Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

87Để áp dụng được phương pháp ABC, tác giả đã nghiên cứu tồn bộ q trình

sản xuất tại Cơng ty, tiến hành phân thành 07 hoạt động gồm: hoạt động chuẩn bị sản

xuất, hoạt động sản xuất sợi thô, hoạt động sản xuất sợi con, hoạt động hoàn thành,

hoạt động KCS, hoạt động bảo trì máy và hoạt động phục vụ sản xuất; xác định các

nguồn lực được sử dụng để tiến hành các hoạt động đó gồm: vật tư, lao động, tài sản cố

định, dịch vụ mua ngoài, các chi phí khác bằng tiền; xác định được các nguồn sinh phí

ứng với từng hoạt động và từ đó, tiến hành phân bổ chi phí theo từng hoạt động và

phân bổ chi phí của các hoạt động cho từng sản phẩm để tính giá thành.

Trên cơ sở giá thành tính được theo phương pháp ABC, tác giả so sánh với giá

thành theo phương pháp hiện tại mà Công ty đang áp dụng, từ đó nêu lên được tác

dụng của phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động trong quản trị chi phí ở

Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.KẾT LUẬN

Trong điều kiện hội nhập như ngày nay, khi mà Việt Nam đã là thành viên chính

thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, thì yêu cầu về nâng cao hiệu quả kinh88doanh của các doanh nghiệp là điều kiện hàng đầu, quyết định sự tồn tại và phát triển

của doanh nghiệp. Muốn làm được điều này, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và

doanh nghiệp dệt may nói riêng phải khơng ngừng hồn thiện việc tổ chức quản lý, tổ

chức sản xuất của mình, đặc biệt là cơng tác kế tốn chi phí và tính giá thành để nâng

cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bởi công tác kế tốn chi phí và tính giá thành

được coi là một cơng tác rất quan trọng và có ý nghĩa lớn trong bất kỳ doanh nghiệp

nào. Nó cung cấp các thơng tin về chi phí một cách đầy đủ, trung thực, kịp thời và nâng

cao chất lượng thông tin về giá thành sản phẩm. Vì vậy, vận dụng phương pháp tính giá

thành dựa trên cơ sở hoạt động là thật sự cần thiết trong điều kiện hiện nay. Bởi việc áp

dụng phương pháp ABC sẽ giúp cung cấp những thông tin chi phí một cách chính xác

và kịp thời hơn.

Qua thời gian tìm hiểu kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành tại Cơng ty Sợi,

cũng như trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phương pháp ABC, đề tài đã hồn thành các

nội dung sau:

Thứ nhất, trình bày cơ sở lý luận về giá thành và phương pháp tính giá thành

dựa trên cơ sở hoạt động.

Thứ hai, nghiên cứu về thực trạng cơng tác tính giá thành tại công ty Sợi thuộc

Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Qua đó, đưa ra ý kiến để đánh giá cơng tác

tính giá thành tại Cơng ty.

Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực trạng cơng tác tính giá thành tại Công ty Sợi,

đề tài đã đưa ra một số vấn đề nhằm vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ

sở hoạt động tại Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ.

Qua đó, giúp tác giả hiểu kỹ hơn về phương pháp ABC về mặt cơ sở lý luận

cũng như vận dụng vào thực tế tại Công ty Sợi, đồng thời cũng góp phần hồn thiện

cơng tác tính giá thành tại Cơng ty. Tuy nhiên, đề tài còn có một số hạn chế nhất định

sau:

Thứ nhất, hầu hết các tài liệu liên quan đến phương pháp tính giá ABC đều là89các tài liệu nước ngồi nên q trình nghiên cứu về phương pháp này chưa được thông

suốt, mạch lạc.

Thứ hai, một số thơng tin phi tài chính tại Cơng ty chưa được thu thập hay tổ

chức cho phù hợp với phương pháp ABC. Điều này chưa cho phép tác giả phân tích kỹ

hơn một số quy trình hoạt động, nguồn phát sinh chi phí để có thể phân bổ chi phí một

cách chính xác hơn. Vì vậy, để tăng độ chính xác cho thông tin về giá thành, cần thiết

phải tổ chức thu thập những thông tin này trong thời gian tới, khi đó, có thể phân chia

các hoạt động một cách chi tiết hơn và chính xác hơn.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan, phương pháp ABC chưa được áp

dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng một điều chắc chắn rằng, với

những ưu điểm vượt trội của phương pháp ABC, trong tương lai phương pháp này sẽ

được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp và sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn nữa

trong công tác quản lý.MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC90DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒMỞ ĐẦU .......................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………………............1

2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………… 3

3. Câu hỏi nghiên cứu…………………………………………………………...... 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………............4

5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………...4

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài……………………………………... 4

7. Kết cấu đề tài…………………………………………………………………… 5TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………………..6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH

DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG ………………………………………………9

1.1. Sự hình thành và vai trò của phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở

hoạt động (phương pháp ABC) …………………………………………………………...9

1.1.1. Sự hình thành phương pháp ABC ………………………………….………...9

1.1.2. Vai trò của phương pháp ABC ………………………………………....……11

1.2. Nội dung phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ………....13

1.2.1. Phân tích hoạt động và xác định các nguồn lực sử dụng…………..…...13

1.2.2. Phân bổ chi phí nguồn lực cho các hoạt động ………………….…………13

1.2.3. Chọn lựa nguồn sinh phí phát sinh………………………………..……..18

1.2.4. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm……………………..…..20

1.2.5. Tính giá thành sản phẩm………………………………….……….……..22

1.3. Kinh nghiệm vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt

động ở các nước. Sự vận dụng ở Việt Nam nói chung và doanh nghiệp sợi nói

riêng………………………………………………………………………………….. 22911.3.1. Kinh nghiệm vận dụng phương pháp ABC ở các nước ……...…………...22

1.3.2. Vận dụng phương pháp tính ABC ở Việt Nam nói chung và ở doanh

nghiệp Sợi nói riêng ………………………………………………………….………..…...30

1.3.2.1. Vận dụng phương pháp ABC ở Việt Nam ………………………...…..30

1.3.2.2. Vận dụng phương pháp ABC ở các doanh nghiệp Sợi ……..………...31KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 …………………………………………………………33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG

TYSỢITHUỘCTỔNGCƠNGTYCPDỆTMAYHỊATHỌ…………………………………………………………………………………..34

2.1. Tổng quan về Công ty Sợi thuộc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ ……34

2.1.1. Cơng ty Sợi - Đơn vị trực thuộc Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa Thọ ..…34

2.1.1.1. Khái quát về Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ………….…...34

2.1.1.2. Sự hình thành Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần Dệt may Hòa

Thọ………………………………………………………………………...…. 37

2.1.1.3. Mối quan hệ giữa Công ty Sợi và Tổng công ty CP Dệt may Hòa

Thọ……..………………………………………………………………….… 39

2.1.2. Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Sợi ………………...40

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty Sợi………………………………...… 41

2.1.4. Tổ chức kế tốn ở Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa Thọ

…....………………………………………………………………………………45

2.2. Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty

Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ………………………………...47

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành và phương pháp tính

giá thành ở Cơng ty………………………………………………………………….. 47

2.2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất ở Cơng ty Sợi ……….47

2.2.2.1. Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp…………………………... 47

2.2.2.2. Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp………………………………...50922.2.2.3. Kế tốn chi phí sản xuất chung…………………………………….. 55

2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty Sợi .60

2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD) ……………………………….60

2.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm ………………………………………………..63

2.2.4. Đánh giá cơng tác tính giá thành ở Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ

phần Dệt may Hòa Thọ……………………………………………………………….67KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………… ……………………..….69

CHƯƠNG 3. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA

TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG CÔNG

TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ ………………………………………….70

3.1. Cơ sở vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại

Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ ………………………...70

3.2. Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Công

ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ…..……………………...72

3.2.1. Phân tích các hoạt động và xác định các nguồn lực…………………….72

3.2.2. Phân bổ chi phí theo từng hoạt động và tính giá các hoạt động………. 75

3.2.3. Chọn lựa nguồn phát sinh chi phí………………………………………..78

3.2.4. Phân bổ chi phí của các hoạt động cho các sản phẩm để tính giá thành

…................………………………………………………………………………80

3.3. Tác dụng của phương ABC trong quản trị chi phí ở Cơng ty Sợi thuộc

Tổng cơng ty CP Dệt may Hòa Thọ…..………………………………………... 84

3.3.1. Làm cơ sở cho việc xác định giá bán từng loại sản phẩm………………84

3.3.2. Xác định mức đóng góp của các hoạt động vào giá trị sản phẩm, làm cơ

sở cho việc quản trị chi phí sản xuất…………………………………………... 85KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 …...………………………………………………….....88

KẾT LUẬN ….................…………………………………………………………...8993DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO)

PHỤ LỤC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×