu tiền.Thông tin cung cấp

chi phí Marketing

- Báo cáo tình hình

thực hiện chi

-Báo cáo dự toán

vốn đầu tư.

-Báo cáo tình hình

sử dụng trong dự án.

-Báo cáo vốn bằng

tiềnTheo bảng phân nhiệm như trên, để cung cấp thông tin phục vụ cho ra quyết

định về giá bán của từng dòng sản phẩm sẽ do trung tâm trách nhiệm kinh doanh

của dòng xe tương ứng cung cấp hay để cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định về

Marketing sẽ do trung tâm trách nhiệm Marketing cung cấp.

Như vậy, bảng phân công này cho thấy một cách rõ ràng nhiệm vụ của từng

bộ phận và những nội dung công việc cụ thể cũng như mối quan hệ hợp tác với các

Tổng hợp thông tinNguồn

Nguồn

bộ phận khác

trong công tác cung cấp

tin đầu

phục vụ ra quyết định quản

trị.

kế thơng

tốn banthơng

thơng

tin phápthứ vụ ra

3.1.2. Giải

hồn thiện cơng tác xử lý và cung cấp thông tin tin

phục

cấp

cấpquyết định ngắn hạn Ở công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Tổ chức xử lý3.1.2.1. Đối với công tác xử lý thông tin

ở Công

thông

tin ty

Như đã nêu ở nội dung tồn tại, tại Công ty việc xử lý thông tin phục vụ ra

quyết định quản trị tập trung chủ yếu vào những thơng tin tài chính và chưa tổng

Thơng tin kế tốnhợp hết những thơng tin thực sự có liênhữu

quan

íchđến những vấn đề cần ra quyết định.

Để cải thiện công tác xử lý thơng tin, KTQT trong Cơng ty có thể thực hiện cơng

tác đó theo sơ sau:

Thơng

tin kế

tốn

mang

tính

chất

tài

chínhChi phí, lợi nhuậnChi phí chênh lệch

và chi phí cơ hộiThực trạng tài chínhTổ

chức

xử lý

thơng

tinBản chất phương ánRủi ro thực hiệnHồn cảnh

thực hiệnThơng

tin kế

tốn

phi

tài

chính61Sơ đồ 3.2 - Sơ đồ xử lý thơng tin của bộ phận KTQT

Theo sơ đồ tổ chức này, bộ phận KTQT sẽ tập hợp tất cả các nguồn thông tin

về vấn đề cần giải quyết, các thông tin này có thể là thơng tin chưa qua xử lý (thơng

tin sơ cấp) do các trung tâm trách nhiệm thu thập bổ sung hoặc các thông tin đã qua

xử lý (thông tin thứ cấp) do bộ phận KTTC của Công ty cung cấp. Sau đó, KTQT

thực hiện đánh giá thơng tin và giữ lại các thơng tin có ảnh hưởng đến quyết định.

Ngồi ra còn xử lý thơng tin theo hướng phân tích những thơng tin tài chính và phi

tài chính có ảnh hưởng đến quyết định và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Minh họa việc xử lý thông tin hướng hồn thiện cơng tác ra quyết định về giá

bán sản phẩm. Áp dụng cho dòng xe du lịch tại thời điểm ngày 01/10/2011 có thể

thực hiện theo trình tự như sau:

 Bước 1: Tổng hợp thông tin ban đầu

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.2 - Bảng tổng hợp thông tin62Thông tin sơ cấpThông tin thứ cấp- Bảng báo giá

- Báo cáo doanh thu bán hàng (số lượng

và giá trị)

- Báo cáo về chi phí bán hàng và chi phí

quản lý

- Báo cáo tình hình bán và thu nợ

- Báo cáo dự toán tiêu thụ quý 4

- Báo cáo thực hiện kế hoạch lợi nhuận

- Báo cáo vốn bằng tiền

 Bước 2: KTQT chọn lọc những thơng tin hữu ích cho quyết định về giá:

thơng tin dự tốn tiêu thụ, thơng tin về doanh thu bán hàng của dòng xe du lịch

(loại xe KIA), báo cáo chi phí bán hàng và chi phí quản lý, báo giá của dòng xe

du lịch KIA.

 Bước 3: Phân tích các thơng tin phi tài chính: chính sách thuế tiêu thụ đặc

biệt đối với ô tô, dự báo cầu ô tô theo giá và bảng giá của các đối thủ cạnh tranh.

Phân tích tài chính: phân tích sự chênh lệch lợi nhuận khi có thực hiện và

khơng thực hiện giảm giá

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.3 – Báo cáo phân tích

Năm 2011

Doanh số

Tên hàngMORNING

MORNING

SPORTPACK

PICANTO

RIO

CARENS EXMT

CARENS SXMTDoanh số Chênh lệch khi Giá bán Giá bán củakhi có giảm khi khơng có giảm giá và của Cơng thị trường

giácó giảm giá khơng giảm giá ty (Triệuchung(chiếc)

2(chiếc)

4(Triệu đồng)

178,48đồng) (Triệu đồng)

318,12

32235178,2348,043522

1

1

33

3

3

489,76

225,6

191,76

119,28479,92

569,2

483,92

539,52484

574

488

54463

FORTE GMT-LX

FORTE GMT-EX

FORTE GMT-SX2

3

24

5

3289,68

183,6

98,56588,32

478,92

499,92594

483

504Căn cứ vào việc tập hợp và xử lý thông tin của KTQT, nhà quản trị của

Thaco Đà Nẵng có thể căn cứ vào bảng thơng tin trên để quyết định có giảm giá cho

các mặt hàng đó hay khơng trên cơ sở việc giảm giá mang lại chênh lệch lợi nhuận

như thế nào và so với giá cả của các nhà phân phối khác thì mức giá đó có khả năng

cạnh tranh hay khơng.

Vậy, việc xử lý thông tin tổng hợp của KTQT giúp nhà quản trị Công ty loại

bỏ được những thông tin không phù hợp đối với tình huống quản trị, loại bỏ tình

trạng bị quá tải thông tin làm ảnh hưởng đến thời gian ra quyết định và hiệu quả của

quyết định.3.1.2.2. Đối với công tác cung cấp thông tin ở Công ty

Quyết định kinh doanh hiệu quả phụ thuộc vào số lượng, chất lượng và loại

thông tin KTQT. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong tổ chức thông

tin KTQT Công ty cần chú ý các vấn đề sau:

a. Thiết lập kênh thông tin rõ ràng

Xuất phát từ thực tiễn ở Công ty, mặc dù đã xây dựng bộ phận kinh doanh và

phần hành kế toán phục vụ cho hoạt động kinh doanh từng dòng sản phẩm và loại

dịch vụ. Tuy nhiên, trong việc tổ chức đó vẫn chưa có những quy định cụ thể về

trách nhiệm cung cấp thông tin ở các tình huống kinh doanh khác nhau cho từng cấp

quản lý là cung cấp thông tin gì, cho đối tượng nào? Do vậy, việc tổ chức thơng tin

vẫn chưa phát huy tính hữu ích của nó. Việc xây dựng kênh thơng tin có phân cấp

cho từng cấp quản lý phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ ra quyết định và thiết

kế hệ thống các đối tượng cần quản lý với yêu cầu thông tin cho việc ra quyết định

ở Cơng ty có thể tiến hành như bảng phân quyền thông tin theo khoản mục và từng

quyết định ngắn hạn cụ thể có liên quan như sau:64

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.4 - Bảng phân quyền thông tin

Quyết định ngắn

hạnThông tin yêu cầu

 Doanh số, doanh thu đãKhoản phải thu Quyết định mức tín thực hiện

 Doanh số tăng thêm

dụng

 Chi phí tăng thêm

 Nhu cầu vốn bằng tiền

 Quyết định đặtHàng tồn khohàng

 Quyết định mức

tồn kho an toànLợi nhuận giữ lại Mức chia cổ tức

Giá bán Chi phí mua hàng

 Chi phí vận chuyển

 Nhu cầu tiêu thụTrưởng phòng

tài chính,

Giám đốckinh doanh

của dòng xe

tương ứng,

Giám đốcDữ liệu về tỷ số ROI

Chi phí vốn

 Phân tích đường cong củaMức chiết khấu đốiDoanh thuvới hàng bán, hợpnhu cầu

 Phân tích chi phí cố địnhđồng mua bánvà biến đổivà quản lý (chi phíquyết địnhTrưởng phòngDoanh sốChi phí bán hàngQuyền hạn raGiám đốc

Trưởng phòng

kinh doanh,

Giám đốc

Trưởng phòng Giá bán sản phẩm

hành chính,

 Chi phí dịch vụ theo tháng Phó giám đốc

đào tạo nhân viên thưởng cho nhân viên  Doanh số ước tính

trùn thơng,

 Chi phí quảng cáo  Dự tốn nhu cầu thị

bán hàng, cơng tác

Giám đốc

trường.

phí, chi phí quảng sản phẩm

 Khả năng xảy ra nợ xấu

cáo, chi phí đại lý,  Ước tính nợ xấu

Trưởng phòng

chi phí dịch vụ

tài chính

khác)

nhân viên, chi phí  Mức lương vàVào ngày 12 tháng 3 năm 2011, Cơng ty có hợp đồng mua bán với Cơng

ty vận tải và dịch vụ Phú Hồng, căn cứ vào bảng phân quyền thông tin thì65

quyết định mức nợ và thời gian nợ cho khách hàng là do Trưởng phòng tài

chính của Thaco Đà Nẵng thực hiện và bộ phận KTQT phải cung cấp các thông

tin: đặc điểm khách hàng; báo cáo doanh số, doanh thu thực hiện tính đến thời

điểm phát sinh hợp đồng; nhu cầu về vốn bằng tiền hiện tại của Công ty thể

hiện qua báo cáo vốn bằng tiền.

Vậy, bằng việc sử dụng bảng phân quyền thông tin, khi xảy ra tình huống

kinh doanh các bộ phận tham gia linh hoạt và hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình

trong quy trình ra quyết định của nhà quản trị.

b. Tăng cường sự phản hồi thông tin giữa các bộ phận

Việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa bộ phận kế toán với các bộ phận

khác trong quá trình xử lý và cung cấp thông tin nhằm tạo thành một hệ thống thông

tin linh hoạt và cập nhật. Yếu tố này góp phần tăng cường tính hiệu quả của cung

cấp thơng tin ra quyết định và rút ngắn thời gian cần thiết từ thời điểm này sinh vấn

đề và giải quyết vấn đề.

Hiện tại ở Cơng ty, hoạt động bán do phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm đối

với các hợp đồng mua có giá trị dưới 2 tỷ đồng và những hợp đồng lớn cần có quyết

định của giám đốc. KTQT chỉ tham gia thơng tin khi giám đốc có u cầu. Với cách

xử lý và hỗ trợ thông tin như vậy chưa phát huy được ưu điểm của KTQT phục vụ

ra quyết định ngắn hạn. Thay vào đó, nếu Cơng ty áp dụng mô hình phản hồi thông

tin giữa các bộ phận theo lưu đồ phản hồi thông tin được xây dựng trước thì có thể

rút ngắn được thời gian ra quyết định và KTQT sẽ chủ động hơn trong công tác hỗ

trợ thông tin.

Áp dụng sơ đồ cung cấp và phản hồi thông tin giữa bộ phận kinh doanh và

bộ phận KTTC-KTQT trong Cơng ty nhằm hồn thiện cơng tác cung cấp thông tin

KTQT phục vụ ra quyết định về giá bán và mức tín dụng cho một hợp đồng mua

hàng như sau:66

Bộ phận KTTC - KTQTĐề xuất

mua Ngoài thẩmquyết địnhTrong thẩm quyềnBộ phận kinh doanhBáo giá,

Báo cáo

danh sốquyền quyết

địnhBáo cáo

đặt muaBáo cáo

đặt muaXử lý

thông tinRa

quyết

định giáĐiều kiện

bán chịu

hàngthuận với kháchHồi báo & thỏaBáo giáBáo cáo

đặt muaGiám đốcHĐGTGT

Hợp đồng

bán hàngHĐGTGT

Hợp đồng

bán hàngLệnh bán hàngSơ đồ 3.3 - Sơ đồ cung cấp và phản hồi thông tin giữa các bộ phận

Sơ đồ cho thấy, xuất phát từ thông tin mà bộ phận kinh doanh cung cấp về

yêu cầu mua hàng của khách hàng, bộ phận kế tốn xử lý thơng tin và cung cấp cho

nhà quản trị các thông tin về doanh số tiêu thụ hiện tại của mặt hàng được đặt mua,

thông tin về giá bán hiện tại của mặt hàng và các quy định bán chịu của Cơng ty; từ

đó, giám đốc ra quyết định về giá đối với hợp đồng cũng như thời gian và hình thức

thanh toán hợp đồng. Căn cứ trên quyết định của giám đốc, trưởng phòng kinh

doanh thỏa thuận với khách hàng và bán hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x