Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CAM ĐOANTơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai

cơng bố trong bất kỳ cơng trình nào khác.Tác giả luận vănPhạm Thị Vân BìnhMỤC LỤCMỞ ĐẦU.............................................................................................................1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................................................4

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO

VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......................7

1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............................7

1.1.1 Khái niệm về cho vay...........................................................................7

1.1.2 Nguyên tắc cho vay của Ngân hàng...................................................7

1.1.3 Phân loại cho vay của Ngân hàng thương mại..................................8

1.1.3.1 Căn cứ thời hạn cho vay................................................................8

1.1.3.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng.........................9

1.1.3.3 Căn cứ theo phương thức cho vay.................................................9

1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......11

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay...........................................11

1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng...................................................................12

1.2.3 Hậu quả của rủi ro tín dụng.............................................................13

1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng..............................................14

1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan.............................................................14

1.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan................................................................15

1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA

NHTM............................................................................................................17

1.3.1 Khái quát khách hàng doanh nghiệp................................................17

1.3.1.1 Khái niệm doanh nghiệp...............................................................17

1.3.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp................18

1.3.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.......19

1.3.2.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.............19

1.3.2.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp........24

1.3.3 Tiêu chí đánh giá kết quả cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng trong

cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại.................................281.3.3.1 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu:................................................................28

1.3.3.2 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng:.......................................................29

1.3.3.3 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro:...................................30

1.3.3.4 Sự thay đổi cơ cấu các nhóm nợ xấu............................................30

1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng

trong cho vay doanh nghiệp.....................................................................30

CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT

NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN.....................................................................32

2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN...........................................32

2.1.1 Giới thiệu về BIDV Hải Vân.............................................................32

2.1.1.1 Sự hình thành và phát triển..........................................................32

2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hải Vân......................................................................32

2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức.............................................................................33

2.1.2 Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hải Vân:.....................................................................35

2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn..............................................................35

2.1.2.2 Hoạt động cho vay........................................................................37

2.1.2.3. Kết quả kinh doanh.....................................................................38

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY

DOANH NGHIỆP TẠI

NHÁNHNGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHIHẢI VÂN..............................................................................................392.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân...................39

2.2.2 Thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh

nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải

Vân............................................................................................................452.2.2.1 Phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.............45

2.2.2.2 Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp........54

2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO

VAY DOANH NGHIỆP TẠIBIDV HẢI VÂN........................................................572.3.1 Đánh giá kết quả hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh

nghiệp tại BIDV Hải Vân.........................................................................57

2.3.2 Đánh giá chung và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong cho

vay doanh nghiệp tại BIDV Hải Vân trong thời gian qua.......................58

2.3.2.1 Những mặt đạt được trong công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong

cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam –

Chi nhánh Hải Vân..................................................................................58

2.3.2.2 Những mặt tồn tại của công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho

vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân59

2.3.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong cho vay doanh

nghiệp tại BIDV Hải Vân trong thời gian qua.........................................60

CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO

VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN.........................................................67

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỤC TIÊU HẠN CHẾ RỦI RO TÍN

DỤNG TRONG CHO VAY TẠINGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM– CHI NHÁNH HẢI VÂN TRONG THỜI GIAN ĐẾN.............................................67

3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP

TẠINGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN..........................................................................................................................68

3.2.1 Hồn thện các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng trong

cho vay doanh nghiệp...............................................................................68

3.2.2 Hồn thiện các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh

nghiệp........................................................................................................81

3.2.3 Các giải pháp khác............................................................................853.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ..................................................................................87

3.3.1 Kiến nghị đối với các cơ quan liên quan..........................................87

3.3.1.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành...............................87

3.3.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.......................................88

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam...............89

KẾT LUẬN.......................................................................................................91

TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................92

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTBIDV

BIDV Hải VânNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam –

Chi nhánh Hải VânCICThông tin thông tin tín dụng của Ngân hàng

Nhà nướcCTCP

DNNNCơng ty cổ phần

Doanh nghiệp nhà nướcDNTNDoanh nghiệp tư nhânDPRRDự phòng rủi roNHNNNgân hàng Nhà nướcNHTMNgân hàng thương mạiQHKHQuan hệ khách hàngTNHHTrách nhiệm hữu hạnTNHH MTVTrách nhiệm hữu hạn một thành viênDANH MỤC CÁC BẢNG

SỐ HIỆU

BẢNG

2.1

2.2

2.3

2.4TRATÊN BẢNG

CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2009-2011

DƯ NỢ CHO VAY GIAI ĐOẠN 2009-2011

TÌNH HÌNH THU NHẬP – CHI PHÍ.

TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY

DOANH NGHIỆP TẠI BIDV HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2008-NG

36

37

38

392011

CƠ CẤU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH

2.52.6

2.7

2.8

2.9

2.102.112.12

2.13

2.14NGHIỆPPHÂNTHEOKỲ HẠN

CƠ CẤU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH

NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

CƠ CẤU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH

NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG

BẢNG PHÂN LOẠI NỢ THEO XẾP HẠNG TÍN DỤNG

TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG VÀ XỬ LÝ RỦI RO GIAI ĐOẠN

2008- 2011

KẾT QUẢ CHO VAY DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU

NỢCỦABIDVHẢI VÂN

KẾT QUẢ THU HỒI NỢ TỪ PHÁT MÃI TÀI SẢN CỦA

BIDV HẢI VÂN

KẾT QUẢ TRÍCH DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ XỬ LÝ NỢ

XẤU CỦA BIDV HẢI VÂN

KẾT QUẢ BÁN NỢ HẠCH TOÁN NGOẠI BẢNG CỦA

BIDV HẢI VÂN

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HẠN CHẾ RỦI RO4042

44

51

52

545455

56

562.15TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV572.16HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2008- 2011

BẢNG CƠ CẤU CÁC NHÓM NỢ XẤU DOANH NGHIỆP583.1

3.2TẠI BIDV HẢI VÂN GIAI ĐOẠN 2008- 2011

ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

MA TRẬN VỀ MỨC ĐỘ RỦI RO71

711MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM) là hoạt động kinh

doanh phức tạp và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng nhưng cũng là

hoạt động có rủi ro cao. Hiện nay rủi ro tín dụng trong cho vay vẫn là loại rủi ro

chiếm tỷ trọng lớn nhất, nếu xảy ra sẽ có tác động lớn và ảnh hưởng đến sự tồn tại

và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng và cao hơn nữa nó tác động ảnh hưởng đến

toàn bộ hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Rủi ro tín dụng trong cho vay ln đi đơi với hoạt động cho vay, khơng thể

loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng

ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra. Vì vậy, để quản lý tồn bộ

hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, bằng nhiều biện

pháp các ngân hàng đã tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín

dụng cho vay nhằm góp phần đạt mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn và hiệu quả.

Trong điều kiện nền kinh tế còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như lạm

phát vẫn ở mức cao, tăng trưởng thấp, lãi suất cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, điều này gây tác động không nhỏ đến hoạt động

tín dụng ngân hàng nhất là hoạt động cho vay đối khách hàng doanh nghiệp. Do đó,

hiện nay việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay của ngân hàng nhất là việc

tìm ra các biện pháp nhằm hạn chế các rủi ro tín dụng trong cho vay đối với đối

tượng khách hàng doanh nghiệp giai đoạn hiện nay là cần thiết và ngày càng được

các ngân hàng thương mại quan tâm.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (BIDV Hải

Vân) là ngân hàng được thành lập cuối năm 2004 với nguồn thu chủ yếu từ hoạt

động cho vay, trong đó nguồn thu từ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh

nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, do đó việc tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín

dụng trong cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp luôn là mối quan tâm của

ngân hàng. Chính vì lý do trên tôi quyết định chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro2cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng trong cho

vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại một ngân hàng thương mại. Trên nền tảng lý

luận đó phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay và các nhân tố gây ra

rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

– Chi nhánh Hải Vân. Từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín

dụng trong cho vay doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng.

3. Câu hỏi nghiên cứu:

- Ngân hàng thương mại cần làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay

doanh nghiệp?

- Công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân có những ưu nhược điểm

gì? Do những ngun nhân nào gây ra?

- Để hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp

thì Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân cần thực hiện

những biện pháp nào?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý

luận và thực tiễn liên quan đến việc hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh

nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân.

Phạm vi nghiên cứu: phân tích các vấn đề liên quan đến việc hạn chế rủi ro

tín dụng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Hải Vân giai đoạn 2008-2011.

5. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Trong quá

trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp các phương pháp cụ thể như: thống kê,3so sánh, tổng hợp để phân tích thực tế thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho

vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Một là, hệ thống hóa và khái quát hóa các lý luận cơ bản liên quan vấn đề

về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.

- Hai là, từ việc phân tích, đánh giá để rút ra những nhận xét, kết luận về

thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân. Nêu ra được những nguyên nhân và những

vấn đề cần giải quyết.

- Ba là, trên cơ sở các phân tích, đánh giá thực trạng đó đề xuất các giải pháp

hạn chế tối đa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân.

7. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của

Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân.

Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người hướng dẫn khoa học: TS. VÕ THỊ THÚY ANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×