Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khả năng khách hàng gặp khó khăn sau khi công bố Báo cáo kiểm toán: Khả năng này càng cao thì rủi ro đối với công ty kiểm toán càng cao do khả năng liên quan tới các vụ kiện của các bên sử dụng BCTC đã được công bố. Khi đó, KTV phải thiết lập một mức RRKT

Khả năng khách hàng gặp khó khăn sau khi công bố Báo cáo kiểm toán: Khả năng này càng cao thì rủi ro đối với công ty kiểm toán càng cao do khả năng liên quan tới các vụ kiện của các bên sử dụng BCTC đã được công bố. Khi đó, KTV phải thiết lập một mức RRKT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khả năng khách hàng gặp khó khăn sau khi công bố Báo cáo kiểm toán: Khả năng này càng cao thì rủi ro đối với công ty kiểm toán càng cao do khả năng liên quan tới các vụ kiện của các bên sử dụng BCTC đã được công bố. Khi đó, KTV phải thiết lập một mức RRKT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×