Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 4. Kết quả xác định tên khoa học các mẫu thu thập được

Phụ lục 4. Kết quả xác định tên khoa học các mẫu thu thập được

Tải bản đầy đủ - 0trang

STTKí hiệu

mẫu13P.13Th n M ng R ng

2, Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh14P.14Thôn Kô xia II,

Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linhP.15Thôn Kô xia II,

Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh16P.16Thôn Kô xia II,

Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh17P.17Kon Plong, Kon

TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh18P.18Tu M R ng, Kon

TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh19P.19Kon Plong, Kon

TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh20P.20Sa Pa, Lào CaiPanax sp.1T m thất l xẻ21P.21Hồ Thầu, Hồng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ22P.22Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ23P.23Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ24P.24Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ25P.25Sa Pa, Lào CaiPanax sp.1T m thất l xẻ26P.26Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng27P.27Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng28P.28Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng15Địa điểm thuTên khoa học- 24 -Tên Việt NamSTTKí hiệu

mẫuĐịa điểm thu29P.29Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng30P.30Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng31P.31Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng32P.32Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng33P.33Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng34P.34X n Mần, Hồng Su

Phì, Hà GiangPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.FengM ng Tè, Lai

ChâuP. vietnamensis var.

fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu &

S.Q.CaiSâm lai châuS n Hồ, Lai ChâuP. vietnamensis var.

fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu &

S.Q.CaiSâm lai châuS n Hồ, Lai ChâuP. vietnamensis var.

fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu &

S.Q.CaiSâm lai châuP.38S n Hồ, Lai ChâuP. vietnamensis var.

fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu &

S.Q.CaiSâm lai châuP.39M ng Tè, Lai

ChâuP. vietnamensis var.

fuscidiscus

K.Komatsu, S.Zhu &

S.Q.CaiSâm lai châu40P.40Phu Xai Lai Leng,

M ng L ng, Nghệ

AnPanax sp.2Sâm

puxailaileng41P.41Phu Xai Lai Leng,Panax sp.2Sâm3536373839P.35P.36P.37Tên khoa học- 25 -Tên Việt NamSTTKí hiệu

mẫuĐịa điểm thuTên khoa họcM ng L ng, Nghệ

AnTên Việt Nam

puxailaileng42P.42Si Ma Cai, Lào CaiPanax notoginseng

(Burkill) F.H.ChenT m thất43P.43Si Ma Cai, Lào CaiPanax notoginseng

(Burkill) F.H.ChenT m thất44P.44Si Ma Cai, Lào CaiPanax notoginseng

(Burkill) F.H.ChenT m thất45P.45Si Ma Cai, Lào CaiPanax notoginseng

(Burkill) F.H.ChenT m thất46P.46Hồng Su Phì, Hà

GiangPanax notoginseng

(Burkill) F.H.ChenT m thất- 26 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 4. Kết quả xác định tên khoa học các mẫu thu thập được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×