Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

9. Ơng (Bà) cho biết địa điểm đóng tiền phí tham gia BHXH TN có

thuận lợi khơng?

□ Thuận lợi

□ Khó khăn

10. Ơng (Bà) có thấy hài lòng về chế độ BHXH TN khơng?

□ Hài lòng

□ Khơng được hài lòng

Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) đã tham gia khảo sát!TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2017), Công văn số 1612/BHXH-TT ngày

19/5/2017về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến chính

sách BHXH, BHYT.

[2]. Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2017), Công văn số 1856/BHXH-KHĐT

ngày 19/5/2017 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán chi

KCB BHYT năm 2017.

[3]. BHXH Quảng Nam, Báo cáo năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

[4]. BHXH Việt Nam (2016), Quyết định số 3588/QĐ-BHXH ngày

21/12/2016 ban hành quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu,

chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH,

BHYT, BHTN hàng năm.

[5]. Bộ Chính trị (2012), Nghị quyết số 21-ND/TW ngày 22/11/2012 tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai

đoạn

[6]. Cục thống kê Quảng Nam (2016), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam

2015, Nxb Thống Kê Hà Nội.

[7]. Hỏi đáp về chính sách Bảo hiểm xã hội (2009), Bảo hiểm xã hội Việt

Nam, NXB Lao động – Xã Hội, Hà Nội.

[8]. Hồ Chí Minh (2002), Hồ Chí Minh tồn tập. Tập 05 (162), Nxb Chính trị

Quốc Gia Hà Nội.

[9]. Lê Thị Thu Hương (2007), Bảo hiểm xã hội tự nguyện một số vấn đề lý

luận và thực tiễn áp dụng, Luận văn Thạc sĩ. Đại học Quốc gia Hà

Nội. 104 tr.[10]. Vương Đình Huệ (2014), Hội thảo khoa học Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

trong những năm đổi mới và Phát triển, Tổ chức ngày 19 tháng 9

năm 2014 tại Hà Nội.

[11]. Trần Quang Hùng (1993), Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội cho

người lao động trong các thành phần kinh tế ở Việt Nam, Đề tài cấp

nhà nước KX.04.05.02.

[12]. Trần Quang Hùng và Mạc Văn Tiến (1998), Đổi mới chính sách bảo

hiểm xã hội đối với người lao động, NXB Chính trị Quốc gia.

[13]. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (2010), Giáo trình lý luận hành chính Nhà

nước, Hà Nội.

[14]. Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định (2015), Giáo trình Kinh tế Bảo hiểm,

Đại học kinh tế Quốc Dân.

[15]. Mạc Văn Tiến (2005), Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và

những vấn đề đặt ra, An sinh xã hội và phát triển nhân lực. NXB

Lao động - Xã Hội.

[16]. Trần Văn Toàn (2012), Tham gia BHXH tự nguyện khi ngừng tham gia

bảo hiểm xã hội bắt buộc, Truy cập ngày 5/4/2012 từ

http://baodientu.chinhphu.vn/Huong-dan-chinh-sach-phapluat/Tham-gia-BHXH-tu-nguyen-khi-ngung-tham-gia-BHXH-batbuoc/133911.vgp.

[17]. Phạm Đỗ Nhật Tân (2014a), “Đề xuất hồn thiện chính sách bảo hiểm

xã hội tự nguyện”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội. Số 256. tr. 16-18.

[18]. Nguyễn Xuân Vinh (2010), Kinh nghiệm quản lý bảo hiểm xã hội của

các nước và sự vận dụng vào Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học

cấp Bộ.[19].Đỗ Văn Quân (2008), Bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân. Một số

vấn đề xã hội cấp bách ở nước ta hiện nay, Tạp chí Bảo hiểm xã

hội, Số tháng 7/2008. tr.15-18.[20].Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày

23/07/2013 Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam giai đoạn

2013 -2020.[21]. Tỉnh ủy Quảng Nam (2013), Chương trình số 23-CTr/TU ngày

05/3/2013 về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày

22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

[22]. TS. Dương Văn Thắng (2014), Đổi mới và phát triển Bảo hiểm xã hội

ở Việt Nam, NXB Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội.

[23]. TS Lê Bảo (2016), Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế, Khoa Kinh

tế, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

[24]. Cục thống kê Quảng Nam, http://qso.gov.vn/

[25]. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, http://www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn/BAI HOC DA NANG

· TRU'ONG DAI HOC KINH TE

S6: 2,/ ,:,5 /QD-BHKTCONG HOA Xi-\ HOI CHU NGHIA VIET NAM

D9c l�p - Tv: do - H�nh phuc

fJa N6ng, ngay 2 g thang -12 nam iO ftQUYETDlNHyg vi�c giao a� tai va phan c6ng ngll'O'i htr&ng d�n lu�n van th�c si

HIEU

. KINH TE

. HOC

. TRUONG TRUONG DAI

.Can cu Nghi dinh s6 32/CP ngay 04 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu v§ vi�c

thanh l�p D?i h9c Ba N�ng va cac Truang thuc,k D?i h9c Ba N�ng;

Can cu Thong tu s6 08/2014/TT-BGDDT ngay 20 thang 3 nam 2014 cua B9

truang B9 Giao dvc va Dao t?O v§ vi�c ban hanh Quy ch§ t6 chuc va ho?t d9ng cua

d<;1,i h9c vung Va CaC ca SO' giao d\lC d<;1,i hQC thanh Vien;

Can cu Thong tu s6 15/2014/TT-BGDDT ngay 15 thang 5 nam 2014 cua B9

truang B9 Giao dvc va Dao t?O v§ vi�c ban hanh Quy ch§ dao t<;10 trinh d9 th?C sI;

Can cu Quy@t dinh s6 858/QD-DHKT ngay 29 thang 8 nam 2016 cua Hi�u

truang Truong D?i h9c Kinh t@ v§ vi�c ban hanh Quy ch@ dao t<;10 trinh d9 th<;1,c sI;

Can cu Quy@t dinh s6 3699/QD-DHDN ngay 23 thang 6 na111 2016 cua Giam

d6c D�i h9c Ba N�ng v@ vi�c c6ng nh�n h9c vien cao h9c trung _tuy@n kh6a 33;

Xet d@ nghi cua Ong Truang phong Dao t?O,QUYETDlNH:

Di�u 1. Giao cho h9c vien NguySn Thi Thanh May, lap K33.KPT.DN chuyen

nganh Kinh tS phat tri@n, thvc hi�n d§ tai lu�n van "Phat tridn Bao hidm xa h9i t�r

nguy¢n tren afa ban huy¢n Tay Giang, tinh Quang Nam", du6i sv hu6ng d�n cua TS.

Nguy§n Hi�p, D?i h9c Ba N�ng.

Di€u 2. H9c vien cao h9c va nguai hu6ng d�n c6 ten 6' Di@u 1 dugc huang cac

quy@n lqi va thvc hi�n nhi�m _Y\l dung theo Quy ch§ dao t?O trinh d9 th�c sI do B9

Giao dvc, va Dao t?O ban hanh va Quy ch@ v§ dao t?O trinh d9 th?C sI cua Truong D?i

h9c Kinh t@, D?i h9c Ba N�ng.

Di€u 3. Cac Ong (Ba) Truang cac Phong, Truang cac Khoa c6 lien quan, nguai

hu6ng d�n lu�n van va h9c vien c6 ten 6' Di@u 1 can cu Quy@t dinh thi hanh./ �

No'i nh�n:

.- Nhu di�u 3;

- Luu: VT, Phong Dao t�o.PGS.TS.NGUYENM�NHTOAtICONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI�T NAM

D<)c l�p - T\J.' do - H�nh phucDAI HOC DA NANG

TRUONG DAI HOC KINH TE..BIEN BANHOP

. VAN THAC

. Si

. HOI

. DONG DANH GIA LUAN1. H9 va ten h9c vien:Nguy�n Thi Thanh May2. Lap:K33 .KPT.BN3. Nganh:Kinh t@ phat triSn4; Ten dS tai:Phat triSn Bao hiSm xa h9i t\r nguy�n tren dia ban huy?n

Tay Giang, tinh Quang Nam5. Theo Quy@t dinh thanh l�p H9i d6ng danh gia lu�n van th:;ic SI s6 1491/Q00HKT ngay 28 thang 7 nam 2018 cua Hi�u truong Truong B:;ti h9c Kinh t@.

6. Ngay h9p: Ngay 11 thang 8 nam 2018 t:;ii Truong B:;ti h9c Kinh t@, B:;ti h9c Ba

Ning.

7. Danh sach cac thanh vien H9i d6ng:

STTCtrO'ng vi trong

Hoi d8nHQ va ten1.PGS.TS. Bui Quang BinhChu tich H9i d6ng2.PGS.TS. Truong H6ng TrinhThu ky H9i d6ng3.TS. Le BaoUy vien Phan bi?n 14.TS. Hoang H6ng Hi?pUy vien Phan bi?n 25.TS. NguySn Thi Bich H:;tnhUy vien.A' h

a. 1.'T'TAnan

vzen co mg,t: ... ... I.:::

�.J. .. .. . .

'VChfr Icyb. Thanh vien v6ng m(zt: ... ... ..08. Thu ky H9i d6ng bao cao qua trinh h9c t�p, nghien cuu cua h9c vien va d9c ly

lich khoa h9c (c6 van ban kem theo).

9. H9c vien trinh bay lu�n van tru6c H9i d6ng.

10. Thanh vien phan bi?n d9c nh�n xet va neu cau hoi (c6 van ban kem theo ), cac

thanh vien cua H9i d6ng nh�n xet va neu cau hoi, d:;ti biSu tham dµ neu cau hoi.

11. H9c vien tra lai cac cau hoi cua thanh vien H9i d6ng va d:;ti biSu tham dv.

12. H9i d6ng h9p rieng dS danh gia va bo phi@u kin.

13. Truo·ng ban kiSm phi@u cong b6 kSt qua.

14. K@t lu�n cua H9i d6ng:a) Kit luc;in chung vJ muc a9 aap ung yeu cdu cua luc;in van thc;tc sf:J8l BatD Khong d:;itb) Yeu cciu chinh, sua vJ n6i dung: .................................................................................................. ã.........c::J;.,....l:..P....Jh......Cpr.Pããã'cfãããã:t'P;\.ãããããIããã\h........ J)f>...

.,..r---'t\.,....,--......,-.-........,,

('....p

ãe;,oããããã

\($ãããããã4\8tããããc_\aã'7l...;,avt::iããããããe,ã:ããããããããããã

-tcsã

ããã

ãã

ãã

.

..

.,,

-j

-J

\. ....h.....Ơ. . .. .). . �. . .��"13·····�� ... � ..:................................

I................................. ···"·································································································· ..; .. ·····································=····16�···4�·····\R�···l'::-u·�······························..............................................................

"\r-\'...�...... cf.-:��..� ....J(... '1�....� ....e.&n...c_,�.\1)-S ...6..�.½.,........................................................············································································:..:.:.:············,···················r..········· .. ··· .. ··········································"·c) Chu ttch H9i a6ng uy quyJn cha Thu ky kidm tra va ky vaa baa caa giczi

trinh chinh sua luc;in van (ar5i vai truong h9'p Chu ttch a ngaai DHDN)

d) Didm aanh gia:,.,/1..-,If"'.'Bang so: ......'-0..1 .S ............. Bang chfr: .... lI ....A.\1\0.1 ......15. H9c vien phat biĐu y ki@n.

16. Chu tich H<)i d6ng tuyen b6 b@ m:;ic.THU KY H<)I BONGCHU TJCH H<)I BONGPGS.TS. TnrO'ng Hfing TrinhPGS.TS. Bui Quang BinhXAC NHAN

. KINH TE

. CUA TRUONG BAI

. HOC

TAOD_ ,,'......Ten dS tai:

Nganh:.CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM

DQc l�p -Tl! do - H�nh phucDAI HOC DA NANG

TRUONG DAI HOC KINH TE.B.AN NHAN XET LUAN VAN TRAC Si

(Dung cho uy vien phan bi¢n)

"PHAT TRIEN BAO HIEM xA H()I T(f NGUYJ$N TREN

DJA BAN HUYJ$N TAY GIANG, TINH QUANG NAM"

KINH TE PHAT TRIENMas6:60.31.01.05H9cvien thl_Ic hi�n:Nguy@n Tht Thanh MayNguai hu&ng d�n:TS. NGUYEN HIBPCa SO' dao tl;l0:TruO'llg Dl;li h9c Kinh t� - Dl;li h9c Da N�ngNguai nh�n xet:LEBAOH9c hamIH9cvtTi�n sIDanvt cong tac:Khoa Kinh t� - TruO'llg DH Kinh t� - DH Ba N�ng

N<)IDUNGI. PHAN NH�N XET:1. v� hinh thfrc cua lu�n van:1.1. v� cftu true cua lu�n van:

Lu�nvan thl;lc sI cua h9cvien cao h9c Nguy@n Tht Thanh May bao g6m 83 trang v6'i 8

bang, 4 hinhveva danh llll,lC tai li�u tham khao g6m 23 tai li�u. Ngoai ph�n 1116 d�uva

k�t lu�n, lu�nvan c6 k�t cfiu g6m 3 chuang. Lu�nvan c6 cfiu true dap {mg cac yeu du

theo quy dtnh trinh bay lu�nvan thl;lc sI cua nha truang. Ti tr9ng giila cac ph�n chinh

cua lu�nvan hqp ly.

1.2. v� trinh bay:

Hinh thuc trinh bay, chfit luqng ngon ngil su d1,1ng trong lu�n van co' ban dap

ung duqc nhfrng yeu c�u, qui dtnh chung. Lu�n van c6 kh6i luqng phu lwp, dap ung

quy dtnh trinh bay lu�n van thl;lc sI.

1.3. V� trich dfin tai li�u trong lu�n van:

Cac s6 li�u thu cfip duqc thu th�ptu nhiSu ngu6n khac nhau.S6 li�u trong dStai dam bao d<) tin c�y, vi�c trich d�n ngu6n g6c tai li�u trong lu�n van ro rang. Tai

li�u tham khao duqc trinh bay va s�p x�p theo quy dtnh. Tuy nhien vi�c trich d[n taili�u clrna du9·c thµc hi�n dung va nh§.t quan theo m(>t ki€u trich d�n ph6 bi€n theo quy

dinh. T§.t ca tai li�u duqc neua phfin tham khao chua duqc trich d�n dfiy du trong lu�nvan.

2. V� nc)i dung ciia lu�n van:

2.1. Sv· phu hQ·p cua d� tai lu�n van v&i nganh/chuyen nganh dao t�o:

B'e tai lu�n van phu h9-p v&i chuyen nganh kinh t€ phat tri€n2.2. v� v�n d� va mvc tieu nghien cuu:Mvc tieu cua ct'e tai la t�p trung nghien cuu nhfrng vĐ.n ct'e ly lun va thàc tin v'e

phat trin bao hi€m xa h(>i tµ nguy�n tren dia ban huy�n Tay Giang cua tinh Quang

Nam. Mvc tieu nghien CU'U cua lu�n van r5 rang. B6i tuQ'llg va ph�m vi nghien cuu

phtl hqp v&i mvc tieu nghien CU'U cua lu�n van. B'e tai lu�n van khong trung l�p v&i cac

cong trinh da cong b6.2.3. v� t6ng quan tai li�u:

Lu�n van c6 phfin t6ng quan tai li�u. Tuy nhien ngu6n tai li�u duqc dS c�p chuadfiy du va c�p nh�t. T5ng quan tai li�u c6 tinh ch§.t li�t ke.

2.4. v� co· so· ly thuy�t:Cu so· ly thuySt v�n dvng trong lu�n van phu hqp mvc tieu va d6i tuQ'llg nghien cuu

2.5. V� phuo·ng phap nghien cuu:

Tac gia SU dvng cac phuO'llg phap khai quat h6a, phuO'llg phap th6ng ke,

phuung phap phan tich - t6ng hqp, n(>i suy va khao sat diSu tra ch9n m�u. Phuang

phap nghien cuu dam bao tinh khoa h9c ct€ d�t GUQ'C m1_1c dich dS ra. Cac phuang phap

nghien CU'U ma tac gia da SU d1_1ng dam bao GQ tin c�y d€ thlJC hi�n vi�c nghien CUU.

S6 li�u sa c§.p: Su d1.1ng bang cau hoi vS vi�c thµc hi�n dich Vl_l BHXH tµ

;nguy�n cho nguoi dan d€ khao sat m(>t s6 xa tren dia ban huy�n

S6 li�u thu c§.p: tu ngu6n s6 li�u th6ng ke cua Bao hi€m xa h(>i tinh Quang

Nam, Bao hi€m xa h(>i huy�n Tay Giang, Chi cvc Th6ng ke huy�n Tay Giang

2.6. V� k�t qua nghien CU'U Va ban lu�n:

v'e k�t qua nghien cuu, tac gia lu�n van da d�t duqc nhfrng thanh cong chu y€u

sau day:dChuo·ng 1 lu�n van da h� th6ng h6a casa ly lu�n v'e phat tri6n bao hi€m xah(>i w nguy�n. Tac gia lu�n van da neu T6ng quan v'e bao hi6m xa h(>i, Khai ni�m va

d�c di€m cua BHXH tµ nguy�n; Ban chĐ.t va dc trung cua BHXH tà nguyn; Nhfrngquy dinh ca ban v'e ch€ d(> bao hi€m xa h(>i tµ nguy�n a Vi�t Nam; Cac nguyen tic cuabaa hi€m xa h9i n,r nguy�n; Phat tri€n; Phat tri€n baa hi€m xa h9i t1,r nguy�n. Lu�n van

da lam r5 n9i dung phat tri€n ba? hi€m xa h9i tv nguy�n tren cac khia C9-nh Phat trien

v€ s6 luqng, Phat tri€n v€ ch�t luqng; Phat triSn v€ ca c�u. Tac gia lu�n van cilng c1a

lam r5 cac nhan t6 anh huang den phat triSn baa hiSm xa h9i 11,f nguy�n nhu H� th6ng

lu�t phap va chinh sach v€ baa hiSm xa h9i, Nh�n thuc cua nguo·i dan; Nhan t6 v€ phat

trien kinh te; Nhan t6 v€ thu nh�p; ThS che t6 chuc b9 may va can b9.

Trang chuang 2 th1,rc tr�ng phat tri€n baa hi€m xa h9i t\t nguy�n tren dia band m1,1c 2.1. tac gia da trinh bay di€u B�c di€m t1,r nhien va B�c di6m

xa h9i anh huang t&i phat triSn baa hi€m xa h9i n,r nguy�n. d lll\lC 2.2 Lu�n van da

huy�n Tay Giang.phan tich th1,rc tr�ng phat triSn baa hi€m xa h9i 11,f nguy�n tren dia ban huy�n Tay

Giang. Tren ca SO' phan tich lu�n van da danh gia nhfrng m�t thanh cong, h9-n che va

nguyen nhan cua cac m�t h�n che trang thai gian quad chuang 3 cua lu�n van, tac gia da nghien cuu can cu cte dua ra giai phap phattri€n bao hiSm xa h9i tv nguy�n g6m Binh hu&ng phat tri€n cua nganh BHXH. Quan

di€m chung v€ phat tri€n bao hi€m xa h9i ti; nguy�n d6i v&i ngucJi laa d(mg; M\lc tieu

phat tri€n baa hi€m xa h9i tv nguy�n cha NLB t�i huy�n Tay Giang Lu�n van da ct�

xuit 4 nhom giai phap nhim phat tri€n baa hiSm xa hoiu.r nguy�n va_ cac ai€u ki�nth1,rc thi giai phap phat tri€n dich V\l bhxh UJ nguy�n cho nong dan.

2.7. v� phftn k�t lu�n:Cac ket lu�n duqc rut ra tir cac ket qua nghien cuu cua d€ tai2.8. v� dong g6p m6i (n�u c6):G6p ph§.n lam r5 ca sa ly lu�n v€ vi�c phat tri€n dich V1:1 BHXH t1,r nguy�nPhan tich r5 tinh hinh BHXH t1J nguy�n cha d6i tuqng la nguo·i dan, tim ra

nhfrng v�n d€ h�n che trang phat tri€n baa hi€m xa h9i 11,r nguy�n tren dia ban huy¢n

Tay Giang.

f)€ xuit nhfrng giai phap phat triSn BHXH 11,f nguy�n nhim dap l'.rng ngay cang

t6t han d6i tuqng tham gia dich V1:1 BHXH trong thai gian t&i tren 1dia ban huy�n Tay

Giang.

3. Nhfi:ng hl;ln ch� cua lu�n van:Trang ph§.n ma d§.u nen viet l�i: Tinh dp thiet cua de tai; B6i tuqng, plwm vinghien cuu; Phuang phap nghien cuu (c6 s1,r nh§.m l�n gifra thu c�p va so· dp, giai

thich r5 phuang phap di€u tra khaa sat, Bang h6i di€u tra khaa sat thiet ke thiJu khaa

l19c). M\lC T6ng quan tai li�u nghien cuu nen viet C\l thS han va phu hqp vo-i qui dinhTrang chuong 1 lll\lC 1.3. N<)i dung phat triSn bao hiSm xa h<)i tv nguy�n dn

xay di,rng cac tieu chi ctanh gia phat triSn bao hiSm xa h<)i tv nguy�n: tieu chi ctanh gia

Phat triSn v� s6 lm;rng; tieu chi danh gia Phat triSn v� ch§.t luqng; tieu chi danh gia

Phat tri€n v� cCJ c§.u

Trang chuong 2 N<)i dung phan tich thvc tn;mg thieu khoa h9c, chua phu hQ'p

v6'i tieu d� cua tung d� m\lc.

Cin chi r5 2.1. E)�c di€m CCf ban cua huy�n tay giang anh huong den S\f phat

tri€n cua bao hi€m xa h<)i tv nguy�n tren dia ban huy�n Tay Giang?

Viet lc,1i m1_1c 2.2 Thvc trang phat tri€n BHXH tv nguy�n tren dia ban huy�n Tay

Giang theo d(mg N<)i dung phat triSn bao hi€m xa h<)i tl,r nguy�n va cac tieu chi danh

gia phat tri€n bao hiSm xa h<)i tv nguy�n da xay dvng 6 chuong 1

Tach lll\lC 2.2.3. Nhfrng t6n tc,1i hc,1n chS kh6i lll\lC 2.2. thanh mvc 2.3. Banh gia

chung v� tlwc trc,1ng phat tri€n BHXH tv nguy�n tren dia ban huy�n Tay Giang

Cac giai phap phai C\l th€ va s�p xep lc,1i cho hqp ly

4. V� bai bao khoa hQC, k�t qua nghien CU'U UU'Q'C ap dl]ng n�u CO (n�u co): Khong

5. Cac nh�n xet khac (n�u co):

II. KET LU4.N:

Luan van dc,1t yeu ciu cua I lu�n van thc,1c sI.

Xep loc,1i lu�n van: Trung binh.

Da N6ng, ngay 6 thang 8 nam 2018'(9Nguai nh�n xet(kf; va ghiten)-Ts. Le Bao

Cau h6i:

1. £)€ mo· r<)ng ct6i tUQ'ng nguai nong dan tham gia BHXHtv nguy�ntren dia banhuy�n Tay Giang d.n giai phap nao?

2. Hc,1n che 16'n nhfit trang phat tri€n BHXH tv nguy�n tren dia ban huy�n Tay Giang?

Giai phap nao kh�c ph\lC m�t hc,1n che d6?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×