Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA E.DURKHEIM

ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA E.DURKHEIM

Tải bản đầy đủ - 0trang

P O W E RKẾT LUẬN CHUNGXHH của E.Durkheim phản ánh rõ các ý tưởng của H. Spencer về "cơ thể xã hội" tiến hoá xã hội chức năng xã hội. XHH E.

Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối quan hệ giữa con người và xã hội. XHH cần phải xác định đối tượng nghiên cứu một

cách khoa học, phải coi xã hội cơ cấu xã hội, thiết chế xã hội, đạo đức truyền thống, phong tục tập quán, ý thức tập thể ... như

là các sự kiện xã hội, các sự vật, các bằng chứng xã hội có thể quan sát được. Cần áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa

học như quan sát so sánh thực nghiệm ... để nghiên cứu phát hiện ra các quy luật của các sự vật sự kiện xã hội. Khi giải thích

hiện tượng xã hội, ta cần phân biệt nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và chức năng mà hiện tượng đó thực hiện - Đó là tư tưởng

XHH của E. Durkheim.15Insert ImageP O W E RInsert ImInsert ImageDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng. 2006. Xã hội học. NXB Đại

học QGHN2.16Khoa XHH. 2016. GT XHHĐC. NXB Đại học QGHNInsert ImageP O W E RCẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN

ĐÃ LẮNG NGHE

D I S C U S S17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA E.DURKHEIM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×