Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 11: Dư nợ cho vay đối với một số chương trình kinh tế tại địa phương năm giai đoạn 2005 -2008

Bảng 11: Dư nợ cho vay đối với một số chương trình kinh tế tại địa phương năm giai đoạn 2005 -2008

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpđấu thầu và khai hoang, phục hoá, phát triển kinh tế hộ, nhiều hộ đã có tích luỹ vốn,

có lao động, kinh nghiệm sản xuất, quản lý, mở rộng quy mơ sản xuất hàng hố,

hình thành các trang trại. Thực hiện nghị quyết số 03/2000/NP-CP ngày 02/2/2000

của chính phủ về đầu tư và phát triển kinh tế trang trại, quyết định 423/2000/QĐNHNN1 ngày 22/9/2000 của thống đốc ngân hàng nhà nước về chính sách tín dụng

đối với kinh tế trang trại, giai đoạn này, NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã cho vay hộ đối

với 1235 trang trại. Ngân hàng đã cho các chủ trang trại vay vốn cải tạo vườn tạp,

trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc…

Nhờ được vay vốn của Ngân hàng, giá trị sản phẩm hàng hoá của các trang trại

ngày một tăng cao. Năm 2008, giá trị hàng hố, dịch vụ bình qn một trang trại

ước đạt 119,2 triệu đồng. Loại hình trang trại có giá trị hàng hố cao nhất là trang

trại chăn ni, đạt bình qn 169,8 triệu đồng/trang trại; thấp nhất là trang trại trồng

trọt đạt bình quân 83,1 triệu đồng. Tỉ suất hàng hố dịch vụ bán ra bình qn một

trang trại đạt trên 80%. Thu nhập bình quân đạt 43,6 triệu đồng/trang trại, cao gấp

3,2 lần so với các hộ dân khác trong tỉnh.

Hiện nay, các trang trại đã sử dụng 6793 lao động, bình quân 5,5 lao động/trang

trại, trong đó lao động của chủ trang trại chiếm tỷ lệ khoảng 44%, còn lại là lao

động th ngồi. Việc thu hút lao động, giải quyết việc làm của các trang trại đã làm

giảm bớt áp lực do thiếu việc làm, góp phần tăng tích luỹ, xố đói giảm nghèo ở

vùng nông thôn.

Đặc biệt, trong các năm 2005, 2006, 2007, khơng có chủ trang trại nào q hạn

nợ. Năm 2008, do điều kiện kinh tế khó khăn, có một số chủ đã nợ quá hạn, dù không

đáng kể, tuy nhiên NHNo&PTNT Hà Tĩnh cũng nên có biện pháp quan tâm kịp thời

để loại hình kinh tế này có điều kiện phát triển, tương xứng với tiềm năng của mình.

- Hoạt động cho vay trồng chè: Với chủ trương phát triển kinh tế, đặc biệt ở

những vùng kinh tế mới, NHNo&PTNT đã mạnh dạn cho các hộ vay trồng chè, và

bước đầu có nhiều kết quả khả quan. Trong giai đoạn này, Ngân hàng đã cho vay

trồng chè trên 1500 lượt hộ, đầu tư cải tạo và trồng mới trên 5000 ha vườn chè, thu

hút trên 1000 lao động. Thu nhập bình quân của lao động trồng chè trên 950 nghìnPhan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A35Chuyên đề tốt nghiệpđồng/lao động.

Trong các năm 2005, 2006, 2007, hồn tồn khơng có nợ q hạn. Tuy nhiên,

năm 2008, tất cả các hộ vay đều quá hạn, đây là một biểu hiện đáng lo ngại, Ngân

hàng cần có biện pháp kịp thời khắc phục, để có thể thu hồi nguồn vốn của mình,

mà vẫn đảm bảo phát triển vùng kinh tế mới.

- Về cho vay mua sắm nông cụ: Ngân hàng đã đầu tư vốn, giúp các hộ có điều

kiện cải tạo, mua sắm nơng cụ, máy móc, phương tiện. Nhờ nguồn vốn của Ngân

hàng, các hộ đã mua mới được hơn 1000 chiếc máy cày, 380 máy bừa, trên 400

công nông…

- Cho vay ngành thuỷ hải sản chủ yếu tập trung vào cải tạo ao đầm nuôi trồng

thuỷ hải sản. Trong năm 2008, NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã đầu tư cho lĩnh vực khai

thác thuỷ sản là 11.458 triệu đồng để đóng mới, mua sắm và sữa chứa 127 tàu đánh

cá, phục vụ cho 158 hộ dân có phương tiện khai thác thuỷ sản. Đầu tư nuôi trồng

thuỷ sản là 90.325 triệu đồng để san ủi và cải tạo 408 ha đìa tơm. Trong giai đoạn

này, sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 11.350 tấn/năm; đạt 124%

kế hoạch. Thu nhập của lao động trong ngành thuỷ hải sản ước đạt trên 1,2 triệu

đồng/lao động/tháng.

Các chỉ tiêu về số dư nợ, số hộ dư nợ và số nợ quá hạn đều tăng lên tương xứng,

chứng tỏ việc cho vay này đang đi đúng hướng.

- Cho vay đời sống: Với chủ trương mở rộng cho vay hộ cả chiều rộng và chiều

sâu, nên Ngân hàng đã mở rộng hơn hoạt động cho vay nhu cầu đời sống. Trong

giai đoạn này, Ngân hàng đã cho trên 95.268 lượt hộ vay vốn, với số vốn hơn

2.578.896 triệu đồng

- Cho vay xuất khẩu lao động: Kết hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm, các

trung tâm dạy nghề… Ngân hàng đã giúp nhiều hộ có điều kiện xuất khẩu lao động.

Từ năm 2005 đến năm 2008, Ngân hàng đã giới thiệu và cho 156.569 lượt hộ vay

vốn, với số tiền trên 186.597 triệu đồng. Thu nhập trung bình của một lao động đi

xuất khẩu lao động khoảng 300 USD/tháng. Nhờ đó, khơng ít gia đình đã thốt

nghèo, vươn lên có cuộc sống sung túc, hàng ngàn ngôi nhà khang trang được mọc

lên, thay thế những ngôi nhà tranh, mái lá trước đây.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A36Chuyên đề tốt nghiệpNhư vậy, trong các hoạt động cho vay hộ nhằm phát triển kinh tế tại địa phương,

mơ hình cho vay trang trại là mơ hình đem lại thu nhập bình quân cao nhất cho

người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, số trang trại được vay vẫn chưa nhiều; Ngân

hàng nên chú ý hơn đến đối tượng này để nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư.

Bảng 12: Tổng hợp dư nợ một số chương trình kinh tế tại địa phương

qua các năm

Chỉ tiêu

Năm

2005

2006

2007

2008Số dư nợ (triệu đồng)

381045

433251

572808

731416Nhận xét: Qua bảng 12 và biểu đồ 2 ta nhận thấy: Trong giai đoạn này, tình

hình dư nợ tăng đều và khá ổn định qua các năm. Năm 2008, số dư nợ của một số

chương trình kinh tế tại địa phương đạt 731.416 triệu đồng, tăng so với năm 2007

là 158.608 triệu đồng, tương ứng 27,69%. Trong một năm có nhiều khó khăn, tỷ

lệ dư nợ vẫn có mức độ tăng khá như vậy, đó là một nỗ lực lơn của

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A37Chuyên đề tốt nghiệpNHNo&PTNT Hà Tĩnh trong việc bám sát các chương trình kinh tế tại địa

phương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Bảng 13: Tình hình nợ quá hạn một số chương trình kinh tế tại địa phương

qua các năm

Năm2005Chỉ tiêu

Số nợ quá hạn

(triệu đồng)

Tăng trưởng tuyệt đối so với

năm 2005 (triệu đồng)

Tăng trưởng tương đối so với

năm 2005 (%)5020200620072008520460339011184101339913,6720,1879,50Nhận xét: Qua bảng 13 và biểu đồ 3 ta nhận thấy: tình hình nợ quá hạn của mốt

số chương trình kinh tế tại địa phương cũng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, năm

2008, tỷ lệ tăng này là khá cao, so với năm 2007 tăng 2.978 triệu đồng, tương ứng

49,36%. Mặc dù, dư nợ tăng, thì nợ quá hạn tăng lên cũng là một điều dễ hiểu,

nhưng tốc độ tăng nợ quá hạn cao hơn tốc độ tăng dư nợ lại là một vấn đề đáng lo

ngại. Mặc dù có nhiều lý do khách quan do tình hình khó khăn chung của nền kinh

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 11: Dư nợ cho vay đối với một số chương trình kinh tế tại địa phương năm giai đoạn 2005 -2008

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×