Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 3. Danh sách tiêu bản nghiên cứu trong phòng tiêu bản và bảo tàng

Phụ lục 3. Danh sách tiêu bản nghiên cứu trong phòng tiêu bản và bảo tàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

STT17

18

19

20

21

22

23

24Số hiệu bảo

tàng0003581

TB0003582

TB0003583

TB0003584

TB0003585

TB0003587

TB0003588

TB0003589

TB000359025866226TB0007470Tên Việt NamS m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệp

S m vũ iệpTên khoa họcNơi ấySeem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.

Panax bipinnatifidus

Seem.Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lầo

Cai

Phó Cáo, Hà

Giang

Phó Cáo, Hà

Giang

Phó Cáo, Hà

Giang

Phó Cáo, Hà

Giang

C B , Bảo

Lạ , C o

BằngS m vũ iệpPanax bipinnatifidus

Seem.Nhân sâmPanax ginseng C. A.

Mey.TB0000409

TB0000409

TB0000409

TB0000409T m thất31TB0001931T m thấtPanax

pseudoginseng Wall.32TB0000416T m thất

hoang33TB0001435T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng27

28

29

30T m thất

T m thất

T m thấtPanax

pseudoginseng Wall.

Panax

pseudoginseng Wall.

Panax

pseudoginseng Wall.

Panax

pseudoginseng Wall.- 16 -Ngày ấy30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

30/6/2006

27/4/200827/5/2004

14/10/1963

14/10/1963

14/10/1963

14/10/1963

16/6/1972Sa Pa, Lào

Cai29/4/1973Sa Pa, Lào

Cai22/10/1968STTSố hiệu bảo

tàng34TB0001490T m thất

hoang35TB0001628T m thất

hoang36TB0001786T m thất

hoang37TB0001805T m thất

hoang38TB0003257T m thất

hoangTên Việt NamTên khoa họcPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng39TB0003270T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng40TB0003565T m thất

hoang41TB0003566T m thất

hoang42TB0003567T m thất

hoang43TB0003568T m thất

hoang44TB0003573T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax

stipuleanatusH. T.

Tsai & K. M. Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng45TB0003574T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng- 17 -Nơi ấyNgày ấySa Pa, Lào

Cai20/6/1969Sa Pa, Lào

Cai27/11/1970Sa Pa, Lào

Cai19/11/1970Sa Pa, Lào

Cai3/1968Sa Pa, Lào

Cai18/5/1992N i Ngũ Chỉ

S n, Tả

Giang Phìn,

Sa Pa, Lào

Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai

Bản Kho ng,

Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai23/5/199225/4/200525/4/2005Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai25/4/2005Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai25/4/2005Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai30/6/2006Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai30/6/2006STTSố hiệu bảo

tàng46TB0003575T m thất

hoang47TB0003577T m thất

hoang48TB0003579T m thất

hoang49TB0005485T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng50TB0006183T m thất

hoang51TB0007179T m thất

hoang52TB0007179T m thất

hoang53TB0007179T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng54TB0001898Sâm ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.55TB0002169S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.Tây Nguyên,19/3/197356TB0002170S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.Đ k T , Kon

Tum3/197357TB0002445S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.Ngọ Linh,

Kon Tum13/5/197858TB0002446S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum13/5/1978Tên Việt NamTên khoa họcPanax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng

Panax stipuleanatus

H. T. Tsai & K. M.

Feng- 18 -Nơi ấyNgày ấySa Pa, Lào

Cai, Lao Cai30/6/2006Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai30/6/2006Sa Pa, Lào

Cai, Lao Cai30/6/2006Th n Su i

Thầu, Tả

Phìn, Sa Pa,

Lào Cai

Tả Gi ng

Phình, Sa Pa,

Lào Cai

Tả Gi ng

Phình, Sa Pa,

Lầo Cai

Tả Gi ng

Phình, Sa Pa,

Lầo Cai

Tả Gi ng

Phình, Sa Pa,

Lầo Cai

Trại Ngọ

Linh, M ng

X ng, Đ k

Tơ, Kon Tum12/10/200105/10/200105/10/200105/10/200105/10/200121/6/1980STTSố hiệu bảo

tàng59TB0002447S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.60TB0002448S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.61TB0002449S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.62TB0002450S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.63TB0002451S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.64TB0002452S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.65TB0002453S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.66TB0002453S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.67TB0002460Sâm ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.68TB0002476S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.69TB0003434S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.70TB0003434S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.71TB0003434S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.72TB-S m ngọPanax vietnamensisTên Việt NamTên khoa học- 19 -Nơi ấyM ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

M ng X ng,

Đ k T , Kon

Tum

Tr L nh ,

Quảng N m,

Đ Nẵng

Ngọ Yêu

Đ k T , Kon

Tum

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m

Trà Linh,Ngày ấy13/5/197813/5/197813/5/197813/5/197813/5/197813/5/197813/5/197813/5/197826/7/197824/41979199919991999

1999STTSố hiệu bảo

tàngTên Việt NamTên khoa học0003434linhHa et Grushv.73TB0003434S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.74TB0003605S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.75TB0003606S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.76TB0003607S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.77TB0003608S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.78TB0003609S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.79TB0004548S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.80TB0006267S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.81TB0006267S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.82TB0006267S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.

- 20 -Nơi ấyNam Trà My,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng Nam,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m,

Quảng N m

Trà Linh,

Nam Trà My,

Quảng N m,

Quảng N m

N i Ngọ

Linh, Quảng

Nam

Thôn II

(Mang Lùng),

Trà Linh, Trà

My, Quảng

Nam

Thôn II

(Mang Lùng),

Trà Linh, Trà

My, Quảng

Nam

Thôn II

(Mang Lùng),Ngày ấy199911/4/200611/4/200611/4/200611/4/200611/4/200612/5/200012/9/200212/9/200212/9/2002STTSố hiệu bảo

tàngTên Việt NamTên khoa họcNơi ấyNgày ấyTrà Linh, Trà

My, Quảng

Nam8384IITB0006267TB0006267S m ngọ

linhS m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha et Grushv.Thôn II

(Mang Lùng),

Trà Linh, Trà

My, Quảng

Nam12/9/2002Panax vietnamensis

Ha et Grushv.Thôn II

(Mang Lùng),

Trà Linh, Trà

My, Quảng

Nam12/9/2002Phòng tiêu bản thực vật, Viện Sinh th i và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn

lâm KH&CN Việt Nam (HN)1HN7723S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum21/3/19782HN7724S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum22/3/19783HN7717S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum21/3/19774HN7718S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum21/3/19785HN7719S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

23/11/1978

Tum6HN7720S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

23/11/1978

Tum7HN7721S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

23/11/1978

Tum8HN7722S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

23/11/1978

Tum9HN7728S m ngọPanax vietnamensisĐ k L y, Kon- 21 -23/2/1995STTSố hiệu bảo

tàngTên Việt NamTên khoa họclinhHa & Grushv.Nơi ấyNgày ấyTum10HN7727S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum23/2/199511HN7726S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ Lạt, L m

Đồng27/11/197612HN7725S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum21/3/197813HN7725S m ngọ

linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.Đ k L y, Kon

Tum23/2/199514HN7731T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H.T. Sai, K.M. FengSa Pa, Lào

Cai12/11/196415HN7731T m thất

hoangPanax stipuleanatus

H.T. Sai, K.M. FengSa Pa, Lào

Cai8/1967IIIBảo Tàng Thiên nhiên, Viện Hàn âm KH&CN Việt Nam (VNM)1VNMB0001630Panax sp.2VNMS m ngọ

B0001629 linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.3VNMS m ngọ

B0001613 linhPanax vietnamensis

Ha & Grushv.IV

1Đ k Chong,

Đ k L y, Gi

Lai, Kon Tum

Đ k Chong,

Đ k L y, Gi

Lai, Kon Tum

Đ k Chong,

Đ k L y, Gi

Lai, Kon Tum19/3/19786/8/19819/4/1984Bảo tàng thực vật, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN (HNU)

0235Giả nh n

sâmPanax

pseudoginseng Wall.- 22 -Sa Pa, Lào

Cai1935Phụ lục 4. Kết quả x c định tên khoa học các mẫu thu thập được

STTKí hiệu

mẫuĐịa điểm thuTên khoa họcTên Việt NamP.01T k Ngo, Tr Linh,

Panax vietnamensis

N m Tr My, Quảng

Ha & Grushv.

NamS m ngọ linh2P.02T k Ngo, Trà Linh,

Panax vietnamensis

N m Tr My, Quảng

Ha & Grushv.

NamS m ngọ linh3P.03T k Ngo, Tr Linh,

Panax vietnamensis

N m Tr My, Quảng

Ha & Grushv.

NamS m ngọ linhP.04T k Ngo, Tr Linh,

Panax vietnamensis

N m Tr My, Quảng

Ha & Grushv.

NamS m ngọ linhP.05Th n M ng R ng

2, Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh6P.06Th n M ng R ng

2, Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh7P.07Trà Linh, Nam Trà

My, Quảng NamPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linhP.08Th n 2, M ng L ng,

Panax vietnamensis

Trà Linh, Nam Trà

Ha & Grushv.

My, Quảng N mS m ngọ linh9P.09Th n 2, M ng L ng,

Panax vietnamensis

Trà Linh, Nam Trà

Ha & Grushv.

My, Quảng N mS m ngọ linh10P.10Th n 2, M ng L ng,

Panax vietnamensis

Trà Linh, Nam Trà

Ha & Grushv.

My, Quảng N mS m ngọ linh11P.11Th n 2, M ng L ng,

Panax vietnamensis

Trà Linh, Nam Trà

Ha & Grushv.

My, Quảng N mS m ngọ linhP.12Th n M ng R ng

2, Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumS m ngọ linh145812Panax vietnamensis

Ha & Grushv.

- 23 -STTKí hiệu

mẫu13P.13Th n M ng R ng

2, Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh14P.14Thôn Kô xia II,

Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linhP.15Thôn Kô xia II,

Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh16P.16Thôn Kô xia II,

Ngọ L y, Tu M

Rông, Kon TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh17P.17Kon Plong, Kon

TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh18P.18Tu M R ng, Kon

TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh19P.19Kon Plong, Kon

TumPanax vietnamensis

Ha & Grushv.S m ngọ linh20P.20Sa Pa, Lào CaiPanax sp.1T m thất l xẻ21P.21Hồ Thầu, Hồng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ22P.22Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ23P.23Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ24P.24Hồ Thầu, Ho ng Su

Phì, Hà GiangPanax sp.1T m thất l xẻ25P.25Sa Pa, Lào CaiPanax sp.1T m thất l xẻ26P.26Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng27P.27Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng28P.28Sa Pa, Lào CaiPanax stipuleanatus

T m thất ho ng

H.T.Tsai & K.M.Feng15Địa điểm thuTên khoa học- 24 -Tên Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3. Danh sách tiêu bản nghiên cứu trong phòng tiêu bản và bảo tàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×