Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp

b. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

44- Chi phí bằng tiền khác: hội nghị, tiếp khách, tàu xe, phí đi cơng tác, đào

tạo, bồi dưỡng...

Nhìn chung, việc phân loại chi phí như trên chủ yếu phục vụ cho cơng tác

báo cáo tài chính, chưa quan tâm đến phân loại chi phí phục vụ cho cơng tác quản

trị Cơng ty, cơng tác phân tích chi phí. Cơng ty chưa có phân loại chi phí theo cách

ứng xử chi phí để phục vụ cho kế tốn quản trị chi phí. Đây là vấn đề tồn tại đòi hỏi

cần có sự quan tâm và hồn thiện nhằm phát huy vai trò của thơng tin kế tốn phục

vụ cho cơng tác quản lý.

2.2.2. Cơng tác lập dự tốn chi phí tại CTCP xi măng Hải Vân

Quy trình lập dự tốn của Công ty cổ phần xi măng Hải Vân được tiến hành

như sau: Các bộ phận, phòng ban căn cứ vào thực trạng hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty các năm trước và năm hiện tại; đồng thời căn cứ vào mục tiêu

chung của Công ty trong năm đến để lập dự tốn cho bộ phận mình theo mẫu do kế

toán tổng hợp gửi mail về cho từng bộ phận. Các bảng dự tốn này được gửi về

phòng kế toán dưới dạng bảng in và mail. Kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp các

chỉ tiêu dự toán đó rồi trình lên kế tốn trưởng, kế tốn trưởng xem xét, yêu cầu

điều chỉnh các chỉ tiêu nếu thấy cần thiết, ký duyệt rồi trình lên quản lý cấp cao.

Quản lý cấp cao ký duyệt để hoàn chỉnh bảng dự tốn năm và trình lên Tổng cơng

ty khi Tổng Cơng ty có u cầu. Các bộ phận cơ sở căn cứ bảng dự toán để triển

khai hoạt động cho bộ phận, phòng ban của mình.

2.2.2.1. Lập dự tốn chi phí sản xuất

Trên cơ sở dự tốn về sản lượng tiêu thụ đã lập và khả năng sản xuất của các

phân xưởng, Cơng ty sẽ tiến hành lập dự tốn về sản lượng sản phẩm cần sản xuất.

Đối với xi măng gia cơng, Cơng ty lập dự tốn sản lượng xi măng gia công dựa

trên hợp đồng ký kết giữa bên giao gia cơng vào cuối mỗi năm. Ngồi ra, tùy vào tình

hình thị trường mỗi năm, Cơng ty cũng có mua lại ximăng gia cơng của bên giao gia

cơng để tiêu thụ.45Bảng 2.1:BẢNG DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 2011

Đvt: Tấn

Thực hiện

năm 2010Ngân sách

năm 2011555.134650.000Xi măng Hải vân300.880400.000Xi măng PCB 30 Hải Vân74.259100.000Xi măng PCB 40 Hải Vân226.621300.000Xi măng gia công254.254250.000Xi măng PCB 40 gia công254.254250.000Stt Sản lượng sản phẩm sản xuất

12(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Dựa vào công suất sản xuất của mỗi phân xưởng, Cơng ty tiến hành phân bổ

dự tốn sản lượng sản xuất cho từng phân xưởng sản xuất.

Bảng 2.2:

BẢNG PHÂN BỔ SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CHO TỪNG PHÂN XƯỞNGLoại xi măngPX1PX21. Xi măng Hải Vân100.000300.000Xi măng PCB 30100.000-Xi măng PCB 40-300.0002. Xi măng gia cơng-250.000Hồng Thạch PCB 40-140.000Bỉm Sơn PCB 40-90.000Hà Tiên1 PCB 40-20.000(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Kế toán tiếp tục lập dự toán sản lượng ximăng sản xuất theo từng tháng. Dựa

vào lượng khách hàng đã giao dịch với Công ty từ nhiều năm qua; phân tích tình

hình chung về năng lực tiêu thụ xi măng rời trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các

tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; thời tiết thuận lợi cho việc xây dựng (như:46mùa nắng ráo thường thuận tiện cho công việc xây dựng hơn), … , Công ty lên kế

hoạch sản xuất cụ thể cho từng tháng.

Bảng 2.3:

DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG XI MĂNG SẢN XUẤT THEO THÁNG

Quý ThángXi măng Hải VânXi măng gia côngPCB 30PCB 40PCB 4018.70026.38021.50027.10020.08020.00039.60024.88024.85025.40071.34066.35049.30029.98021.15059.45028.23021.95069.10028.98023.15027.85087.19070.25078.80028.48020.20088.05025.43019.70096.50023.03018.20023.35076.94058.100108.35021.98019.800117.45020.75018.550127.60021.80016.950Tổng quý IV23.40064.53055.300Cả năm100.000300.000250.000ITổng quý IIITổng quý IIIIITổng quý IIIIV(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Căn cứ vào dự toán xác định số lượng ximăng sản xuất trong năm đến, kế

toán tiến hành lập dự tốn các khoản chi phí liên quan:

a. Lập dự tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp47Trên cơ sở định mức tiêu hao chi phí nguyên vật liệu và sản lượng xi măng

cần sản xuất, phòng kế hoạch lập dự toán lượng nguyên vật liệu cần cho năm đ ến.

Dự toán lượng

nguyên vật liệu i=Dự toán số tấn xi măng

sản xuất trong nămxĐịnh mức tiêu hao

nguyên vật liệuCông ty xây dựng định mức lượng nguyên vật liệu tiêu hao cho một tấn xi măng

ở từng phân xưởng và cho từng sản phẩm. Việc xây dựng này do phòng kỹ thuật dựa

trên các thông số kỹ thuật sản xuất xi măng và mức nguyên vật liệu tiêu hao sẽ xây

dựng một định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cho từng phân xưởng.

Bảng 2.4:ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT SẢN XUẤT XIMĂNG(Theo QĐ số 01338/QĐ – XMHV - KT ngày 23 tháng 8 năm 2010)

Định mức của

Ngân sách

TẤN VẬT TƯ SẢN

Vicem

2011

TT

ĐVT

PHẨM

PX1

PX2

PX1

PX2

I Xi măng PCB30HV

1

Clinker

t/t xi măng

0,752

0,752

2

Thạch cao

t/t xi măng

0,052

0,042

3

Phụ gia

t/t xi măng

0,180

0,220

4

Chất trơ nghiền

Kg/t xi măng

0,55

0,546

II Xi măng PCB40HV

1

Clinker

t/t xi măng

0,842 0,830

0,83

2

Thạch cao

t/t xi măng

0,055 0,055

0,055

3

Phụ gia

t/t xi măng

0,110 0,120

0,120

4

Chất trơ nghiền

Kg/t xm

0,58

0,600

III Xi măng PCB40GC

1

Phụ gia

t/t xi măng

0,090 0,090

IV Chung cho xi măng

1 Điện năng

Kwh/t xi măng

41

40

40,7

40

2 Dầu bơi trơn

lít/t xi măng

0,005 0,023 0,057 0,015

3 Mỡ

kg/t xi măng

0,005 0,001 0,005 0,001

4 Dầu

lít/t xi măng

0,150 0,140 0,150

0,2

5 Bi đạn + tấm lót

kg/t xi măng

0,400 0,200 0,400

0,2

6 Vỏ bao

Cái/t xi măng

20,04 20,058

20

20

(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Ta thấy cùng sản xuất một loại sản phẩm, cùng sử dụng một loại nguyên vật

liệu nhưng định mức nguyên vật liệu lại khác nhau ở mỗi phân xưởng là do máy móc

thiết bị ở phân xưởng 2 mới được trang bị mới nên mức tiêu hao trên mỗi tấn xi măngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x