Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Nguyên giá TSCĐHH (giá trị ghi sổ ban đầu)

1 Nguyên giá TSCĐHH (giá trị ghi sổ ban đầu)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

Ngun giá TSCĐHH là tồn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để

có TSCĐHH tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

TSCĐHH của doanh nghiệp từ các nguồn khác nhau, do vậy nguyên giá

TSCĐHH trong từng trường hợp được tính toán, xác định như sau:

a. Mua sắm TSCĐHH (mua mới và cũ)

Nguyên giá TSCĐHH mua sắm là mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản

thuế (không bao gồm các khoản thuế được hồn lại), các chi phí liên quan trực

tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

như: lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐHH, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nâng

cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ …

Nếu mua TSCĐHH trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐHH mua sắm là giá

mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (khơng bao gồm

các khoản thuế được hồn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến

thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận

chuyển bốc dỡ, chi phí nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ…

Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch

toán vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh tốn, trừ đi số chênh lệch đó được

tính vào ngun giá của TSCĐHH theo quy định vốn hóa chi phí lãi vay.

b. Trường hợp tự xây dựng, sản xuất

Nguyên giá TSCĐHH là giá trị thực tế của TSCĐHH cộng (+) với các chi

phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan phải chi ra tính đến thời

điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng( trừ các khoản lãi nội

bộ, các chi phí khơng hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi

phí khác vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất).

c. Nguyên giá TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi

Nếu mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH không tương tự hoặc tài sản

khác được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐHH nhận về hoặc giá trị hợp lý

Mai Văn Nguyên – Lớp 10_076Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm, hoặc trừ đi

các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (trừ các khoản thuế được hồn

lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐHH

vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Trường hợp mua dưới hình thức trao đổi lấy một TSCĐHH tương tự, hoặc

có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một TSCĐHH tương tự

thì ngun giá của TSCĐHH đó được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐHH

đem trao đổi.

d. TSCĐHH do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức

giao thầu

Ngun giá của TSCĐHH là quyết tốn cơng trình xây dựng theo quy định

tại quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các

chi phí liên quan trực tiếp khác.

Đối với TSCĐHH là súc vật làm việc và cho sản phẩm, vườn cây lâu năm

thì ngun giá là tồn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho súc vật, vườn cây đó

từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định tại

quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan.

e. Đối với TSCĐHH được cấp, được điều chuyển đến

Nguyên giá TSCĐHH là giá trị còn lại trên sổ kế tốn của TSCĐHH ở các

đơn vị được cấp, đơn vị điều chuyển… hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của hội

đồng giao nhận (+) các chi phí mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời

điểm đưa TSCĐHH vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá TSCĐHH điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán

phụ thuộc trong doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển

phù hợp với bộ hồ sơ của TSCĐHH đó. Đơn vị nhận TSCĐHH căn cứ vào

nguyên giá, số khấu hao lũy kế, giá trị còn lại trên sổ kế tốn và bộ hồ sơ của

TSCĐHH đó để phản ánh vào sổ kế tốn. Các chi phí liên quan tới việc điềuMai Văn Nguyên – Lớp 10_077Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

chuyển TSCĐHH giữa các đơn vị thành viên hạch tốn phụ thuộc khơng hạch

tốn tăng ngun giá TSCĐHH mà hạch tốn vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

g. Đối với TSCĐHH được cho, được tặng, được biếu, nhận vốn góp liên

doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa…

Nguyên giá TSCĐHH là giá trị theo đánh giá thực tế của hội đồng giao

nhận cộng (+) các chi phí mà bên nhận phải chi ra tính đến thời điểm đưa

TSCĐHH vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

4.2. Giá trị còn lại của TSCĐHH

Là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐHH và số khấu hao lũy kế (hoặc giá trị

hao mòn lũy kế) của TSCĐHH tính đến thời điểm báo cáo.

Giá trị còn lại của TSCĐHH được xác định theo cơng thức sau:Giá trị còn lại

của TSCĐHHNgun giá

=TSCĐHHSố khấu hao

-lũy kế của TSCĐHHHoặcGiá trị còn lại

của TSCĐHHNguyên giá

=TSCĐHHGiá trị hao mòn

-lũy kế của TSCĐHHII. KẾ TỐN CHI TIẾT TSCĐHH

1. Kế toán chi tiết TSCĐHH ở địa điểm sử dụng, bảo quản

Để quản lý, theo dõi TSCĐHH theo địa điểm sử dụng, người ta mở “ Sổ tài

sản theo đơn vị sử dụng” cho từng đơn vị, bộ phận. Sổ này dùng để theo dõi tình

hình tăng, giảm TSCĐHH trong suốt thời gian sử dụng tại đơn vị trên cơ sở các

chứng từ gốc về tăng giảm TSCĐHH. Mẫu sổ tài sản theo đơn vị sử dụng:

Sổ tài sản theo đơn vị sử dụng

Năm…………Ghi

Ghi tăng TSCĐHHMai Văn Nguyên – Lớp 10_07Ghi giảm TSCĐHHchú8Luận văn tốt nghiệp

Nội

Chứng từTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàTên nhãn hiệuChứng từquy cáchĐơnSốNgàyTSCĐHH vàvịhiệuthángcơng cụ laotínhABđộng nhỏ

CDSốĐơnlượnggiá12Số tiền3=1x2SốNgàyhiệuthángEGSốSốdolượngtiềnH45LTên đơn vị (phòng ban hoặc người sử dụng)

Ngày …. tháng … năm…

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốc( Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)2. Kế toán chi tiết TSCĐHH ở bộ phận kế toán

Theo dõi chi tiết cho từng TSCĐHH của doanh nghiệp, tình hình thay đổi

ngun giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từngTSCĐHH bộ phận kế

tốn sử dụng thẻ TSCĐHH. Thẻ TSCĐHH do kế toán TSCĐHH lập cho từng

đối tượng ghi TSCĐHH.

Căn cứ để kế toán lập thẻ TSCĐHH là:

- Biên bản giao nhận TSCĐHH

- Biên bản đánh giá lại TSCĐHH

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐHH

- Biên bản thanh lý TSCĐHH

- Các tài liệu kỹ thuật có liên quan

Mẫu thẻ TSCĐHH

Đơn vị …….

Địa chỉ……..Mã số S23-DN

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Ngày… tháng… năm … lập thẻCăn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐHH số… ngày… tháng… năm…Mai Văn Nguyên – Lớp 10_079Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Nguyên giá TSCĐHH (giá trị ghi sổ ban đầu)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×