Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.1-Trình tự lập dự toán thu chi ngân sách và phân phối NSNN

Sơ đồ 1.1-Trình tự lập dự toán thu chi ngân sách và phân phối NSNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

13vị sự nghiệp. Tuy nhiên, với chủ trương đổi mới tăng cường tính tự chủ tài

chính cho các đơn vị sự nghiệp, tỷ trọng nguồn thu này trong các đơn vị sẽ có

xu hướng giảm dần nhằm làm giảm bớt gánh nặng đối với NSNN.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: gồm các khoản thu phí, lệ phí thuộc

NSNN theo quy định của pháp luật, theo chế độ được phép để lại đơn vị. Ví

dụ trong sự nghiệp y tế, các khoản thu sự nghiệp gồm thu viện phí, thu dịch

vụ khám chữa bệnh, thu từ thực hiện các biện pháp tránh thai, thu bán các sản

phẩm vắc xin phòng bệnh… Cùng với việc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài

chính, tỷ trọng nguồn thu này trong các đơn vị sự nghiệp có xu hướng ngày

càng tăng. Điều này đòi hỏi các đơn vị phải tổ chức khai thác các nguồn thu

hợp pháp này nhằm tăng cường năng lực tài chính của đơn vị.

- Các khoản thu từ nhận viện trợ, biếu tặng, các khoản thu khác không phải

nộp ngân sách theo chế độ. Đây là những khoản thu khơng thường xun,

khơng dự tính trước được chính xác nhưng có tác dụng hỗ trợ đơn vị trong

q trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các nguồn khác như nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy

động của cán bộ, viên chức trong đơn vị; nguồn vốn liên doanh, liên kết của

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Với các nguồn thu như trên, đơn vị sự nghiệp được tự chủ thực hiện nhiệm

vụ thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng thu do cơ quan nhà nước có

thẩm quyền quy định. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định

khung mức thu, đơn vị căn cứ nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng

đóng góp của xã hội để quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng loại

hoạt động, từng đối tượng, nhưng không được vượt quá khung mức thu do cơ

quan có thẩm quyền quy định. Đối với những hoạt động dịch vụ theo hợp

đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các hoạt động liên doanh,14liên kết, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên

tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích luỹ.

1.1.2.3. Quyết tốn thu chi

Quyết tốn thu chi là cơng việc cuối cùng của chu trình quản lý tài chính.

Đây là q trình kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình chấp hành dự tốn

trong kỳ và là cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự tốn từ đó

rút ra những bài học kinh nghiệm cho các kỳ tiếp theo. Để có thể tiến hành

quyết tốn thu chi, các đơn vị phải hồn tất hệ thống báo cáo tài chính và báo

cáo quyết toán ngân sách.

1.1.2.4. Xác định chênh lệch thu lớn hơn chi và trích lập các quỹ

Việc phân phối chênh lệch thu lớn hơn chi vào thu nhập tăng thêm và trích

lập các quỹ căn cứ vào Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ

tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày

25/04/2006 của Chính phủ và tình hình tài chính hàng năm do Ban Thường

trực CNVC quyết định.

Thực hiện chi đối với khoản thu nhập tăng thêm: Căn cứ kết quả hoạt

động tài chính quý, năm của đơn vị, nhằm động viên kịp thời người lao động

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thực

hiện chi đối với khoản thu nhập tăng thêm hàng qúy tối đa không quá 60% số

chênh lệnh thu lớn hơn chi đơn vị xác định được theo quý.

- Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, đơn vị sự nghiệp thực hiện

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tự xác định số chênh lệch thu

lớn hơn chi và kinh phí chi thu nhập tăng thêm của năm trước theo quy chế

chi tiêu nội bộ của đơn vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao

động đảm bảo không vượt quá mức theo chế độ quy định.

- Căn cứ quyết tốn của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực tế cao hơn số đơn vị tự xác15định và kinh phí chi thu nhập tăng thêm (theo chế độ quy định) cao hơn số

kinh phí đã chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, đơn vị được tiếp

tục chi trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định. Trường hợp số chênh

lệch thu lớn hơn chi thực tế thấp hơn số đơn vị tự xác định và kinh phí đã

thanh tốn thu nhập tăng thêm cho người lao động lớn hơn số kinh phí được

chi trả thu nhập tăng thêm (theo chế độ quy định) thì số chi vượt đơn vị phải

sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập (nếu có) để bù đắp, trường hợp sau

khi dùng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bù đắp vẫn còn thiếu hụt thì trừ

vào chênh lệch thu, chi dành chi trả thu nhập tăng thêm của năm sau; trường

hợp năm sau khơng có chênh lệch thu lớn hơn chi chi, thì trừ vào Quỹ tiền

lương của đơn vị. Theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của

Chính phủ thì việc trích lập các quỹ như sau

Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản

nộp khác theo quy định; phần chênh lệch thu lớn hơn chi (thu, chi hoạt động

thường xuyên và nhiệm vụ nhà nước đặt hàng), đơn vị được sử dụng theo

trình tự như sau:

+ Trích tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi để lập Quỹ phát triển

hoạt động sự nghiệp;

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu

nhập. Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ không

quá 3 tháng tiền lương, tiền cơng và thu nhập tăng thêm bình qn trong năm.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ

tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm đơn vị được quyết định sử dụng, như

sau:

+ Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;

+ Trích lập các quỹ: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (không khống

chế mức trích tối thiểu 25% chênh lệch thu lớn hơn chi), Quỹ khen thưởng,16Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng,

Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ khơng q 3 tháng tiền lương, tiền

cơng và thu nhập tăng thêm bình qn trong năm. [5, tr 15]

1.2. CƠNG TÁC KẾ TỐN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1.2.1. Đặc điểm

Đơn vị sự nghiệp giáo dục là những tổ chức được thành lập theo quyết

định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân

lực cho đất nước, là đơn vị dự tốn độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ

chức bộ máy kế toán theo luật kế tốn, hoạt động khơng vì mục tiêu lợi

nhuận, nhận kinh phí từ NSNN cấp, tiếp nhận các nguồn ngồi NSNN như

thu lệ phí, hội phí,…. theo quy định và sử dụng nguồn kinh phí đó để chi tiêu

cho hoạt động theo nhiệm vụ được giao. [8, tr 20]

Ngoài ra, các đơn vị tùy theo quy mô và khả năng, được cơ quan có thẩm

quyền cho phép tổ chức các hoạt động sự nghiệp có thu; tổ chức sản xuất,

kinh doanh dịch vụ; thu các khoản học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản đóng

góp theo quy định để tạo thêm nguồn kinh phí trang trải cho hoạt động thường

xuyên và phát triển của đơn vị. Kết thúc niên độ hoặc khi kết thúc nhiệm vụ

được giao thì tiến hành quyết tốn nguồn kinh phí. Cơ chế chính sách kinh tế,

tài chính về thu, chi tiêu nguồn kinh phí được điều chỉnh bằng Luật Ngân

sách và các văn bản dưới luật.

Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau có thể phân chia đơn vị HCSN thành

những loại khác nhau:

Thứ nhất: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, có thể chia thành các đơn vị

HCSN thuần túy, các đơn vị sự nghiệp có thu, các tổ chức đồn thể xã hội;

Thứ hai: Căn cứ vào trình tự cấp phát kinh phí, gồm: Đơn vị dự tốn cấp I,

cấp II, cấp III.17Khối trường học là các đơn vị HCSN có thu, phần lớn là đơn vị dự tốn cấp

III.

1.2.2. Cơng tác kế toán trong các trường Đại học, Cao đẳng

Kế toán – một trong những công cụ quan trọng để quản lý kinh tế, tài

chính các trường học và phải thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là: Thu thập, ghi chép, phản ánh, xử lý các thông tin về nguồn vốn,

nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn khác

nhau và tình hình sử dụng các khoản vốn, kinh phí và nguồn thu khác phát

sinh ở nhà trường theo đúng đối tượng, nội dung cơng việc kế tốn, chuẩn

mực và chế độ kế tốn quy định.

Hai là: Kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành dự tốn thu, chi, tình hình

thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Kiểm tra việc quản lý, sử

dụng tài sản trong nhà trường, tình hình chấp hành kỷ luật thu, nộp, kỷ luật

thanh tốn tín dụng và các chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước, phát

hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán.

Ba là: Theo dõi và kiểm sốt tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị

cấp dưới, tình hình chấp hành dự tốn, quyết toán của cấp dưới.

Bốn là: Lập và nộp đúng thời hạn các BCTC cho các cơ quan quản lý cấp

trên và các cơ quan tài chính, tổ chức phân tích tình hình thực hiện dự tốn để

cung cấp thơng tin tin cậy phục vụ cho việc quản lý điều hành, của lãnh đạo,

của cấp trên và công khai tài chính theo quy định.

Tổ chức cơng tác kế tốn trong trường học cần đáp ứng các yêu cầu: Tuân

thủ chế độ kế toán đã được nhà nước ban hành. Phù hợp với đặc điểm tổ chức

quản lý của các trường học. Phù hợp với trình độ chun mơn nghiệp vụ và

tình hình trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đảm bảo cung cấp thơng

tin kịp thời về tình hình quản lý thu, chi theo dự tốn, tình hình chấp hành dự

toán và quyết toán các khoản thu, chi và sử dụng tài sản công.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.1-Trình tự lập dự toán thu chi ngân sách và phân phối NSNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x