Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN

II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

NộiMai Văn Nguyên – Lớp 10_07Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà33Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ HàKẾT LUẬNHạch tốn kế tốn là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản

lý kinh tế, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Vì vậy kế tốn giữ vai

trò đặc biệt cần thiết và quan trọng đối với hoạt động kinh tế tài chính nói chung

và đối với cơng tác quản lý và sử dụng tài sản cố định ở mỗi doanh nghiệp nói

riêng.

Tổ chức cơng tác kế tốn tài sản cố định ở doanh nghiệp, đáp ứng được yêu

cầu quản lý TSCĐ là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng

TSCĐ, và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo

Cơng ty, đặc biệt của phòng kế tốn thống kê tài chính, với sự cố gắng của

mình, em đã hồn thành báo cáo nhưng cũng khơng thể khơng có những thiếu

sót, em rất mong có sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của cơ giáo và ban lãnh đạo

của Cơng ty cùng tồn thể các bác các cơ các chú phòng kế tốn thống kê tài

chính. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành đã nâng cao thêm cho em trình độ

nghiệp vụ thực tế, đặc biệt hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như chức

năng vai trò của cơng tác kế tốn doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn, em đã đi sâu

tìm hiểu cơng tác kế tốn TSCĐHH ở Cơng ty và hồn thành bản luận văn này.

Do thời gian có hạn, cộng với kinh nghiệm thực tế chưa có nên bản luận văn

khơng tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của

Cơ giáo Lê Thị Nhuận cùng với các cơ, chú, anh, chị phòng kế tốn Cơng ty để

bản luận văn thêm phần hoàn thiện .

Em xin chân thành cảm ơn !Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0734Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàSƠ ĐỒ

****************SƠ ĐỒ 1Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0735Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ HàKẾ TỐN TSCĐHH TĂNG DO MUA NGOÀI DÙNG VÀO HOẠT ĐỘNG SXKD

TK 111,112, 331....TK 241 (1)(Nếu mua về phải

qua lắp đặt chạy thử)

Giá mua, cpTK 211TK 111,112.331...Khi đưa TSCĐHHCKTM, được giảm giávào sử dụngTSCĐHH mua vàoNếu mua về sử dụng ngayLiên quan trực tiếpTK 133 (2)

Thuế GTGT

(nếucó)TK 333 (3)Thuế nhập khẩu

TK 333 (2)

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

TK 133 (2)

TK 333 (12)

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

(nếu được khấu trừ)

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

(nếu không được khấu trừ

TK 333 (8)

Đồng thời ghi:Lệ phí trước bạ (nếu có)TK 411TK 441

Nếu mua TSCĐHH bằng nguồn

vốn đầu tư XDCB

TK 441

Nếu mua TSCĐHH bằng quỹ đầu

tư phát triểnMai Văn Nguyên – Lớp 10_0736Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà

SƠ ĐỒ 2KẾ TỐN TSCĐ TĂNG DO MUA NGOÀI

THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM, TRẢ GĨP

TK 111.112TK 331Định kỳ

thanh tốn tiềnTK 211Tổng số tiền

phải thanh toánNguyên giá ghi theo giá mua

trả tiền ngay tại thời điểm muaTK 242

TK 635

Lãi

Định kỳ phân bổ dần vào chi phí

trả chậm

theo số lãi trả chậm, trả góp định kỳ

TK 133(2)

Thuế

GTGTSƠ ĐỒ 3

KẾ TỐN TSCĐ TĂNG DO MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔIMai Văn Nguyên – Lớp 10_0737Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

1. Trường hợp mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH tương tự

TK 211TK 214

Giá trị hao mòn TSCĐ

Ngun

TSCĐHH

đưa đi trao đổigiá

hữu hình đưa đi trao đổi

TK 211

Nguyên giá TSCĐHH nhận về (Ghi theo

GTCL của TSCĐHH đưa đi trao đổi)2. Trường hợp mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH khơng tương tự

TK 211TK811

Ghi giảm nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổiGiá trị còn lại

TK 214

Giá trị hao mònTK 711TK 131TK 211Gía trị hợp lý TSCĐHH

Giá trị hợp lý của TSCĐHH nhận về

đưa đi trao đổi và thuế

và thuế GTGT (nếu có)

GTGT

TK 333.11

Thuế GTGT nếu cóTK 133(2)

Thuế GTGT (nếu có)

TK 111, 112

Nhận số tiền phải thu thêm

thanh toán số tiền phải trả thêm

SƠ ĐỒ 4Kết

KẾ TỐN TSCĐ TĂNG DO TỰ CHẾ

chuyển

chi

TK 621

phíTK 154

sản

Mai Văn Nguyên – xuất

Lớp 10_07

phất

sinhTK 632

38Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Giá thành thực tế sản phẩm chuyển thành

TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanhTK 622

Chi phí vượt mức bình thường của TSCĐ tự chế

TK 155

TK 627

Giá thành sản

phẩm nhập khoXuất kho sản phẩm

để chuyển thành TSCĐĐồng thời ghi:

TK 512TK 211

Ghi tăng nguyên giá TSCĐ (Doanh thu là giá thành thực tế sản

phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh)TK 111, 112, 331 …

Chi phí trực tiếp liên quan khác

(chi phí lắp đặt, chạy thử…)SƠ ĐỒ 5

KẾ TOÁN TSCĐ TĂNG DO MUA SẮM BẰNG QUỸ PHÚC LỢI

DÙNG VÀO HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢIMai Văn Nguyên – Lớp 10_0739Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x