Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Duyệt kéo dài ngày công.

Duyệt kéo dài ngày công.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

đạt

5

đạt

Giám sát

2

hiện trườngkhông đạt

đạt

không đạt

đạt3Các giai đoạn 1 Chuẩn bò; 2 Thi công; 3 Nghiệm thu; 4 Đề xuất lại;

5 Triển khai công đoạn sau; 1 + 2 + 3 Giai đoạn giám sát chất lượng công

trìnhB. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ

I.TỔ CHỨC THỰC HIỆN1.Thời gian phụ trách công tác giám sát kỹ thuật-Kể từ khi khởi công đến khi hoàn tất, nghiệm thu đưa công trình

vào sử dụng-Thời gian trực tiếp tại công trường :2.+Từ 7h – 17h.+Ban đêm, chủ nhật, ngày lễ tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư

và tiến độ thi công của nhà thầu, tư vấn giám sát sẽ làm

việc thêm giờ nhưng phải được báo trước tối thiểu 1 ngày.Đòa chỉ văn phòng Giám sát

a) Tại văn phòng tạm ở công trường.

b) Văn phòng Công ty CP tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng Hải Phòng3.Số lượng kỹ sư giám sát phụ trách công trình

a)Trực tiếp và thường xuyên tại công trường.

+ Phần xây lắpb): 01 kỹ sư xây dựng.Bán thường xuyên

+ Tổ trưởng giám sát điều hành chung : 1 kỹ sư xây dựng.

51+ Thư kí văn phòng

II.: 1 CN kinh tế.KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ1. Thành phần của nhóm và các mặt cần xem xét trong lựa

chọn nhân sự

Tư vấn đã xem xét thấu đáo các yêu cầu của bản hồ sơ mời thầu tư

vấn giám sát và thành phần của nhóm dựa trên việc đáp ứng các

yêu cầu đó. Trong việc lựa chọn các thành viên của nhóm, Tư vấn đã

lưu ý các nhiệm vụ cần được tiến hành và kinh nghiệm tương ứng của

các thành viên trong nhóm. Kết quả là nhóm sẽ gồm các chuyên gia

cao cấp và đầy đủ kinh nghiệm, và có thâm niên trong các khía cạnh

đặc thù của mảng giám sát.

Do đó tư vấn giám sát rất hân hạnh giới thiệu nhóm giám sát mà

đáp ứng tất cả các tiêu chí đó. Ngoài trình độ và kinh nghiệm của

họ, Tư vấn xin nhấn mạnh các điều sau đây:

− Mọi thành viên trong nhóm đã làm rất nhiều dự án và có kinh

nghiệm trong vấn đề giám sát và cả thi công và thiết kế công

trình. Riêng trưởng nhóm giám sát là chuyên gia cao cấp trong lónh

vực quản lý dự án.

− Tất cả thành viên trong nhóm đều nắm vững quy trình bảo đảm

chất lượng tư vấn

Bảng trình bày thành phần của các Tư vấn dự kiến cùng vò trí và nhiệm

vụ của họ.

TênVò tríNhiệm vụCán bộ quản lý

Nguyễn Tuấn Anh Trưởng

banQuản lý điều hành chung dự án,

giám sát

chòu trách nhiệm toàn bộ cho các

nhiệm vụ.

Kí xác nhận khối lượng, chất lượng,

tiến độ cho công trình.

Lập các báo cáo đầu kỳ, giữa

kỳ và cuối kỳ cho dự án.

Tiến hành tổ chức các cuộc họp

phối hợp giữa các bên.Cán bộ giám sát

Khúc Văn NgânKỹ sư xâyGiám sát trực tiếp phần xây lắp,

dựng

giámchòu trách nhiệm về chất lượng và

sát xây lắp tiến độ cho các gói thầu này.

Báo cáo lại chất lượng, khối lượng

và tiến độ cho giám sát trưởng

phụ trách gói thầu.

52TênVò tríNhiệm vụ

Hổ trợ cho giám sát trưởng về

các báo cáo.C. KẾ HOẠCH BÁO CÁO VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ

1. Kế hoạch báo cáo

Trong quá trình thực hiện dự án, Tư vấn có nhiệm vụ báo cáo hàng

tuần cho Chủ đầu tư, các báo cáo này thể hiện khối lượng công

việc, chất lượng và tiến độ công việc. Tư vấn sẽ đánh giá tình

hình thi công và đưa ra các giải pháp giải quyết các tồn đọng,

vướng mắt để thúc đẩy dự án. Các báo cáo này do cán bộ trực

tiếp giám sát lập bằng văn bản.

- Tư vấn có nhiệm vụ soạn thảo báo cáo hàng tháng về nội dung

thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho các kế hoạch của dự án và đệ trình

cho Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo bao gồm những mục chính sau :

• Báo cáo tiến độ thực hiện các kế hoạch của dự án trong tháng

và tổng quan đến thời điểm lập báo cáo.

• Nêu ra và đánh giá mức độ hoàn thiện, mức độ đạt được theo

các nội dung đề ra trong việc thực hiện kế hoạch của dự án.

• So sánh và xác đònh các tồn tại, vướng mắc và đề xuất các

giải pháp xử lý các tồn tại.

• Đề xuất các kế hoạch thựchiện với những tiêu chí cụ thể cho

các bước tiếp theo.

- Báo cáo đột xuất trong quá trình thực thi việc tư vấn, nếu phát

hiện các sự việc có nguy cơ làm trì hoãn hoặc phá vỡ việc thực

hiện dự án, tư vấn sẽ lập ngay các báo cáo cho Chủ đầu tư để

xem xét giải quyết kòp thời.

- Báo cáo cuối kỳ : trước khi kết thúc nhiệm vụ tư vấn một kế

hoạch của dự án tư vấn sẽ soạn thảo và đệ trình lên Chủ đầu tư

một báo cáo cuối kỳ tổng kết toàn bộ công tác tư vấn. Báo

cáo này có nội dung như báo cáo hàng tháng, ngoài ra tư vấn sẽ

soạn thảo thêm phần tổng kết những kinh nghiệm có được, đưa ra

các nhận xét và các đề xuất cho việc thực hiện các kế hoạch

tiếp theo của dự án.

2. Giao nộp hồ sơ cho Chủ đầu tư

-Sau khi thi công hoàn thành công trình tư vấn giám sát sẽ phối hợp

với Chủ đầu tư lập danh mục hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình bao

gồm :

Hồ sơ pháp lý

- Quyết đònh phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền cấp.

- Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về :

• Quy hoạch, kiến trúc.

• Thiết kế kỹ thuật.

• Thiết kế và thiết bò phòng cháy chữa cháy, nổ.

- Văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về

việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật ngoài hàng rào :

53--• Cấp điện.

• Sử dụng nước.

• Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung).

Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu (đối với công việc tổ

chức đấu thầu) và chỉ đònh thầu (đối với công việc tổ chức đấu

thầu) : thiết bò và xây lắp, tư vấn… của cấp có thẩm quyền.

Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với tổ chức tư vấn tự thực hiện khảo

sát, thiết kế, giám sát…và tổ chức thi công, lắp đặt thiết bò.

Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Biên bản nghiệm thu các bước thiết kế.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê

duyệt.

Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

Báo cáo khảo sát đòa chất công trình

Văn bản nghiệm thu chấp thuận hệ thống kỹ thuật đủ điều kiện

đưa vào sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về :

• Phòng cháy chữa cháy.

• Chống sét.

• Thực hiện giấy phép xây dựng.

• Chỉ giới đất xây dựng.

• Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước,

thoát nước… )

Biên bản của cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất

lượng công trình xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy đònh quản lý

chất lượng công trình xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy đònh quản

lý chất lượng công trình xây dựng và công tác nghiệm thu của

Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử

dụng.Trên đây là đề cương giám sát kỹ thuật công trình cho Dự án:” Nhà

công vụ – Lữ đoàn 242 / Quân khu 3 “Trong quá trình thực hiện có thể

điều chỉnh hoặc thay đổi các tiêu chuẩn quy phạm cho phù hợp thực tế

thi công tại công trình.54CÁC BIỂU MẪU NGHIỆM THU

(tham khảo)NHÀ THẦUCộng hòa xã hội chủ nghóa Viaệt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------Quảng Ninh, ngày tháng nămBÁO CÁO NHANH SỰ CỐ KỸ THUẬT

Kính gửi: CHỦ ĐẦU TƯ

1. Công trình

2. Đòa điểm xây dựng

3. Hạng mục

..........................................................

55..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….Nay thông báo cho CĐT

Hồ sơ kèm theo :TVGS

THẦUNHÀNơi nhận:

-Chủ đầu tư-Đv TVGS

Đv TVTK (nếu có)

LưuCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc---- o0o ---Quảng Ninh, ngàythángnăm 2015BIÊN BẢN Số : …………………NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình :

Đòa điểm :1. Đối tượng nghiệm thu :

…………………………………………………………………………………………………………

……………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

562. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :

- Đại diện giám sát công trình

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

- Đại diện đơn vò thi công xây lắp

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : .............. Ngày ........ tháng ....... năm 2008

Kết thúc : .............. Ngày ........ tháng ....... năm 2008

Tại : công trình

4. Kiểm tra tại hiện trường :

So

á

TTNội dung kiểm traBản vẽ

thi công

sốPhương

pháp

kiểm traKết quả kiểm

tra

Không

Đạt

đạt01

02

03

04

05

4. Đánh giá công việc đã thực hiện :

4.1 Về tài liệu căn cứ nghiệm thu :a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà Thầu thi công xây dựng

ngày ...... tháng ...... năm 2015

b) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ Đầu Tư phê duyệt số :

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 Những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………c) Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………57d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………e) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bò được

thực hiện trong quá trình xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………f) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ Đầu Tư và các văn

bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

g) Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của Nhà Thầu

thi công xây dựng.

I.

ngày ……… tháng ……… năm 2015

4.2 Về chất lượng công việc xây dựng :

 Đối chiếu với thiết kế:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 Đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

4.3 Các ý kiến khác :

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

5. Kết luận :

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Đại diện tư vấn giám sát

đơn vò thi côngĐại diện58Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Các phụ lục kèm theo :

............................................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................+

+

+

+CHỦ ĐẦU TƯCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –

Hạnh phúc

---- o0o ----Quảng Ninh, ngày . . . . tháng . . . . năm 20

BIÊN BẢN Số: ………………NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD

1.

2.

3.

4.Công trình :

Đòa điểm xây dựng :

Đối tượng nghiệm thu :

Thành phần tham gia nghiệm thu:

Đại Diện Chủ Đầu Tư- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

…………………………………

- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

…………………………………

Đại diện đơn vò tư vấn giám sát :- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

…………………………………

- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

………………………………..

Đại diện Nhà thầu :- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

…………………………………

- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

………………………………..

Đại diện đơn vò thiết kế59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Duyệt kéo dài ngày công.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×