Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết cấu luận văn

Kết cấu luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

3Chương 1: Lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh

tốn trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng kiểm sốt nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn tại

Cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

Chương 3: Tăng cường kiểm sốt nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn tại

Cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng.4TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Hoạt động kiểm tốn đã có lịch sử phát triển lâu dài và gắng với quá trình phát

triển kinh tế - Xã hội của lồi người. Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của xã hội,

những lĩnh vực và loại hình kiểm tốn khác nhau đã dần dần hình thành và ngày càng

đóng vai trò quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là hoạt động kiểm soát

nội bộ trong các doanh nghiệp. Hoạt động kiểm soát nội bộ giúp cho việc sử dụng

hợp lý các nguồn lực liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh, đến công tác kiểm

tra, giám sát các hoạt động của công ty. Đồng thời giúp cho các nhà quản lý phát hiện

ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong cơng tác kiểm sốt nội bộ, qua đó xây dựng

hệ thống kiểm sốt nội bộ vững mạnh, giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất

kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả nhất. Điều này có thể

khẳng định rằng, hoạt động kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh

doanh là cần thiết và không thể thiếu. Đặc biệt là kiểm sốt nội bộ trong ngành cơng

nghiệp thép vì đây là ngành khá quan trọng trong quá trình cơng nghiệp hóa - Hiện

đại hóa đất nước như Bộ chính trị đã nhận định “Thép là vật liệu chủ yếu của nhiều

ngành cơng nghiệp, có vai trò quyết định tới sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại

hóa của đất nước”.

Trong kinh doanh, các nhà quản lý thường xây dựng hệ thống kiểm sốt nội bộ

trong doanh nghiệp mình để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất. Với vị trí,

vai trò và tầm quan trọng của cơng tác kiểm soát nội bộ đã nêu ở trên, nên đã có rất

nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu về đề tài Kiểm sốt nội bộ chu trình mua

hàng và thanh tốn ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều khía cạnh khác nhau và có

thể kể đến một số cơng trình nghiên cứu sau:

+ “Tăng cường Kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Tổng cơng ty cổ phần

Dệt may Hòa Thọ”, Huỳnh Thị Cam Thảo, (2009), Luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên

ngành kế toán. Luận văn đã nghiên cứu thực tiễn chu trình cung ứng tại Tổng cơng ty

cổ phần Dệt may Hòa Thọ, đối tượng nghiên cứu là Kiểm sốt chu trình mua hàng và

Thanh tốn tại Tổng cơng ty Dệt may Hòa Thọ. Tác giả đã chỉ ra những tồn tại, hạn5chế trong quá trình mua hàng và thanh toán cũng như những bất cập trong hệ thống

kiểm sốt nội bộ của cơng ty đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục.

+ “Tăng cường Kiểm sốt nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn tại cơng ty

cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam”, Nguyễn Thị Hạnh, (2010), Luận văn thạc sĩ

kinh tế, chuyên ngành kế toán. Luận văn đã nghiên cứu thực tiễn chu trình mua hàng

và thanh tốn tại cơng ty Cổ phần dược vật tư y tế Quảng Nam. Đối tượng nghiên cứu

là Kiểm sốt chu trình mua hàng và thanh tốn tại cơng ty cổ phần Dược vật tư y tế

Quảng Nam. Luận văn chỉ ra những tồn tại bất cập trong cơng tác kiểm sốt nội bộ tại

công ty, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, yếu kém đồng thời đề xuất các gải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả kiểm sốt nội bộ tại cơng ty và một số đề tài khác như:

+ “Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí ở các doanh nghiệp thuộc khu quản

lý đường bộ 5”, Trịnh Thị Hoàng Dung, 2006, Luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành

kế toán.

+ “Tăng cường kiểm sốt nội bộ chu trình bán hàng - Thu tiền tại cơng ty cổ

phần Kim khí miền Trung”, Bùi Minh Nam, 2010, Luận văn thạc sĩ kinh tế, chun

ngành kế tốn.

+ “Kiểm sốt nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Sách và

Thiết bị trường học Đà Nẵng, Nguyễn Thị Điệp, 2010, Luận văn thạc sĩ kinh tế,

chun ngành kế tốn.

+ “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ chi phí sản xuất tại công ty Sông Thu

Đà Nẵng”, Trần Thị Sáu, 2008, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học – Đại Học

Đà Nẵng.

Qua nghiên cứu các luận văn trên, các tác giả đã hệ thống hóa và đưa ra các

giải pháp nhằm tăng cường Kiểm sốt nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn tại

các cơng ty, tuy nhiên các nghiên cứu trên còn bao quát, chung chung chưa đi vào các

nghiệp vụ cụ thể, chưa chỉ ra được những nguyên nhân khách quan và chủ quan của

những tồn tại, hạn chế, bất cập trong hệ thống kiểm soát nội bộ, các giải pháp đưa ra

khó thực hiện hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tế tại cơng ty, chưa đề cập đến

vấn đề kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn trong doanh nghiệp sản

xuất Thép nói chung và tại cơng ty Cổ phần Thép nói riêng. Cho đến nay, chưa có đề6tài khoa học nào nghiên cứu về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn tại

cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Kiểm sốt nội bộ chu

trình mua hàng và thanh tốn tại công ty cổ phần Thép Đà Nẵng” làm luận văn tốt

nghiêp. Để từ đó tìm ra những hạn chế, bất cập trong việc kiểm sốt chu trình mua

hàng và thanh tốn đồng thời đưa ra các giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm soát nội

bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.7CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1.1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ

Theo Ủy ban của Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về việc chống gian lận về báo

cáo tài chính (COSO): “Kiểm sốt nội bộ là một q trình bị chi phối bởi người quản

lý, Hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập để cung cấp một

sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

- Sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động.

- Sự tin cậy của báo cáo tài chính.

- Sự tuân thủ pháp luật và các quy định.” [2;1]

Trong định nghĩa trên, bốn nội dung cơ bản là kiểm sốt nội bộ là một q

trình, con người, đảm bảo hợp lý và các mục tiêu. Chúng được hiểu như sau:

- Kiểm soát là một quá trình. Thơng qua q trình lập kế hoạch, thực hiện và

giám sát. Để đạt được mục tiêu mong muốn, đơn vị cần kiểm sốt các hoạt động của

mình, Kiểm sốt nội bộ khơng phải là một sự kiện hay tình huống mà là một chuỗi

các hoạt động hiện diện trong mỗi bộ phận, quặn chặt vào hoạt động của tổ chức và là

một nội dung cơ bản trong hoạt động của tổ chức. Kiểm soát nội bộ sẽ hữu hiệu khi

nó là một bộ phận khơng tách rời chứ khơng phải chức năng bổ sung cho các hoạt

động của tổ chức.

- Kiểm soát nội bộ được thiết lập và vận hành bởi con người, đó là Hội đồng

quản trị, Ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên trong đơn vị. Kiểm sốt nội bộ

là một cơng cụ được nhà quản lý sử dụng chứ không thay thế nhà quản lý. Nói cách

khác, nó được thực hiện bởi những con người trong tổ chức, bởi suy nghĩ và hành

động của họ. Chính họ sẽ vạch ra mục tiêu, đưa ra biện pháp kiểm soát và vận hành

chúng.

- Kiểm soát nội bộ cung cấp sự đảm bảo hợp lý. Vì khi vận hành hệ thống

kiểm sốt, những yếu kém có thể xảy ra do những sai lầm của con người nên dẫn đến8không thực kiện được các mục tiêu. Kiểm sốt nội bộ có thể ngăn chặn và phát hiện

những sai phạm nhưng không thể đảm bảo là chúng không bao giờ xảy ra. [1]

Theo liên đồn kế tốn quốc tế (IFAC): “Kiểm soát nội bộ là một chức năng

thường xuyên của các đơn vị, tổ chức và trên cơ sở xác định rủi ro có thể xảy ra trong

từng khâu cơng việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả

các mục tiêu đặt ra của đơn vị:

- Bảo vệ tài sản của đơn vị.

- Đảm bảo độ tin cậy của các thông tin.

- Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý.

- Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý.”

Theo chuẩn mực 400 của Bộ tài chính (Ban hành theo Quyết định số

143/2001/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ tài chình): Kiểm sốt nội bộ

là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp

dựng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm

soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực và

hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. [3]

Kiểm sốt nội bộ là tồn bộ những chính sách và thủ tục do ban Giám đốc đơn

vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và sự hiệu quả của các hoạt động

trong khả năng có thể. Các thủ tục này đòi hỏi việc tn thủ các chính sách quản lý,

bảo quản tài sản, ngăn ngừa và phát hiện ra sai sót hay gian lận, tính đầy đủ và chính

xác của các ghi chép kế toán, đảm bảo lập các báo cáo trong thời gian mong muốn.

1.1.2. Mục tiêu của Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của các đơn vị, tổ chức và

trên cơ sở xác định rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu cơng việc để tìm ra biện pháp

ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra của đơn vị:

Mục tiêu 1: Bảo vệ tài sản của đơn vị.

Tài sản của đơn vị bao gồm cả tài sản vơ hình và tài sản hữu hình, chúng có

thể bị đánh cắp, lạm dụng vào những mục đích khác nhau hoặc bị hư hại nếu không

được bảo vệ bởi một hệ thống Kiểm sốt nội bộ thích hợp. Ngồi những tài sản, vật

chất hiện hữu, trong đơn vị còn có những tài sản phi vật chất như sổ sách kế toán, cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×