Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 6: Tổng thu nhập bình quân đầu người của các cán bộ

Bảng 6: Tổng thu nhập bình quân đầu người của các cán bộ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpHiện nay, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng trên thị trường nói chung và thị

trường Hà Tĩnh nói riêng là khá mạnh mẽ. Với việc thành lập mới Ngân hàng Cơng

thương, Ngân hàng Chính sách và xã hội, VPBank cùng hàng chục quỹ tín dụng

nhân dân ra đời và các Ngân hàng thương mại mở phòng giao dịch tại các huyện, thị

xã… đã gây nên những thách thức khơng nhỏ đối với NHNo&PTNT Hà Tĩnh.

Điều đó cũng đã gián tiếp gây nên cuộc chạy đua giữa các Ngân hàng trong việc

tìm kiếm những khách hàng tốt. Đành rằng trong cuộc chạy đua này, ưu thế vẫn

thuộc về những Ngân hàng lớn, có khả năng đưa ra những gói sản phẩm ưu đãi cho

khách hàng. Song khi miếng bánh hẹp lại, kết quả kinh doanh của các Ngân hàng bị

ảnh hưởng rõ rệt.

5.2. Đặc điểm nền kinh tế sản xuất nông nghiệp, sản xuất nhỏ lẻ

Ở nước ta, người dân sinh sống vùng nông thôn chiếm trên 72 % và có khoảng

70 % lao động trong nơng nghiệp. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng GDP là 20 % và hơn

30 % kim ngạch xuất khẩu của cả nước (Trung tâm Bộ NN & PTNT, 2008).

Tuy nhiên, hiện nay, Nơng nghiệp Việt Nam đang đối đầu với nhiều khó khăn

của sự phát triển kinh tê như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, năng suất,

độ đồng đều, chất lượng sản phẩm còn thấp. Dịch vụ và cơ sở hạ tầng phục vụ cho

việc phát triển nông nghiệp nông thôn không theo kịp với đà tăng trưởng kinh tế của

tồn xã hội.

Măt khác, có một thực tế tồn tại là trình độ sản xuất của bà con nơng dân còn ở

mức độ thấp, bộc lộ nhất là giống cây trồng, vật nuôi vẫn chưa kiểm dịch đầy đủ và

cũng chưa kiểm soát nguồn gốc; chưa kiểm soát tốt phân hố học, phân bón; cơng

tác bảo quản sau thu hoạch, bao bì, nhãn hiệu, thương hiêu hàng hóa vẫn chưa đáp

ứng theo chuẩn mực, yêu cầu quốc tế trong q trình hội nhập. Quy mơ sản xuất

bình qn diện tích đất trên một hộ nơng dân thấp, khoảng 0,7 – 1 ha/hộ; vì vậy,

muốn sản xuất với quy mơ lớn, chất lượng đồng đều là rất khó.

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ nơng dân đã có sự

chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy số lượng, hiện vật sang tư duy chất lượng, hiệu quả

và giá trị, phát triển theo chiều rộng sang đầu tư phát triển theo chiều sâu, thực hiện

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A21Chuyên đề tốt nghiệpchuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất và chế biến gắn với thị trường hơn,

… Tuy vậy, cơ cấu kinh tế nông thôn vẫn chuyển biến chậm, năng suất cây trồng,

vật nuôi thấp, khả năng cạnh tranh của nông lâm sản yếu, đời sống nhân dân của

nhiều vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trong cho vay hộ sản xuất, hộ nông dân lại chiếm một tỷ lệ lớn. Vì thế, vấn đề

cho vay và đầu tư có hiệu quả, đảm bảo thu hồi nguồn vốn mà vẫn thực hiện tốt chủ

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp nông thôn là một thách

thức không nhỏ đối với NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT Hà

Tĩnh nói riêng.

5.3. Các chính sách về cho vay hộ sản xuất

Trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, kinh tế hộ nói chung,

kinh tế hộ nơng dân nói riêng đã có những chuyển động mạnh mẽ và ngày càng

khẳng được vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong nền kinh tế. Sự đóng góp to lớn

vừa qua của kinh tế hộ nông dân đã thể hiện sự thay đổi nhận thức về kinh tế hộ và

bằng thực tiễn sôi động, phong phú trong sản xuất nông nghiệp ở các địa phương đã

được Đảng tổng kết thành lý luận, đề ra đường lối đổi mới toàn diện có tính đột phá

về tư duy kinh tế, mở đường cho nhiều cải cách về “thể chế và chính sách”.

Trước đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về việc cho

vay hộ như: Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về cơ chế khốn trong nông nghiệp;

Quyết đinh số 18 của NHNN quy đinh thể lệ cho vay đối với tư nhân cá thể và hộ

gia đình; Chỉ thị 202/CT – HĐBT quy định “Việc cho vay của Ngân hàng để phát

triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cần được chuyển sang cho vay trực tiếp hộ sản

xuất”; Quyết đinh 499A/TDNT của NHNo&PTNT Việt Nam về biện pháp nghiệp

vụ cho hộ sản xuất vay vốn… thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước

đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Mới đây nhất, ngày 23 – 1 – 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết

định số 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân

hàng để sản xuất – kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hố, duy trì sản

xuất – kinh doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A22Chun đề tốt nghiệpkhủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới. Và để cụ thể hơn Quyết đinh

này, ngày 3 – 2 – 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số

02/2009/TT- NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và

cá nhân vay vôn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh, ngày 6 – 2- 2009,

NHNo&PTNT Việt Nam đã ban hành công văn khẩn số 120/HĐQT- TDDN cho các

Chi nhánh Quy định “Việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn sản xuất

- kinh doanh trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

Nam. Theo những văn bản này, các hộ sản xuất – kinh doanh cũng là đối tượng

được hỗ trợ lãi suất, với mức lãi suất hỗ trợ cho khách vay là 4%/năm, tính trên số

dư nợ vay và thời gian thực tế vay nằm trong khoảng từ ngày 1 tháng 2 năm 2009

đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 8

tháng kể từ ngày giải ngân. Chính sách này giúp các hộ sản xuất – kinh doanh được

vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, giúp họ có thêm vốn để ổn định và phát triển kinh

doanh trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong q

trình thực hiện, chính sách này đã bộc lộ một số vấn đề cần được sớm tháo gỡ để nó

thực sự phát huy hiệu quả.

5.4. Đặc điểm tổ chức của NHNo&PTNT Hà Tĩnh

NHNo&PTNT Hà Tĩnh thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Vừa kinh doanh, vừa

quản lý các Ngân hàng cấp huyện. Điều này vừa là thuận lợi, vì có thể giúp

NHNo&PTNT Hà Tĩnh thống nhất hoạt động trên địa bàn Tỉnh vì một mục tiêu

chung, nhưng cũng gây khó khăn trong việc đảm bảo lợi nhuận của toàn Chi nhánh.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Hà Tĩnh gồm: Ban giám đốc và 8

phòng chức năng là: phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo, phòng Kế hoạch kinh doanh,

phòng Kinh doanh ngoại hối, phòng Kế tốn – Ngân quỹ, phòng kiểm tra, kiểm tốn

nội bộ, phòng Hành chính – nhân sự, phòng Điện tốn, phòng Dịch vụ và

Marketing. Theo quy định về chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban, mỗi phòng

chức năng đều có liên quan đến công tác cho vay hộ sản xuất. Cụ thể như sau:

- Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo có nhiệm vụ tổ chức cơng tác quy hoạch cán

bộ, bố trí cán bộ làm cơng tác cho vay hộ, đề suất chỉ tiêu kế hoạch cho vay hộ tới

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A23Chuyên đề tốt nghiệptừng cán bộ tín dụng sao cho phù hợp với năng lực và điều kiện cơng tác.

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: có chức năng vừa chỉ đạo Kinh doanh tín dụng

huy động vốn, vừa trực tiếp cho vay trên địa bàn. Vì thế, có thể nói, phòng Kế

hoạch – kinh doanh là bộ phận liên quan trực tiếp và chặt chẽ nhất tới cơng tác cho

vay hộ.

- Phòng Kinh doanh ngoại hối sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ liên quan đến

hoạt động cho vay xuất khẩu lao động.

- Phòng Kế toán – Ngân quỹ: Trực tiếp hạch toán, thống kê các số liệu liên quan

đến công tác cho vay hộ như: Tổng nguồn vốn cho vay, số hộ được vay, số dư nợ,

số nợ quá hạn…; xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện ngiệp vụ thanh toán liên

quan.

- Phòng Kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: thực hiện công tác kiểm tra đối với hoạt

động cho vay hộ nhằm phát hiện những sai phạm để kịp thời xử lý, nhữngđiển hình

tốt để biểu dương, khen thưởng và từ đó để xuất phương án phân bổ vốn hợp lý cho

từng địa phương, giúp hoạt động cho vay hộ đúng đối tượng và hiệu quả hơn.

- Phòng Hành chính – nhân sự: Đóng vai trò đầu mối giao tiếp đối với khách

hàng, đồng thời quan hệ với các cơ quan tư pháp tại địa phương giúp cán bộ tín

dụng thuận lợi hơn trong thẩm định hồ sơ và các giấy tờ cần có xác nhận của các cơ

quan pháp luật.

- Phòng Điện tốn: Tổng hợp, lưu trứ, thống kê số liệu và cung cấp các phần

mềm giúp cho công tác cho vay hộ an tồn, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

- Phòng Dịch vụ và Marketing: tổ chức các cuộc điểu tra nắm chắc nhu cầu về

vốn trong từng địa phương, từng thời kỳ, từng ngành nghề kinh tế… nhằm gắn hoạt

động của Ngân hàng với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng

thời, triển khai các công tác thông tin, tiếp thị, tuyên truyền… giúp người dân hiểu

hơn về những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác cho vay hộ.

Tuy nhiên, hiện nay, NHNo&PTNT Hà Tĩnh khơng có phòng tín dụng độc

lập, nghiệp vụ tín dụng và kế hoạch được thực hiện trong cùng phòng kế hoạch kinh

doanh. Vì thế, đã gây khơng ít khó khăn trong cơng tác tín dụng mà trong đó có

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A24Chuyên đề tốt nghiệpcông tác cho vay hộ sản xuất.

Mặc khác, NHNo&PTNT Hà Tĩnh là Chi nhánh cấp I của NHNo&PTNT Việt

Nam, hoạt động dưới sự kiểm sốt của NHNo&PTNT Việt Nam. Vì vậy, nhiều lúc,

sư can thiệp quá mức làm NHNo&PTNT Hà Tĩnh mất chủ động trong kinh doanh,

nhưng cũng có lúc lại thiếu quan tâm làm cho NHNo&PTNT Hà Tĩnh gặp khó khăn

khi giải quyết các cơng việc quan trọng. Một số chính sách của NHNo&PTNT Việt

Nam về hoạt động của NHNo&PTNT nói chung và hoạt động cho vay hộ sản xuất

nói riêng đơi khi còn mang tính khái qt cao, khơng phù hợp với thực tế địa

phương, cần phải có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5.5. Chất lượng nhân lực, đặc biệt là cán bộ tín dụng

Yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của

bất cứ một hoạt động nào trên mọi lĩnh vực. Đối với hoạt động tín dụng thì yếu tố

con người lại càng đóng vai trò quan trọng, nó quyết định đến chất lượng dịch vụ và

hình ảnh của Ngân hàng, từ đó qut định đến hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.

Bởi vậy, cần dành một quỹ thời gian để hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến

thức về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng nghiệp vụ Marketing, kỹ năng bán hàng,

kỹ năng thương thảo hợp đồng và văn hoá doanh nghiêp; đồng thời, phải thực hiện

tốt công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt cán bộ.

Tuy nhiên, tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh, đội ngũ cán bộ tuy đông song chất lượng

thấp do tuổi đời bình qn cao, lại khơng được đào tạo cơ bản, thiếu kiến thức về

pháp luật, ngoại ngữ, vi tính… Cán bộ cho vay hộ sản xuất kinh doanh thời gian

qua chỉ mới biết cho vay và thu nợ đơn thuần, chưa đủ trình độ để tham gia các

chương trình dự án có quy mơ vừa và lớn trong sản xuất, chế biến, kinh doanh hay

các hoạt động có kỹ thuật, chun ngành cao. Một số cán bộ chưa tính tốn hiệu quả

đầu tư khi cho vay, cho vay thiếu đồng bộ, phân tán, chưa quan tâm đến viêc kiểm

tra mục đích và hiệu quả sử dụng vốn. Trong tiềm thức của phần lớn cán bộ Ngân

hàng việc cho vay từng hộ món nhỏ, địa bàn rộng, đi lại khó khăn, chi phí lớn, lợi

nhuận nhỏ nên ngại tiếp cận cho vay kinh tế hộ, sợ cho vay khó thu hồi nợ, chỉ

muốn cho vay các doanh nghiệp. Tỷ lệ cán bộ tín dụng của Ngân hàng còn thấp

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A25Chuyên đề tốt nghiệp( chiếm khoảng 40% số cán bộ Ngân hàng), tỷ lệ dư nợ bình quân của một cán bộ

tín dụng còn q lớn.

Mặt khác, đối tượng của cho vay hộ sản xuất là các hộ gia đình, mà chủ yếu là

các hộ nơng dân, trình độ nói chung còn thấp, chưa tiếp cận được hết các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Lợi dụng tình hình đó, một số cán bộ tín

dụng đã gây khó khăn để tư lợi cá nhân, gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới hiệu quả tín

dụng, người dân khơng được hưởng hết những lợi ích mà các chính sách về phát

triển kinh tế hộ và kinh tế nông thôn mang lại.Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A26Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT

Ở NHNo&PTNT HÀ TĨNH

1. Kết quả cho vay trực tiếp tới hộ sản xuất của NHNo&PTNT Hà Tĩnh

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ

trương, chính sách để phát triển nơng nghiệp, nơng thơn. Đặc biệt, chính sách cho

vay hộ sản xuất đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức của

người dân, góp phần xố đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giảm dần từng

bước khoảng cách giữa các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa với khu

vực đồng bằng, thành thị, vùng công nghiệp tập trung.

Để thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương, NHNo

Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư cho vay trực tiếp tới hộ. Sau gần 20 năm, tín dụng

Ngân hàng đã thực sự góp phần đổi mới đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương,

tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế: Từ sản xuất mang tính tự cung, tự cấp sang

sản xuất hàng hố; từ xản xuất nơng nghiệp chủ yếu trồng lúa sang kết hợp với

trồng cây cơng nghiệp có giá trị cao; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền

thống; khai thác tối đa nguồn tài nguyên và nhân lực mọi vùng kinh tế, đời sống

của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

1.1. Giai đoạn 1991 – 1998

Bảng 7: Kết quả cho vay một số ngành nghề sản xuất

của NHNo&PTNT Hà Tĩnh giai đoạn 1991 -1998

Loại hình sản xuất

Nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp

Thủ cơng nghiệp

Thuỷ hải sản

Thương mại, dịch vụ

Cho vay đời sống

Ngành nghề khácSố lượt hộ

Doanh số cho vay (tỷ đồng)

426.019

1.028

21.749

48

39.474

92

35.596

50

12.217

19

70.021

235Nhờ xác định hướng đầu tư là tập trung cho vay trực tiếp hộ nên từ năm 1991 đến

hết năm 1998 Ngân hàng đã cho 605.076 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho

vay 1.473 tỷ đồng. Doanh số thu nợ 1.247 tỷ đồng. Số hộ dư nợ đến ngày 31 – 12 –

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A27Chuyên đề tốt nghiệp1998 là 82 ngàn hộ, với dư nợ 228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70% trong tổng dư nợ.

Cho vay hộ sản xuất đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn để sản xuất, kinh

doanh và đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp. Việc khôi phục và phát

triển các ngành nghề truyền thống cũng được chú trọng, nhất là các ngành nghề

như: mộc Thái Yên (Đức Thọ). rèn Trung Lương (Hồng Lĩnh), sản xuất gạch ngói

và vật liệu xây dựng…

Để có nguồn vốn đầu tư cho kinh tế hộ, NHNo Hà Tĩnh đã tích cực tìm mọi giải

pháp để huy động vốn trên địa bàn, ngoài ra còn khai thác tối đa các nguồn tài trợ

uỷ thác đầu tư.

Hiệu quả đồng vốn tín dụng Ngân hàng thể hiện trên các mặt kinh tế - xã hội:

- Vốn NHNo&PTNT đã khắc phục dần tình trạng vay nặng lãi, bán lúa non ở

nông dân, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, góp phần xố đói, giảm

nghèo.

- Thông qua sinh hoạt của các tổ vay vốn đã củng cố khối đoàn kết giúp đỡ nhau

trong cộng đồng, gắn bó hơn tình làng, nghĩa xóm, ổn định tình hình trật tự, trị an

trong thơn xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Khai thác tối đa tiềm năng đất đai và lao động trên địa bàn. Chuyển dịch cơ

cấu cây trồng, vât nuôi. Từ sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa chuyển sang

các cây có giá trị kinh tế cao như: lạc, đậu, mía, chè, cam, bưởi… hình thành nên

những vùng trồng cây ăn quả tập trung như: cam bù Hương Sơn, Bưởi Phúc Trạch

Hương Khê…

- Cho vay hộ sản xuất đã đầu tư đưa tiến bộ khoa học cơng nghệ vào nơng

nghiệp như: chương trình lai sin hố đàn bò, nạc hố đàn lợn… Sản phẩm nông

nghiệp không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngồi

và được khách hàng quốc tế ưa thích. Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng nhanh, thu

nhập của người dân ngày càng được nâng cao, đời sống được cải thiện từng bước.

- Người dân đã quen với sản xuất hàng hố, biết tính tốn hiệu quả kinh tế, có ý

thức tiết kiệm chi tiêu, tích luỹ cho mở rộng đầu tư sản xuất, làm giàu cho gia đình

và góp phần làm giàu cho xã hội.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 6: Tổng thu nhập bình quân đầu người của các cán bộ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×