Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Kết quả sản xuât kinh doanh của công ty

Bảng 3.1: Kết quả sản xuât kinh doanh của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

121,2

12 LN khác(12=10-11)

13 LN trước thuế(13=9+12)

14 Thuế thu nhập doanh nghiệp

15 LN sau thuế (15=13-14)(Nguồn: Công ty than Nam Mẫu)301.108.198.2741.264.556.0491.532.745.859114,11726.076.438.963974.932.096.8561.200.233.482.179134,27159736816572214485061308240046696436566.339.622.391760.447.035.548960.186.785.7431 117,66

123,1 128,6

19

123,1134,27 111,92

126,20

130,2134,2777Do chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi làm ảnh hưởng đến lợi nhuận

của công ty. Chi phí này tăng sẽ làm giảm lợi nhuận và ngược lại. Năm 2015

chi phí quản lý doanh nghiệp của cơng ty là 16.099.205.930đồng tăng 39,54%

so với năm 2014. Đến năm 2016 chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,05% so

với năm 2015. Bình qn 3 năm qua chi phí quản lý doanh nghiệp của cơng ty

tăng 31,3%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc

làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Vì vậy, cơng ty cần phải quan tâm điều chỉnh

sử dụng các khoản mục chi phí trong cơng tác quản lý doanh nghiệp một cách

hợp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Cơng ty cần

có những kế hoạch, những chiến lược và giải pháp hợp lý hơn.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của

Cơn ty. Hoạt động tài chính trong 3 năm chủ yếu là vay ngắn hạn nên đã làm

giảm lợi nhuận của công ty.

Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng hầu hết đối với các doanh nghiệp,

nó là yếu tố làm giảm sút đáng kể lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nhìn chung, trong những năm qua chi phí có sự tăng lên nhưng cơng ty

vẫn có mức lợi nhuận tăng. Để đạt được tốc độ như vậy, công ty đã không

ngừng đầu tư vào các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3.3 Xác định quy mô khai thác than tối ưu

3.3.1. Đặc điểm cơ bản của mẫu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xác định sản lượng khai thác than tối ưu thơng qua313.3.1 Xây dựng mơ hình hồi qui:

Qua tìm hiểu tơi thấy, các yếu tố chủ yếu tham gia vào q trình khai

thác than đó là: thuốc nổ, cáp cao su, xăng; và 2 yếu tố không thể thiếu đó là

lao động và điện năng dùng cho sản xuất. Vì vậy đề nghiên cứu mức độ ảnh

hưởng của các yếu tố đầu vào đến qui mô sản xuất kinh doanh tối ưu của công

ty chúng tôi xây dựng hàm sản xuất Cobb- Douglas có dạng:

Q= AX1α1 X2α2 ..... X5α5 eui

Trong đó:(1)Q là sản lượng than khai thác (tấn/tháng)

A là hệ số tự do

X1 là lượng thuốc nổ cần dùng mỗi tháng(kg/tháng)

X2 là lượng cáp cao su cần dùng mỗi tháng (tấn/tháng)

X3 là lượng xăng cần dùng mỗi tháng (tấn/tháng)

X4 là lượng lao động cần dùng mỗi tháng (người/tháng)

X5 là lượng điện cần dùng mỗi tháng (Kwh/tháng)

α1, α2, ..... α5 là hệ số ảnh hưởng của Xi đến Yi

ui là sai số của mơ hìnhBiến đổi (1), ta được mơ hình ước lượng có dạng:

Ln Q = α0 + α1 lnX1 + α2 lnX2 +.......+ α5 lnX5 + ui (3.2)

Áp dụng cho mơ hình được xây dựng,các mức đầu vào tối ưu của các biến

trong mơ hình được xác định như sau:32..................Trong đó:X*1 là mức thuốc nổ tối ưu (tấn/tháng)

X*2 là mức cáp cao su tối ưu dùng cho sản xuất(Tấn/tháng)

X*3 là mức xăng tối ưu (Tấn/ tháng)

X*4 là mức lao động tối ưu (người/tháng)

X*4 là lượng điện tối ưu (Kwh/tháng)

αi (i= 1-4): là các hệ số hồi qui được ước lượng qua mơ hình (3.2)

:là giá bán 1 tấn than bình quân 1 tháng (nghìn đồng/ tháng )

(i = 1-5) :là giá bình quân các đầu vào i tương ứng của từngtháng

: sản lượng khai thác than bình quân tháng

Xác định ma trận tương quan

Trước khi phân tích bất kỳ một bảng số liệu kinh tế lượng nào, chúng ta đều

cần phải phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến, để xác định hệ số

tương quan giữa chúng, và quan trọng hơn, là để xem xét xem các biến trong

mơ hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay không (Nếu R 2 >= 0.8 thì xảy

ra hiện tượng đa cộng tuyến).

Trước khi ước lượng chi tiết ảnh hưởng của từng yếu tố đến khai thác

sản lượng than tối ưu,tôi tiến hành xác định ma trận hệ số tương quan giữa tất

cả các biến độc lập (Bảng 3.2). Kết quả ma trận tương quan ta thấy do phần lớn

hệ số tương quan riêng giữa các yếu tố (biến độc lập) đều rất nhỏ nên chúng ta

có thể khẳng định hiện tượng tương quan cộng tuyến giữa các biến độc lập là33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Kết quả sản xuât kinh doanh của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×