Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Ứng dụng phân tích thông tin chi phí đưa ra quyết định ngắn hạn

b. Ứng dụng phân tích thông tin chi phí đưa ra quyết định ngắn hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

90Bảng 3.14: Báo cáo thu nhập hoạt động kinh doanh

của nhóm bánh mềm phủ

Chỉ tiêu

1. Doanh thu

2. Biến phí

3. Số dư đảm phí

4. Định phí

5. LNTTTiếp tục kinh

doanh

109.074.800.418

81.832.718.577

27.242.081.841

18.229.667.042

9.012.414.799Ngừng kinh

doanh

95.110.715.989

70.078.464.473

25.032.251.516

17.806.756.074

7.225.495.442Chênh lệch

-13.964.084.429

-11.754.254.104

-2.209.830.325

-422.910.968

-1.786.919.357Từ bảng số liệu so sánh hai phương án trên nếu ngừng kinh doanh sản

phẩm Sweet Pie 440g thì Nhà máy sẽ bị giảm lãi 1.786.919.357 đồng bởi vì

số dư đảm phí giảm đến 2.209.830.325 trong khi đó chi phí tiết kiệm được chỉ

có 422.910.968 đồng. Điều này cho thấy Nhà máy không nên ngừng kinh

doanh sản phẩm bánh Sweet Pie 440g.KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi

phí sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty Cổ phần đường

Quảng Ngãi, luận văn đã nêu ra một số tồn tại mà các nhà quản lý cần quan

tâm, đã chỉ ra sự cần thiết phải hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất tại

Nhà máy. Trong chương này luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hồn

thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất tại Nhà máy. Các giải pháp chủ yếu tập

trung vào vấn đề theo dõi, phân loại chi phí sản xuất, xác định giá thành theo

phương pháp trực tiếp, lập dự toán linh hoạt, lập các báo cáo để kiểm sốt chi

phí sản xuất, phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng- lợi nhuận, ứng dụng

phân tích thơng tin chi phí để ra các quyết định ngắn hạn.KẾT LUẬN91Kế tốn quản trị chi phí sản xuất là nội dung quan trọng trong tồn bộ

cơng tác KTQT của các doanh nghiệp sản xuất nói chung, và của Nhà máy

bánh kẹo Biscafun nói riêng. Chính u cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi

các doanh nghiệp phải quan tâm đến cơng tác KTQT chi phí sản xuất sao cho

có thể cung cấp được thơng tin về chi phí một cách hữu ích nhất phục vụ cho

các chức năng quản lý.

Với đề tài “Kế tốn quản trị chi phí sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo

Biscafun thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi” Luận văn đã tập trung

giải quyết được các vấn đề sau:

Thứ nhất: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về KTQT chi phí

trong các doanh nghiệp sản xuất trên cơ sở đó để đánh giá thực trạng cơng tác

kế tốn quản trị chi phí sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun và đề xuất

một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất tại Nhà

máy.

Thứ hai: Phản ánh thực trạng cơng tác KTQT chi phí sản xuất tại Nhà

máy và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện KTQT chi

phí sản xuất tại Nhà máy.

Thứ ba: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí sản xuất

tại Nhà máy, kết hợp với lý luận cơ bản về KTQT chi phí, luận văn đã đưa ra

một số giải pháp hồn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất tại Nhà máy như:

Phân loại chi phí sản xuất phục vụ yêu cầu của KTQT; thu thập thơng tin chi

phí phục vụ cho u cầu quản trị; dự tốn chi phí sản xuất linh hoạt nhằm

mục đích tăng cường kiểm sốt chi phí nội bộ; phân tích chi phí – sản lượng –

lợi nhuận để ra quyết định kinh doanh; kiểm sốt chi phí sản xuất thơng qua

lập các báo cáo để phân tích các nhân tố lượng và giá để chỉ ra các nhân tố

ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích của thơng tin kế tốn quản trị chi phí sản92xuất phục vụ hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp thông

tin kịp thời, đầy đủ hơn cho nhà quản lý của Nhà máy.

Nhìn chung, luận văn đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của mục

tiêu đề ra. Tuy nhiên, đề tài chỉ mới đi sâu nghiên cứu tình hình KTQT chi phí

sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty Cổ phần đường

Quảng Ngãi mà chưa tìm hiểu việc thực hiện KTQT chi phí sản xuất tại các

doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nói chung. Đồng thời, các giải pháp được rút

ra từ nghiên cứu lý luận, trong điều kiện sự phát triển không ngừng của lý

luận và thực tế ln có sự thay đổi, vì vậy sẽ còn nhiều vấn đề phải tiếp tục

nghiên cứu và hoàn thiện.93DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Tài Chính (2006), Tài liệu bồi dưỡng kế tốn trưởng doanh nghiệp,

Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội

[2] Bộ Tài Chính (2009), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất bản Tài chính,

Hà Nội

[3] PGS.TS. Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010), Kế toán quản trị,

Nhà xuất bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] PGS.TS. Phạm Văn Dược, TS. Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình & cơ chế vận

hành kế tốn quản trị, Nhà xuất bản tài chính, Thành phố Hồ Chí

Minh.

[5] PGS.TS. Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010), Kế toán quản trị,

Nhà xuất bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] ThS. Nguyễn Phú Giang (2005), Kế tốn quản trị và phân tích kinh

doanh (lý thuyết và thực hành), Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

[7] GS.TS.Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất

bản giáo dục, Hà Nội.

[8] PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên (2009), Giáo trình Kế tốn quản trị doanh

nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

[9] Nguyễn Thị Minh Tâm (2010), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí tại

Viễn thơng Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Chuyên ngành Kế

toán, Đại học Đà Nẵng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Ứng dụng phân tích thông tin chi phí đưa ra quyết định ngắn hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×