Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 2: Hoạt động giáo dục toàn diện

Vấn đề 2: Hoạt động giáo dục toàn diện

Tải bản đầy đủ - 0trang

diện và các quy phạm pháp luật, các nội quy quy định của nhà trường, những định

hướng giáo dục tư tưởng, chính trị... được các em dần dần nhận thức một cách đầy đủ

và tích cực, tự giác thực hiện, chủ động vận động mọi người cùng hưởng ứng thực

hiện theo. Tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện, HS có cơ hội gần gũi thầy cơ và

các bạn, tăng cường sự cảm thông chia sẻ cùng nhau và giúp nhau cùng tiến bộ. Nếu

hoạt động giáo dục toàn diện được xây dựng và tổ chức tốt nó còn có tác dụng giúp

các em dễ dàng tiếp thu, lĩnh hội những nội dung dạy học vốn vẫn được tổ chức đóng

khép trong phạm vi mơn học, lớp học.

2.2. Nội dung và hình thức hoạt động giáo dục tồn diện

Trong q trình tổ chức các hoạt động giáo dục tồn diện, các nội dung về giáo

dục phát triển trí tuệ, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về sức khẻo, giới tính, giáo

dục về phát triển an tồn và bền vững, giáo dục những kỹ năng mềm, giáo dục tình yêu

thiên nhiên, yêu lao động, tình yêu cuộc sống tốt đẹp... và giáo dục lý tưởng nghề

nghiệp.

Giáo dục toàn diện có thể được tổ chức thơng qua các hoạt động văn hóa - văn

nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi sáng tạo, các

buổi lao động theo nhiệm vụ hoặc lao động tình nguyện. Có thể tổ chức họa động giáo

dục tồn diện trong phạm vi khn viên của nhà trường hoặc giao lưu với các trường

bạn hay các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vị ngồi nhà trường.

Có thể tiến hành giáo dục tồn diện theo tổ chức lớp, tổ chức Đoàn thanh niên,

Hội sinh viên (nếu có), theo nhóm bạn cùng sở thích. Cũng có thể tiến hành thông qua

các hoạt động thăm quan, thực tế, cắm trại hay lao động tình nguyện vì cộng đồng.

2.3. Yêu cầu đối với kế hoạch hoạt động giáo dục toàn diện

Hoạt động giáo dục toàn diện cần được thực hiện theo kế hoạch hướng đích rõ

ràng. Kế hoạch cần được xây dựng phù hợp với tổng quỹ thời gian trong q trình các

em học tập. Có thể tổ chức theo định kỳ hay thường kỳ đan xen với lịch học tập ở

trường của HS.

Khi xây dựng kế hoạt cho hoạt động giáo dục toàn diện cần căn cứ theo kế

hoạch dạy học của nhà trường để phát huy vai trò phát triển tồn diện nhân cách cho

HS nhưng khơng ảnh hưởng đến nội dung, kế hoạch dạy học trên lớp.

Có kế hoạch giáo dục tồn diện tổng thể và kế hoạch chi tiết. Có kế hoạch để

thực hiện trong phạm vi khn viên nhà trường và ngồi phạm vi khn viên nhà182trường đảm bảo tăng cường tính giao lưu, học hỏi, rèn luyện và đảm bảo an toàn, tiết

kiệm.

Những kế hoạch cần được xây dựng công khai, dân chủ nhằm thu hút nhiều HS

tham gia và cần được sự đồng ý của người có trách nhiệm quản lý - giáo dục trước khi

tiến hành tổ chức thực hiện.

* Thực hành

- Xây dựng và trình duyệt kế hoạch hoạt động giáo dục toàn diện

- Tổ chức các hoạt động giáo dục tồn diện theo kế hoạch: hoạt động văn hóa

văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, thực tế, hoạt động tình nguyện...

- Rút kinh nghiệm, đánh giá hoạt động giáo dục toàn diện: việc thực hiện kế

hoạch, tác dụng giáo dục, tính tiết kiệm và mức độ phù hợp với các hoạt động khác,

những tồn tại, công bố kết quả đánh giá.

* Sản phẩm: các hoạt động giáo dục toàn diện đã diễn ra và tác dụng giáo dục

của nó183BÀI 6: VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:

- Nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, hình thức, nội dung và tiến trình thực

hiện báo cáo TTSP;

- Hình thành kỹ năng tổng hợp tư liệu từ các hoạt động TTSP đã diễn ra, hệ

thống hóa, phân tích, khái qt hóa để thực hiện viết báo cáo TTSP theo đúng thể thức

quy định trong thời gian ngắn nhất;

- Có thái độ đánh giá đúng mức về giá trị của hoạt động viết báo cáo TTSP, từ

đó nỗ lực hoàn thành báo cáo TTSP đảm bảo độ tin cậy và tính giáo dục.1. u cầu về hình thức trình bày

Báo cáo thu hoạch là một sản phẩm trí tuệ của sinh viên sư phạm tham gia

TTSP được văn bản hóa. Ngày nay, với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin và trước

u cầu về trình độ tin học đối với người học, báo cáo thu hoạt phải là sản phẩm văn

bản in trên cơ sở soạn thảo trên máy vi tính. Báo cáo cần trình bày sạch, đẹp và tuân

thủ theo các quy định về định dạng văn bản. Có cấu trúc hình thức rõ ràng giúp người

đọc dễ tiếp cận nội dung. Báo cáo gồm trang bìa, trang lời nói đầu, trang mục lục,

trang những chữ viết tắt và những giải nghĩa các từ tiếng nước ngồi (nếu có), những

trang nội dung, trang tài liêu tham khảo:

- Bìa của báo cáo có thể trình bày những nội dung theo trật tự được mô tả dưới

đây:

TÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO TÊN TRƯỜNG TTSPTÊN BÁO CÁO

Tên người viết báo cáoĐỊA DANH THỰC HIỆN BÁO CÁO - NĂM184- Lời nói đầu của báo cáo (thơng thường trình bày ngắn gọn trong 1 trang)

- Mục lục

TT

1

2Tên đề mục

............................

................................Trang

........

..........- Danh mục viết tắt và giải nghĩa những từ tiếng nước ngoài. Nên trình bày tất

cả những từ viết tắt theo thứ tự những từ đã viết tắt trong nội dung báo cáo từ trang

đầu đến trang kết thúc để tiện theo dõi, sau đó trình bày những từ thuộc tiếng nước

ngồi. Những từ tiếng nước ngồi cũng nên trình bày theo thứ tự đã đề cập trong nội

dung báo cáo từ trang đầu cho đến trang kết thúc.

TT Viết tắt, tiếng nước ngồi (nếu có)

1

TTSP

2

SkillViết đủ

TTSP

Kỹ năng- Thống nhất về định dạng văn bản: font chữ - Times New Roman; cỡ chữ 14;

kiểu chữ viết đứng. Before: 0pt; apter: 0pt; giãn dòng 1,5 lines. Báo cáo được in một

mặt hoặc hai mặt trên khổ giấy A4; lề trái 3 cm; lề phải, trên và dưới đều 2 cm.

Riêng chữ của các dòng đề mục có thể trình bày theo trật tự: đậm - đứng →

đậm nghiêng → nghiêng → nghiêng có gạch chân.

Đánh số cho các đề mục, ví dụ phần 1 gồm 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.n. Trong mỗi

đề mục lớn sẽ có các đề mục nhỏ, ví dụ: trong 1.1 sẽ có 1.1.1 → 1.1.2 → 1.1.3 →

1.1.n. Khơng nên có đề mục đánh q 4 chữ số. Nếu trong đề mục có bốn chữ số vẫn

còn các đề mục nhỏ hơn thì có để đánh số 1) → 2) → 3) → n). Nếu trong đề mục có

chữ số kềm theo dấu ngoặc mà vẫn còn các đề mục nhỏ thì có thể đánh số 1.1) → 1.2)

và cũng không nên đánh số đề mục vượt quá bốn chữ số có kèm theo dấu ngoặc. Xem

minh họa sau:

Phần 1: ............................................

1.1. ...................................

1.1.1..................................

1.1.1.1..............................

1.1.1.2.............................

1)...................................

1.1)...............................185Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 2: Hoạt động giáo dục toàn diện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×