Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

h nh th n, gu ng l kh ngl tiêu ản ản uy nhất hiệnl kèm, th n rễ ạng ủr t. M u NIMM-7470n l u gi tại ph ng tiêu ản Viện Dliệu.Cả h i lo i Giả nh n s m – P. pseudoginseng Wallich và Nhân sâm – P.

ginseng C.A.Mey.

thêm v otrên hiện kh ngtiêu ảno v y h ng t i kh ngn l u gi

v olntrồng, l u gi gi ngViệt N m,ủ 2 lo i n y qu t v kh ng ầy ủ ộ ph n

itng trong nghiên ứu n y.- Đ i v i lo i S m vũ iệp P. bipinnatifidus Seem.: Phân tích các m u tiêu

ản m ng s hiệu NIMM.348 và NIMM.911 thu

n m 1964 (l u tại Viện Dliệu - NIMM)Tả Phìn (Lào Cai) vào tháng 7

Ng Chỉnh D t xịnhtênkho họ l Panax bipinnatifidus Seem., khi so s nh tiêu ản n y v i ản m tả v

tiêuản m u le totype (K000820817; K000820823) ủ lo i P. bipinnatifidusSeem. l u tại ảo t ng ủ vn thv t KEW, h ng t i nh n thấy ặth i th n rễ ủ hai m u NIMM.348 và NIMM.911 l khi m h nhho n to n v im ulectotype (K000820817; K000820823). Theo m tả ầu tiên ủ Berthol Seeman

1868 [64] và khph n loại ủ Qibai Xiang & Porter P. Lowry [79], loài P.bipinnatifidus Seem. (Panax japonicus var. bipinnatifidus C.Y.Wu & K.M.Feng)

ph n iệt v ilo i khth n rễ nằm ng ngạng gi ng nhhu i hạt(monoliform-moun e ) gồm nh ng mấu u lồi xen kẽ nh ng oạn th t h nh trụ

mảnh, hạt h nh trứng, l xẻ l ng him 2 lần (Hình 3.1 A, B) trong khi m u

NIMM.348 và NIMM.911th n rễ ạng h nh trụ gồm nhi ut, hạt h nh elip-ầu, l xẻ l ng him một lần (Hình 3.2).

- Khi nghiên ứu ản m tả loài Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K.M. Feng

[83] v tiêu ản Typus m ng s hiệu KUN.0560452 (H nh 3.2) l u tại ph ng tiêu

ản Viện Th

l xẻ"v t C n Minh, Trung Qu , chúng tôi nh n thấymi n Blục 3) cùngm u "T m thấtViệt N m: NIMM.348, NIMM.911 và nhi u tiêu ản kh

m u h ng t i thu(P.20 – P.25) có hình thái hồn tồn trùngkh p v i lồi Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng ụ th

th i th n rễ ạngt tr , l(P ụi m: hìnhhét nguyên hoặ xẻ th y, quả h nh gần ầu hoặth n, hạt h nh trứng hoặ gần ầu

38ầuTrongnghiên ứu try, một s t xon trong hi Panaxstipuleanatus và P. bipinnatifidusghi nh n lchét nguyên (Hình 3.1A), việ sử ụngả ặliệu ph n tử kh ngt nh k thu t AFLP ũng kh ng th ph n iệt h i ạng l

Nh ng i u n yng thêm khẳng ịnhm u T m thất l xẻần kết h p nghiên ứuhét xẻ v l

trên giải tr nhhét n y [76].m u T m thất l xẻ (Panax sp.2)kh ng phải lo i Panax bipinnatifidus Seem.. Tuy nhiên

kho họi mlo gồm P.khẳng ịnh chính xác tênphải l lo i P. stipuleanatus hay khơng thìhỉ thị ph n tử v m i qu n hệ i truy n gih ng v icác taxon trong cùng chi Panax L..ABHình 3.1. Ảnh chụp một s tiêu bản tiêu bản loài Panax bipinnatifidus

A. Tiêu bản P.03258496, B. M u LectoType K00082082339BAHình 3.2. A. Ảnh chụp tiêu bản NIMM.911; B. Ảnh chụp tiêu bản NIMM.348Hình 3.3. Ảnh chụp tiêu bản Typus KUN.0560452 loài Panax

stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng

40Nh v y, s u khi ph n t h,

n ầu v

loại vlo i thuội hiếum u thuhi Panax L. [6, 8, 22, 28, 64, 67, 83], sử ụng khản m tả hi Panax L. trong Thv t h Trung Quv t h Anh Ấn (1879) [33]. Kết h p so s nh v i

các loài Panax tạiv i nh ng ản m tảph ng tiêu ản vph n(2007) [79] v Thm u tiêu ản huẩn (Type) ủảo t ng trên thế gi i. Ch ng t i xịnhm u từ P.01 ến P.19 thu tại Quảng N m v Kon Tum l lo i S m ngọ linh

m u từ P.26 ến P.34 thu th p tại L o C i(Panax vietnamensis Ha & Grushv.),và Hà Giang l lo i T m thất ho ng (Panax stipuleanatus H.Tsai K.M.Feng), các

m u từ P.35 – P.39 thuộ thứ S m l i h u (P. vietnamensis var. fuscidiscus

m u P.42 – P.46 l lo i T m thấtK.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai),notoginseng (Burkill) F.H.Chen). V i

– P.25 h ng t i tạm th i(Panaxm u T m thất l xẻ, k hiệu m u từ P.20tên Panax sp.1 vm u S m pux il ileng, k hiệum u P.40 – P.41 tạm th i gọi v i tên Panax sp.2 (Ct ết ở P ụ lục 4).3.2. Đặc điểm hình th i

Từtiêu ản, m u v t nghiên ứut i tiến h nh ph n t h, m tả ặ

lo i thứ thuộhi Panax L.xịnh tên kho họi m h nh th i hi tiết vtrên h ngi m giải ph uViệt N m.3.2.1. Tam thất hoang và Tam thất lá xẻ

(1). Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng

Acta Phytotaxonomica Sinica 13(2): 44, pl. 7, f. 4, 6. 1975.

Tên V ệtam k c: B nh iên t m thất (Trung Qu ), Ph n xiết (H’ M ng), T mthất rừng.

C y thảo, s ng nhi u n m,

nằm ng ng gồm nhi u

n mlại;t ng n, m ivết sẹo lõm ththng 3-5 l ; gu ng lty, m p, thng1 vết sẹo lõm o th n kh sinh lụi h ngng xếp thẳng h ng, n i tiếp nh u; rễ nh mọ xungqu nh th n rễ. Th n trên mặt ất th

kh ng ph n nh nh, nhẵn, go ến khoảng 1m. Th n rễng l 1 hoặ hiếm khi 2 – 3 thân, thẳng ứng,vảy m ng, lõi th n x p. L mọ v ng

l kèm ạng mũi m ; l kép h n vịt

41ỉnh th n,

5 ( t khi 3hoặ 6-7) lá chét, hai lá chét ngoài cùng th

nguyên hoặ xẻ th y l ng him,r ngngk h th; phiến l h nh trứng hoặ trứng ngh i mặt m u x nh, mũi lu i nhọn, dài 0,7 – 1,5 cm; ghoặ lệch; l ng ứng hỉmặt trên ủ lá. Cụm ho thỉnh; u ng honằm qu nh ụm ho ,

3 mm. Ho ll h nh nêm, hẹp

ng m ng một t ni h n u ng l ; ụm ho gồm từ 40 – 90 hoa; l

i 1-2,5 m, mép lng t nh, tt m gi , nhẵn;nh h n; ltr n,r ng; lá,

i

n

l nnh hình dùi, dài 2 –ng k nh 2,0-3,5 mm,i5 r ng thấp ạngnh ho 5, m u x nh hoặ tr ng h i x nh mép h i tr ng, nhẵn; nhị5, hỉ nhị mảnh,i ằng hoặivt quho lõm, m u x nh h i ngả v ng; ầu 2nh ho ,o phấn 2 ,lệ h nh u, m inh l ng;1 no n, v i nhụy h phoặ xẻ 2. Quả hạ h, quả 1 hạt h nh trứng, quả 2 hạt h nh gần ầu hoặ

khi h n m uhét. Hạt h nh trứng, s hạt ằng sầu-th n;ầu; v hạt th r p; nội nhũtr n.

Loc. class.: China: Yunnan: Maguan, Typus: K.M. Feng 13694 (HT: KUN)

Sinh học và sinh thái: Mùa ra hoa tháng 4-6, m

ẩm, nhi u m n,i t n rừng k n thng x nh, ộquả th ng 7-9 (10). Mọ n i ất

o từ 1600 – 2300 m.Phân bố: Lào Cai (Sa Pa và Bát Xát: núi Ho ng Liên S n), Hà Giang (Hoàng Su

Ph , X n Mần). C n

GTrung Qu .trị sử dụn : Tất ả

ng l m thul m tr u ngộ ph n ủổ, ầm m u, t ng

tyuth sử ụng l m thu . Th n rễng sinh ụ , h ng stress. L v nụ hoụng k h th h tiêu h , n thần (Sách Đ , 2007).P ân ạn : CR A1c,d, B1+2b,c,e.42ngHình 3.4. Hình thái chung của Tam thất hoang – Panax stipuleanatus H.T.Tsai et

K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc)Hình 3.5. Ảnh chụp cây Tam thất hoang ngoài t nhiên

(Ảnh: P. V. Tr ng)43Hình 3.6. Hình thái các dạng thân rễ của Tam thất hoang – Panax stipuleanatus

H.T.Tsai et K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc)Hình 3.7. Lát c t ngang thân rễ của Tam thất hoang – Panax stipuleanatus H.T.Tsai

et K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc).ABHình 3.8. Dạng lá chét nguyên của Tam thất hoang – Panax stipuleanatus H.T.Tsai

et K.M.Feng A. Lá mặt trên; B. Lá mặt

i (Ảnh: P. T. Ngọc).44Hình 3.9. Hình thái các lá chét nguyên của Tam thất hoang – Panax stipuleanatus

H.T.Tsai et K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc)BAHình 3.10. Lơng trên lá Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.T.Tsai et

K.M.Feng

A. Mặt trên có lơng; B. Mặti nhẵn, khơng lơng (Ảnh: P. T. Ngọc)Hình 3.11. Hình thái lá kèm của Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.T.Tsai et

K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc)45Hình 3.12. Cụm hoa Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng

(Ảnh: P. T. Ngọc)ABHình 3.13. Lá b c trên cụm hoa Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.T.Tsai et

K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc)

A. Lál n nằm qu nh ụm ho ; B. LAnhủ m i hoBHình 3.14. A. Hình thái hoa của Tam thất hoang ; B. Cu ng hoa khơng có gai thịt

(Ảnh: P. T. Ngọc)46ABHình 3.15. Lát c t dọc bầu của Tam thất hoang – Panax stipuleannatus H.T.Tsai et

K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc). A. Dạng lá chét nguyên; B. Dạng lá chét xẻ thùyHình 3.16. Cụm quả chín của Tam thất hoang – Panax stipuleannatus H.T.Tsai et

K.M.Feng (Ảnh: P. T. Ngọc)Hình 3.17. Các dạng quả và hạt của Tam thất hoang - Panax stipuleanatus H.T.Tsai

et K.M.Feng (Ảnh: Nguyễn Xuân Nam)

47(2). Tam thất lá xẻ - Panax sp.1

Nh n thấy T m thất l xẻ (Panax sp.1)

ặ i m rất gi ng v i lo i T m

thất ho ng (Panax stipuleanatus H.Tsai, K.M.Feng) tất ả

ặ i m v h nh

th i th n rễ, l kèm, ho , quả, hạt. S kh

iệt hỉ th hiện

ặ i m h nh ạng

lá:BAHình 3.18. Hình thái chung của Tam thất hoang – Panax stipuleanatus H.T.Tsai et

K.M.Feng (Ảnh: A- P. T. Ngọc; B- P. V. Tr ng)AB

Hình 3.19. Hình dạng lá của Tam thất lá xẻ - Panax sp.1

A. Lá mặt trên; B. Lá mặt48i (Ảnh: P. T. Ngọc).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×