Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thông báo của Chủ tịch HĐQT về việc thanh lý xe ôtô U Oát

- Thông báo của Chủ tịch HĐQT về việc thanh lý xe ôtô U Oát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

trong q trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐHH và những khoản tăng, giảm

hao mòn khác.

TSCĐHH trong Cơng ty có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

phải thực hiện trích khấu hao và thu đủ vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguyên

giá TSCĐHH. Các trường hợp đặc biệt khơng trích khấu hao cơ bản, doanh

nghiệp phải chấp hành đúng theo quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà

nước.

Căn cứ vào quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước đối với

doanh nghiệp và căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để lựa chọn

phương pháp tính tỷ lệ và mức trích khấu hao cho thích hợp, nhằm kích thích sự

phát triển của sản xuất kinh doanh ,đảm bảo cho việc thu hồi vốn nhanh, đầy đủ

và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Để phù hợp với

yêu cầu trên, Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn đã thực hiện việc trích khấu hao

TSCĐHH tại Công ty theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003

“Về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH” và chọn

phương pháp tính khấu hao TSCĐHH đều theo thời gian (phương pháp khấu hao

đường thẳng).

Mức khấu hao

năm của TSCĐHH=Nguyên giá

Năm sử dụngTheo công thức trên kế tốn tính chi tiết khấu hao của từng TSCĐHH và

phân bổ cho từng đối tượng sử dụng để tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ.

Ví dụ cụ thể:

Cách tính khấu hao của Công ty (ở mục 1 nhà cửa vật kiến trúc)

Trích khấu hao nhà kho để dầu (tháng 5/2007)

- Nguyên giá: 39.832.000 đ

- Năm sử dụng: 12 năm x 12 tháng = 144 tháng

- Vậy số khấu hao phải trích trong tháng là:Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0724Luận văn tốt nghiệp

Nội

39.832.000

144 thángTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà=276.600 đồngTrích khấu hao nhà chống độc hại xưởng sản xuất

- Nguyên giá: 44.089.000 đồng

- Năm sử dụng : 12 năm x 5 tháng = 60 tháng

- Số khấu hao phải trích trong tháng

44.089.000

=

7.348817

60

Tính khấu hao trạm biến áp thu lôi chống sét

- Nguyên giá: 19.700.130

- Năm sử dụng : 12 năm x 12 tháng =144 tháng

- Vậy số khấu hao phải trích trong tháng19.700.170

144=136.806Tài khoản sử dụng cho việc trích khấu hao vào phân bổ cho các đối tượng

sử dụng. TK 214 "hao mòn TSCĐHH" và các tài khoản dùng cho phân bổ các

đối tượng chịu khấu hao T K 6274 "chi phí sản xuất chung" TK 641 "chí phí bán

hàng" TK 6424 "chi phí quản lý doanh nghiệp" được phân bổ trong kỳ được kế

toán phản ánh như sau:

Nhà cửa vật kiến trúc:

1Nợ TK 627(411)

Có TK 214(1)214,801.345 ( xưởng sản xuất vải )Nợ TK 627(411)

Có TK 214(1)Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0715.042.903 ( xưởng sản xuất vỏ)25Luận văn tốt nghiệp

Nội

3

Nợ TK 627(412)

Có TK 214(1)

4Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà14.813.629 ( xưởng phụ trợ)Nợ TK 642(41)

Có TK 214(1)20.047.247 ( bộ phận quản lý)Máy móc thiết bị

1Nợ TK 627(411)

Có TK 214(3)2Nợ TK 627(411)

Có TK 214(3)3170.120.608 ( xưởng vải)112.961.185 ( xưởng vỏ )Nợ TK 627(411)

Có TK 214(3)19.806.060 ( xưởng sản xuất phụ)Phương tiện vận tải

Nợ TK 642(41)

Có TK 214(4)6.914.805đDụng cụ quản lý

Nợ TK 642(41)

Có TK 214(5)6.058.196 đĐể quản lý chặt chẽ và chính xác thì kế tốn TSCĐHH theo dõi tăng giảm

TSCĐHH và tính khấu hao chi tiết cho từng tháng trong năm, phân bổ cho từng

đối tượng sử dụng để tính giá thành trong kỳ (như chi tiết ở trong bảng khấu

hao TSCĐHH 5 tháng năm 2007).

Công việc của kế tốn TSCĐHH triết khấu hao trình tự hạch tốn như sau:

- Kế tốn mỗi tháng phải tính khấu hao của từng phân xưởng để tính giá

thành sản phẩm

Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0726Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

- Vào nhật ký chung và sổ cái tài khoản 2141 " Hao mòn TSCĐHH hữu

hình"

- Kế tốn căn cứ vào các số liệu đã có được, lên bảng tổng hợp tăng giảm

TSCĐHH hữu hình 5 tháng năm 2007 tại Cơng ty.

34. Kế tốn sửa chữa lớn TSCĐHH tại Cơng ty Cổ Phần Bao Bì Bỉm Sơn

Căn cứ vào kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐHH đã được lập

hàng năm do chủ tịch hội đồng quản trị của Cơng ty ký, hàng

tháng kế tốn TSCĐHH tiến hành trích trước sửa chữa lớn

TSCĐHH vào chi phí để tính giá thành sản phẩm trong kỳ. Cuối

năm căn cứ vào công tác sửa chữa lớn TSCĐHH thực tế phát

sinh trong năm kế toán TSCĐHH sẽ quyết toán giá trị sửa chữa

lớn TSCĐHH giữa kế hoạch được lập và giá trị thực tế phát sinh.

Năm 2007 kế hoạch trích trước sửa chữa lớn TSCĐHH đã được phê duyệt

là 1,2 tỷ hàng tháng ... Kế tốn tiến hành phản ánh cơng tác trích trước chi phí

sửa chữa lớn như sau:

Nợ TK 627(401) :63.750.000đ (xưởng vải)Nợ TK 627(402) :36.250.000đ (xưởng vỏ)Có TK 335(3) :Mai Văn Nguyên – Lớp 10_07100.000.000đ27Luận văn tốt nghiệp

NộiMai Văn Nguyên – Lớp 10_07Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà28Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàCHƯƠNG III

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG

TÁC KẾ TỐN TSCĐHH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ

BỈM SƠN

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TSCĐHH TẠI CƠNG TY

Cơng ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn nhận nhiệm vụ của tỉnh và Nhà nước giao

phó là một đơn vị cổ phần hoá với nhiệm vụ sản xuất vỏ bao xi măng tiêu thụ

trực tiếp của Công ty Xi Măng Bỉm Sơn. Tuy mới thành lập nhưng cũng khơng

ít khó khăn. Vấn đề đặt ra với Công ty cổ phần là không ngừng phát triển sản

xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả hạch toán cụ thể sản xuất đầu vào và tiêu

thụ sản phẩm đầu ra nhằm mang lợi nhuận cao, tiếp tục mở rộng thị trường, thị

trường tiêu thụ trước mắt là Công ty xi măng bỉm sơn, Vì vậy Cơng ty còn phải

tiếp tục mở rộng thị trường khác có như thế mới đáp ứng tình hình cơ chế kinh

tế mới hiện nay.

Qua q trình thực tập tại Cơng ty cũng như các kiến thức đã được học ở

trường đã giúp em có được những kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý và

trình tự hạch tốn. Hình thức sổ sách kế tốn mà Cơng ty áp dụng là hình thức

“Nhật ký chung”, theo hình thức này khi đưa vào sử dụng trên máy vi tính thì rất

thuận lợi, giảm được khối lượng ghi chép rất lớn. Sổ sách kế toán đảm bảo theo

mẫu mà Bộ tài chính đã ban hành.

1. Những ưu điểm đã đạt được trong cơng tác kế tốn TSCĐHH ở Công ty

1.1. Về phân loại TSCĐHH

Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành phân loại TSCĐHH tại Công

ty theo 4 loại như đã nêu. Cách phân loại này giúp Công ty quản lý, sử dụng đạt

hiệu quả và thuận tiện trong cơng tác hạch tốn TSCĐHH trong Công tyMai Văn Nguyên – Lớp 10_0729Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

Như vậy, mỗi cách phân loại TSCĐHH của Cơng ty đều có những tác dụng

riêng song nhìn chung các phân loại này đều giúp cho Công ty quản lý chặt chẽ

được TSCĐHH một cách cụ thể, chi tiết sử dụng TSCĐHH có hiệu quả .

1.2. Về hạch tốn chi tiết TSCĐHH

Cơng ty đã thực hiện đánh số cho TSCĐHH một cách khoa học và hợp lý.

Điều đó có tác dụng cho việc theo dõi, quản lý đối với từng đối tượng ghi

TSCĐHH trong Cơng ty. Một mặt giúp cho kế tốn thuận lợi trong việc sắp xếp

TSCĐHH theo các chỉ tiêu quản lý, xem xét kiểm tra khi cần thiết.Đồng thời

đảm bảo được trách nhiệm vật chất đối với từng cá nhân, bộ phận trong việc bảo

quản, sử dụng TSCĐHH

Hệ thống sổ sách chứng từ về TSCĐHH: Phòng tài chính kế tốn Công ty

đã xây dựng một hệ thống tổ chức sổ sách kế toán, cách thức ghi chép, phương

pháp hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐHH một cách khoa học, hợp

lý, phù hợp với những quy định kế toán về TSCĐHH hiên hành.

1.3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH

Nhìn chung, kế tốn tăng, giảm TSCĐHH đều được dựa trên cơ sở pháp lý:

các chứng từ gốc hợp lý, hợp lệ về mua sắm, nhượng bán, thanh lý, chi phí vận

chuyển, lắp đặt chạy thử…..các biên bản bàn giao TSCĐHH, biên bản kiểm tra

tình trạng kỹ thuật TSCĐHH, các quyết định điều chuyển và các nghiệp vụ này

đều được ghi sổ phù hợp với chế độ kế toán hiện hành của nhà nước.

1.4. Phương pháp tính khấu hao và kế tốn khấu hao TSCĐHH

Hàng tháng, Cơng ty đều lập các kế hoạch khấu hao và đã phản ánh được

lượng khấu hao theo từng nguồn hình thành TSCĐHH. Nhưng Cơng ty cần chú

ý tới việc tính khấu hao TSCĐHH được hình thành từ vốn vay tín dụng tại Cơng

ty, các TSCĐHH được hình thành từ nguồn vốn tín dụng được tính khấu hao

theo thời hạn của hợp đồng vay

1.5. Về kế toán sửa chữa lớn TSCĐHHMai Văn Nguyên – Lớp 10_0730Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thông báo của Chủ tịch HĐQT về việc thanh lý xe ôtô U Oát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×