Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

a. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

62cơng nhân và ý thức tiết kiệm hay lãnh phí nguyên vật liệu của bộ phận sản

xuất thì cuối tháng phòng kỹ thuật lập báo cáo tình hình thực hiện định mức

ngun vật liệu.

Kiểm sốt chi phí ngun vật liệu tại Nhà máy chủ yếu lập các báo cáo

được thể hiện qua Bảng 2.17.

Bảng 2.17: Bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt CP NVL

TT

12

3

4LOẠI BÁO

CÁOBỘ PHẬN LẬPBảng kê ngunPhòng kế hoạch tổngvật liệu muahợp và bộ phận khoBảng định mức

NVL

Giấy đề nghị lĩnh

vật tư

Phiếu cấp vật tưPhòng kỹ thuật

Phân xưởng sản xuấtTRÁCH NHIỆM BỘ

PHẬN LIÊN QUAN

Bộ phận thu mua: phòng

kế hoạch tổng hợp ; bộ

phận tiếp nhận: Kho

Bộ phận sử dụng: Phân

xưởng sản xuất; bộ phận

quản lý: Kho

Bộ phận sản xuất, bộ phậnthu mua

Phòng kế hoạch tổng Bộ phận sản xuất, bộ phận

hợpthu muab. Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp

Để kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp tại Nhà máy đã kiểm soát thời

gian làm việc của từng người lao động qua Bảng chấm cơng, kiểm sốt năng

suất lao động của từng người thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kiểm sốt

chi phí tiền lương thơng qua Bảng thanh tốn lương.

Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp tại Nhà máy chủ yếu lập các báo

cáo được thể hiện qua Bảng 2.18.

Bảng 2.18: Bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt CP NCTT

TT

1LOẠI BÁO

CÁO

Bảng chấm cơngBỘ PHẬN LẬPNỘI DUNG KIỂMSỐT

Tổ, Phân xưởng, Phòng Kiểm sốt ngày cơng lao

banđộng trong tháng.6323

4Bảng theo dõi lao

động

Báo cáo kết quả

sản xuất

Bảng thanh toán

lươngKiểm soát thời gian lao

Tổ, Phân xưởng,động và năng suất lao

động theo cơng việc

Kiểm sốt năng xuất laoTổ, Phân xưởng

Phòng tổ chứcđộng của từng tổ, bộ

phận sản xuất

Kiểm sốt chi phí tiền

lương ở từng bộ phậnTuy nhiên Nhà máy chưa so sánh, phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp

thực tế so với dự tốn được lập để tìm nguyên nhân chênh lệch để từ đó có

hướng giải quyết phù hợp.

c. Kiểm sốt chi phí sản xuất chung

Nhà máy khơng phân chi phí sản xuất chung thành biến phí và định phí

nên sự biến động của khoản mục chi phí này chưa được đánh giá và có sự

điều chỉnh hiệu quả.

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ

MÁY BÁNH KẸO BISCAFUN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG

QUẢNG NGÃI

2.4.1. Về phân loại chi phí sản xuất

Việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy đã phân loại chi

phí theo nội dung và chức năng hoạt động, chủ yếu là phục vụ yêu cầu cung

cấp thơng tin cho kế tốn tài chính chưa quan tâm đến cách phân loại chi phí

phục vụ yêu cầu quản trị như phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, phân

loại chi phí thành chi phí trực tiếp, gián tiếp.... Do đó, khi nhà quản trị doanh

nghiệp đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh thường gặp nhiều khó khăn,

quyết định đưa ra khơng có cơ sở khoa học.

2.4.2. Về cơng tác kế tốn chi tiết chi phí sản xuất64Cơ cấu sản phẩm tại Nhà máy rất đa dạng và phong phú, Nhà máy đã tổ

chức phân loại theo dõi chi tiết chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm. Cách

theo dõi này phù hợp với đặc điểm của sản phẩm tại Nhà máy.

Việc hạch toán chi phí sản xuất theo từng nhóm sản phẩm được tập hợp

một cách dễ dàng, chính xác. Tuy nhiên, đối với việc hạch tốn chi phí sản

xuất chung chưa thật sự chính xác. Đối với chi phí sản xuất chung, hầu hết

các chi phí phát sinh tại phân xưởng được tập hợp chung chi tiết từng khoản

mục sau đó tiến hành phân bổ cho từng nhóm sản phẩm theo sản lượng sản

xuất nhập kho, cách phân bổ thế này sẽ phản ánh sai lệch giá thành của sản

phẩm và làm cho các quyết định trong cơng tác quản trị có thể dẫn đến không

đúng đắn.

2.4.3. Về công tác lập kế hoạch, dự tốn chi phí sản xuất

Tại Nhà máy, đã xây dựng được hệ thống định mức sát với thực tế cơng

việc. Cơng tác lập kế hoạch về chi phí sản xuất, về giá thành đã được chú

trọng nhưng chỉ dựa vào số liệu lịch sử, và kinh nghiệm chưa có sự phân loại

chi phí theo cách ứng xử, chính vì vậy việc lập kế hoạch khơng có cơ sở khoa

học. Nhà máy chưa lập dự toán linh hoạt để cung cấp thông tin cho nhà quản

trị kịp thời nhằm đưa ra các quyết định nhanh chóng, kịp thời trong những

tình huống khác nhau của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.4.4. Về công tác xác định giá thành sản phẩm

Phương pháp tính giá thành sản phẩm được áp dụng tại Nhà máy là

phương pháp toàn bộ chủ yếu phục vụ u cầu của kế tốn tài chính chưa đáp

ứng yêu cầu của KTQT. Nhà máy cần quan tâm đến phương pháp tính giá

thành theo phương pháp trực tiếp để cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra

các quyết định của các nhà quản trị.

2.4.5. Về kiểm soát chi phí sản xuất65Tại Nhà máy để kiểm sốt chi phí sản xuất các bộ phận liên quan đã thiết

lập các báo cáo về nguyên vật liệu, về chi phí lao động. Các báo cáo này phần

nào đáp ứng yêu cầu kiểm sốt chi phí sản xuất tại Nhà máy. Tuy nhiên, chưa

tiến hành lập các báo cáo để so sánh, phân tích chi phí sản xuất để đánh giá sự

ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến sự biến động của chi phí. Từ đó có

thể chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sự biến động phục vụ yêu cầu kiểm sốt chi

phí của nhà quản trị.

2.4.6. Việc tổ chức thơng tin KTQT chi phí cho việc ra quyết định

Do việc tổ chức công tác KTQT tại Nhà máy chưa được quan tâm và

thực hiện đúng mức nên nguồn thông tin cung cấp cho nhà quản trị để ra

các quyết định kinh doanh cũng bị hạn chế. Các thông tin về chi phí ở Nhà

máy đa phần là thơng tin thực hiện; phục vụ cho cơng tác hạch tốn và làm

căn cứ để lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ. Việc phân tích

thơng tin tại Nhà máy chỉ tiến hành phân tích trên các báo cáo tài chính mà

khơng thực hiện phân tích điểm hòa vốn, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng - lợi nhuận, ứng dụng thơng tin thích hợp cho việc quyết định

sản xuất kinh doanh ngắn hạn, gây ra tình trạng thụ động trong hoạt động

kinh doanh. Việc phân tích các thơng tin dự đốn tương lai ít được quan

tâm. Vì vậy, khi đưa ra các phương án kinh doanh để lựa chọn nhiều trường

hợp khơng chính xác.2.5. NGUN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC

HIỆN KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BÁNH KẸO

BISCAFUN

Hiện nay, việc thực hiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất tại Nhà máy

còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy được vai66trò của KTQT trong cơng tác quản lý. Do đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu

quả kinh doanh của Nhà máy. Những hạn chế này có thể do những nguyên

nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.

2.5.1. Nguyên nhân chủ quan

- Nhà quản lý của Nhà máy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của KTQT

trong cơng tác quản lý. Ban lãnh đạo chưa nhận thức sâu sắc việc áp dụng

KTQT trong quản lý, chưa đặt ra các yêu cầu thông tin để kế toán thu thập

phục vụ cho việc quản lý. Họ thường điều hành hoạt động kinh doanh theo

theo thói quen, kinh nghiệm là chủ yếu, ngại sự thay đổi nên khơng thích tổ

chức lại cơng tác kế tốn mà vẫn duy trì cách làm cũ nguyên nhân này do ảnh

hưởng của kiểu làm việc thụ động mang dấu ấn của cơ chế quản lý bao cấp

mặc dù đã cổ phần hóa.

- Các nhà quản trị và nhân viên trong Nhà máy chưa phân định rõ được

ranh giới giữa KTTC và KTQT cũng như chưa xác định rõ trách nhiệm của

từng bộ phận trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thơng tin, ln coi đó là

trách nhiệm của bộ phận khác, lĩnh vực khác… nên chưa tổ chức thực hiện

vận dụng KTQT một cách hiệu quả.

- Trình độ tổ chức quản lý, trình độ chun mơn của kế tốn trong Nhà

máy còn hạn chế.

- Phần mềm kế tốn tại Nhà máy chưa thật sự đáp ứng nhu cầu công tác

của kế toán. Phần mềm chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu thơng tin kế tốn

tài chính, chưa phải là công cụ hỗ trợ cho công tác KTQT.

2.5.2. Nguyên nhân khách quan

- KTQT xuất hiện ở nước ta từ những năm 90, do nó vẫn còn tương đối

mới mẻ đối với khơng ít cán bộ quản lý chưa được tiếp cận, đào tạo, phổ biến

kiến thức về KTQT một cách đầy đủ. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến

nhận thức về KTQT ở Nhà máy.67- Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được cải cách một cách cơ

bản và đã có nhiều thay đổi so với hệ thống kế tốn cũ. Do đó bộ phận kế tốn

ở Nhà máy cần phải có thời gian để tiếp cận và áp dụng. Hiện nay vẫn còn

một số nội dung trong chế độ kế tốn vẫn còn mới và khó hiểu đối với cán bộ

kế tốn. Hơn nữa, hệ thống kế tốn hiện nay mang tính hỗn hợp giữa KTTC

và KTQT mà các văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện chủ yếu vẫn là

KTTC, các văn bản, thông tư thực hiện kế tốn quản trị rất ít và mang tính

chung chung, trừu tượng nên Nhà máy còn lúng túng trong việc tổ chức bộ

máy để thu thập thông tin phục vụ cho bộ phận kế toán này cũng như vận

dụng các thông tin của KTQT cho việc ra quyết định của Nhà máy mình.

- Mặt khác KTQT chi phí cũng có nhiều quan điểm, định hướng khác

nhau.

Tóm lại, qua tìm hiểu và phân tích, có thể khẳng định rằng tổ chức kế

toán tại Nhà máy được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả, đảm bảo

tuân thủ các chế độ kế toán hiện hành, quy chế tài chính. Cơng tác kế tốn đã

đáp ứng được việc xử lý số liệu đã phát sinh. Tuy nhiên, công tác KTQT chi

phí sản xuất còn chưa phát huy được hiệu quả, bên cạnh những ưu điểm vẫn

còn một số tồn tại cần được tiếp tục hoàn thiện nhằm phục vụ yêu cầu quản lý

của Nhà máy tốt hơn.KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương này, luận văn đã khái quát được tổng quát về đặc điểm

hoạt động kinh doanh, về cơ cấu tổ chức quản lý, cũng như tình hình thực

hiện KTQT chi phí sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun. Cơng tác KTQT68chi phí sản xuất tại Nhà máy được thể hiện qua việc phân loại chi phí sản

xuất, lập kế hoạch chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kiểm sốt chi phí

sản xuất tại Nhà máy. Luận văn cũng phân tích, đánh giá ưu điểm và những

mặt còn tồn tại trong cơng tác KTQT chi phí sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo

Biscafun, điều này làm cơ sở để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện

KTQT chi phí sản xuất tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty Cổ

phần đường Quảng Ngãi.69CHƯƠNG 3

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN

QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY

BÁNH KẸO BISCAFUN THUỘC CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN

TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BÁNH KẸO BISCAFUN

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện

Trong điều kiện cạnh tranh, các doanh nghiệp nói chung và Nhà máy

bánh kẹo Biscafun nói riêng muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường thì

nhà quản lý ln phải đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Để làm được

điều này thì họ cần được cung cấp các thông tin một cách kịp thời, đáng tin

cậy. Thông tin có vai trò vơ cùng quan trọng trong việc giúp các nhà quản lý

lựa chọn được một giải pháp tối ưu trong hàng loạt các phương án cần phải

lựa chọn. Thông tin mà nhà quản lý quan tâm nhiều nhất sẽ là thơng tin về chi

phí và đặc biệt là thơng tin về chi phí sản xuất sản phẩm. Do yêu cầu kịp thời

để nắm bắt các cơ hội kinh doanh nên thơng tin kế tốn quản trị chi phí sẽ phù

hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh đảm bảo khả năng cạnh tranh của

đơn vị.

Tại Nhà máy cơng tác KTQT bước đầu đã hình thành nhưng chưa có sự

phân cơng, phân nhiệm một cách cụ thể. Thơng tin KTQT chi phí tại Nhà máy

chưa đáp ứng nhu cầu quản trị trong các tình huống khác nhau, nên khả năng

đưa ra các quyết định kịp thời và khả năng ứng phó linh hoạt trước sự biến

động của thị trường còn nhiều hạn chế, thơng tin về chi phí sản xuất và giá

thành chỉ có được khi đã kết thúc kỳ kế toán.70Hiện nay, sản phẩm của Nhà máy bánh kẹo Biscafun không chỉ cạnh

tranh với các sản phẩm bánh kẹo có thương hiệu mạnh trong nước như: Bánh

kẹo Kinh đơ, Bicaca, Phạm Ngun... mà còn cạnh tranh với các sản phẩm

bánh kẹo nhập khẩu điều này càng đòi hỏi việc cung cấp thơng tin nhanh

chóng, chính xác, kịp thời về chi phí, giá cả của từng sản phẩm là rất cần thiết

để đơn vị kiểm sốt chi phí hiệu quả nhất và có khả năng đưa ra các quyết

định trong những tình huống đặc biệt, sao cho có lợi nhất để cạnh tranh được

với các đối thủ, giữ vững và phát triển thị phần của Nhà máy. Và để thực hiện

được việc này thì Nhà máy cần phải chủ động, linh hoạt nắm bắt được nhu

cầu thị trường, tổ chức lại sản xuất, quản lý cho phù hợp hơn với yêu cầu của

tình hình thực tế. Trên cơ sở phân tích thực trạng cơng tác KTQT chi phí sản

xuất tại Nhà máy bánh kẹo Biscafun cho thấy việc hồn thiện KTQT chi phí

sản xuất tại Nhà máy là điều rất cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả

công tác quản lý tại Nhà máy.

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống KTQT chi phí tại Nhà máy bánh

kẹo Biscafun phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

- Thứ nhất: Phù hợp với các nội dung quy định trong luật kế toán và các

văn bản pháp quy khác về quản lý kinh tế

Luật kế toán quy định rõ nội dung, phạm vi của kế tốn quản trị. Để thực

sự là cơng cụ quản lý hữu hiệu của Nhà máy thì việc hồn thiện kế tốn quản

trị phải phù hợp với các nội dung quy định trong luật kế toán và các văn bản

pháp quy khác về quản lý kinh tế - tài chính, các chuẩn mực kế tốn.

- Thứ hai: Phù hợp với quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh,

quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm của Nhà máy

Quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình cơng nghệ sản

xuất sản phẩm của Nhà máy có ảnh hưởng rất lớn đến việc phân cấp quản lý,71tổ chức và xác định nội dung công tác kế tốn quản trị chi phí. Do vậy, một

trong những yêu cầu của việc hoàn thiện là phải phù hợp với quy mô, đặc

điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm của

Nhà máy.

- Thứ ba: Đáp ứng mục tiêu hiệu quả và tiết kiệm

Để hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị chi phí Nhà máy cần phải đầu tư

về nhân lực và tài chính, có những thay đổi trong cách thức quản lý và tổ chức

kế toán. Tuy nhiên, hệ thống kế tốn quản trị chi phí phải phù hợp với điều

kiện trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện có của Nhà máy và cần

phải kết hợp hài hồ với hệ thống kế tốn tài chính, khơng được q phức tạp,

gây khó khăn cho bộ máy kế tốn, không được quá tốn kém nhưng vẫn bảo

đảm hiệu quả cung cấp thông tin.

- Thứ tư: Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của các nhà quản trị và mục

tiêu kiểm sốt chi phí sản xuất của Nhà máy

Thơng tin nhà quản trị cần rất đa dạng, phục vụ việc ra nhiều loại quyết

định khác nhau, từ việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng

ngày đến việc hoạch định các chiến lược phát triển cho Nhà máy. Điều này

đòi hỏi hệ thống kế tốn quản trị chi phí phải vừa cung cấp được các thơng tin

chi tiết, cụ thể về từng mặt hoạt động trong Nhà máy, vừa phải cung cấp

những thơng tin mang tính khái quát, so sánh, đánh giá toàn diện các mặt hoạt

động trong Nhà máy. Mặt khác, vấn đề kiểm soát chi phí sản xuất cần đặc biệt

chú trọng trong q trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy

vì muốn thành cơng Nhà máy cần phải thực hiện tốt vấn đề kiểm sốt chi phí

sản xuất. Đặc biệt trong tình hình kinh doanh cạnh tranh như hiện nay càng

quan trọng do họ cần rất nhiều ngân quỹ cho việc đầu tư nghiên cứu phát triển

sản phẩm mới và cho việc phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, hai khâu

cơng việc có tính chất quyết định đến sự thành cơng của Nhà máy. Nếu khơng72kiểm sốt tốt chi phí sản xuất thì sẽ khơng thể có đủ ngân qũy dành cho các

hoạt động này. Hơn nữa, việc chi tiêu cho các hoạt động này cũng phải được

kiểm soát chặt chẽ nhằm đạt được hiệu quả sử dụng chi phí cao. Chính vì vậy,

kế tốn quản trị chi phí sản xuất trong Nhà máy phải đặc biệt chú trọng đến

mục tiêu kiểm sốt chi phí sản xuất.

- Thứ năm: Phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý của Nhà máy

Việc tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu

quản trị của Nhà máy phải dựa trên khả năng, trình độ chuyên mơn, trình độ

quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế tốn tại Nhà máy. Có như vậy

mới đảm bảo được tính khả thi của việc tổ chức, hồn thiện.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN

QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BÁNH KẸO

BISCAFUN

3.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí

Theo cách phân loại này, tồn bộ chi phí sản xuất được chia thành: biến

phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Chi phí được xem là biến phí hay định phí

còn phụ thuộc vào quan điểm nhận thức của từng nhà quản trị trong từng mục

tiêu và hồn cảnh sử dụng chi phí khác nhau. Tại Nhà máy ta có thể phân loại

chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí như sau:

* Biến phí:

- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm chi phí ngun vật liệu chính là giá

trị của đường, bột mì, nha.... vật liệu phụ là giá trị của các loại hương, màu,

margarine,các loại bột...nhiên liệu là giá trị của O2, cồn 100 độ...bao bì, giấy

gói là giá trị của bao PE, keo cây dán, giấy gói các loại, hộp bánh kẹo các

loại, thùng bánh kẹo các loại. Các chi phí nguyên vật liệu này trực tiếp tham

gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và luôn thay đổi theo số lượng sản phẩm

sản xuất vì vậy được xếp vào chi phí biến đổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×