Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua tìm hiểu tôi thấy, các yếu tố chủ yếu tham gia vào quá trình khai thác than đó là: thuốc nổ, cáp cao su, xăng; và 2 yếu tố không thể thiếu đó là lao động và điện năng dùng cho sản xuất. Vì vậy đề nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến

Qua tìm hiểu tôi thấy, các yếu tố chủ yếu tham gia vào quá trình khai thác than đó là: thuốc nổ, cáp cao su, xăng; và 2 yếu tố không thể thiếu đó là lao động và điện năng dùng cho sản xuất. Vì vậy đề nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến

Tải bản đầy đủ - 0trang

..................Trong đó:X*1 là mức thuốc nổ tối ưu (tấn/tháng)

X*2 là mức cáp cao su tối ưu dùng cho sản xuất(Tấn/tháng)

X*3 là mức xăng tối ưu (Tấn/ tháng)

X*4 là mức lao động tối ưu (người/tháng)

X*4 là lượng điện tối ưu (Kwh/tháng)

αi (i= 1-4): là các hệ số hồi qui được ước lượng qua mơ hình (3.2)

:là giá bán 1 tấn than bình quân 1 tháng (nghìn đồng/ tháng )

(i = 1-5) :là giá bình quân các đầu vào i tương ứng của từngtháng

: sản lượng khai thác than bình quân tháng

Xác định ma trận tương quan

Trước khi phân tích bất kỳ một bảng số liệu kinh tế lượng nào, chúng ta đều

cần phải phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến, để xác định hệ số

tương quan giữa chúng, và quan trọng hơn, là để xem xét xem các biến trong

mơ hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay khơng (Nếu R 2 >= 0.8 thì xảy

ra hiện tượng đa cộng tuyến).

Trước khi ước lượng chi tiết ảnh hưởng của từng yếu tố đến khai thác

sản lượng than tối ưu,tôi tiến hành xác định ma trận hệ số tương quan giữa tất

cả các biến độc lập (Bảng 3.2). Kết quả ma trận tương quan ta thấy do phần lớn

hệ số tương quan riêng giữa các yếu tố (biến độc lập) đều rất nhỏ nên chúng ta

có thể khẳng định hiện tượng tương quan cộng tuyến giữa các biến độc lập là33khơng đáng nghiêm trọng. Hay nói cách khác, các biến mà chúng ta dự kiến

đưa vào mô hình là hồn tồn hợp lý.Bảng 3.3: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập của mô hình

X1

Xăng (X1)X2X3X4X51

0.036Cáp cao su (X2)Thốc nổ (X3)

Lao động (X4 )Điện (X5 )710.0750.124490.1740.0870.2496150.7190.1050.1810.2365037111Ngoài ra, sau khi đọc các số liệu của bảng hệ số tương quan chúng ta

cũng nhận thấy rằng, mối quan hệ tương quan giữa các biến độc lập đều khơng

vượt q giá trị 0.8. Nên mơ hình có thể nói là khơng xảy ra hiện tượng đa

cộng tuyến.343.3.2 Xây dựng mơ hình hồi qui:

Qua tìm hiểu tơi thấy, các yếu tố chủ yếu tham gia vào quá trình khai

thác than đó là nguyên vật liệu gồm: thuốc nổ, cáp cao su, xăng; và 2 yếu tố

không thể thiếu đó là lao động và điện năng dùng cho sản xuất. Vì vậy đề

nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến qui mô sản xuất

kinh doanh tối ưu của công ty chúng tôi xây dựng hàm sản xuất Cobb- Douglas

có dạng:

Q= AX1α1 X2α2 ..... X5α5 eui

Trong đó:Q là sản lượng than khai thác (tấn/tháng)

A là hệ số tự do

X1 là lượng thuốc nổ cần dùng mỗi tháng(kg/tháng)

X2 là lượng cáp cao su cần dùng mỗi tháng (tấn/tháng)

X3 là lượng xăng cần dùng mỗi tháng (tấn/tháng)

X4 là lượng lao động cần dùng mỗi tháng (người/tháng)

X5 là lượng điện cần dùng mỗi tháng (100Kwh/tháng)

α1, α2, ..... α5 là hệ số ảnh hưởng của Xi đến Yi

ui là sai số của mơ hìnhBiến đổi (1), ta được mơ hình ước lượng có dạng:

Ln Q = α0 + α1 lnX1 + α2 lnX2 +.......+ α5 lnX5 + ui(3.2)Áp dụng cho mơ hình được xây dựng (3.1), từ cơng thức (1.1), các mức đầu

vào tối ưu của các biến trong mơ hình được xác định như sau:X 1* =35PQ

PX 1α1 QX*

2=PQ

PX 2α2Q..................X*

5=Trong đó:PQ

P5α 5QX*1 là mức thuốc nổ tối ưu (tấn/tháng)

X*2 là mức cáp cao su tối ưu dùng cho sản xuất(Tấn/tháng)

X*3 là mức xăng tối ưu (Tấn/ tháng)

X*4 là mức lao động tối ưu (người/tháng)

X*4 là lượng điện tối ưu (Kwh/tháng)

αi (i= 1-5): là các hệ số hồi qui được ước lượng qua mơ hình (3.2)

PQ:là giá bán 1 tấn than bình quân 1 tháng (nghìn đồng/1 tấn )PXi

Q(i = 1-5) :là giá bình quân đầu vào i tương ứng của từng tháng: sản lượng khai thác than bình quân tháng3.3.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của công ty

Sau khi xác định được dạng của hàm sản xuất chúng tôi đã sử dung phương

pháp OLS và sử dụng phần mềm stata 13 để ước lượng các hệ số α i của hàm

sản xuất, kết quả được thể hiện qua bảng 3.4:

Bảng 3.4: Kết quả ước lượng các hệ số αi của hàm sản xuất

R-squared = 0,7005; Prob>F = 0.000036*cóChỉ tiêuKý hiệuHệ số chặnαoHệ số

-13,622***Xăng, dầuα11,483***Cáp cao suα21,31nsThuốc nổα30,059***Lao độngα40,676***Điện năngα50,235***nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa α=1%;**

ýNguồn: Phụ lục 01ns: khơng có ý nghĩa thống kê

Bảng 3.4 cho biết kết quả ước lượng mơ hình cho thấy các hệ số của

hàm sản xuất theo các biến đầu vào của công ty than Nam Mẫu: X1 là lượng

xăng dùng mỗi tháng; X2 là lượng cáp cao su mỗi tháng, X3 là th mỗi

tháng,thuốc nổ X4 là lượng lao động mỗi tháng, X5 là lượng điện năng mỗi

tháng , (phụ biểu 1); Kết quả ước lượng mơ hình cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng

rõ rệt năng suất khai thác than của công ty bao gồm: Xăng, cáp cao su, lao động

và điện. Trong khi đó, có biến thuốc nổ mà sự tác động của nó đến sản lượng khai

thác than là chưa rõ ràng.

Hệ số R- Square- R2=0,705 tương ứng R2=70,5% thể hiện độ chặt chẽ

của mơ hình, nó có nghĩa là sự thay đổi của các biến độc lập đã giải thích được

70,5% sự biến động của các biến đưa vào mơn hình.

Ta có phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của yếu tố đầu ra với các yếu

tố đầu vào là:Ln Q = -13,662 + 1,483 lnX1 + 1,31 lnX2 + 0,059 lnX3 + 0,676 lnX4 +

0,235 lnX5

Dựa vào kết quả ước lượng được thể hiện trong bảng 3.3 ta nhận thấy:

Biến xăng, dầu là biến có ảnh hưởng nhiều nhất đến sản lượng khai thácthan của công ty. Với các điều kiện khác khơng đổi thì khi ta tăng thêm 1%

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua tìm hiểu tôi thấy, các yếu tố chủ yếu tham gia vào quá trình khai thác than đó là: thuốc nổ, cáp cao su, xăng; và 2 yếu tố không thể thiếu đó là lao động và điện năng dùng cho sản xuất. Vì vậy đề nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×