Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN

TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó: �- thời gian tổn thất cơng suất lớn nhất.

t- thời gian các máy biến áp làm việc trong năm.

Bởi vì các MBA vận hành song song trong cả năm cho nên t=8760h

Thời gian tổn thất công suất lớn nhất có thể tính theo cơng thức sau:

�=(0,124+Tmax.10-4)2 8760=(0,124+5000.10-4)2 8760=3411 h

Do đó tổng tổn thất điện năng trong mạng điện bằng:

∆A=(7,35+0,70).3411 + 0,361.8760 = 30624,1 (MW.h)

Tổng điện năng các tiêu thụ nhận được trong năm bằng:

A=.Tmax=193.5000=965000(MW.h)Tổn thất điện năng trong mạng điện tính theo phần trăm (%) bằng:

∆A% =∆A

30624,1

. 100=

. 100 = 3,17 (%)

A

965000IV. Tính chi phí và giá thành

IV.1. Chi phí vận hành hàng năm

Các chi phí vận hành hàng năm trong mạng điện được xác định theo công thức sau:

Y=avhd.Kd+avht.Kt+∆A.c

trong đó: avhd- hệ số vận hành đường dây (avhd=0,04)

avht- hệ số vận hành các thiết bị trong trạm biến áp (avht=0,10)

c- giá thành 1 kW.h điện năng tổn thất.

Như vậy:

Y=0,04.779,10.109 +0,10.193.109 +30624,1.103.800 = 80,16.109 (đ)

IV.2. Chi phí tính tốn hàng năm

Chi phí tính tốn hằng năm được xác định theo cơng thức:

Z=atc.K+Y

trong đó: atc là hệ số định mức hiệu quả của các vốn đầu tư (atc=0,125)

Z=0,125.1024,10.109+80,16.109 = 208,18.109 (đ)

IV.3. Giá thành truyền tải điện năng

Giá thành truyền tải điện năng được xác định theo công thức:

β=Y

80,16.109

=

=83,07 đ/kW.h

A 965000.103IV.4. Giá thành xây dựng 1 MW công suất phụ tải trong chế độ cực đại

Giá thành xây dựng 1 MW công suất phụ tải cực đại xác định theo công thức:

K0 =K

1024,10.109

=

= 5,31.109 đ/MW

∑ Pmax

193Bảng 4.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của hệ thống điện thiết kế

TT Các chỉ tiêu

1

Tổng công suất phụ tải cực đai.(∑P max)Đơn vị

MWGiá trị

193

492Tổng chiều dài đường dây.(∑l)km3Tổng công suất các MBA hạ áp.MVA3244Tổng vốn đầu tư cho mạng điện.(K)109 đ1024,105Tổng vốn đầu tư về đường dây.(Kd)109 đ779,106Tổng vốn đầu tư về các trạm biến áp.(Kt)109 đ2457Tổng điện năng trong mạng điện.(∑∆A )MWh9650008Tổng tổn thất điện năng ∆A%%9Tổng tổn thất điện năng ∆AMWh30624,110Chi phí vận hành hàng năm,(Y).109 đ80,1611Chi phí tính toán hàng năm, (Z).109 đ208,17512Giá thành truyền tải điện năng ,(β)đ/kW.h83,07061315Giá thành xây dựng 1MW công suất phụ tải trong 109.đ/MW

chế độ cực đại,(Ko).

Tổn thất điện áp lúc bình thường ở chế độ cực đại %

(∆Umaxbt).

(∆Umaxsc).

%10,5516Tổng tổn thất công suất (∆P).MW8,4117Tổng tổn thất công suất ∆P%%4,3614282,153,175,31

5,2750KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Kết luận:

Sau 8 tuần được giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp, em đã cố gắng để hoàn thành đồ án tốt

nghiệp của mình. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, em đã thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thành nhiệm vụ thiết kế mạng lưới điện:

+ Phân tích và tính tốn cân bằng cơng suất

+ Đưa ra 5 phương án thiết kế

+ Tính tốn kinh tế, kỹ thuật cho các phương án thiết kế đưa ra.

+ Chọn ra phương án tối ưu.

+ Lựa chọn máy biến áp và sơ đồ nối điện chính cho phương án tối ưu được lựa chọn

phục vụ thiết kế

+ Tính tốn các chế độ xác lập và lựa chọn đầu phân áp của mạng điện lựa chọn thiết

kế

+ Tính tốn các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của phương án lựa chọn thiết kế

2. Kiến nghị

- Đây là dịp cho em rèn luyện kỹ năng tính tốn vốn rất còn hạn chế của mình ngày càng

được tốt hơn.

3. Tài liêu tham khảo

- Mạng lưới điện I – Nguyễn Văn Đạm

- Thiết kế các mạng và hệ thống điện - Nguyễn Văn Đạm51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×