Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

b.ên cứu tron p òn t í n-Ph ng th nghiệm, ph ng tiêu ảnViện Dliệu. Ph ng tiêu ản thPh ng tiêu ản th

trệm p òn t êu bản

liệu, Kho T i nguyên Dliệu,v t, Viện Sinh th i v T i nguyên Sinh v t,v t, Bảo t ng Thiên nhiên Việt N m v Bảo t ng thv t,ng ại họ Kho họ T nhiên.

-Ph ng th nghiệm Y Dhọ C s , Khoa Y D, Đại họ Qugi HNội.

2.2.3. Vật liệu nghiên cứu

V t liệu nghiên ứu ủ

v m uyti ủt i l tiêu ảnlo i thứ thuộl u gi tạihi Panaxph ng tiêu ảnViệt N m thu th p. Cụ thnh s u:

Nghiên cứu đặc điểm hình th i:

- 103 s hiệu tiêu ản ủ 5 lo i: Giả nh n s m – P. pseudoginseng Wallich,

Nhân sâm – P. ginseng C.A.Mey., T m thất ho ng – P. stipuleanatus H.T.Tsai et

K.M.Feng, S m vũiệp – P. bipinnatifidus Seem. và S m ngọ

l u gi tạivietnamensis Ha et Grushv.

Nam: Ph ng tiêu ản

ản thliệu, Viện Dph ng tiêu ản vlinh – P.ảo t ngViệtliệu (NIMM): 84 tiêu ản; Phòng tiêuv t, Viện Sinh th i v T i nguyên Sinh v t (HN): 15 tiêu ản; Bảo t ngThiên nhiên Việt N m (VNMN): 03 tiêu ản; Trng Đại họ Kho họ T nhiên(HNU): 01 tiêu ản (Chi tiết xem P ụ lục 3).

- 70thlo i thuộhi Panax thu th p8 tỉnh thuộ mi n BvTrung ủ Việt N m gồm: L o C i, H Gi ng, S n L , L i Ch u, V nh Ph , Nghệ

An, Quảng N m, Kon Tum. Trong th i gi n từ th ng 7 n m 2014 ến th ng 9 n m

2017. Cm ul m tiêu ản v i 46 s hiệu tiêu ản (P.01 – P.46).Giải trình tự ADN và phân tích quan hệ ph t sinh:

- 35 m u l

ng k hiệu v i

và ADN.m uthu th pm u nghiên ứu h nh th i27nghiên ứu h nh th i

ng kết n itrên,liệu h nh th iBảng 2.1. Lý lịch các m u thu th p

Kí hiệu

mẫu NC

STT

hình

thái

hiệu

mẫu

ADN1P.01P.012P.02P.023P.03P.034P.04P.045P.05P.056P.06P.06Bộ phận

Cả y,

hoa

Cả y,

hoa

CảyCả y,

hoa

Cả y,

ho v quả

non

Cả y,

hoa

Thân khí

sinh và

ụm l

Cả y,

ho v quả

non7P.07P.078P.08P.089P.09P.09Cả y,

hoaP.10Cả y,

ụm ho

nonP.11Cả y,

ho v quả

nonP.12Cả y,

hoaP.13Cả y,

hoa10111213P.10P.11P.12P.13Số

ượng

mẫu

02

02

01

01

0102010201Địa điểm thu

T k Ngo, Tr Linh, N m

Tr My, Quảng N m

T k Ngo, Tr Linh, N m

Tr My, Quảng N m

T k Ngo, Tr Linh, Nam

Tr My, Quảng N m

T k Ngo, Tr Linh, N m

Tr My, Quảng N m

Th n M ng R ng 2,

Ngọ L y, Tu M R ng,

Kon Tum

Th n M ng R ng 2,

Ngọ L y, Tu M R ng,

Kon Tum

Trà Linh, Nam Trà My,

Quảng N m

Th n 2, M ng L ng, Tr

Linh, Nam Trà My,

Quảng N m

Th n 2, M ng L ng, Tr

Linh, Nam Trà My,

Quảng N mNgày thu06/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

27/07/201427/07/201428/11/201420/07/201520/07/201501Th n 2, M ng L ng, Tr

Linh, Nam Trà My,

Quảng N m20/07/201501Th n 2, M ng L ng, Tr

Linh, Nam Trà My,

Quảng N m20/07/201501Th n M ng R ng 2,

Ngọ L y, Tu M R ng,

Kon Tum23/07/201501Th n M ng R ng 2,

Ngọ L y, Tu M R ng,

Kon Tum23/07/20152814P.14P.14Cả y,

hoa

Cả y,

hoa0115P.15P.1516P.16P.1617P.1718P.1819P.1920P.20P.2021P.21P.2122P.22P.2223P.23P.23Cảy0124P.24P.24Cảy0125P.25P.2526P.2627P.2728P.28P.2829P.29P.2930P.30P.3031P.3132P.32Cả y

Cả y,

ụm ho

non

Cả y,

hoa

Cả y,

hoa

Cả y,

ụm ho

non

Cả y,

ụm ho

non

Cả y,

quả h n

Cả yP.32Cả y,

ho v quả

non

Cả y,

hoa

Cả y,

quả h n

Cả y,

hoa

CảyCả y,

hoa

Cả y,

hoa0101Th n K xi

L y, Tu M

Tum

Th n K xi

L y, Tu M

Tum

Th n K xi

L y, Tu M

TumII, Ngọ

R ng, Kon24/07/2015II, Ngọ

R ng, Kon24/07/2015II, Ngọ

R ng, Kon24/07/201702Kon Plong, Kon Tum27/07/201403Tu M R ng, Kon Tum27/07/201402Kon Plong, Kon Tum17/6/201501Sa Pa, Lào Cai13/07/201501Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang

Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang

Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang

Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang

Sa Pa, Lào Cai04Sa Pa, Lào Cai16/4/201402Sa Pa, Lào Cai16/4/201402Sa Pa, Lào Cai13/07/201501Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang12/06/201601Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang12/06/201603Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang

Hồ Thầu, Ho ng Su Ph ,22/8/201601

0102

2912/06/2016

12/06/2016

30/05/2017

30/05/2017

08/08/201730/05/201733P.33P.3334P.3435P.35P.3536P.36P.3637

38P.37

P.38P.37

P.3839P.39P.3940P.40P.4041P.41P.4142P.4243P.4344P.4445P.4546P.46P.46Cảy03Cảy02Cả y,

hoa

Cả y,

ho v quả

non

Cả y

Cả y

Cả y,

hoa

Cả y,

hoa

Cả y,

hoa

Cả y,

hoa

Cả y,

hoa

Hạt

Cả y,

hoa

Cả yHà Giang

Sa Pa, Lào Cai

X n Mần, Ho ng Su Ph ,

Hà Giang

ng Tè, Lai Châu08/08/2017

201501M01S n Hồ, Lai Châu27/07/201701

01S n Hồ, Lai Châu

S n Hồ, Lai Châu27/07/2017

27/07/201701M19/09/2017ng Tè, Lai ChâuPhu Xai Lai Leng,

M ng L ng, Nghệ An

Phu Xai Lai Leng,

M ng L ng, Nghệ An01

0124/04/201714/07/2017

29/09/201702Si Ma Cai, Lào Cai11/8/201403Si Ma Cai, Lào Cai9/9/201401Si Ma Cai, Lào Cai19/1/201502Si Ma Cai, Lào Cai12/8/201602Hồng Su Phì, Hà Giang30/05/20172.3. Nội dung nghiên cứu

(1) Xịnh th nh phần các loài thứ thuộ- Thu th p m u v t tại

+ Thu th phi Panax L.i m nghiên ứum u ( ả cây) l m tiêu ảngi tại ph ng tiêu ản. M u t

+ Thu th p m u l hoặ

- Th ng kê, hệ th ngViệt N mim tả, xnghiên ứu ặịnh tên kho họ v l u

i m giải ph u.ầu mầm ho ph n t h ADN.

tiêu ản hiện- Thu th p một s th ng tin v : ịtại Ph ng tiêu ảni m thu m u, sinh th i n i mọ , ặthái, ...30i m h nh- Trênsm uthu th p, ph n t hi m h nh th i (l , ho ,quả, hạt v th n rễ).

- Đ i hiếu v it i liệu ph n loại hi Panax L. hiệnxịnh tên khohọ .

(2) M tả ặ

- M tả ặ

- Đặi m h nh th i

i m h nh th ii m hung ủ(3) M tả ặ

- M tả ặlo i thứ thuộhi Panax L. ghi nh nViệt N mhi Panax L.i m giải ph u:

i m giải ph ulo i, thứ lo i thuộhi Panax L. ghi nh nViệtNam.

- Đặi m giải ph u ph n iệtlo i thứ ủhi Panax L.(4) Nghiên ứu hỉ thị ph n tử v m i qu n hệ i truy n ủViệt N m.

m u thu th p v icác taxon trong cùng chi Panax L.

- T h hiết ADN tổng s v khuế h ại v ng gen ITS-rDNA và matK.

- Ph n t h v giải tr nh t v ng gen ITS-rDNA và matK.

-X yngy hủng loại ph t sinh v(5) So s nh ặi m h nh th i v x ynh gi m i qu n hệ i truy n.

ng khph n loại ủhi Panax L.Nam

2.4. Phương ph p nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp khảo cứu, kế thừa tài liệu

− Th m khảo t i liệu

 Vị tr ph n loại v

 Nguồn g

 Đặn mth ng tinản v :nh ph p ủ lo iv v ng ph n(trên thế gi i vi m h nh th i v sinh th i ủ lo i Gi trị sử ụng ủ lo i

31Việt N m)Việt− Kế thừs liệu v phng ph p nghiên ứu: Kế thừ s liệu, kết quả từio,nghiên ứuliên qu ntrong v ngo i n

 Cphphng ph p nghiên ứu ặi m h nh th i, nghiên ứu giải ph u,ng ph p nghiên ứu sinh họ ph n tử.2.4.2. Phương pháp điều tra, thu thập mẫu vật

-Áp ụng phng ph p i u tr thtrong ―C c p ươn ppnNguyễn NghTh n gi i thiệuên cứu t ực vật‖ [21] thu th p th ng tinm u tiêu ản s ng ngo i t nhiên. Sử ụng m y ịnh vị (GPS)

tr thu m u ngo i th

-Thu th p-y) l m tiêu ản, v m u cây ti phụi m h nh th i v giải ph u.M u nghiên ứu sinh họ ph n tử l

thuịnh vịị .m u v t (thu m u ảvụ nghiên ứu ặxhọn l hoặầu mầm th n rễ. M uảo quản trong sili gel h ng ẩm m .2.4.3. Phương pháp nghiên cứu thực vật, giải phẫu

X

-Xs

hiện

-ịnh tên kho họ , m tả ặ

ịnh tên kho họằng phkhph n loại vản m tả ủvt i liệu Đặ

Phng ph p so s nh h nh th i [21], trên

hi Panax L. trongộ thv t hliên qu n.Chụp ảnh hi tiếtsoi nổi v thi m h nh th i:ộ ph n, sử ụng m y ảnh, m y s n, k nh hi n vio huyên ụng.

i m giải ph u:ng ph p nghiên ứu giải ph utheo phNguyễn B (1977) [1], Nguyễn Viết Th n (2013) [20] v

 Tiêu ản, ph u thứt, nhuộm:32ng ph p nghiên ứu ủ

ải iến ho ph h p.Bộ ph n khảo s t

t ằngịnh trên ụng ụo l m. Sử ụng ph u thứt ng ng;th n kh sinh v i thiết iện ph h p; lM uv ttt ng ng oạn git ng ng g n giên, oạn 1 3 k từ u ng l , l

non, khảo s t trên nhi u lhọn l lt trv một phần phiến l h ii m hung.tiếp kh ng qu xử l . Tuy nhiênho việ ki m ịnh s u n y, một s m uủ th n rễ vnh tẻ kh ng qu gi hoặ qughi nh n, m tả ặit vi ph u ầm t y mi rotom vl um uv tng m trong ung ị h C rnoy I tronghuy n s ng ung ị h ảo quản gồm ồn 70o + gly erin tỷ lệ 1:1.24h s u Quy tr nh l m tiêu ản:

(1) C t m u v tẩy nội hất

(2) Nhuộm m u: Nhuộm màu ằng

(3) Khử nrmin 0.5% và xanh methylene 0.02%v g n l menQuan sát tiêu ản vi ph ui k nh hi n viộ ph ng ại 50, 100, 200,400 và 1000.

2.4.4. Phương pháp nghiên cứu sinh học phân tử

2.4.4.1. T c c ết ADN tổn số

To n ộ m u lthu th p tại ththeo tiêu huẩn ủ phị vng ph p CTAB (Doyle 1987). Sử ụng Dne sy pl nt minikit (Qi gen, Đứ ). Quy tr nh t h hiết

xuất

Bt ng

1.ng h m lB2.ivth y ổi so v i khuyếnng ADN thuNghi n ≤100 mg m u l t

nito l ng,ảo quản trong Sili -gel

o ủ nh sảnnh s u:i hoặ ≤20 mg m u l kh (1 m2 ) sử ụngh y sứ.Thêm 500µl Buffer AP1 n 4µl RN se A. Chuy n to n ộ ung ị h

v o ng 1,5 ml, vortex tột i65oC. Đảo ngB3.Ủ 60 ph tB4.Thêm 150 µl Buffer P3,B5.Khuyếntrộnu m u.ng 15 ph t lần trong su t qu tr nh ủ.

ngu v ủ 5 ph t trêno l m thêm: Ly t m h n h p trong 5 ph t33.

14.000 v ng ph t.B6.Chuy n ị h nổi v o QIAshereer Mini spin Column (lilặt sẵn trong 2 ml olle tion tu e. Ly t m 2 ph t- có màu)14.000 v ng ph t.B7.Chuy n phần ị h v o một ng 1.5 ml m i (kh ngung ấp).B8.Thêm 1,5 th t h Buffer AW1, trộnB9.Chuy n 650 µl h n h p v o DNe sy Mini spin Column ặt sẵn trong 2u ằng pipet.ml collection tube.

B10. Ly t m 1 ph t10.000 v ng ph t. Bị h thu, sử ụng lạicollection tube.

B11. Lặp lạily t m trên v i phần m un lại. Bị h thu volle tiontube.

B12. Đặt DNe sy Mini spin Column v o olle tion tu e m iB13. Thêm 500 µl Buffer AW2 vào DNeasy Mini spin ColumnB14. Ly t m 1 ph t10.000 v ng ph t. Bị h thu, sử ụng lạicollection tube.

B15. Thêm 500µl Buffer AW2 vào DNeasy Mini spin ColumnB16. Ly t m 2 ph tB17. Chuy n DNe sy Mini spin Column v o ng 1,5 ml m i (kh ng14.000 v ng ph tung ấp).

B18. Thêm 100 µl Buffer AE. Ủ 20 ph tnhiệt ộ ph ng. Ly t m 2 ph t10.000 vòng/phút.

B19. Lặp lạiB20. Bảo quản ADN tổng s thu

Đnh gitrên một lần nhất lv i 50 µl Buffer AE.

-20˚C.ng ADN thugel g rose 1% v i m rker L m, h ng t i iện i ADN tổng s trênDNA Hin III (Thermo Scientific). Đồng th i,chúng tôi sử ụng m y qu ng phổ NP80 N nophotometer

sạ h ADN ủ m u th ng qu gi trị hấp thụ qu ngo nồng ộ vộ tinhs ng 260 nm v 280 nm.2.4.4.2. Khuếch đại đoạn gen ITS-rDNA và matK

Th nh phần vi u kiện phản ứng PCR nh n ản v ng gen ITS-rDNA và34tr nhmatKy trong ảng 2. Ch ng t i sử ụng 2 × T q PCR M ster Mix(Thermo S ientifi ) gồm T q DNA polymer se,

trộn sẵn v i tỷ lệ t i u ho hầu hết

Bảng 2.2. Đoạn mồi

Mồi

(Primer)LocusNnc18S10NTP vệmph iphản ứng PCR.

sử ụng ho PCR v giải tr nh tTrình tự 5’ – 3’NguồnAGGAGAAGTCGTAACAAGWen & Zimmer, 1996GTTTCTTTTCCTCCGCTWen & Zimmer, 1996ITS

C26A

AFCTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTOoi et al. 19958RAAAGTTCTAGCACAAGAAAGTCGAOoi et al. 1995matKBảng 2.3. Thành phần vi u kiện phản ứng PCR nhân bản vùng gen ITS-rDNA và

matKThành phần

Nkhử ionThể tích (L)Chu trình nhiệt6,5* Biến t nh ầu: 94°C trong 5’2 × Taq PCR Master Mix12,5Mồi xu i (2,5 M)4,0Mồi ng(2,5 M)Tổng thể tích

Sản phẩm PCR

hất l-Biến tính: 94°C-30‖-G n mồi: 50°C-45‖-Kéo dài: 72°C-90’’2,0 (10-50 ng) * Tổng h p cu i: 72°C-10’ADN khuônnh gi4,0*Lặp lại 37 hu k :25,0* Gi sản phẩm 4°C - iện i trên gel g rose 1% v i m rker BM2000ng ủ qu tr nh PCR.352.4.4.3. Phân tích trình tự ADN trên các vùng gen nghiên cứu

Sản phẩm PCRnh nng th nhng sẽQIAqui k gel extr tion kit (Qi gen, Đứ ) theo h

vụ hongtinh sạ hn ủ nh sản xuấtth nghiệm tiếp theo. Sản phẩm s u khi tinh sạ hụng m y ph n t h ph noạn ADN tằng

phụgiải tr nh t sửộng ABI PRISM 3730 (ApplieBiosystems) và kit BigDye® Terminator v3.1 cycle sequencing (Applied

Biosystems). Kết quả giải tr nh t

quxmằng phần m m BioE it version 7.1.9,ịnh ki u gen ủ từng m u.Một kết quả giải tr nh t t t ần ảm ảo:

- B n loại nu leotit

(G), m u x nh nph n iệti nlim u (vytosine (C), m ul thymine (T)). T n hiệu hu nh qu ng ủ

ràng, cá hlụ: m u v ng l gu nineenine (A) v m u x nh lnu leotit lỉnh m uy

n, rõu nh u.- Kh nghoặt n hiệu n n nhiễu thấp.2.4.4.4. Xây dựng cây phát sinh chủng loại

Sử ụng phần m m Geneious 6.0.6

nu leoti en hỉnh ằng ằngl pr phu i nu leoti ,hu ih sử ụng phần m m MUSCLE 3.8.31, s uhỉnh ằng t y trong Geneious. Nh ng ặp liên kết kh ng rõ r ng (nh ng

v ng kh ng m h )

Cloạitrph n t h ph t sinh lo ilẻ ằng phkhi x yng lại hu i.tiến h nh v iv ng tr nh t ADN riêngng ph p Maxximum Likehood (ML) trong RaxML 8.2.8 (Stamakis,2014) và Bayesian (BI) trong MrBayes v.3.2.6 (Ronquist và Huelsenbeck, 2003)

trên CIPRES S ien e G tew y theo m h nh GTR + G v i gi trị ootstr p 1000 lần

lặp lại.

Đ ph n t h m i qu n hệ i truy n v x y

tôith m khảo v sử ụngngy qu n hệ ph t sinh, h ngtr nh t vùng gen ITS-rDNA và matK sẵnGenbank ủ 46 m u, thuộ 13 taxon,thu th p tại 6 qugi v v ng l nh thổgồm M , Trung Qu , Nh t Bản, Nep l, Đ i Lo n v Việt N m (C

lục 1).36trênt ết xem p ụChương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. X c định thành phần c c loài/thứ thuộc chi Panax L. ở Việt Nam

Đ x

thuộịnh tên kho họ , nghiên ứu ặhi Panaxtiêu ản

v i khViệt N mthu th pi m h nh th i ủlo i thứ, chúng tôi tiến h nh phân tích 103l u gi tại các phòng tiêu ản và 70 tiêu ản thu th p

ph n loại, ản m tảlo i thuộ79, 83] v tiêu ản m u type ủ,i hiếuhi Panax L. [6, 8, 22, 28, 33, 64, 67,lo i Panax l u gi tại một s ph ng tiêu ảntrên thế gi i ( hi tiết xem P ụ lục 2).

Trong quá trình ph n t h, ịnh

h ng t i nh n thấy một si m- Lo i T m thất h y

v nghi nh n lnh tiêu ảnng l ulo i thứ thuộhi Panax,s u:n gọi l Giả nh n s m (Panax pseudoginseng Wallich)y nh p trồngv ng iên gi i ph Bv C o Bằng [7, 11], một s tiêu ản hiện

NIMM.409(A, B, C, D) thu tại Phthuộ tỉnh H Gi ngn l u gi tại Viện DC o, Hliệu gồmGi ng n m 1963 vtiêuảnNIMM.1931 thu tại Bảo Lạ , C o Bằng n m 1972. Tuy nhiên ến th i i m hiện

tại, s u nhi ut khảo s t tại C o Bằng, H Gi ng vn i ph Bkh ngnt gặp loài này. Th y v othất tại H Gi ng (Đồng V n), L o C i (B

yngT m thấttrồngi m trồng T m

ịnhu thuộ lo i P. notoginseng (Burkill) F.H.Chen (T m thất,hạt h nh ầu-trứng, h i

ặ tr ngi hạtnh p trồng từ l u, lo i3 g v i ạnh ên kh ng ị ép ẹt, t n80-100 ho , v i nhụy h p t nhất ến phần gi

W lli htạin thuộ mi nH , Si M C i) h ng t i x. P. notoginseng (Burkill) F.H.Chen ũngặ tr ngtỉnh l ntrong khi lo i P. pseudoginsengạnh ên ép ẹt, t n 20-50 ho , v i nhụy xẻ 2 từg .

- Loài Nhân sâm (h y

nh p trồng thử nghiệm

ng, ến n y ũng kh ngn gọi l S m tri u tiên) – P. ginseng C.A.Mey.S P , L o C i từ nh ng n m 1990 nh ng h

n l u gigi ng. Lo i n y ặ tr ng37th nh

i hạt ẹt,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×