Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
của NHNo&PTNT Hà Tĩnh giai đoan 1999 – 2004

của NHNo&PTNT Hà Tĩnh giai đoan 1999 – 2004

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề tốt nghiệpNgồi ra, NHNo Hà Tĩnh còn tiến hành khảo sát, phân loại 1.200 trang trại, thiết

lập quan hệ tín dụng với các trang trại nhằm khai khai thác tốt hơn tiềm năng kinh

tế vườn; rừng.

Sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển, nhu cầu vay vốn để đầu tư ứng dụng các

tiến bộ công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Mức vay vốn tăng dần

lên theo từng thời kỳ, phù hợp với nhu cầu về đầu tư sản xuất. Từ bình quân 0,4

triệu/lượt hộ năm 1991 tăng lên 4 triệu/lượt hộ năm 1995, năm 2000 bình quân 5

triệu/lượt hộ và năm 2004 lên tới 9 triệu/lượt hộ vay. Cho vay sản xuất nông nghiệp

chủ yếu chủ yếu tập trung: cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây cơng nghiệp có giá

trị cao …Cho vay ngành thuỷ hải sản chủ yếu tập trung xây dựng , cải tạo các ao

đầm nuôi thuỷ sản xuất khẩu. Chỉ tính riêng năm 2003, nhằm đổi mới cơng nghệ, kỹ

thuật đối với đối với sản xuất nông nghiệp, NHNo Hà Tĩnh đã cho vay 308 dự án

trung hạn; trong đó có 35 dự án đánh bắt, 41 dự án nuôi trồng thuỷ sản, 93 dự án

nuôi hươu, 78 dự án ni trâu bò, 61 dự án khơi phục và phát triển làng nghề, cho

27 ngàn hộ vay nhập giống ngô lai mới năng suất cao…

Cùng với việc mở rộng cho vay hộ cả quy mô và chiều sâu NHNo Hà Tĩnh đã

mở rộng cho vay nhu cầu đời sống đối với cá nhân, hộ gia đình, cho vay hợp tác lao

động nước ngoài, nhất là các thị trường như: Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan… Tính

đến cuối năm 2004, dư nợ cho vay đời sống lên tới 263 tỷ đồng với 18.935 khách

hàng vay; dư nợ cho vay đi xuất khẩu lao động 36 tỷ, số khách hàng vay gồm 2.585

hộ.

Bên cạnh cho hộ sản xuất vay kinh doanh, tiêu dùng… NHNo đã thực hiện cho vay

xố đói giảm nghèo có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2002 đã cho vay 266 tỷ đồng xố

đói giảm nghèo với hơn 145 ngàn lượt hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo.

Cho vay hộ sản xuất kinh doanh đã thực sự góp phần đổi mới nhiều mặt đời

sống kinh tế xã hội trong toàn tỉnh:

- Sản lượng lương thực tăng nhanh. Bộ mặt nông thôn khang trang hơn, đời sống

vật chất tinh thần của người dân được nâng cao.

- Cải tạo, trồng mới được trên 3.000 ha cây ăn quả: Bưởi Phúc Trạch (Hương

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A30Chuyên đề tốt nghiệpKhê), cam bù (Hương Sơn)…

- Phát triển mạnh chăn nuôi đàn hươu, trâu, bò, lợn. dê…

- Từng bước khơi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống; ngoài ra còn

phát triển thêm các ngành nghề mới, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến sản phẩm

nông nghiệp.

- Thương mại dịch vụ phát triển, đặc biệt là du lịch biển tại các khu du lịch:

Thiên Cầm, Thạch Hải, Xuân Thành…

1.3. Giai đoạn 2005 – 2008

Sau 15 năm thực hiện cho vay hộ sản xuất, NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã rút ra

được nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực. Vì vậy, cơng tác cho vay hộ giai đoạn

này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

- NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã xác định đúng chiến lược kinh doanh, chiến lược

khách hàng, xây dựng chiến lược thị phần và thị trường thích hợp, với phương

châm: lấy nông nghiệp, nông thôn làm thị trường chủ yếu với khách hàng tiềm

năng, khách hàng chính là hộ sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở khai thác các thế

mạnh về mạng lưới hoạt động, Ngân hàng đã bố trí cơ cấu đầu tư hợp lý, đáp ứng

kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ sản xuất kinh doanh.

- Ngân hàng thường xuyên bám sát các chương trình kinh tế địa phương như:

chương trình chăn ni bò, chương trình ni trồng thuỷ sản, chương trình phát triển

doanh nghiệp, chương trình xuất khẩu lao động… để tập trung ưu tiên nguồn vốn cho

vay thuận lợi, kịp thời, giúp các hộ thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

- Thường xuyên cải tiến biện pháp tổ chức cho vay, cải tiến thủ tục bộ hồ sơ cho

vay đúng quy chế, đồng thời tạo thuận lợi cho các hộ vay vốn được tiếp cận nguồn

vốn tín dụng một cách kịp thời nhất.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân và Hội Phu nữ để củng cố mạng lưới tổ

vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ, lồng ghép ngày càng nhiều chương trình

hoạt động của các tổ chức Hội với hoạt động của Ngân hàng, góp phần thực hiện xã

hội hoá nhanh hoạt động Ngân hàng.

- Đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính Phủ, NHNN và

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A31Chuyên đề tốt nghiệpNHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã tiến hành hỗ trợ lãi suất đối

với các hộ vay vốn. Kết quả cụ thể tính đến ngày 30 tháng 2 năm 2009 như sau:

+Tổng số hộ được hỗ trợ lãi suất: 1840 hộ.

+ Doanh số cho vay hộ được hỗ trợ lãi suất: 1978.840,8 triệu đồng.

+ Dư nợ cho vay hộ được hỗ trợ lãi suất: 1978.840,8 triệu đồng.

+ Lãi suất được hỗ trợ: Chưa phát sinh.

+ Tổng số bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất đã nhận trong tháng: 1840 bộ.

+ Số hồ sơ đã được hỗ trợ lãi suất: Chưa phát sinh.

+ Số bộ hồ sơ đã được thẩm định nhưng khơng giải quyết: Khơng.

Chính sách hỗ trợ lãi suất là một chính sách rât thiết thực, nhằm giúp các hộ ổn

định và mở rộng hoạt động SXKD trong đièu kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó

khăn. Nhưng qua kết quả trong một tháng đầu thực hiện, đã bộc lộ một số khó khăn,

vướng mắc như: Khách hàng đúng đối tượng được hỗ trợ lãi suất nhưng khơng tập

hợp được đủ bộ chứng từ hóa đơn tài chính, hàng hố mua bán trên thị trường thực

tế phát sinh nhưng khơng có đủ chứng từ xuất nhập hàng hố; Khách hàng chủ yếu

là hộ nơng dân vay món nhỏ, trong một món vay tồn tại cả đối tượng được hỗ trợ và

khơng được hỗ trợ nên khó bóc tách; Nhiều khách hàng khơng nhận thức được cơ

chế chính sách; Khối lượng cơng việc tăng lên rất nhiều, chi phí lớn…Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A32Chuyên đề tốt nghiệpBảng 9: Tình hình dư nợ hộ SXKD qua các năm 2005-2008

Chỉ tiêu

Năm

2005

2006

2007

2008Dư nợ hộ SXKD Tổng dư nợ

(tỷ đồng)

1241

1479

2174

2613(2) (tỷ đồng)

1476

1790

2631

3074Tỷ trọng (3)(%)

(3)=(1)*100/(2)

84,08

82,63

82,63

85,00Qua bảng 9 và biểu đồ 1 ta nhận thấy: Dư nợ hộ tăng đều qua các năm, năm

2006 tăng so với năm 2005 là:1479 – 1241 = 238 tỷ đồng, tương ứng 19,18%; năm

2007 tăng so với năm 2006 là: 2174 - 1479 = 695 tỷ đồng, tương ứng 46,99%; năm

2008 tăng so với năm 2007 là: 2613 - 2174 = 439 tỷ đồng, tương ứng 20,19 %. Và

dư nợ hộ đều chiếm một tỷ trọng lớn (hơn 80%) trong tổng dư nợ. Điều đó chứng tỏ

cho vay hộ sản xuất là một hoạt động khá quan trọng, đóng góp nhiều vào kết quả

hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Tĩnh.Bảng 10: Bình quân dư nợ một hộ thời kỳ 2005-2008

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A33Chuyên đề tốt nghiệpChỉ tiêu

Năm

2005

2006

2007

2008Số hộ dư nợ Tổng dư nợ cho vay Bình quân dư nợ một

(hộ)

100930

109499

103727

102016hộ (triệu đồng)

hộ (triệu đồng/hộ)

1241000

12,30

1479000

13,51

2174000

20,96

2613000

25,61Nhận xét: Với nhiều chính sách linh hoạt và phù hợp, giai đoạn này,

NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã mạnh dạn hơn trong cơng tác cho các hộ. Bình qn dư

nợ của các hộ tăng đều qua các năm. Đặc biệt, năm 2008, trong điều kiện nền kinh

tế gặp nhiều khó khăn, số dư nợ bình quân vẫn lên tới trên 25 triệu đồng/hộ. Nhờ đó

các hộ có thêm điều kiện đầu tư vào phát triển sản xuất, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ

sang sản xuất hàng hoá, làm ăn lớn,… Từ đó, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị

trường.

Bảng 11: Dư nợ cho vay đối với một số chương trình kinh tế tại

địa phương năm giai đoạn 2005 -2008

Chỉ tiêu

Cho vay kinh tế trang trại

Cho vay trồng chè

Mua sắm nông cụ

Thuỷ hải sản

Cho vay xuất khẩu lao động

Cho vay nhu cầu đời sống

TổngSố dư nợSố hộ dư Nợ quá hạn(triệu đồng)

nợ

(triệu đồng)

36889

534

92

1314

917

53

69883

5129

1925

233483

12154

3789

126569

8558

5745

1650382

69026

13664

2118520

96368

25268Từ bảng 11 có thể thấy: Cơng tác cho vay hộ sản xuất đã thực sự bám sát các

chương trình kinh tế địa phương để cho vay nhiều loại đối tượng, đa dạng hố cơ

cấu đầu tư, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng

sản xuất hàng hóa, giúp các hộ tăng thu nhập, xố đói giảm nghèo, xây dựng nơng

thơn mới.

Hiệu quả của công tác cho vay hộ đối với các chương trình kinh tế tại địa

phương thể hiện trên các mặt cụ thể sau:

- Hoạt động cho vay kinh tế trang trại: Với các chính sách giao đất, khốn rừng,

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

của NHNo&PTNT Hà Tĩnh giai đoan 1999 – 2004

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×