Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên cạnh đó các Hiệp hội nghề nghiệp cần phối hợp với Bộ tài chính tiến hành đào tạo, cập nhật các chuẩn mực kiểm toán cũng như đào tạo nghiệp vụ kiểm toán và cấp chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao trình độ của KTV. Bên cạnh đó, hiệ

Bên cạnh đó các Hiệp hội nghề nghiệp cần phối hợp với Bộ tài chính tiến hành đào tạo, cập nhật các chuẩn mực kiểm toán cũng như đào tạo nghiệp vụ kiểm toán và cấp chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao trình độ của KTV. Bên cạnh đó, hiệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh đó các Hiệp hội nghề nghiệp cần phối hợp với Bộ tài chính tiến hành đào tạo, cập nhật các chuẩn mực kiểm toán cũng như đào tạo nghiệp vụ kiểm toán và cấp chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao trình độ của KTV. Bên cạnh đó, hiệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x