Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

- Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng đất đai, tài

chính, ngân sách.

- Việc tổ chức quán triệt được thực hiện nghiêm túc, kết hợp với nhiều

hình thức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đài truyền thanh

huyện trong 2 năm đã phát 97 lượt tin bài các văn bản Trung ương, tỉnh, huyện,

từ đó nâng cao nhận thức và tăng cường các biện pháp về cơng tác phòng, chống

tham nhũng lãng phí kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện.

II - Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW của BCH

Trung ương Đảng (khố X):

1 - Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng

viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên:

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cấp uỷ, nhiều tổ chức cơ sở

đảng được nâng lên, đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

tại địa phương. Trong 2 năm qua đã thành lập 23 chi bộ, trong đó có 20 chi bộ

cơ quan xã, thị trấn, triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Ban bí thư, Hướng dẫn

số 05 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,

bước đầu đã có chuyển biến tích cực, số tổ chức, cơ sở đảng vững mạnh năm

2007 tăng hơn năm 2006, 65/68 đảng bộ, chi bộ cơ sở được công nhận tổ chức

cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (bằng 95,5% số tổ chức cơ sở Đảng).

- Công tác giáo dục đảng viên, quản lý đảng viên, phân cơng cơng tác

đảng viên được quan tâm, có chuyển biến tích cực, nhìn chung đội ngũ đảng

viên đồn kết, thống nhất, kiên định. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu

trong lao động, cơng tác học tập giữ gìn tốt phẩm chất, đạo đức, lối sống, có ý

thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc quy định những điều đảng viên

không được làm.

- Công tác công khai trong tự phê bình và phê bình theo phương châm

“trên trước, dưới sau; trong trước, ngồi sau”, cơng khai kết quả phê bình, kiểm

điểm trong sinh hoạt Đảng và nhận xét đánh giá đảng viên hàng năm đều có nội

dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Cơng tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng

quy định của điều lệ đảng. Trong 2 năm các tổ chức đảng có thẩm quyền đã tiến

hành xử lý kỷ luật 76 đảng viên, trong đó: khiển trách 25 đ/c; cảnh cáo 44 đ/c;

cách chức 5 đ/c; khai trừ 2 đ/c. Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng

đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng,

nâng cao chất lượng đảng viên góp phần chống tham nhũng, lãng phí.3

2 - Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ

chức, đơn vị:

- Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện và các ngành công khai các loại tiêu

chuẩn, định mức chi thường xuyên, làm rõ các khoản chi còn phát sinh chỉ đạo

đơn vị thực hiện tiết kiệm chi, lồng ghép triển khai nhiều nội dung trong 1 hội

nghị nhằm giảm chi phí hội nghị, tiết kiệm thời gian.

- Việc công khai quyết định giao dự toán ngân sách và quyết toán ngân

sách năm 2006 và năm 2007 đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiết kiệm chi

thường xuyên và rà soát các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ

sản xuất vụ đơng, đường giao thơng nơng thơn, kiên cố hóa kênh mương để kịp

thời chỉ đạo cơ sở thực hiện, điều chỉnh những chủ trương khơng còn phù hợp.

- Kiện tồn bộ phận một cửa tại UBND huyện và thành lập văn phòng

đăng ký quyền sử dụng đất đi vào hoạt động bước đầu đạt hiệu quả tạo được sự

đồng tình trong nhân dân.

3 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra:

- Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, có sự đổi mới, coi trọng

chất lượng, hiệu quả, tập trung giải quyết một số vụ việc phức tạp, đảm bảo

đúng quy định, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cán

bộ, đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm được chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc thận

trọng, đúng nguyên tắc, một số nơi có dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân

dân về lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo làm rõ. Ban Thường vụ Huyện

uỷ đã chỉ đạo trực tiếp tiến hành 4 cuộc kiểm tra, và chỉ đạo UBKT Huyện uỷ

tiến hành kiểm tra 65 đảng viên và 53 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi

phạm, kiểm tra 51 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng, kiểm tra 145 tổ

chức đảng về lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra.

- Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo 64 tổ chức cơ sở đảng tự kiểm tra

và trực tiếp kiểm tra 03 TCCSĐ (Khánh Thiện, Khánh Thành, chi bộ Ngân hàng

NN&PTNT huyện) theo Kế hoạch kiểm tra số 11 –KH/TU ngày 03/6/2006 của

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ đạo 17 đơn vị tự kiểm tra và trực tiếp kiểm tra 03

TCCSĐ (Khánh An, Khánh Mậu, Khánh Trung) theo Kế hoạch số 56 – KH/TU

ngày 02/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Căn cứ chỉ đạo của Huyện uỷ,

UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ các

cuộc kiểm tra, tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra.

- Thanh tra huyện đã thanh tra 4 cơng trình xây dựng cơ bản, kiến nghị

thu hồi 16.978.018 đồng, giảm giá trị cơng trình 41.513.000 đồng; thanh tra

chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước kiến nghị thu hồi ở 2 doanh4

nghiệp 152.352.487 đồng; Thanh tra việc thực hiện cấp phát kinh phí hỗ trợ sản

xuất vụ đơng tại xã Khánh Trung, Khánh Mậu, Khánh Hội kiến nghị thu hồi

12.458.520 đồng; Thanh tra việc thực hiện chính sách người có cơng ở 3 xã: Khánh

Hồng, Khánh Hải, Khánh Lợi đã phát hiện chi sai chính sách 21 triệu đồng, kiến

nghị thu hồi về ngân sách huyện; Thanh tra 3 dự án thuê đất làm dự án và sử

dụng đất nông nghiệp sang mơ hình VAC. Đề nghị UBND huyện có biện pháp xử

lý đối với 329m2 do chủ dự án xây lấn đất lưu không kênh và đường điện; kiến nghị

thu hồi 2.499,5 m2 đất lấn chiếm so với quyết định phê duyệt.

4 - Tăng cường công tác tổ chức cán bộ :

- Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo HĐND, hoạt động có nhiều chuyển biến,

hiệu quả hơn. Các đại biểu đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử

tri, một số nguyên vọng chính đáng của cử tri đã được giải quyết, chương trình

giám sát và chất lượng các cuộc giám sát có hiệu quả. HĐND huyện thực hiện

việc giám sát 5 doanh nghiệp về kê khai thuế, nộp thuế XDCB. Kết quả 5 doanh

nghiệp kê khai, nộp thuế chưa đúng với doanh thu của doanh nghiệp.

- Cơng tác quản lý điều hành của UBND huyện có đổi mới, theo hướng

tập trung, kiên quyết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nghị quyết của

HĐND, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cơng tác tổ chức triển khai

thực hiện nghiêm túc. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các

công việc, cải cách hành chính và tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục thực hiện cải

cách hành chính theo mơ hình một cửa. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống

nhất giữa các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

- UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra

việc kê khai thu nộp thuế nhất là trong lĩnh vực XDCB, truy thu số thuế nợ đọng

của 5 doanh nghiệp. Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát

các văn bản quy phạm pháp luật nay khơng còn phù hợp; đã thẩm định 10 dự

thảo văn bản quy phạm pháp luật do các ngành soạn thảo trước khi trình UBND

huyện; kiểm tra và tự kiểm tra trên 22 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,

UBND huyện và các xã, thị trấn đề nghị bổ sung sửa đổi những nội dung chưa

phù hợp.

- Công tác quy hoạch cán bộ đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, các cấp

uỷ triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về

“Triển khai cơng tác rà sốt, bổ xung quy hoạch cán bộ”. Lãnh đạo quản lý giai

đoạn 2005 - 2010 là 546 đồng chí; giai đoạn 2015 - 2020 là 1692 đồng chí đúng

quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn.5

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong 2 năm đã cử 9 đ/c đi học lớp cao cấp lý

luận chính trị; mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1368 học viên, 6 lớp

đảng viên mới cho 628 đ/c, 4 lớp sơ cấp lý luận cho 278 đ/c, 1 lớp trung cấp lý

luận cho 88 đ/c.

- Cơng tác bố trí sử dụng cán bộ được tiến hành khách quan, phát huy

trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cơng

khai từng bước trẻ hố đội ngũ cán bộ. Trong 2 năm, Ban thường vụ huyện uỷ

đã điều động, bổ nhiệm 13 chức danh Trưởng, Phó phòng; kiện tồn các chức

danh Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch ở 5 xã; bổ nhiệm và bổ nhiệm

lại, luân chuyển 48 chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường mầm non, tiểu

học, trung học.

5 - Chấn chỉnh công tác quản lý, đầu tư XDCB:

- Tiến hành tổ chức tự rà soát và tự kiểm tra về lĩnh vực đầu tư XDCB từ

năm 2001 cho đến nay đối với tất cả các cơng trình xây dựng cơ bản có sử dụng

nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ

đầu tư. Qua tự rà soát, tự đánh giá kiểm tra đã phát hiện: 03 cơng trình có sai

phạm về thủ tục (u cầu rút kinh nghiệm và cho hoàn tất thủ tục) 04 cơng trình

có sai phạm về nghiệm thu khối lượng phải thu hồi 75,19 triệu đồng (giảm từ

trong thanh tốn vì chủ đầu tư chưa thanh toán hết cho đơn vị thi công).

- Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU

ngày 06/9/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí trong quá trình đầu tư, xây dựng cơ bản, triển khai quy định cơng khai quy

trình thủ tục hành chính trong đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước..

6 - Thực hiện các kết luận, giải quyết vụ việc:

- Chỉ đạo UBND xã Khánh Hồng yêu cầu ông Nguyễn Xuân Oanh - nguyên

Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Hồng thực hiện nghiêm chỉnh thông báo số 04/TBUBKTTU ngày 03/1/2007 của UBKT Tỉnh uỷ về giải quyết tố cáo đối với ông

Nguyễn Xuân Oanh, ông Oanh đã nộp 2 triệu đồng cho HTX xã Yên lạc tiền thu

hồi xuất đất của bà Át đã bán thu lợi không đúng. Đến nay ông Oanh đã nộp được

3.000.000/12 triệu đồng; ngày 22/3/2007 UBND huyện có Quyết định số 373/QĐUBND về việc thu hồi đât và huỷ GCNQSD đất số B342929 mang tên bà Tơ Thị

Át (vợ ơng Oanh) diện tích 180 m2 giao cho UBND xã Khánh Hồng quản lý. Đề

xuất phương án báo cáo UBND huyện việc ông Nguyễn Văn Cương (em trai

ông Oanh) đã nộp 2.600.000 đồng (ngày 26/6/1994 nộp 2 triệu đồng), (ngày

28/3/1998 nộp 600.000 đồng) để xem xét quyền lợi cho ơng Cương. Ngày

18/3/2008 UBND huyện có quyết định số 266/QĐ-UBND yêu cầu ông Oanh nộp

9.700.000 đồng, hạn cuối cùng đến ngày 30/5/2008 phải nộp xong.6

- Ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND

huyện ...... về việc thu hồi số tiền 31,5 triệu đồng từ UBND xã Khánh Cường nộp

về ngân sách huyện để đầu tư cho chương trình cây vụ Đơng trong những năm tiếp

theo, theo Kết luận số 17/KL-TTr ngày 29/5/2007 của Thanh tra tỉnh ninh bình về

quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2006 tại huyện ....... Chỉ đạo

Chủ tịch UBND xã Khánh Cường, Chủ nhiệm HTXNN Đông Cường và Nam

Cường tiến hành kiểm điểm làm rõ khuyết điểm của tập thể và cá nhân báo cáo

UBND huyện, các tập thể, cá nhân đã tiến hành kiểm điểm và báo cáo UBND

huyện.

- Thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 02/11/2007 của Tỉnh uỷ Ninh

Bình về việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy ...... việc lãnh đạo, chỉ

đạo thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong quản lý, sử dụng đất đai tại huyện.

Sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài nguyên – môi trường và UBND huyện ...... đã phối

hợp kiểm tra:

+ Dự án xây dựng kinh tế trang trại tổng hợp của doanh nghiệp tư nhân

thương mại Thành Minh theo nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Đề nghị thu hồi

27000m2 đất thuộc những hạng mục trong dự án chưa triển khai. UBND tỉnh cho

phép chủ dự án tiếp tục triển khai đến tháng 1/2008 sẽ kiểm tra xem xét, giải quyết.

+ Dự án xây dựng phân xưởng may Cát Tường nhiều hạng mục cơng trình

của dự án chưa xây dựng, dự án đầu tư kém hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh thu

hồi 1,7ha đất của dự án như Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của

UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày

6/12/2007 thu hồi 1,7 ha đất của công ty xuất khẩu Cát Tường.

- Thực hiện Kế hoạch số 35 – KH/TU ngày 02/07/2007 và Quyết định số

608-QĐ/TU ngày 02/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc

kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử

dụng đất đai đã được giao cho các dự án trên địa bàn huyện ...... với tổng số 37

dự án, trong đó UBND tỉnh quyết định 11 dự án, UBND huyện quyết định 26 dự

án. Tổng 37 dự án trong đó: có 1 dự án giao lâu dài; 11 dự án cho thuê 49 năm;

25 dự án cho thuê 29 và 30 năm.

- Đối với các dự án của huyện ra quyết định: Qua kiểm tra có 1 số dự án

thực hiện chưa đúng với mặt bằng quy hoạch, tiến độ xây dựng các hạng mục dự

án còn chậm, lấn chiếm đất cơng như: dự án của ông Nguyễn Văn Ba ở xã Khánh

Hồng đã xây dựng tường bao, san lấp mặt bằng, lấn chiếm lề đường giao thông và

đường điện; hộ ông Phạm Văn Dũng ở xã Khánh Hồng xây nhà lấn chiếm hành

lang giao thông 45m2; Dự án hộ ông Nguyễn Văn Thức ở xã Khánh Hải thuê

900m2 để SXKD hàng mộc lại chuyển một phần sang đào ao. UBND huyện đã có

Quyết định xử lý hoặc giao cho chính quyền xã xử lý theo thẩm quyền.7

7 - Tăng cường giám sát của HĐND huyện, xã:

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng

hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới; tăng cường trách nhiệm của Thường

trực HĐND, các đại biểu HĐND, các cấp, các ngành trong việc tiếp thu và giải

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nội dung các kỳ họp của HĐND huyện, xã, thị

trấn tiếp tục có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên; các đại biểu HĐND đã

phát huy vai trò của người đại biểu, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng

của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trong 2 năm Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 11 cuộc giám sát, sau các

cuộc giám sát đã ra thông báo kết luận làm rõ những việc đúng, sai và yêu cầu các

cơ quan chức năng thực hiện những tồn tại trong các nội dung được giám sát.

III - Tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân của tồn tại khuyết điểm:

- Trong 2 năm qua tình trạng tham nhũng, lãng phí trong huyện về quy

mơ, mức độ khơng lớn nhưng vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực như: xây dựng cơ

bản; quản lý đất đai; quản lý, sử dụng tài chính và quản lý các dự án.

- Một số cán bộ, công chức, đảng viên nhất là công chức xã khi thực hiện

nhiệm vụ, cơng vụ còn có biểu hiện gây phiền hà và còn có những vi phạm, tình

trạng lãng phí còn xảy ra, việc phát hiện đấu tranh với hành vi tham nhũng, lãng

phí còn lúng túng, chưa theo kịp diễn biến của tình hình, chưa phát động được

nhân dân tích cực tham gia nên cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mới

đạt được kết quả nhất định.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa cao, chưa ý thức đầy

đủ trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Năng lực trình độ chuyên

môn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. ý thức tự rèn luyện, tự học tập của một

bộ phận cán bộ Đảng viên thiếu tự giác.

- Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ, chính quyền còn bng lỏng chưa

thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn

chặn các biểu hiện sai trái.

* Nguyên nhân

+ Về khách quan: Cơ chế chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, chậm

chỉnh sửa, bổ xung còn có những sơ hở, thiếu sót. Mặt khác đời sống cán bộ

cơng chức nhìn chung còn nhiều khó khăn và bị tác động bởi mặt trái của cơ chế

thị trường nên dễ dàng nảy sinh tiêu cực.

+ Về chủ quan:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 1 số cấp uỷ, chính quyền chưa thường

xuyên, 1 bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu (nói chưa đi đơi với làm)8

chấp hành không nghiêm các quy định của nhà nước và địa phương. Vai trò,

trách nhiệm của 1 số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa được đề cao, chưa

phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng

chống tham nhũng, lãng phí.

- Cơng tác quản lý đánh giá, giáo dục cán bộ, Đảng viên, cơng chức, viên

chức còn hạn chế. Một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa tích cực, chủ động phát

hiện đấu tranh, việc phê bình và tự phê bình còn hình thức, nể nang, quy chế dân

chủ trong hoạt động cơ quan thực hiện chưa tốt.

- Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, giải quyết sau thanh tra

có lúc, có nơi còn chưa được giải quyết triệt để, tính chủ động phòng ngừa còn

hạn chế.

- Cơng tác tun truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa

thường xuyên, chưa thực sự sắc bén, tính chiến đấu chưa cao.

PHẦN II

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚITiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung

ương, Tỉnh uỷ, trực tiếp là Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày

15/3/2007 của Huyện uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơng tác

phòng chống tham nhũng, lãng phí” trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chủ

yếu sau đây :

1 - Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và

nhân dân trong việc tổ chức thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện

nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát của MTTQ và nhân dân trong việc tổ

chức thực hiện luật phòng chống tham nhũng và tham gia đóng góp ý kiến với

cán bộ, đảng viên nơi cư trú.

2 - Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và

tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong

quản lý và giáo dục đảng viên.

3 - Các đơn vị, cơ quan thực hiện việc công khai, minh bạch trong các

lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, thực hiện nghiêm quy chế

làm việc; các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghệp của cán bộ và

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức quy định về tặng quà và nhận quà

biếu, sử dụng “hoa hồng” trong các hoạt động kinh tế (nếu có); kiên quyết đấu

tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ.9

Cơng khai dự tốn, quyết tốn các cơng trình xây dựng, mua sắm trang

thiết bị có nguồn vốn lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân

giám sát. Tăng cường giám sát về trình tự, thủ tục theo luật đấu thầu đối với các

dự án XDCB và mua sắm tài sản đầu tư trang thiết bị công nghệ.

4 - UBND huyện, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà

soát các văn bản về lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý; loại bỏ ngay những

nội dung, quy định khơng phù hợp với chính sách, pháp luật, chồng chéo, gây

nhũng nhiễu khó khăn, mất thời gian của nhân dân, sửa đổi bổ xung hoàn chỉnh

những nội qui, qui định mới phù hợp với các qui định về phòng chống tham

nhũng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách

hành chính. Trước hết tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đất đai; giải phóng

mặt bằng, xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; vốn ngân sách

nhà nước, tín dụng ngân hàng, quản lý hộ khẩu.

5 - Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ

với Mặt trân tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực thi luật phòng

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận tổ

quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành

các văn bản thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

- Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công tác của doanh nghiệp

và người dân có trách nhiệm xém xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận

được yêu cầu, đề nghị của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Có biện pháp bảo vệ, khen thưởng đối với người có cơng tố giác tham

nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở và quy

chế giám sát cộng đồng; quy ước, hương ước. Đối với những dự án đấu tư xây

dựng tại các địa phương phải được công khai để nhân dân giám sát trong quá

trình tổ chức thực hiện.

6 - Tập trung củng cố bộ máy, tổ chức và cán bộ, coi đây là giải pháp

then chốt để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Hồn chỉnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, tổ chức

phân công rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, rà soát đội ngũ cán bộ về năng lực,

phẩm chất, đạo đức, lối sống.

- Coi trọng tất cả các khâu của công tác cán bộ, trước hết là công tác tiếp

nhận, tuyển dụng, nhận xét đánh giá, kịp thời phát hiện những trường hợp có

dấu hiệu tham nhũng để kiểm tra, xử lý, kỷ luật; đồng bộ về kỷ luật đảng, chính

quyền, đồn thể thu hồi vật chất do vi phạm.10

- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bản kê khai tài sản

theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng, tất cả đảng viên và cán bộ

công chức đều phải kê khai tài sản, công bố trong chi bộ, cấp uỷ và giải trình

ngồn gốc khi có u cầu.

7 - Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, các vụ việc nổi cộm, có dấu

hiệu tiêu cực, tham nhũng.

+ Các ngành, các cơ quan đơn vị, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn có kế

hoạch tự kiểm tra, rà sốt với lĩnh vực ngành, đơn vị mình phụ trách đồng thời

chấn chỉnh kịp thời và giải quyết dứt điểm những vụ việc, hành vi tham nhũng

còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở theo thẩm quyền.

+ Tập trung phát hiện và chỉ đạo xử lý các việc có dấu hiệu tiêu cực, tham

nhũng, lãng phí ở cơ quan đơn vị mình, chỉ đạo giải quyết kiên quyết, dứt điểm

theo đúng thẩm quyền và qui định của pháp luật. Những vụ việc khó khăn

vướng mắc, những vụ việc tồn đọng gây bức xúc tại cơ quan đơn vị phải báo cáo

với cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

- UBND tỉnh,

(Để b/c)

- Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ,

- Các đ/c Huyện uỷ viên,

- Các TCCSĐ,

- Lưu VPHU.T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHĨ BÍ THƯLê Trung ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×