Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty (Phụ lục 1)

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty (Phụ lục 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Cơng ty

Để cho bộ máy kế tốn hoạt động có hiệu quả: cung cấp thơng tin một cách

kịp thời, chính xác và đầy đủ, Cơng ty áp dụng hình thức kế toán “tập trung”.

Sơ đồ bộ máy kế toán tại Cơng ty (Phụ lục 2)

- Kế tốn trưởng: Là người đứng đầu bộ máy kế tốn, có nhiệm vụ phụ

trách hướng dẫn các kế toán viên thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đồng thời

giúp giám đốc tổ chức lãnh đạo thực hiện tồn bộ cơng tác thống kê.

- Kế tốn ngun vật liệu: theo dõi tình hình tăng giảm NVL, tình hình

nhập xuất tồn kho NVL về cả số lượng và giá cả, cuối tháng lập bảng phân bổ

chuyển cho kế tốn tổng hợp chi phí về tính giá thành.

- Kế tốn tổng hợp : Có nhiệm vụ theo dõi TSCĐHH, tập hợp chi phí và

tính giá thành sản phẩm, lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

- Kế tốn giá: Có nhiệm vụ xét giá đối với vật tư đầu vào và sản phẩm bán

ra.

- Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ thanh tốn với khách hàng về cơng nợ

thanh toán tạm ứng các khoản phải thu phải trả và theo dõi việc thanh toán đối

với ngân sách nhà nước .

- Kế toán tiền lương: theo dõi việc trả lương đối với cán bộ cơng, thanh tốn

lương cho CBCNV và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho từng đối

tượng sử dụng.

- Thủ quỹ: Là người quản lý số tiền mặt, rút tiền gửi ngân hàng về nhập

Quỹ.

4.2. Hình thức kế tốn tại Cơng ty

Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ

nghiệp vụ của cán bộ kế tốn, Cơng ty đã chọn và sử dụng hình thức kế tốn là

“nhật ký chung”.

Sơ đồ đồ hạch tốn theo hình thức nhật ký chung (Phụ lục 3)

4.3. Các chính sách kế tốn áp dụng

Niên độ kế tốn của Cơng ty là 1 năm: bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày

01/12. Định kỳ hàng tháng khoá sổ vào ngày cuối tháng và lập báo cáo tháng,

quý, năm.

Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0719Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

- Đồng tiền hạch tốn : VNĐ

- Tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ

- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, khấu

hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số:

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các chuẩn mực

kế tốn Việt Nam do Bộ tài chính ban hành kèm theo các thông tư hướng dẫn

sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn doanh nghiệp của Bộ tài chính.

II. TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TSCĐHH TẠI CƠNG TY CỔ

PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN

Tại Cơng ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn có nhân viên kế tốn theo dõi riêng

TSCĐHH, hạch tốn TSCĐHH hữu hình của Cơng ty phản ánh trên TK 211

theo nguyên giá. Hiện tại Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn được sử dụng 5 tiểu

khoản:

1- TK 2112 : Nhà cửa vật kiến trúc

2- TK 2113 : Máy móc thiết bị

3- TK 2114 : Phương tiện vận tải truyền dẫn

4- TK 2115 : Thiết bị dụng cụ quản lý

5- TK 2118 : Tài sản cố định khác.

Tài sản cố định hữu hình ở Cơng ty được hình thành và phân chia ra gồm

nhiều loại, mỗi loại có tính năng tác dụng khác nhau, phục vụ đắc lực cho hoạt

động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

1. Đặc điểm TSCĐHH của Công ty

TSCĐHH là một trong ba yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến

quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. TSCĐHH khi phát sinh được Công ty ghi

nhận theo giá gốc, trong quá trình sử dụng TSCĐHH được ghi nhận theo nguyên

giá hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0720Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà

Nội

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.Tỷ lệ khấu hao được

áp dụng theo quyết định 206/ 2003/ QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài

chính.

TSCĐHH trong Cơng ty tại thời điểm 30/5/2007 có tổng giá trị: 84,941 tỷ

đồng, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Kể từ khi đi vào sản xuất từ ngày 1/7/1999, TSCĐHH của Công ty đã

tham gia hiệu quả vào q trình sản xuất kinh doanh của Cơng ty, tỷ lệ trích

khấu hao đạt 68,24% so với nguyên giá.

2. Kế tốn chi tiết TSCĐHH

Kế tốn TSCĐHH trong Cơng ty sử dụng các chứng từ, sổ sách sau:

- Biên bản giao nhận TSCĐHH

- Hoá đơn mua TSCĐHH

- Biên bản thanh lý TSCĐHH

- Thẻ TSCĐHH

- Sổ chi tiết TSCĐHH

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐHH

- Nhật ký chung

- Sổ cái TSCĐHH.

Sơ đồ luân chuyển và trình tự ghi sổ sách (Phụ lục 4).

Khi có nghiệp vụ mua sắm TSCĐHH và thanh lý TSCĐHH, kế toán căn cứ

vào biên bản giao nhận TSCĐHH, biên bản thanh lý TSCĐHH cùng với hoá đơn

mua sắm, ghi vào thẻ TSCĐHH. Từ thẻ TSCĐHH, kế toán ghi vào sổ chi tiết

TSCĐHH.

Đồng thời từ những chứng từ trên, kế tốn vào bảng tính và phân bổ khấu

hao TSCĐHH và nhật ký chung.

Cuối tháng từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐHH vào nhật ký chung,

và từ nhật ký chung kế toán vào sổ cái TK 211.

3. Kế toán tổng hợp TSCĐHH

Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0721Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà

Nội

3.1. Hạch tốn tăng TSCĐHH

Ngày 2/5, Cơng ty mua 1 bộ thiết bị báo khói.

- Nguyên giá: 13.090.909 đ

- Thuế VAT 10% : 1.309.091 đ

- Tổng giá thanh tốn : 14.400.000 đ

Cơng ty đã thanh tốn đủ số tiền trên cho bên bán bằng chuyển khoản.

Sau khi nhận đủ chứng từ gốc và các hồ sơ liên quan của TSCĐHH như:

- Hợp đồng kinh tế

- Hoá đơn mua hàng

- Biên bản nghiệm thu và bàn giao

- Phiếu nhập xuất kho

- Biên bản thanh lý hợp đồng

Kế toán kiểm tra hồ sơ xem đã đủ và hợp lệ chưa và sau đó tiến hành định

khoản và ghi sổ kế toán như sau:

Định khoản tăng TSCĐHH

Nợ TK 211:13.090.909đNợ TK 133(2) : 1.309.091đ

Có TK 112:14.400.000đTrình tự ghi chép vào sổ kế toán

- Kế toán vào thẻ TSCĐHH ( thẻ này được lưu lại phòng kế tốn)

- Sổ chi tiết TSCĐHH

- Vào nhập ký chung

- Cuối kỳ hạch toán vào sổ cái và tổng hợp tăng giảm TSCĐHH trong kỳ

3.2. Hạch toán giảm TSCĐHH hữu hình

Tháng 5/ 2007, Cơng ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn có tờ trình

gửi lên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cho phép thanh lý xe

ơtơ U t đã khấu hao hết với tình trạng kỹ thuật xe không đápMai Văn Nguyên – Lớp 10_0722Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội

ứng được nhu cầu phục vụ cho sản xuất. Vì vậy Cơng ty đã

quyết định thanh lý.

Sau đó Cơng ty cổ phần bao bì ra quyết định số 68 / HĐQT cho phép Công

ty cổ phần thanh lý tài sản trên.

- Nguyên giá: 128.544.798đ

- Đã khấu hao : 128.544.798đ

- Giá trị còn lại : 0

Số tiền thanh lý thu được bằng tiền mặt là: 25.000.000đ

Kế toán TSCĐHH căn cứ vào hồ sơ thanh lý TSCĐHH

- Thông báo của Chủ tịch HĐQT về việc thanh lý xe ôtô U Oát

- Biên bản thành lập hội đồng thanh lý TSCĐHH

- Phiếu thu tiền về thanh lý

Kế toán căn cứ vào các chứng từ và các hồ sơ trên tiến hành các việc sau:

- Rút thẻ TSCĐHH ghi bút toán xoá sổ tài khoản trên ghi giảm do thanh lý

- Vào sổ kế toán chi tiết TSCĐHH ghi có cho TK đã thanh lý

- Vào nhật ký chung ghi giảm nguyên giá về số tài sản đã thanh lý và thể

hiện số tiền thu được về thanh lý và số tiền chi về thanh lý

- Cuối cùng kế toán TSCĐHH phải lên bảng tổng hợp giảm trong kỳ.

Các bút toán định khoản

Nợ TK 214 :128.544.798đCó TK 211:

Nợ TK 111:

Có TK 333(1):

Có TK 711:128.544.798đ25.000.000đ

2.272.728đ

22.727.272đ3.3. Kế tốn khấu hao TSCĐHH tại Cơng ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn

Hạch tốn hao mòn TSCĐHH tại Cơng ty được phản ánh vào TK 214 "Hao

mòn TSCĐHH". Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hao mòn TSCĐHHMai Văn Nguyên – Lớp 10_0723Luận văn tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà

Nội

trong q trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐHH và những khoản tăng, giảm

hao mòn khác.

TSCĐHH trong Cơng ty có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

phải thực hiện trích khấu hao và thu đủ vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ ngun

giá TSCĐHH. Các trường hợp đặc biệt khơng trích khấu hao cơ bản, doanh

nghiệp phải chấp hành đúng theo quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà

nước.

Căn cứ vào quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước đối với

doanh nghiệp và căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để lựa chọn

phương pháp tính tỷ lệ và mức trích khấu hao cho thích hợp, nhằm kích thích sự

phát triển của sản xuất kinh doanh ,đảm bảo cho việc thu hồi vốn nhanh, đầy đủ

và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Để phù hợp với

yêu cầu trên, Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn đã thực hiện việc trích khấu hao

TSCĐHH tại Cơng ty theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003

“Về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH” và chọn

phương pháp tính khấu hao TSCĐHH đều theo thời gian (phương pháp khấu hao

đường thẳng).

Mức khấu hao

năm của TSCĐHH=Nguyên giá

Năm sử dụngTheo cơng thức trên kế tốn tính chi tiết khấu hao của từng TSCĐHH và

phân bổ cho từng đối tượng sử dụng để tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ.

Ví dụ cụ thể:

Cách tính khấu hao của Cơng ty (ở mục 1 nhà cửa vật kiến trúc)

Trích khấu hao nhà kho để dầu (tháng 5/2007)

- Nguyên giá: 39.832.000 đ

- Năm sử dụng: 12 năm x 12 tháng = 144 tháng

- Vậy số khấu hao phải trích trong tháng là:Mai Văn Nguyên – Lớp 10_0724Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty (Phụ lục 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×