Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. H­íng dÉn phÇn øng dông:

VI. H­íng dÉn phÇn øng dông:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

- Bit n tờn nhõn vt phù hợp tính cách, buớc đầu biết sắp xếp các hành

động theo thứ tự trước - sau để thành câu chuyện.( 1- Sẻ; 5- Sẻ, Chích; 2- Sẻ;

4- Sẻ; 7; 3- Chích; 6- Chích; 8-Chích, Sẻ; 9-Sẻ, Chích, Chích)

- Nêu được cảm nhận của mình về nhân vật mình yêu thích.

+ PP: quan sát, vấn đáp.

+ Kĩ thuật: ghi chép ngăn, đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

V. Dự kiến phương án hố trợ HS:

* Gỵi ý cho HSCHT:

* Gỵi ý cho HSCHT:

- GV gỵi ý cho HS tríc hÕt phải đọc kỹ ND HĐ 1 của HĐTH, sau

đó điền tên nhân vật vào cho phù hợp với nội dung rồi mới sắp

xếp trình tự câu chuyện cho phù hợp.

* C©u hái cho HSHT:

? Qua c©u chun em hiĨu ra điều gì?

VI. Hớng dẫn phần ứng dụng:

K li cõu chuyn ở lớp cho người thân nghe.

**********************

ĐẠO ĐỨC:

TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (T2)

I. Mục tiêu:

- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập .

- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ , được mọi người

yêu mến

- Giáo dục tính trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh .

- Kỹ năng tự nhận thức -Kỹ năng bình luận, phê phán -Kỹ năng làm chủ bản

thân

II/ Chuẩn bị:

- Các mẫu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập .

III/ Hoạt động dạy - học

1/ HĐTH

HĐ1: Giúp HS xử lý tình huốngViệc 1 : Cá nhân đọc tình huống và xử lý tình huống

Việc 2 : Hs nêu các cách giải quyết trong các tình huống đó với bạn cùng bàn

Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm xử lý tình huống trước lớp

Đánh giá:

+ Tiêu chí đánh giá: đánh giá kĩ năng xử lý tình huống

+ PP: quan sát, vấn đáp.

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, tơn vinh học tập.

HĐ2: Giúp HS trình bày tư liệu đã sưu tầm đượcViệc 1 : Cá nhân đọc tư liệu đã sưu tầm và trả lời cõu hi :

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó ThđyNhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

Hóy nờu suy nghĩ của em về những mẫu chuyện,những tấm gương đó?

Việc 2 : Hs đọc tư liệu với bạn cùng bàn và chia sẻ câu trả lời với bạn

Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm trình bày trước lớp

Đánh giá:

+ Tiêu chí đánh giá: đánh giá mẫu chuyện,những tấm gương về sự trung thực

trong học tập .

+ PP: quan sát

+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

HĐ3: Trình bày tiểu phẩmCTHĐTQ tổ chức cho các nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp

Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt được sau bài học : Liên hệ nội

dung giáo dục : tiếp tục thực hiện cuộc vận động : “ Xây dựng trường học thân

thiện , học sinh tích cực”

Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá: học sinh liên hệ xem bản thân đã thực hiện tính trung

thực trong học tập như thế nào.

- PP:, vấn đáp

- KT: đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

B. Hoạt động ứng dụng

Sưu tầm các mẩu chuyện, tấm gng v trung thc trong hc tp.Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019Thứ sỏu ngày 7tháng 9 năm 2018TON:

Hàng và lớp (t1)

I. Mục tiêu:

- Biết được các hàng trong lớp đơn vị( hàng đơn vị-hàng chục- hằng trăm), lớp

nghìn( hàng nghìn-hàng chục nghìn- hàng trăm nghìn)

Biết giá trị của chữ số theo vị trí của từng chữ số đó trong mỗi số. Biết viết số

từng tổng theo hàng.

Biết đọc viết các số tới lớp triệu

- HS vận dụng làm được các bài tập:

- Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học toán.

- Giúp HS phát triển năng lực hợp tác nhóm, đọc viết số tự nhiên

II. Chuẩn bị ĐDDH:

- PHT theo néi dung H§1, H§3 cđa H§TH.

III. §iỊu chØnh néi dung dạy học: Không

IV. iu chnh ND hot ng: Khụng

H 1: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí: - HS biết vị trí và giá trịtừng chữ số.

-Đọc được các số đến lớp triệu.

-HS hợp tác nhóm tốt

- PP: quan sát, vấn đáp

- KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

HĐ 2, 3: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí: HS biết hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hàng nghìn tạo

thành lớp đơn vị

HS biết viết đọc các số, biết giá trị từng chữ số trong các hàng lớp

Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

Bit tỏch s thnh tng lp, mỗi lớp 3 hàng để đọc từ trái sang phải

Viết đúng, đẹp

- PP: vấn đáp

- KT:, đặt câu hỏi gợi m, nhn xột bng li

V. Dự kiến phơng án hỗ trỵ cho HS:

* Gỵi ý cho HSCHT:

- HD cho HS kĩ phần lớp gồm các hàng nào.

* Bài toán nâng cao cho HSHT:

Viết các số có 5 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 3.

VI. Hớng dẫn phần øng dông: Cùng người thân thực hiện: Người thân

viết ra một số bất kì, em xác định các chữ số thuc hng no, lp no

*********************

Tiếng Việt:

Bài 2b: cha ông nhân hËu tuyÖt vêi

(t3)

I. Mục tiêu:

- Hs hiểu hành động của nhân vật thể hiện tính cách của nhân vật, nắm được

cách kể hành động của nhân vật

- Kể lại được hành động của nhân vật trong bài văn kể chuyện

- GDHS yêu môn học

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm

II. Chuẩn bị ĐDDH:

PHT ghi néi dung cđa H§ 1 cđa H§TH.

III. Điều chỉnh ND hoạt động: Khơng

IV. Điều chỉnh HĐ dạy học: Khơng

HĐ 1,2: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí:- HS trả lời được các câu hỏi về câu chuyện:Nàng Tiên ốc

+ Bà lão nghèo mò ốc để sống

+ Bà lão bắt được con ốc xinh xinh, vỏ biêng biếc xanh

+ Bà lão thương tình khơng bán Ốc mà cho vào chum nước

+ Từ khi có ốc bà lão thấy trong nhà sạch sẽ, cơm nước tinh tươm lợn gà

được ăn, vườn sạch cỏ.

+ Khi rình bà lão thấy nàng tiên bước ra từ chum nước

HS biết kể lại câu chuyện bằng lời của mình( Nàng Tiên Ốc) dựa vào

các câu hỏi.

Lời kể mạch lạc, tự tin

- PP: vấn đáp

- KT: t cõu hi nhn xột bng li

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm häc 2018 - 2019

V. Dự kiến phương án hố trợ HS:

- Gợi ý cho HSCHT phải biết chuyển lời thơ thành lời câu

chuyện nhng giữ nguyên tình tiết chính.

- HSHT kể mẫu một đoạn trong bài cho HSCHT nghe.

VI. Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo TL

Mợn ở th viện truyện cổ tích Việt Nam để tham khảo thêm.

*********************

LM QUEN VI BẢN ĐỒ (tiết 2)LỊCH SỬ:

BÀI 2

I/ Mục tiêu:

- Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng, kí hiệu bản đồ.

- Đọc được bản đồ ở mức đơn giản.

- Kích thích sự say mê, nghiên cứu , tìm tòi.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn .

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

GV: - Ti liu hướng dẫn của GV, HS

- Phiếu học tập ở HĐTH

HS: - Tài liệu hướng dẫn của HS

III. Điều chỉnh nội dung dạy học:

- Không điều chỉnh

IV.Điều chỉnh hoạt động:

HĐ1: (Theo tài liệu)

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá: hồn thành bài tập xác định được câu đúng, câu sai ở BT1,

- Phương pháp: vấn đáp

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

HĐ2: (Theo tài liệu)

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:Vẽ được một số kí hiệu bản đồ. Điền đúng các từ ngữ thích

hợp vào chỗ chấm

- Phương pháp: quan sát, vấn đáp

- Kĩ thuật: ghi chép ngắn ,nhận xét bằng lời, đặt câu hỏi

HĐ3: (Theo tài liệu)

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá: Chỉ đúng các đối tượng trên bản đồ do giáo viên yêu cầu.

Chỉ đúng vàn hanh thì thắng cuộc.

- Phương pháp: quan sát , vấn đáp

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét bằng lời.

V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh:

- HSCHT: Tiếp cận giúp các em biết cách sử dụng bản đồ.

- HSHTT: Hoàn thành các hoạt động giúp đỡ các bạn học yếu trong nhóm

VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:

-Về nhà cùng người thân vận dụng những kiến thức ó hc vo thc t cuc sng.

*********************

Thứ by ngày 8tháng 9 năm 2018Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó ThđyNhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

Tiếng Việt:

Bài 2c: đáng yêu hay đáng ghét (t1)

I. Mc tiờu:

- Hs hiu trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình của nhân vật là cần thiết để

thể hiện tính cách của nhân vật

Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật kể lại được

một đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng

tiên

Hs hiểu hành động của nhân vật thể hiện tính cách của nhân vật, nắm được cách

kể hành động của nhân vật

- Tả được ngoại hình nhân vật trong bài văn kể chuyện, kể được câu chuyện kết

hợp tả ngoại hình.

- Gd học sinh lòng u thương con người, yêu cái tốt, ghét cái xấu

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ, kể chuyện mạch lạc, tự tin, hợp tác

nhóm

II. Chuẩn bị ĐDDH:

- PHT ghi néi dung của HDD2 của HĐCB, HĐ1 của HĐTH.

- Bảng nhóm.

III. Điều chỉnh ND hoạt động: Không

IV. Điều chỉnh HĐ dạy học: Khơng

HĐ 1: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí:- HS nêu được tên nhân vật trong truyện đã học hay phim ảnh và

tìm được từ chỉ đặc điểm nhân vật đó( mẹ con bà góa- tốt bụng….)

- PP: vấn đáp

- KT: đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

HĐ 2: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí:- HS trả lời được các câu hỏi:

+ Đặc điểm ngoại hình Nhà trò: sức vóc bé nhỏ, yếu ớt, cánh: mỏng,

ngắn chùn chùn; trang phục: áo thâm dài

+ Ngoại hình của chị NT nói lên tính cách yếu ớt và thân phận bé nhỏ

của chị

+ Khi kể chuyện cần lưu ý ngoại hình vì đặc điểm ngoại hình nói lên tính

cách và số phận nhân vật, làm câu chuyện sinh động hơn.

- Hs hiểu trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình của nhân vật là

cần thiết để thể hiện tính cách của nhân vật

- PP: vấn đáp

- KT: đặt câu hỏi – nhận xét bng li

H TH 1:

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó ThđyNhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

ỏnh giỏ:

- Tiêu chí:- HS thảo luận và hồn thành theo nhóm tốt: Nêu được đặc điểm

chú bé liên lạc từ đó xác định tính cách của chú:

+Thân hình:gầy. Tóc:húi ngắn.Áo quần:quần ngắn. áo cánh nâu trễ

xuống tận đùi..Đôi măt: sáng, xếch. Chân:nhỏ, ln động đậy.=>Tính cách:

nhanh nhẹn

- PP:quan sát, vấn đáp

- KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

HĐ TH 2:

Đánh giá:

- Tiêu chí: -Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân

vật kể lại được một đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại

hình bà lão hoặc nàng tiên

Lời kể chân thực mạch lạc

Nêu cảm nghĩ về nhân vật để từ đó biết yêu thương mọi người xung quanh

- PP:, vấn đáp

- KT: đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

V. Dự kiến phương án hố trợ HS:

* Gỵi ý cho HSCHT:

- GV gỵi ý cho HS cã thĨ tởng tợng hoặc quan sát tranh: "Nàng

tiên ốc" để tả lại nàng tiên ốc trong HĐ 2 của HĐTH.

* HSHT kể lu loát, kết hợp tả ngoại hình nhân vật câu

chuyện : "Nàng tiên ốc".

VI. Hớng dẫn phần ứng dụng:

- Quan sát một ngời bạn trong lớp hoặc ngời hàng xóm và tả lại

theo gợi ý: về ngoại hình, tính cách, tình cảm của ngời đó đối

với mọi ngời và mình đối với ngời đó.

*********************

IU CHNH TI LIU HNG DN HC

Bài 2c: đáng yêu hay đáng ghétTiếng Việt:

(t2)

I. Mc tiờu:

-Hiu tác dụng dấu hai chấm trong câu

Nhận biết tác dụng dấu hai chấm ;bước đầu biết dùng dấu hai chấm khi viết văn.

- Giáo dục HS ý thức sử dụng dấu khi viết văn, u thích mơn học.

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm

II. Chuẩn bị ĐDDH:

PHT ghi néi dung cđa H§ 1 cđa H§TH.

III. Hoạt động dạy và hc

A. Khi ng:

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó ThđyNhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

- Ban vn nghệ Tổ chức cho các bạn trong lớp hát một bài hát.

- GV giới thiệu tên bài: GV ghi đề bài trên bảng; HS ghi vở

- Đọc mục tiêu bài

- HS chia sẻ mục tiêu bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt

được mục tiêu đó

B. Hoạt động thực hành:

HĐ 3. Tìm hiểu tác dụng của dấu hai chấm:

* Em đọc thầm các câu văn, câu thơ sau:

* Nêu tác dụng của dấu hai chấm:

*Ghi nhớ:

Việc 1: Cá nhân tự thực hiện

Việc 2: GV huy động

Việc 3: Gv tương tác

Đánh giá:

- Tiêu chí:- HS Hiểu tác dụng dấu hai chấm trong câu :báo hiệu bộ

phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hay giải thích cho bộ

phận đứng trước.

-Trá lời được các câu hỏi:

+Ở mục a, b: dấu hai chấm báo hiệu lời nói nhân vật.

+ Ở mục a, dấu hai chấm phối hợp với dấu ngoặc kép. Ở mục b phối hợp với

dấu gạch ngang đầu dòng

+ Ở mục c dấu hai chấm báo hiệu giải thích cho vế trước

+HS tìm được trong bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu các ví dụ là những đoạn có

dấu hai chấm báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói nhân vật.

- PP: vấn đáp

- KT: đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

HĐ4. Trong mỗi câu sau, dấu hai chấm có tác dụng gì?

- Việc 1: Tự làm vào phiếu học tập.

- Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh

- Việc 3: Ban học tập chia sẻ trước lớp

HĐ 5. Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc, trong đó có ít

nhất hai lần dùng dấu hai chấm:

- Một lần dấu hai chấm dùng để giải thích.

- Một lần dấu hai chm dựng dn li nhõn vt

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

Việc 1: Tự viết vào vở.

Việc 2: Chia sẻ với bạn đã làm xong trước.

Việc 3: Chia sẻ trước lớp.

*Giáo viên tương tác với học sinh.

Đánh giá:

- Tiêu chí:- HS Hiểu tác dụng dấu hai chấm trong đoạn :

a)Báo hiệu lời nói nhân vật

b)Giải thích cho bộ phận đứng trước

HS viết được đoạn văn theo câu chuyện Nàng tiên ốc, có sử dụng ít nhất 2

lần dấu hai chấm: giải thích và dẫn lời nhân vật

HS viết ngắn gọn, súc tích, sử dụng dấu câu hợp lý

- PP: vấn đáp, quan sát

- KT: đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn

C. Hoạt động ứng dụng:Quan sát và tả về người bạn hay người hàng xóm

Đánh giá:

- Tiêu chí: -HS viết được đoạn văn theo yêu câu

HS diễn đạt rõ ràng mạch lạc, sử dụng dấu câu hợp lý, sử dụng được dấu

hai chấm và nắm tác dụng về dấu hai chấm mà mình sử dụng

- PP: vấn đáp, viết

- KT: trình bày miệng- đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời- tôn vinh học tập,

viết nhân xét

********************

TỐN :

Hµng vµ líp (t2)

I. Mục tiêu:

- Biết được các hàng trong lớp đơn vị( hàng đơn vị-hàng chục- hằng trăm), lớp

nghìn( hàng nghìn-hàng chục nghìn- hàng trăm nghìn)

Biết giá trị của chữ số theo vị trí của từng chữ số đó trong mỗi số. Biết

viết số từng tổng theo hàng.

Biết đọc viết các số tới lớp triệu

- HS vận dụng làm được các bài tập:

- Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn.

- Giúp HS phát triển năng lực đọc viết số tự nhiên

II. Chuẩn bị ĐDDH:

- PHT theo néi dung H§1, H§3 cđa H§TH.

III. §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không

IV. iu chnh hot ng: Khụng

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

H 1: Theo TL

ỏnh giỏ:

- Tiờu chí: - HS biết vị trí từng chữ số theo từng hàng và từng lớp

-Viết được và đọc được các số đã cho.

-Đọc viết nhanh, đẹp

- PP: quan sát, vấn đáp

- KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

HĐ 2: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí: Đọc được các số đến lớp triệu, biết chữ số 9, chữ số 4 trong

mỗi số thuộc hàng lớp nào?

- PP: vấn đáp

- KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét bằng lời

HĐ3: Theo TL

Đánh giá:

- Tiêu chí: - HS viết được số đã cho thành tổng

- Biết giá trị mỗi số theo từng hàng

- Viết đúng, đẹp

- PP: vấn đáp

- KT:, đặt câu hỏi – nhận xét bằng lời

V. Dù kiến phơng án hỗ trợ cho HS:

* Gợi ý cho HSCHT:

- HD cho HS ở HĐ 4: nếu hàng nào có giá trị bằng 0 thì không

ghi vào tổng.

* Bài toán nâng cao cho HSHT:

- Viết số lớn nhất có 7 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 12.

Vi. Hớng dẫn phần ứng dụng:

- Quan sát kĩ bảng số liệu trong SGK và trả lời các thông tin

theo câu hỏi gợi ý.

Khoa hc:*********************

CC CHT DINH DNG NO

Cể TRONG THỨC ĂN CỦA CON NGƯỜI( T1)I.Mục tiêu:

- Kể tên các chất dinh dưỡng có trong thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất

béo, vi-ta-min, chất khoáng.

Kể tên những thức ănthuộc 4 nhóm thức ăn, kể tên thức ăn chứa nhiều cht bt

ng: go, bỏnh mỡ, khoai, ngụ, sn...

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019

Nêu được vai trò của chất bột đường đối với cơ thể: cung cấp năng lượng cần

thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể.

- Phân loại được thức ăn hàng ngày theo 4 nhóm.

- GDHS có thói quen ăn đủ chất.

- Giải quyết vấn , tỡm hiu th gii xung quanh.

II. Chuẩn bị đồ dïng d¹y häc:

- GV: Tài liệu hướng dẫn của GV, HS

- HS: Tài liệu hướng dẫn của HS

III. Điều chỉnh nội dung dạy học

- Không điều chỉnh

IV.Điều chỉnh hoạt động:

HĐ1: (Theo tài liệu)

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:HS kể được tên các thức ăn gia đình em ăn vào các bữa

sáng, trưa, tối.

- Phương pháp: vấn đáp

- Kĩ thuật: nhận xét bằng lời

HĐ2,3: (Theo tài liệu)

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá: +Kể được tên các thức ăn đồ uống có trong hình

+Kể được 4 nhóm thức ăn: bột đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất

+ Kể được tên một số loại thức ăn thuộc 4 nhóm: bột đường( gạo, ngô..);

đạm( thịt, tôm, cá..); chất béo(dầu, lạc, vừng..) vitamin và khoáng chất( rau củ

quả)

+Hằng ngày em đã ăn những thức ăn nào, trong các loại thức ăn đó, thức ăn

nào có chứa có chứa nhiều chất bột đường?

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát,

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn

V. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh:

- HSCHT: Tiếp cận giúp các em biết 4 nhóm thức ăn và kể được tên các loại

thức ăn có trong 4 nhóm

- HSHTT: Hoàn thành các hoạt động, giúp đỡ các bạn trong nhóm.

VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:

-Về nhà cùng người thân vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống

thực hiện ăn, uống các các thức ăn có chứa nhiều chất bột đường để đảm bảo sức

khỏe.

*******************

ƠL Tốn:

ƠN LUYỆN TUẦN 2

I. Mục tiêu:

- Biết được cách đọc viết, so sánh, xếp thứ tự các số TN đến lớp triệu.

- Nêu được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn.

- Giúp HS phát triển năng lực đọc viết số tự nhiên, tính toỏn..

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: PHT

Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. H­íng dÉn phÇn øng dông:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×