Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG III

KẾT LUẬN CHƯƠNG III

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong chương này, trên cơ sở thực trạng thực hiện thủ tục phân tích và

đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC tại Công ty AASC, Tác giả đã

phân tích, đánh giá được ưu và nhược điểm của việc thực hiện thủ tục phân tích

và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC tại Công ty AASC, tìm hiểu

được nguyên nhân của các tồn tại, đồng thời đưa ra được lý do cần phải hoàn

thiện thực hiện phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC của

Công ty AASC xuất phát từ nhu cầu của việc hội nhập quốc tế cũng như chiến

lược phát triển của Công ty AASC. Chương 4 cũng đưa ra được phương hướng

hoàn thiện đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán. Trên cơ sở phương hướng đó,

Tác giả đã đề xuất được các giải pháp cụ thể liên quan đến chiến lược đào tạo

KTV theo tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường sử dụng phương pháp tiếp cận mơ hình

đánh giá rủi ro kiểm tốn theo rủi ro kinh doanh của khách hàng; đánh giá rủi ro

kiểm toán trên số dư tài khoản và loại nghiệp vụ chi tiết cho từng cơ sở dẫn liệu;

nâng cao hiệu quả sử dụng lưu đồ trong đánh giá rủi ro kiểm soát; chú trọng hơn

tới đánh giá rủi ro kiểm sốt...Ngồi ra, Tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị đối

với các cơ quan Nhà nước, đối với Công ty AASC cũng như các doanh nghiệp

được kiểm toán nhằm thiết lập các tiền đề để thực hiện các giải pháp.

KẾT LUẬN

Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển đòi hỏi sự hồn hảo của hệ

thống thơng tin. Chất lượng thơng tin tài chính được cung cấp quyết định tính

lành mạnh của nền kinh tế. Nó trở thành một trong những nhân tố quyết định đối

với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các quyết định của nhà

đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh một cách trung

thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. Điều này thúc đẩy hoạt động kiểm

tốn trên Thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng phát triển với những bước

tiến mạnh mẽ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin tài chính doanh

nghiệp đặc biệt đối với các cơng ty đại chúng, công ty niêm yết trên sàn giao95dịch chứng khốn. Đồng thời, làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơng ty kiểm

tốn do u cầu về chất lượng dịch vụ cung cấp cần phải được nâng cao để có

thể hội nhập với thế giới. Vì vậy các cơng ty kiểm tốn quốc tế hay cơng ty kiểm

tốn Việt Nam, cơng ty kiểm tốn mới thành lập hay cơng ty kiểm tốn đã có thị

phần ở thị trường Việt Nam đều phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

kiểm tốn cung cấp.

Áp dụng thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập

KHKT là một yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng của cuộc kiểm

tốn, một cách gián tiếp nó quyết định đến danh tiếng của công ty trên thị trường,

quyết định đến lòng tin của người sử dụng thơng tin đối với báo cáo kiểm tốn do

cơng ty phát hành. Chính vì vây, mỗi cơng ty kiểm tốn đều cố gắng xây dựng một

quy trình đánh giá RRKT mà theo cơng ty đó là hợp lý và khoa học nhất nhằm

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, đảm bảo hiệu quả công việc và

đảm bảo tiết kiệm về mặt chi phí. Trong thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về quy

trình Đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập KHKT tại Công ty AASC đã

giúp tơi tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức, AASC đã áp dụng một

cách khoa học, sáng tạo các chuẩn mực, lý luận vào thực tế, không ngừng đào tạo

nâng cao tay nghề và đạo đức của đội ngũ cán bộ thực hiện kiểm tốn. Chính vì vậy,

chất lượng của các dịch vụ kiểm tốn mà Công ty cung cấp ngày càng cao, đáp ứng

được những tiêu chuẩn của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế cũng như VSA. Đến nay,

AASC đã trở thành thành viên của tổ chức kiểm toán HLB danh tiếng, và là một

trong những Cơng ty kiểm tốn hàng đầu của ngành kiểm tốn Việt Nam.

Trong q trình nghiên cứu tơi đã có cơ hội tìm hiểu và nhận thấy rõ hơn

nữa tầm quan trọng của hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế thị trường nói

chung và đối với doanh nghiệp nói riêng. Qua Luận văn, Tơi đã có cái nhìn tồn

diện hơn về quy trình thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai

đoạn lập KHKT, trình bày những hiểu biết của mình về quy trình thực hiện thủ

tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT tại Cơng ty AASC. Từ

96đó rút ra nhận định chung thấy được những tồn tại trong quy trình Đánh giá

trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC do công ty thực hiện và đưa

ra các kiến nghị và giải pháp hồn thiện cơng tác này.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, Luận văn đã đạt được những kết quả sau:

- Một là, luận văn đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về quy

trìnhthực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT

BCTC. Qua nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm và nội dung về

nhận thức đối với vấn đề này.

- Hai là, trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại Cơng ty AASC, phân tích, đánh

giá và tổng kết về quy trình thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong

giai đoạn lập KHKT BCTC luận văn đã phác thảo bức tranh khá toàn diện về

thực trạng quy trình đánh thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai

đoạn lập KHKT BCTC do AASC thực hiện.

- Ba là, trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu và thực trạng quy thực hiện thủ tục

phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC tại Công ty AASC,

luận văn đã đánh giá được ưu, nhược điểm từ đó đưa ra được những giải pháp hồn

thiện quy trình thực hiện thủ tục phân tích và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập

KHKT BCTC của công ty AASC.

Các kết quả đạt được một mặt góp phần đưa đến nhận thức đầy đủ hơn về

việc vận dụng thủ tục phân tích và đánh ía rủi ro trong giai đoạn lập KHKT

BCTC. Mặt khác đề tài cũng góp phần nâng cao hiệu quả cơng tác kiểm sốt

chất lượng về dịch vụ kiểm tốn BCTC tại Công ty AASC trong công cuộc hội

nhập khu vực và quốc tế phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong

tương lai.

Do giới hạn về thời gian cũng như phạm vi tiếp cận, luận văn của tôi chỉ

phán ánh được những nét tổng quát nhất về quy trình thực hiện thủ tục phân tích

và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập KHKT BCTC do Công ty AASC thực hiện97nên sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến

đóng góp từ các nhà nghiên cứu khoa học và những người có nhiều năm kinh

nghiệm hành nghề kiểm tốn nhằm giúp cho luận văn hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của TS. Hà Thị Ngọc Hà, sự

giúp đỡ của Công ty AASC và các đơn vị khách hàng,... đối với việc hoàn

thành đề tài./.

.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. AASC (2010 – 2017) Hồ sơ kiểm toán và các văn bản đào tạo nội bộ.

2.Bộ tài chính (2012), Hệ thống Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bản tài

chính.3.Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực Kiểm tốn Quốc tế, Nhà xuất bản tài

chính.4.Hệ thống 37 chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam ban hành theo thơng tư

214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012.5.Lưu Đức Tuyên, Phạm Tiến Hưng (đồng chủ biên) (2012), “Giáo trình

Kiểm tốn các thơng tin khác”, NXB Tài chính, Hà Nội.986.Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu (đồng chủ biên) (2013), “Lý thuyết

kiểm toán”, NXB Tài chính, Hà Nội;7.Nguyễn Quang Quynh, Ngơ Trí Tuệ (2011), “Giáo trình kiểm tốn tài

chính” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;8.Thịnh Văn Vinh, (đồng chủ biên) (2012), “Giáo trình Tổ chức q trình

Kiểm tốn Báo cáo tài chính” NXB Tài chính, Hà Nội.9.Phạm Ngọc Hà (2015), “Hồn thiện quy trình Xác lập mức trọng yếu và

Đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập KHKT BCTC tại Cơng ty

TNHH Hãng kiểm tốn AASC”.13. Http://www.mof.gov.vn (Trang tin điện tử của Bộ Tài chính).

14. Http://www.vaa.vn (Trang tin điện tử của Hội Kế toán Việt Nam).

15. Http://www.vacpa.org.vn (Trang tin điện tử của Hội KTV hành nghề Việt

Nam).99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG III

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×