Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH

Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

- Giá trị của TSCĐHH bị hao mòn dần và chuyển dần từng phần vào chi

phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Song giá trị của nó lại chuyển dịch

từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra.

- TSCĐHH chỉ thực hiện được một vòng luân chuyển khi giá trị của nó

được thu hồi tồn bộ.

2. Phân loại TSCĐHH

Phân loại TSCĐHH là việc phân chia toàn bộ TSCĐHH hiện có của doanh

nghiệp theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý.

Do TSCĐHH trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu

hiện, tính chất đầu tư, cơng dụng và tình hình sử dụng khác nhau nên để thuận

lợi cho việc quản lý và hạch tốn TSCĐHH, vì vậy cần phân loại TSCĐHH

bằng cách sắp xếp TSCĐHH vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định.

Thơng thường có một số cách phân loại chủ yếu sau :

2.1. Phân loại TSCĐHH theo hình thái và biểu hiện và công cụ kinh tế

Theo phương pháp này, toàn bộ TSCĐHH của doanh nghiệp được chia làm

các loại:

- Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc : là tồn bộ các cơng trình kiến trúc như

nhà làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, đường xá, cầu cống, cầu

tàu…phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Loại 2: Máy móc, thiết bị: là tồn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng

trong hoạt động của doanh nghiệp như máy móc thiết bị chun dùng, máy móc

thiết bị cơng tác, dây truyền công nghệ…

- Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn bao gồm: các loại phương

tiện vận tải và các thiết bị truyền dẫn về thông tin, nước, băng truyền tải vật tư,

hàng hóa…

- Loại 4: Thiết bị dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong

công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính, thiếtMai Văn Nguyên – Lớp 10_073Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút

bụi…

- Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm: là các

vườn cây lâu năm như cà phê, chè, cao su, vườn cây ăn quả…, súc vật làm việc

như trâu, bò, ngựa cày kéo…, súc vật chăn ni để lấy sản phẩm như bò sữa…

- Loại 6: Các loại TSCĐHH khác: là toàn bộ các loại TSCĐHH khác chưa

liệt kê vào 5 loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật…

2.2. Phân loại TSCĐHH theo tình hình sử dụng

Căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐHH có thể chia tồn bộ TSCĐHH của

doanh nghiệp thành các loại:

- TSCĐHH đang dùng

- TSCĐHH chưa dùng

- TSCĐHH không cần dùng và chờ thanh lý

Dựa vào cách phân loại này người quản lý nắm được tổng quát tình hình

sử dụng TSCĐHH trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp sử

dụng tối đa các TSCĐHH hiện có, giải phóng nhanh các TSCĐHH khơng cần

dùng và chờ thanh lý để thu hồi vốn.

2.3. Phân loại TSCĐHH theo quyền sở hữu

Căn cứ vào quyền sở hữu đối với TSCĐHH thì TSCĐHH của doanh nghiệp

được chia thành:

- TSCĐHH tự có: là những TSCĐHH được xây dựng, mua sắm, hình

thành từ nguồn vốn ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp. Bằng nguồn vốn vay,

nguồn vốn liên doanh, các quỹ của doanh nghiệp và các TSCĐHH được qun

tặng, viện trợ khơng hồn lại.

- TSCĐHH thuê ngoài: là những TSCĐHH của doanh nghiệp hình thành

do việc doanh nghiệp đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp

đồng thuê TSCĐHH.

2.4. Phân loại TSCĐHH theo nguồn hình thành

Mai Văn Nguyên – Lớp 10_074Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

TSCĐHH được chia thành các loại sau:

- TSCĐHH mua sắm xây dựng bằng nguồn vốn được cấp (Nhà nước cấp,

cấp trên cấp)

- TSCĐHH mua sắm bằng nguồn vốn vay (vay ngân hàng, vay các đối

tượng khác)

- TSCĐHH xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung (bằng quỹ đầu tư phát

triển, quỹ phúc lợi)

- TSCĐHH nhận góp vốn liên doanh, liên kết từ các đơn vị trong và ngoài

nước.

Theo cách phân loại này người quản lý xác định được chính xác nguồn

hình thành và thu hồi vốn về TSCĐHH trong đơn vị, đồng thời có biện pháp

huy động và sử dụng có hiệu quả vốn về TSCĐHH.

3. Yêu cầu quản lý TSCĐHH và nhiệm vụ kế toán

- Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ về số lượng, hiện trạng và giá trị

TSCĐHH hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐHH trong nội bộ

doanh nghiệp.

- Tính tốn và phân bổ số trích khấu hao TSCĐHH tính vào các đối tượng

chịu chi phí và việc thu hồi, sử dụng nguồn vốn khấu hao.

- Tham gia lập kế hoạch sửa chữa, dự đốn chi phí sửa chữa, tính tốn

chính xác chi phí sửa chữa thực tế khi cơng việc sửa chữa hoàn thành.

- Tham gia tổ chức kiểm kê, đánh giá lại TSCĐHH

4. Đánh giá TSCĐHH

Đánh giá TSCĐHH là biểu hiện giá trị TSCĐHH theo những quy tắc nhất

định. Đánh giá TSCĐHH là điều kiện cần thiết để kế toán TSCĐHH tính khấu

hao và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.

4.1 Nguyên giá TSCĐHH (giá trị ghi sổ ban đầu)Mai Văn Nguyên – Lớp 10_075Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

Nguyên giá TSCĐHH là tồn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để

có TSCĐHH tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

TSCĐHH của doanh nghiệp từ các nguồn khác nhau, do vậy nguyên giá

TSCĐHH trong từng trường hợp được tính tốn, xác định như sau:

a. Mua sắm TSCĐHH (mua mới và cũ)

Nguyên giá TSCĐHH mua sắm là mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản

thuế (không bao gồm các khoản thuế được hồn lại), các chi phí liên quan trực

tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

như: lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐHH, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nâng

cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ …

Nếu mua TSCĐHH trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐHH mua sắm là giá

mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm

các khoản thuế được hồn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến

thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận

chuyển bốc dỡ, chi phí nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ…

Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch

tốn vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ đi số chênh lệch đó được

tính vào ngun giá của TSCĐHH theo quy định vốn hóa chi phí lãi vay.

b. Trường hợp tự xây dựng, sản xuất

Nguyên giá TSCĐHH là giá trị thực tế của TSCĐHH cộng (+) với các chi

phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan phải chi ra tính đến thời

điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng( trừ các khoản lãi nội

bộ, các chi phí khơng hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi

phí khác vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất).

c. Nguyên giá TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi

Nếu mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH khơng tương tự hoặc tài sản

khác được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐHH nhận về hoặc giá trị hợp lý

Mai Văn Nguyên – Lớp 10_076Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và đặc điểm của TSCĐHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×