Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

29Vốn điều lệ của Công ty là: 59.537.470.000VND. Tương đương 5.953.747 cổ

phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000VND.

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng

2.1.2.1 Chức năng

Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng với chức năng thực hiện kế hoạch sản xuất phôi

thép và kinh doanh thép xây dựng.

Công ty chuyên nhập khẩu và kinh doanh các loại thép phế liệu.

2.1.2.2. Nhiệm vụ

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ hiện có trên thị trường

trong nước, nghiên cứu xác định nhu cầu thị trường về các mặt hàng công nghiệp

nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả và phục vụ tối đa

hóa nhu cầu của khách hàng nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế và kế hoạch

công ty đề ra.302.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Đà NẵngĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN KIỂM SỐTTỔNG GIÁM ĐỐC

PHĨ TỔNG GIÁM

ĐỐC KINH DOANHPHỊNG

TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNHPHÂN

XƯỞNG

OXYPHĨ TỔNG GIÁM

ĐỐC SẢN XUẤTPHỊNG

VẬT TƯ

XNKPHỊNG

TÀI

CHÍNH

KẾ

TỐNBAN

KCSPHỊNG

KẾ

HOẠCH

KINH

DOANHPHÂN

XƯỞNG

NGUN

LIỆUSơ đồ: 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Cơng ty

Nguồn từ: Phòng Tổ Chức Hành Chính

Ghi chú:Quan hệ chức năng

Quan hệ trực tuyếnPHỊNG

KỸ

THUẬTPHÂN

XƯỞNG

LUYỆN31Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

- Hội đồng quản trị: Tham gia quản lý Cơng ty, có quyền nhân danh Cơng ty

để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích quyền lợi của Cơng ty. Quyết

định chiến lược phát triển và phương án đầu tư, quyết định giải pháp phát triển thị

trường, quyết định chào bán cổ phần mới, quyết định huy động vốn theo hình thức

khác, quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập

Công ty con hoặc chi nhánh đại diện, mua cổ phần của Công ty khác.

- Tổng Giám đốc: Tổng giám đốc của công ty là người đại diện pháp nhân của

công ty điều hành mọi hoạt động của công ty theo chế độ thủ trưởng. Tổng giám đốc

chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả kinh doanh của cơng ty.

- Phó tổng giám đốc kinh doanh: Thay mặt tổng giám đốc điều hành cơng tác

tiêu thụ và quản lý chun mơn phòng Vật tư XNK.

- Phó tổng giám đốc sản xuất: Thay mặt Tổng giám đốc điều hành tồn bộ

cơng tác kỹ thuật sản xuất trong Công ty, trực tiếp quản lý chuyên mơn đối với phòng

Kỹ thuật.

- Ban kiểm sốt: Giám sát tồn bộ về hoạt động của phòng kế tốn tài chính và

lên báo cáo cho Hội đồng quản trị.

- Phòng vật tư XNK: Là phòng chức năng, tham mưu giúp Tổng Giám đốc

quản lý, điều hành lĩnh vực kế hoạch, điều độ sản xuất, kinh doanh. Thực hiện cung

ứng vật tư cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu

phục vụ sản xuất, quản lý kho tàng, hàng hóa trong cơng ty.

- Phòng Tài chính kế tốn: Giúp việc cho Tổng giám đốc về tồn bộ cơng tác

hạch tốn thống kê tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng các định mức chi

phí, tìm nguồn vốn để thực hiện cơng tác hạch tốn kế tốn thống kê theo chế độ hiện

hành.

- Phòng Tổ chức hành chính: Có chức năng tham mưu, giúp Tổng giám đốc

sắp xếp ổn định, quản lý lực lượng lao động trong công ty, làm công tác nhân sự.

Thực hiện cơng việc tính lương, chính sách đối với người lao động, theo dõi tình hình32thực hiện mức năng suất lao động cho các phân xưởng, thực hiện nghĩa vụ chăm lo

đời sống cho nhân viên trong công ty, làm cơng tác văn thư.

- Phòng Kế hoạch kinh doanh: Xác định mục tiêu phương hướng kinh doanh.

Tìm kiếm đầu vào đầu ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty.

- Phòng Kỹ thuật: Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác tổ

chức sản xuất, nghiên cứu thiết kế mẫu mã, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình cơng

nghệ, an tồn và vệ sinh cơng nghiệp,…

- Phân xưởng Nguyên liệu: Có nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu, đóng thùng,

làm sạch chuyển qua phân xưởng luyện tiến hành luyện thép.

- Phân xưởng Luyện: Có nhiệm vụ điều tiết công việc sản xuất để tạo ra sản

phẩm phơi thép của cơng ty.

- Phòng KCS: Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nhiệm vụ của

phòng này là nâng cao, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Xây dựng các tiêu chuẩn về

chất lượng sản phẩm.

- Phân xưởng Oxy: Sản xuất Oxy cung cấp cho phân xưởng luyện để thổi vào

2.1.4. Tổ chức kế tốn tại cơng ty

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Kế toán trưởng

Kế Toán Tổng HợpKế Toán

vật tư,

TSCĐKế

Tốn

thanh

tốnKế

Tốn

cơng

nợKế

Tốn

tiêu

thụSơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty

Nguồn : Phòng tài chính kế tốn

Ghi chú:: Quan hệ trực tuyến.Thủ

Quỹ33: Quan hệ chức năng.

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

- Kế toán trưởng: Là người lãnh đạo, quản lý và điều hành tồn bộ cơng tác kế

tốn tại cơng ty, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và các cơ quan tài chính về

tồn bộ cơng tác tài chính kế tốn tại cơng ty, là người tham mưu cho Tổng giám đốc

về cơng tác tài chính. Thường xuyên cung cấp số liệu cho Tổng giám đốc một cách

chính xác, kịp thời và là người lập kế hoạch báo cáo theo định kỳ.

- Kế toán tổng hợp: Tổng hợp chi phí, giá thành sản xuất, lên quyết tốn và báo

cáo tài chính hàng tháng. Tổng hợp theo dõi hợp đồng. Kê khai và tổng hợp theo dõi

thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác.

- Kế toán vật tư, TSCĐ: Theo dõi công tác nhập xuất vật tư, chi tiết công nợ phải

trả. Theo dõi biến động TSCĐ, lập kế hoạch trích khấu hao.

- Kế tốn thanh toán: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán tiền

mặt, tiền gởi, tiền vay. Thực hiện các nghiệp vụ kế tốn liên quan đến tiền lương, các

khoản trích theo lương dựa trên bảng tính số liệu của Phòng Tổ chức hành chính đưa

xuống hàng tháng. Theo dõi, kiểm tra các thủ tục thanh toán Quốc tế.

- Kế toán tiêu thụ: Có nhiệm vụ theo dõi chi tiết tình hình tiêu thụ sản phẩm,

cơng nợ phải thu khách hàng và có sự đối chiếu với phòng kinh doanh. Bởi vì cơng ty

bán hàng theo phương thức tín dụng chứng từ nên cần phải có sự theo dõi chặt chẽ số

cơng nợ của khách hàng nào q ngày sẽ tính lãi do trả chậm, kế tốn có nhiệm vụ

tính tốn các khoản lãi trả chậm để đưa vào doanh thu của hoạt động tài chính.

- Kế tốn cơng nợ: Thực hiện và kiểm soát các chứng từ theo quy định, quản lý

tất cả các khoản công nợ phát sinh, rà sốt, kiểm tra đối chiếu cơng nợ hàng ngày,

kiểm tra đối chiếu và lập báo cáo công nợ theo yêu cầu.

- Thủ quỹ: Đảm nhiệm công việc thu, chi và bảo quản tiền mặt của công ty, ghi

chép và báo cáo quỹ hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm.

2.1.4.2. Hình thức sổ kế tốn áp dụng tại Cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng

Với quy mô sản xuất kinh doanh như trên, Công ty đang sử dụng phần mềm kế

tốn theo hình thức “Nhật ký chung”.34Chứng từ gốcSổ quỹSổ Nhật ký chungSổ, thẻ kế toán chi tiếtSổ cáiBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối

số phát sinhBáo cáo tài chính

2.3. Sơ đồ: Hình thức sổ kế tốn áp dụng tại cơng ty

Chú thích:: Ghi hàng ngày

: Ghi định kỳ, cuối tháng

: Đối chiếuDiễn giải:

- Hàng ngày, căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế liên quan với chứng từ gốc sau khi

đã được kiểm tra, kế toán phần hành lập chứng từ (chứng từ được lập trực tiếp từ

phần mềm) số liệu được chuyển thẳng vào sổ nhật ký chung, và các sổ, thẻ kế toán

chi tiết, sổ cái và các bảng tổng hợp liên quan theo lập trình sẵn.

- Định kỳ, cuối tháng, quý, năm, căn cứ số liệu từ sổ cái các tài khoản, kế

toán chiếu xuất số liệu sang bảng cân đối số phát sinh. Số liệu trên sổ cái được thực

hiện đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết tài khoản vào sổ quỹ. Dựa vào sổ cái và

bảng cân đối số phát sinh, kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính theo quy định352.2. THỰC TẾ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH

TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

2.2.1. Mơi trường kiểm sốt

2.2.1.1. Chính sách nhân sự

Là cơng ty cổ phần nên việc sử dụng nhân sự và sử dụng lao động cũng khá

chặt chẽ và hiệu quả, với lực lượng lao động là 352 người trong đó: 40 người trình độ

đại học (chiếm 11,4%), 16 người trình độ cao đẳng (chiếm 4,6%), 47 người trình độ

trung cấp (chiếm 13,4%), 16 người trình độ nghề bậc 2 (chiếm 4,6%) và 233 người

lao động phổ thông (chiếm 66%). Việc tuyển dụng nhân sự cũng đặt biệt được coi

trọng, ngồi tiêu chí được sử dụng để lựa chọn là kỹ năng chuyên mơn, cơng ty còn

chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tính trung thực, sáng tạo và năng động.

Tại công ty, chế độ khen thưởng được thực hiện không thường xun do nó

khơng mang lại tác dụng tích cực trong việc làm tăng hiệu quả trong công việc, chỉ

mang tính chất phong trào.

2.2.1.2. Đặc thù sản phẩm

Sản phẩm phơi thép, là nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất thép tại

Cơng ty. Ngun liệu chính được dùng để sản xuất phôi thép là thép phế liệu và các

loại hợp kim như FeSi, FeMn,….. Ngoài ra, nguồn năng lượng được sử dụng trong

quá trình sản xuất gồm điện năng và điện cực.

Trước đây, nguồn cung cấp thép phế liệu cho công ty chủ yếu là các cơ sở thu

mua phế liệu thuộc khu vực miền Trung, Tây nguyên. Tuy nhiên, với quy mô phát

triển hiện nay, do công ty đã nâng cấp công suất lên mức 150.000 tấn/năm nên nhu

cầu về lượng thép là rất lớn, mức cung trong nước khơng thể đáp ứng, do đó cơng ty

đang thực hiện nhập khẩu từ nước các nước như Nam Phi, Mỹ, Singapo, Philippin,

….lượng thép phế liệu nhập khẩu chiếm khoảng từ 60% - 70% nhu cầu phục vụ cho

sản xuất. Mức tạp chất thép được thỏa thuận trong hợp đồng đối với thép phế liệu

nhập khẩu là 0,3% . Đối với phế liệu ở trong nước, tạp chất lẫn trong nguyên liệu

được khấu trừ trực tiếp vào số lượng thực tế nhập kho (điều này thể hiện rõ trong

phiếu kiểm định hàng hóa cho từng xe hàng một kèm theo chứng từ nhập kho).36Do đặc thù ngành nghề, quá trình sản xuất thải ra nhiều khói bụi cho mơi

trường nên cơng tác xử lý khói bụi là vấn đề hàng đầu vì đây là vấn đề sống còn của

cơng ty. Hiện tai công ty đang đầu tư hệ thống xử lý bụi và chất độc hại với tổng giá

trị đầu tư lên đến một triệu đôla Mỹ.

2.2.1.3. Quan điểm quản lý

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng chuyên sản xuất và kinh doanh Thép xây

dựng, là Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước nên việc quản lý rất

được coi trọng. Kể từ khi được chuyển đổi thành công ty cổ phần công ty luôn cố

gắng phát triển một cách bền vững. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều cơng ty

Thép trong và ngồi nước cạnh tranh rất gay ngắt kể cả về chất lượng và giá cả. Với

môi trường kinh doanh như vậy, quan điểm của người lãnh đạo Cơng ty là ln tìm

hướng đi đúng để phát triển công ty, kinh doanh lành mạnh, sử dụng tối đa các nguồn

lực, đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng về giá cả cũng như chất lượng, với phương

châm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao

đời sống Cán bộ công nhân viên công ty. Báo cáo tài chính của cơng ty phản ánh

trung thực, chính xác về tình hình tài chính nhằm cung cấp thơng tin đáng tin cậy cho

những người bên trong và bên ngồi cơng ty. Với khả năng lãnh đạo, điều hành linh

hoạt, nhạy bén của Tổng giám đốc, Công ty không ngừng nâng cao uy tín, tiếp tục

đứng vững trên thị trường.

Trong cơng ty, Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất về các mặt

hoạt động sản xuất tại Công ty. Trong công tác chuyên môn, Tổng giám đốc thực hiện

phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho các Phó tổng giám đốc, có

trách nhiệm hỗ trợ, tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động

Công ty. Quan điểm, thái độ của lãnh đạo được thể hiện thông qua các quy chế, quy

định và qua đó nhằm tạo ra mơi trường quản lý thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân

nhận thức đúng đắn và chấp hành nghiêm túc các quy định, đem lại hiệu quả SXKD.

2.2.1.4. Cơ cấu tổ chức

Việc sản xuất kinh doanh của Công ty luôn chịu sự giám sát, kiểm tra chặc chẽ

của các cơ quan chức năng vì sản phẩm Thép liên quan nhiều đến chất lượng của các37cơng trình. Vì vậy, chất lượng sản phẩm của từng mẽ Thép luôn được Công ty kiểm

tra rất chặc chẽ trước khi cho xuất ra tiêu thụ trên thị trường

Môi trường kiểm sốt của cơng ty bao gồm các nhân tố bên trong và bên ngồi

cơng ty tác động đến việc thiết kế, sự vận hành và tính hữu hiệu của các chính sách,

thủ tục của đơn vị, trong đó nhân tố chủ yếu là nhận thức và hành động của Ban giám

đốc Công ty. Nhận thức được điều này, cơng ty đã cố gắng thiết lập cho mình một

mơi trường kiểm sốt tại cơng ty khá chặt chẽ.

Ban lãnh đạo công ty là những người rất am hiểu về ngành Thép, có nhiều năm

kinh nghiệm. Phong cách điều hành của Ban giám đốc xuất phát từ chính đặc điểm và

quy mô hoạt động của Công ty.

Ban giám đốc trước khi đưa ra một quyết định gì thì ln trưng cầu ý kiến của

cấp dưới, đặc biệt coi trọng những ý kiến đóng góp hồn thiện cơng tác kiểm sốt

trong quá trình quản lý. Giữa Ban lãnh đạo và các cán bộ, cơng nhân viên trong cơng

ty ln có mối quan hệ tốt, luôn nhận thức và đề cao vai trò của cơng tác kiểm tra,

giám sát và đánh giá kết quả hoạt động. Thực hiện đúng theo quy chế, quy định của

cơng ty và các chính sách, quy định của nhà nước.

Ban lãnh đạo đều có nhận thức đúng đắn về mức độ ảnh hưởng của các hành vi

vi phạm của nhân viên đến các mục tiêu trong kiểm sốt nội bộ nên đều có những quy

định về đạo đức nghề nghiệp để ngăn ngừa vi phạm.

Ban lãnh đạo ln khuyến khích, khen thưởng trên kết quả cơng việc tốt của

nhân viên, khích lệ tinh thần làm việc cán bộ, cơng nhận viên tồn cơng ty.

Sơ đồ tổ chức được phân định quyền hạn và trách nhiệm của mỗi phòng ban

tương đối rõ trên cơ sở đánh giá năng lực thực tế và trình độ chun mơn, đạo đức

của mỗi nhân viên. Quan hệ báo cáo trong doanh nghiệp tương đối rõ ràng, như vậy

sẽ giúp ích cho mối quan hệ hợp tác, phối hợp và chia sẻ thông tin lẫn nhau giữa

những bộ phận trong doanh nghiệp và những nhân viên trong cùng một phòng ban.

2.2.1.5. Cơng tác lập kế hoạch

Mặc dù với mơ hình hoạt động hiện tại là công ty cổ phần nhưng việc lập kế

hoạch tại Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng vẫn thực hiện như trước đây (giai đoạn còn

là doanh nghiệp Nhà nước). Vào khoảng đầu tháng 11 năm tài chính trước đó, các bộ38phận chức năng căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ cho năm đến, năng lực sản xuất thực tế

tại đơn vị để lập kế hoạch sản xuất cho năm đến để giao cho bộ phận sản xuất. Trên

cơ sở đó, một số kế hoạch khác cũng được lập như kế hoạch thu mua nguyên vật liệu,

kế hoạch mua vật tư,....cụ thể:

- Đối với kế hoạch sản xuất: Do phòng kế hoạch lập dựa trên năng lực sản xuất

hiện có tại cơng ty và nhu cầu sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

- Đối với vật tư, Thép phế liệu: Thép phế liệu là loại nguyên liệu chính của q

trình sản xuất phơi Thép, nó chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm. Tuy nhiên,

nguồn cung cấp loại nguyên liệu này lại không ổn định do bị ảnh hưởng nhiều bởi thị

trường thế giới và sự nghiêm túc trong kinh doanh của đối tác nước ngồi nên cơng

tác thu mua Thép phế liệu được đặt biệt quan tâm nhằm đảm bảo cho q trình sản

xuất được liên tục.

Nhìn chung, cơng tác lập kế hoạch chỉ mang tính hình thức, việc tổ chức thực

hiện sản xuất kinh doanh hầu như mang tính chủ quan, tự phát, tách rời kế hoạch đã

được lập. Ví dụ: trong năm 2010 lượng thép phế liệu thu mua theo kế hoạch là

165.000 tấn, nhưng trên thực tế số Thép phế liệu đã thu mua lũy kế tính đến tháng

9/2010 đã là 178.000 tấn. Mặc khác, cơng tác đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch

còn mang tính chung chung, chưa nêu rõ được lý do cụ thể để có biện pháp khắc phục

cho việc lập kế hoạch ở các năm đến.

2.2.2. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn của Công

ty cổ phần Thép Đà Nẵng

2.2.2.1. Đối với khâu mua hàng

Mua hàng đúng loại, đảm bảo đúng quy cách, chất lượng, số lượng, mua đúng

nhà cung cấp, đúng giá (giá càng thấp thì càng tốt) mua đúng theo sự phân công, phân

cấp của lãnh đạo.

Mua hàng đủ số lượng hàng hóa đã đề nghị, đã được phê duyệt.

Mua hàng kịp thời, đúng thời hạn đã quy định, đúng kế hoạch đã xây dựng

không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ của công ty.

2.2.2.2. Đối với khâu thanh toán39Việc thanh toán phải đảm bảo đúng với số lượng hàng thực tế mua, đúng nhà

cung cấp.

Thanh toán đúng giá đã thỏa thuận trên hợp đồng, trả đủ số tiền thực sự nợ nhà

cung cấp.

Thanh toán đúng hạn đã ký kết trong hợp đồng, các khoản nợ nhà cung cấp, đã

cam kết thời hạn thanh toán.

Các nghiệp vụ thanh toán đều được phê chuẩn bởi Tổng giám đốc

Nghiệp vụ mua hàng và thanh toán phải được kế toán ghi nhận, báo cáo tình

hình xuất nhập tồn của hàng hóa và công nợ đúng, kịp thời, rõ ràng cho từng khách

hàng cụ thể.

Nghiệp vụ mua hàng phải đầy đủ các chứng từ sau: Phiếu yêu cầu mua hàng,

phiếu kiểm định thép phế liệu, phiếu nhập vật tư, cân quan điện tử, phiếu kiểm định

của KCS, hố đơn của người bán,….có sự phê chuẩn của người có thẩm quyền.

Kế tốn ghi nhận đúng giá trị thực tế về giá vốn hàng nhập kho.

2.2.3. Hệ thống các chứng từ, sổ sách và các báo của chu trình mua hàng

và thanh tốn tại Cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng

2.2.3.1. Tổ chức lập và ln chuyển chứng từ mua hàng và thanh tốn

tại cơng ty cổ phânThép Đà Nẵng

Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định hiện hành, theo

Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. Các chứng từ kế

toán mua hàng và thanh toán thể hiện cho các nghiệp vụ kinh tế thực sự phát sinh và

hoàn thành, các chứng từ được lập đảm bảo hợp lệ và hợp pháp. Căn cứ nội dung trên

các chứng từ sẽ được phản ánh trên sổ sách kế toán có liên quan, đảm bảo cho các

thơng tin trên sổ sách kế toán đầy đủ và trung thực.

Tùy thuộc vào từng nghiệp vụ khác nhau mà có quy trình lập và luân chuyển

chứng từ phù hợp. Các chứng từ như: Phiếu nhập kho, hoá đơn mua hàng, phiếu chi,

giấy báo nợ, … và các giấy tờ liên quan đến quy trình mua hàng và thanh tốn là cơ

sở để ghi sổ kế tốn.

Các chứng từ kế tốn chu trình mua hàng và thanh tốn ở Cơng ty ln chuyển như

sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×