Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6

27/12/1961 và Điều lệ đãi ngộ quân nhân ban hành kèm theo Nghị định

161/CP ngày 30/10/1964 của Chính phủ. Suốt trong những năm tháng kháng

chiến chống xâm lược, chính sách BHXH nước ta đã góp phần ổn định về mặt

thu nhập, ổn định cuộc sống cho công nhân viên chức, qn nhân và gia đình

họ, góp phần rất lớn trong việc động viên sức người sức của cho thắng lợi của

cuộc kháng chiến chống xâm lược thống nhất đất nước.

Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế và chuyển đổi nền

kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường, sự thay đổi

mới về cơ chế kinh tế đòi hỏi có những thay đổi tương ứng về chính sách xã

hội nói chung và chính sách BHXH nói riêng. Hiến pháp năm 1992 đã nêu rõ:

“Nhà nước thực hiện chế độ BHXH đối với công chức Nhà nước và người

làm công ăn lương, khuyến khích phát triển các hình thức BHXH khác đối với

người lao động”. Trong văn kiện Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam

cũng đã chỉ rõ, cần đổi mới chính sách BHXH theo hướng mọi người lao

động và các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế đều có nghĩa vụ đóng

góp BHXH, thống nhất tách quỹ BHXH ra khỏi ngân sách. Tiếp đến Văn kiện

Đại hội Đảng lần thứ VIII cũng đã nêu lên “ Mở rộng chế độ BHXH đối với

người lao động thuộc các thành phần kinh tế”. Như vậy, các văn bản trên của

Đảng và Nhà nước là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới chính

sách BHXH nước ta theo cơ chế thị trường, ngay say khi Bộ luật lao động có

hiệu lực từ ngày 1/1/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị đình 12/CP ngày

26/1/1995/ về Điều lệ BHXH đối với người lao động trong các thành phần

kinh tế. Nội dung của bản Điều lệ này góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng

và Nhà nước đặt ra, góp phần thực hiện cơng bằng và tiến bộ xã hội, góp phần

làm lành mạnh hóa thị trường lao động và đồng thời đáp ứng được sự mong

mỏi của đông đảo người lao động trong các thành phần kinh tế của cả nước.

Và gần đây là sự ra đời Nghị định số 01/2003/NĐ-CP về việc mở rộng đối7

tượng tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong khu vực kinh tế

ngoài quốc doanh cùng với kế hoạch hồn thành việc soạn thảo luật BHXH.

BHXH đã được hình thành ngay từ những năm đầu thành lập nước, tuy

nhiên chỉ áp dụng hình thức BHXH bắt buộc. Cùng với quá trình phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi cần phải đổi mới và hồn thiện hệ thống

BHXH theo cả hai hình thức bắt buộc và tự nguyện. Chính vì vậy những năm

qua đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về lĩnh vực này, tuy nhiên tập trung

chủ yếu về lĩnh vực BHXH bắt buộc. Đối với BHXH tự nguyện, các cơng

trình nghiên cứu đã đề cập tới phải kể đến là: "Cơ sở lý luận về việc thực hiện

các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn

Tiến Phú, đề tài cấp Bộ năm 2001, trong đó tác giả mới chỉ dừng ở việc

nghiên cứu những vấn đề lý luận, làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện loại

hình BHXH tự nguyện ở Việt Nam, chứ chưa nghiên cứu sâu về nội dụng,

hình thức, tổ chức quản lý quá trình phát triển loại hình BHXH tự nguyện;

- Hai cơng trình nghiên cứu tiếp theo là: "Nghiên cứu mở rộng đối tượng

tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động tự tạo việc làm và thu nhập"

của tác giả Bùi Văn Hồng, đề tài cấp Bộ năm 2002; "Giải pháp mở rộng đối

tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường

lối đổi mới của Đảng và Nhà nước" của tác giả Kiều Văn Minh, đề tài cấp Bộ

năm 2003 tập trung nghiên cứu các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia

BHXH tự nguyện, chưa đề cập đầy đủ mối quan hệ lợi ích giữa người lao

động khu vực phi chính thức và chế độ BHXH tự nguyện;

- Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội hiện nay và các biện pháp

nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu, Đề tài nghiên cứu của TS. Nguyễn Văn

Châu. Nguyên Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, 1996.

- Cơ sở khoa học hồn thiện quy trình quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Đề

tài nghiên cứu của TS. Dương Xuân Triệu, 19998

- Chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh

tế - xã hội đến năm 2020, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của TS. Nguyễn

Huy Ban, nguyên Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, 1999.

- Hoàn thiện quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, luận văn Tiến Sĩ

kinh tế của Đỗ Văn Sinh – Phó Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, 2005

- Đề tài "Cơ sở khoa học quản lý và tổ chức thu bảo hiểm xã hội tự

nguyện" của tác giả Nguyễn Anh Vũ, đề tài cấp Bộ năm 2003, mới chỉ đề cập

đến vấn đề thu BHXH tự nguyện;

- Cơng trình "Nghiên cứu xây dựng lộ trình tiến tới thực hiện bảo hiểm

xã hội cho mọi người lao động" của tác giả Nguyễn Tiến Phú, đề tài cấp Bộ

năm 2004, đã tập trung nghiên cứu lộ trình và các bước tiến hành thực hiện

BHXH tự nguyện, nhưng nghiên cứu này thực hiện trong bối cảnh chưa có

Luật BHXH;

- Đề tài "Mơ hình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện ở một số nước

trên thế giới và những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào Việt Nam"

của tác giả Đào Thị Hải Nguyệt, đề tài cấp Bộ năm 2007, tập trung nghiên

cứu kinh nghiệm của nước ngoài trong việc thực hiện BHXH tự nguyện;

- Đề tài "Khảo sát về triển vọng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho

khu vực phi chính thức ở Việt Nam: Kiến nghị chính sách", đề tài cấp Bộ năm

2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ngân hàng thế giới, đề tài

tập trung nghiên cứu và đưa ra cơ sở để triển khai Luật BHXH về BHXH tự

nguyện;

- Đề tài "Cơ sở khoa học của việc xây dựng, hồn thiện hệ thống chính

sách an sinh xã hội ở nước ta giai đoạn 2007-2015", đề tài cấp bộ của tác giả

Mai Ngọc Cường - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đề tài này nghiên cứu

tổng thể hệ thống ASXH ở nước ta. Từ trước năm 2008 có đề cập đến một số

cơ sở để xây dựng chính sách về BHXH tự nguyện.9

- Luận văn thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia

Bảo hiểm xã hội tự nguyện của những người buôn bán nhỏ lẻ tại tỉnh Phú

Yên” của tác giả Nguyễn Quốc Bình năm 2013, đề tài đánh giá cảm nhận của

người lao động buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Phú nđích nghiên cứu của đề tài, ngồi ra

tơi hồn tồn khơng sử dụng cho mục đích khác.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ông (Bà)!

Nội dung:

1. Ông (Bà) cho biết giới tính của bản thân?

□ Nam□ Nữ2. Ơng (Bà)cho biết nghề nghiệp hiện tại?

□ Cơng nhân, nhân viên

□ Nông dân, nội trợ

□ Lao động tự do

□ Khác

3. Ơng (Bà) biết đến BHXH TN thơng qua kênh thơng tin nào (có thể

lựa chọn nhiều kênh)?

□ Người thân, gia đình, bạn bè

□ Mạng xã hội (Internet)□ Áp phích, pano tun truyền

□ Báo chí, truyền thanh, truyền hình

□ Đại lý bán BHXH TN

□ Khác

4. Vấn đề nào Ông (Bà) quan tâm nhất khi tham gia BHXH TN?

□ Mức đóng BHXH TN

□ Mức hưởng BHXH TN

□ Hồ sơ, thủ tục tham gia

□ Khác

5. Ơng (Bà) có được tư vấn về quyền lợi được hưởng khi tham gia

BHXH TN?

□ Rất tốt□ Khơng tốt□ Tốt□ Khơng được tư vấn□ Chưa tốt

6. Ơng (Bà) cho rằng mức đóng BHXH TN hiện nay là thấp hay cao?

□ Cao

□ Hợp lý

□ Thấp

7. Ông (Bà) cho rằng phương thức đóng BHXH TN hiện nay đã phù

hợp hay chưa?

□ Phù hợp

□ Chưa phù hợp

8. Ông (Bà) cho biết thời gian đóng BHXH TN hiện nay có phù hợp

hay khơng?

□ Phù hợp

□ Chưa phù hợp9. Ơng (Bà) cho biết địa điểm đóng tiền phí tham gia BHXH TN có

thuận lợi khơng?

□ Thuận lợi

□ Khó khăn

10. Ơng (Bà) có thấy hài lòng về chế độ BHXH TN khơng?

□ Hài lòng

□ Khơng được hài lòng

Xin chân thành cảm ơn Ơng (Bà) đã tham gia khảo sát!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×